Hotărârea nr. 463/2014

Hotărârea 463/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Regina Maria-Vest, pentru zonă mixtă şi de locuinţe unifamiliale şi colective mici; beneficiari: S.C. ARCADA INVEST S.A., Chis Grigore, Chis Luana Maria şi Rosenfel Alexandru.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Regina Maria - vest, pentru zonă mixtă și de locuințe unifamiliale și colective mici

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Regina Maria - vest, pentru zonă mixtă și de locuințe unifamiliale și colective mici - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 415389 din 20.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Regina Maria - vest, pentru zonă mixtă și de locuințe unifamiliale și colective mici, beneficiari: S.C. Arcada Invest S.A., Chiș Grigore, Chiș Luana Maria și Rosenfel Alexandru;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 146803/431 din 14.06.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 387096/796 din 29.10.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Regina Maria - vest, pentru zonă mixtă și de locuințe unifamiliale și colective mici, beneficiari: S.C. Arcada Invest S.A., Chiș Grigore, Chiș Luana Maria și Rosenfel Alexandru, în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construire și amenajarea zonei.

Prin PUZ se propune stabilirea de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

  • •  UTR CM3.1 = subzona mixtă cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4E cu POT max. = 40% și CUT max. = 1,8 ADC/ mp. teren;

  • •  UTR CM3 = subzona mixtă cu regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+3E cu POT max. = 40% și CUT max. = 1,8 ADC/ mp teren;

  • •  UTR L3c = subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în noile extinderi, POT max. = 35% și CUT max. = 0,9;

  • •  UTR Via = scuaruri în ansambluri rezidențiale.

Circulația va fi asigurată pe str. Regina Maria (între str. Borhanciului și str. Romul Ladea) proiectată cu lățimea de 12,0 m. și cu zone cu parcări.

Alinierea minimă se stabilește între 3,0 m., pentru parcelele care au prevăzute locuri de parcare adiacente carosabilului str. Regina Maria și min. 5,0 m., pentru celelalte parcele.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului PUZ . Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse se vor emite numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, respectiv rețeaua stradală va fi executată la nivel de strat de rezistentă.

Zonele verzi vor fi amenajate de beneficiarii prezentului studiu (plantații și loc de joacă pentru copii), va avea acces public nelimitat și nu se va împrejmui. în vederea autorizării construcțiilor va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei str. Regina Maria conform prezentului PUZ.

Străzile și zona verde vor avea acces public nelimitat.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 463 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)