Hotărârea nr. 461/2014

Hotărârea 461/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, P+E+M, str. Smaranda Brăescu nr. 7; beneficiar: Niste Ovidiu Adrian.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+E+M, str. Smaranda Brăescu nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială P+E+M, str. Smaranda Brăescu nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327743 din 27.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Smaranda Brăescu nr. 7, beneficiar: Niște Ovidiu Adrian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 96070, 154614/332 din 05.06.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Smaranda Brăescu nr. 7, beneficiar: Niște Ovidiu Adrian, pentru realizarea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+E+M, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale la min. 3,0 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară la min. 5,0 m.;

  • •  regimul de înălțime: P+E+M;

  • •  accesul auto și pietonal direct din str. Smaranda Brăescu;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei străzii (8,0 m. cf. PUD „Locuințe familiale - Colonia Sopor, aprobat prin Hotărârea nr. 509/2008). Drumul va fi cu acces public nelimitat iar în acest sens, se va prezenta o declarație notarială a proprietarului terenului anterior eliberării autorizației de construire. Autorizația de construire pentru investiția propusă se va emite numai după ce strada va fi executată la nivel de strat de rezistență și strat de uzură.