Hotărârea nr. 474/2014

Hotărârea 474/2014 - Acordarea subvenţiei, în sumă de 1.000.000 lei, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului şi a datoriilor către furnizori.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea subvenției în sumă de 1.000.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului și a datoriilor către furnizori

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea subvenției în sumă de 1.000.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului și a datoriilor către furnizori - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 428127 din 25.11.2014 al Direcției economice prin care se propune acordarea subvenției în sumă de 1.000.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului și a datoriilor către furnizor;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea subvenției în sumă de 1.000.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului și a datoriilor către furnizori.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Direcția Economică.

Nr, 474 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)