Hotărârea nr. 453/2014

Hotărârea 453/2014 - Aprobarea P.U.D. construire cabană, D+P, str. Sabin Drăgoi nr. 4; beneficiari: Olaru Cristian Adrian, Olaru Horea Alexandru şi Topşa Mihaela Carmen.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană D+P, str. Sabin Drăgoi nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană D+P, str. Sabin Drăgoi nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 379326 din 20.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire cabană D+P, str. Sabin Drăgoi nr. 4, beneficiari: Olaru Cristian Adrian, Olaru 1 lorea Alexandru și Topșa Mihaela Carmen;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 223423/717 din 24.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire cabană D+P, str. Sabin Drăgoi nr. 4, beneficiari: Olaru Cristian Adrian. Olaru Horea Alexandru și Topșa Mihaela Carmen, pentru amplasarea unei cabane, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •   retragerea față de stradă la min. 6,0 m. (în aliniere cu construcția de la nr. 2);

  • •   retragerea față de limitele laterale la min. 3,0 m.;

  • •   accesul auto și pietonal din str. Sabin Drăgoi;

  • •  regimul de înălțime D+P;

  • •   parcarea în interiorul parcelei.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului str. Sabin Drăgoi. Drumul (trotuarul) va avea acces public nelimitat. în acest sens, va fi prezentată o declarație notarială a proprietarilor, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 453 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)Președinte de


nță, rdean


EAZĂ: