Hotărârea nr. 454/2014

Hotărârea 454/2014 - Aprobarea P.U.D. imobil de locuinţe şi spaţii comerciale, D+P+2E+etaj retras, str. Fabricii nr. 59; beneficiari: Vais Nelu Cristian şi Vais Diana Carmen.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”

Intersecție strada Traian Vuia - Căpitan Grigore Ignat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” -Intersecție strada Traian Vuia - Căpitan Grigore Ignat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 186037/446 din 13.04.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Intersecție strada Traian Vuia - Căpitan Grigore Ignat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (4), art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016, art. 128 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 cu modificările si completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (4) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Intersecție strada Traian Vuia - Căpitan Grigore Ignat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


cretarul/nunicipiului,Jr. Auro^Roșca


Nr. 454 din 18 aprilie 2018

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ             -               Anexă la Hotărârea nr. 454 / 2018 -

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Intersecție strada Traian Vuia - Căpitan Grigore Ignat”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Intersecția străzilor Traian Vuia și Căpitan Grigore Ignat

INDICATORI TEHNICI:

O intersecție semaforizata echipata cu: stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare a traficului, dispozitive acustice pentru nevazatori, corp de semafor pentru verde intermitent, corp de semafor pentru galben intermitent, instalație electrica, detectori de trafic

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 210.903,9 LEI + TVA, din care,

C+M 176.204,27 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • - Durata de realizare a investiției: 6 saptamani, respectiv 2 saptamani perioada de implementare proiect si 4 saptamani perioada de execuție conform graficului

  • - Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

OBIECTIV: "Semaforizare intersecții si treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca"- Certificat nr 5332 din 10.11.2017-intersectia străzilor Traian Vuia-Capitan Grigore Ignat
Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

.. Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA -

lei ■’

Iei

lei

. -1 .

2 •

3

4

5 .

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

I 1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

’■ 0,00

| TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

|Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I 2,1

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

| TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

| 0,00

{Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

I 3,1

Studii                                                                                  1

1.310,-46

248,99

.1.559,-4’5

3.1.1. Studii de teren

810,46

153,99

964,45

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

500,00

95,00

595,00

| 3^

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.400,00

266,00

1.666,00

3,3

Expertizare tehnica                                                            5

3:000,00

570,00

3.570,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

7.465,00.

1.418,35

8.883,35

3.5.1. Tema de proiectare

0;00-

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate                               \

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilltate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1.400,00

266,00

1.666,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.660,00

315,40

1.975,40

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si’a detaliilor de^executie

1.500,00

285,00

1785,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție                          r

2.905.0Q

551,95

3.456,95

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

I 3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

| 3,8

Asistenta tehnica

1.719,07

326,62“

2.045,69

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00-

.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor            ■             \ •’

0,00

0,00

0,00

I

.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In programul de control al jcrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0;00

0,00

0,00

.8.2. Dirigentie de șantier

1.719,07

326,62

2.045,69

TOTAL CAPITOL 3

14.894,53

-2.829,96

17.724,494 - Cheltuieli


investiția de baza


I 4>1

Construcții si instalații

171.906,60

32.662,25

204,568,85

4,2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0,00 •

0,00

0,00

4,3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00-

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

| 4,6

Active necorporale

o;oo.

0,00

0,00

| TOTAL CAPITOL 4

171.906,60

32.662,25

204.568,85

|Capitolul 5 - Alte cheltuieli

I 5>1

Organizare de șantier

4.797,67

-911,56'

5.70S.22

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.297,67 ■

816,56

5.114,22

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500,00 x

95,00

’ 595,00

I 5>2

Comision, taxe, cote, costul creditului

■   2.114,45

0,00

2.114,45

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de construcții

1.057,23

. 0,00

1.057,23

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si-Dentru autorizarea lucrărilor de construcții

176,20

0,00

176,20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

881,02

0,00

881,02

5.2.5. Taxe pentru acorduri„avize conform si autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

| 5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

17.190,66

3.266,23

20.456,89

| 5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Aoo

0,00'

0,00

| TOTAL CAPITOL 5

24.102,78

4.177,78

28.280,56Capitolul 6 - Cheltuieli

I 6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

| 6,2

Probe tehnologice si teste                                  «

0,00

0,00

0,00

[TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL '                       ; f Ț:-.?:.'   ■     ■

210.90330’Șț

391670,00 .

. .-250i573;90;

!din<câre:C+-Mv.Ă              •      -;T -••

: 176.204127^;

33.478-,81 .

209.683108Beneficiar/In vestitor

Municipiul Cluj- Napoca


.__proiectant,

■^sFmV&PROCONS SRL

\

i ’^Ing.-Cristink.Terhesiu