Hotărârea nr. 468/2014

Hotărârea 468/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a reţelei de alimentare aferente”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420904 din 20.11.2014 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1  - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 468 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr.468/ 2014


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Bulevardul Muncii, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Bulevardul Muncii, între strada Byron și zona intersecției cu strada Silvaniei

INDICATORI TEHNICI:

Număr stâlpi reutilizați: 112

Lungimea totală a cablului subteran folosit pentru rețeaua de alimentare: 3.846 m

Lungimea totală a cablului subteran folosit pentru firul pilot de comandă a aprinderii: 630 m

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 833.429,20 LEI + TVA / 187.679.68 EURO + TVA

Din care C+M 833.429,20 LEI + TVA / 187.679.68 EURO + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 4 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

„Iluminat public Bulevardul Muncii"


în mii lei/mii euro la cuisul 1 euxo

4 .4407

(cursul la data de 19.11.2014)

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

D

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL I

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL II

0 1 0 | 0

0 | 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

0

0

3.3

Proiectare și inginerie

0

0

0

0

0

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

D

3.5

Consultanță

0

0

0

0

0

3.6

Asistență tehnică

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0

0

D

0

0

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

833.4292

187.6797

200.0230

1033.4522

232.7228

4 . 4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

833.4292

187.6797

200.0230

1033.4522

232.7228

CAPITOLUL S Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

0

0

5.1.1. Lucrări de construcții

0

0

0

0

0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

0

0

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0

0

0

0

0

S.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

0

D

0

0

0

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

D

0

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

833.4292

187.6797

200.0230

1033.4522

232.7228

Din care C + M

833.4292

187.6797

200.0230

1033.4522

232.7228