Hotărârea nr. 482/2014

Hotărârea 482/2014 - Aprobarea P.U.Z. – Calea Mănăştur nr. 2-4 pentru schimbare funcţiune din UTR A3 în UTR CA1 ***=zonă mixtă; beneficiare: S.C. FLORISAL S.A. şi S.C. DRUSAL S.A.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Mănăștur nr. 2-4, pentru schimbare funcțiune din UTR A3 în UTR CAI *** = zona mixtă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Mănăștur nr. 2-4, pentru schimbare funcțiune din UTR A3 în UTR CAI*** = zona mixtă -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 444033 din 15.12.2014 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Mănăștur nr. 2-4, pentru schimbare funcțiune din UTR A3 în UTR CAI*** = zona mixtă, beneficiare: S.C. Florisal S.A. și S.C. Drusal S.A.;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 239398/533 din 26.07.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 217611/900 din 30.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -


Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Mănăștur nr. 2-4, pentru schimbare funcțiune din UTR A3 în UTR CAI*** = zona mixtă, beneficiare: S.C. Florisal S.A. și S.C. Drusal S.A., în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea și amenajarea zonei mixte.

Prin PUZ se stabilesc reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

• UTR CAI*** = zona mixtă incluzând locuire colectivă și activități administrative, financiar-bancare, comerciale (terțiare) cu caracter intraurban, culturale, de învățământ, de sănătate, sportive, de loisir public, de turism cu caracter intraurban, aferente infrastructurii de transport public, parcaj supraetajat. POT max. = 60% și CUT max. = 3,0 mp ADC/ mp. teren.

Zona intersecției va fi marcată printr-un accent cu regim de înălțime S+D+P+Mez+1 IE. în etapa I, în vederea eliberării autorizației de construire pentru investiția propusă va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului străzii nou propusă la 14,0 m., realizarea rețelelor tehnico-edilitare și a rețelei stradale la nivel de strat de rezistență precum și cedarea cu titlu gratuit a suprafeței de teren cu destinația de drum către municipiu. Investițiile propuse vor fi suportate de către beneficiarii prezentului PUZ.

In etapa II, în baza unui PUZ prin care va fi actualizat studiul de urbanism PUZ - str. Moților, aprobat prin Hotărârea nr. 458/2007, va fi repoziționat și reglementat traseul prelungirii (străpungerii) str. Uzinei Electrice.

Art, 2. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.

dință, urdean


EMNEAZÂ:Nr. 482 din 22 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)