Hotărârea nr. 472/2014

Hotărârea 472/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 366/2013 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Acess din strada Oaşului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca”, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 366/2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Acces din strada Oașului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca”, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 366/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 431982/27.11.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea modificărilor operate asupra bugetului de cheltuieli legate de proiectul „Acces din strada Oașului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I, Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 366/2013, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Acces din strada Oașului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca”, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, după cum urmează:

„Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 39.768.395,96 lei, din care 18.085.175,55 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 21.683.220,41 lei.

  • (3) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Contrasem n


Secretarul ^îunicip^lij


Jr. Auror/'Koșca.,t'c>1 ___v ,


Nr. 472 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)