Hotărârea nr. 465/2014

Hotărârea 465/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Rodnei-str. Vidrei; beneficiară: SC CLAR IMPORT-EXPORT S.R.L.


Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Rodnei - str. Vidrei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Rodnei - str. Vidrei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 331531 din 20.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Rodnei - str. Vidrei, beneficiară: S.C. Clar Import - Export S.R.L.;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 183823/527 din 26.07.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 125447/594 din 09.07.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Rodnei - str. Vidrei, beneficiară: S.C. Clar Import -Export S.R.L., în scopul modificării reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG și stabilirii noilor reglementări aferente funcțiunilor propuse, în vederea construirii și amenajării zonei delimitate astfel:

o la est - incinte industriale;

° la vest - ansamblul de locuințe ANL;

0 la sud - str. Vidrei și str. Rodnei;

o la nord - râul Someșul Mic.

în zona reglementată se stabilesc noile funcțiuni și reglementări urbanistice, după cum urmează: UTR RiM* = Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zonă mixtă (locuire și servicii -grădiniță), cu indicii urbanistici: POT max. = 50 % și CUT max. = 2,4 mp. ADC/mp. teren.

Se aprobă realizarea unei grădinițe la parterul imobilului (Corp C) dinspre râul Someș, care are delimitată zona verde aferentă.

UTR F* = Zona activităților legate de cult, cu indicii urbanistici: POT max. = 55 % și CUT max. = 0,55 mp. ADC/ mp. teren.

Circulația va fi asigurată din str. Rodnei și str. Vidrei, pe noua stradă propusă cu o ampriză de 10,0 m. și va avea acces public nelimitat.

Realizarea străzilor propuse la nivel de strat de rezistență va fi făcută înainte de obținerea autorizațiilor de construire. De asemenea pentru zona studiată vor fi asigurate rețelele edilitare. Sensul giratoriu proiectat va fi realizat prin grija investitorului pe terenul municipiului.

Toate lucrările propuse prin această documentație de urbanism vor fi executate de investitorul acesteia, pe cheltuiala proprie (cu excepția bisericii).

în vederea autorizării va fi prezentat contractul de donație pentru terenul ce face obiectul promisiunii autentificate cu nr. 3542/10.11.2014, în suprafață de 220 mp., cu nr. cad. 308906, în formă autentică.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 465 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)