Hotărârea nr. 466/2014

Hotărârea 466/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Gh. Sion (latura sud) – pentru parcelare şi construire locuinţe; beneficiari: Marchis Pavel, Giurgi Timotei, Giurgi Lucia Corina, Rus Ioan, Rus Florina Daniela, Chita Gheorghe Ioan, Simon Simion, Simon Viorica, Bardos Martis Emilia şi Bardos Martis Istvan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Gh. Sion (latura sud) - pentru parcelare și construire locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Gh.

Sion (latura sud) - pentru parcelare și construire locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 323995 din 10.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Gh. Sion (latura sud) - pentru parcelare și construire locuințe, beneficiari: Marchiș Pavel și asociații;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 417039/849 din 20.12.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59403/441 din 15.05.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Gh. Sion (latura sud) - pentru parcelare și construire locuințe, beneficiari: Marchiș Pavel și asociații, în scopul parcelării și stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea de locuințe și amenajarea zonei. Prin PUZ se stabilesc reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

  • •  UTR Li = zona locuințelor cu regim redus de înălțime (D)+P+E, în regim izolat, cu maxim două unități locative/parcelă, POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/ mp;

  • •  UTRV = zona verde publică cu destinația loc de joacă pentru copii.

Circulația va fi făcută din str. Gh. Sion pe o stradă proiectată cu lățimea de 9,0 m. (7,0 m. carosabil + două trotuare de câte 1,0 m.). Alinierea minimă se stabilește la 5.0 m. față de limita dinspre str. Gh. Sion și față de drumul propus.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului PUZ. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse vor fi emise numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, respectiv rețeaua stradală va fi executată la nivel de strat de rezistență și strat de uzură și vor fi asigurate rețelele edilitare în zona studiată.

Zona verde, amplasată spre str. Gh. Sion, va fi amenajată de beneficiarii prezentului studiu (plantații și loc de joacă pentru copii). Aceasta nu se va împrejmui. Drumul proiectat și zona verde vor avea acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens, înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Se aprobă atribuirea denumirii „str. Sovata”, străzii reglementate prin PUZ.

Art. 4. - Se aprobă încadrarea str. Sovata în zona fiscală "D".

Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 466 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)
Președinte d^șșdință, rdean^CONTRASEMNEAZĂ: