Hotărârea nr. 46/2014

Hotărârea 46/2014 - Radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 5, înscris in CF nr. 275905 Cluj-Napoca.


CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 5, înscris în C.F. nr. 275905 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Eugen Ionesco nr. 5, înscris în C.F. nr. 275905 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41999/45/04.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Eugen Ionesco nr. 5, înscris în C.F. nr. 275905 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 755 și 770 Cod civil, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă radierea din CF nr. 275905 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 146906 Cluj-Napoca, a servitutii înscrisă în foaia de sarcini asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Eugen Ionesco nr. 5. identificat prin nr. topo. 12850/1/3/2/1/2, 12850/2/1/2/3/1/2, 12850/3/2/1/1/2, 12850/5/1/1//1/2, 12850/6/1/1/1/2, 12850/7/1/1/1/2, 12850/8/1/1/1/2, 12850/1/3/2/2/2, 12850/2/1/2/3/2/2, 12850/3/2/1/2/2, 12850/5/1/1/2/2, 12850/6/1/1/2/2, 12850/7/1/1/2/2, 12850/8/1/1/2/2 ca fond aservit. în favoarea fondului dominant cu nr. topo. 12850/2/2, înscris în CF nr. 6142, în favoarea Statului Român în administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 46 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)