Hotărârea nr. 456/2014

Hotărârea 456/2014 - Aprobarea P.U.D. construire trei locuinţe unifamiliale, str. Gv. Bibescu nr. 48C; beneficiară: S.C. COMELIT IMPORT EXPORT S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuințe unifamiliale, str. G. V. Bibescu nr. 48C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuințe unifamiliale, str. G. V. Bibescu nr. 48C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 372926 din 18.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe unifamiliale, str. G. V. Bibescu nr. 48C, beneficiară: S.C. Comelit Import Export S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 296837/718 din 30.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe unifamiliale, str. G.

V. Bibescu nr. 48C, beneficiară: S.C. Comelit Import Export S.R.L., pentru amplasarea a trei locuințe unifamiliale, pe teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea construcțiilor la min. 3,0 m. de la aliniament;

  • •  retragerea față de limita posterioară la min. 5,0 m.;

  • •  distanța între construcții de min. 6,5 m.;

  • •  regimul de înălțime: S+P+E;

  • •  accesul pietonal și auto pe drumul de acces din str. G. V. Bibescu;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă.

în vederea autorizării se va reglementa dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru realizarea accesului.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE

Jr. Ovidi


Ședință,

rdean


Nr. 456 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)