Hotărârea nr. 458/2014

Hotărârea 458/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, P+E, str. Smaranda Brăescu nr. 2B; beneficiar: Nagy Florin.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca construire locuință unifamilială P+E, str. Smaranda Brăescu nr. 2B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială P+E, str. Smaranda Brăescu nr. 2B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293269 din 25.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E. str. Smaranda Brăescu nr. 2B, beneficiar: Nagy Florin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 121195/420 din 02.07.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str.


Smaranda Brăescu nr. 2B, beneficiar: Nagy Florin, pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare amplasării unei construcții, pe teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale cu min. 3,00 m.;

  • •   retragere față de limita posterioară cu min. 5,00 m.;

  • •  regimul dc înălțime P+E;

  • •   accesul auto și cel pietonal direct din str. Smaranda Brăescu;

  • •   staționarea autovehiculelor în incintă, respectând regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin HCL nr. 539/2006.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei străzii (8,0 m. cf. PUD aprobat). Drumul va fi cu acces public nelimitat iar în acest sens, se va prezenta o declarație notarială a proprietarului terenului anterior eliberării autorizației dc construire.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


'1 L i v Secretarul rmmicipiului,

Jr. AurqAi Roșea

ricipiului, Roșea


Nr. 458 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)