Hotărârea nr. 449/2014

Hotărârea 449/2014 - Aprobarea P.U.D. extindere locuinţă unifamilială, str. Donath nr. 56; beneficiar: Chiorean Alin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere locuință unifamilială, str. Donat nr. 56

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere locuință unifamilială, str. Donat nr. 56 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 292460 din 20.11.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere locuință unifamilială, str. Donat nr. 56, beneficiar: Chiorean Alin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39801/252 din 15.05.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere locuință unifamilială, str. Donat nr.

56, beneficiar: Chiorean Alin, pentru extinderea casei unifamiliale parter, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la distanța de 26,00 m. față de aleea de acces;

  • •  retragerea față de limita estică cu 1,00 m.;

  • •  retragerea față de limita vestică cu 2,00 m.;

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din aleea de acces;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă;

  • •  regimul de înălțime D+P+l E.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 449 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)