Hotărârea nr. 448/2014

Hotărârea 448/2014 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil-teren în suprafaţă de 11.550 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II – EMERSON.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil-teren în suprafață de 11550 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II - EMERSON

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil-teren în suprafață de 11550 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II - EMERSON - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 43232545/27.11.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil-teren în suprafață de 11550 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II - EMERSON;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcului industrial TETAROM II - EMERSON, cu nr. topo 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 178082 mp., înscris în C.F. nr. 263899 Cluj-Napoca în proprietatea Comunei Someșeni, astfel:

  • - Parcela 1, imobil - teren în suprafață de 166532 mp., identificat prin nr. topo.

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,   807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

cu drept de proprietate în favoarea Comunei Someșeni;

  • -  Parcela 2, imobil - teren în suprafață de 11550 mp., identificat prin nr. topo.

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,   807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu drept de proprietate în favoarea Comunei Someșeni.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenurilor rezultate în urma dezlipirii aprobate la art. 1, astfel:

- Imobilul - teren în suprafață de 166532 mp., identificat prin nr. topo. 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,   807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

se va reînscrie în CF nr. 263899 Cluj-Napoca, în favoarea Comunei Someșeni;

Imobilul - teren în suprafață de 11550 mp., identificat prin nr. topo. 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,   807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,

va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire și înscriere în cartea funciară, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 448 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 448/2014


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

»

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN C.F.


AMPLASAMENT:

C.F. NR. 263899 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ


EXECUTANT:


P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.


Telefon: 0741/152064


B.E. 11/27/2014CLUJ - NAPOCA?,

NOIEMBRIE 2014 '


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

263899 Cluj- Napoca

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

178082

Teren

Drept de proprietate. în favoarea:

COMUNA SOMEȘEN1

SITUAȚIA PROPUSĂ-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

»

263899 Cluj- Napoca

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

166532

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: COMUNA SOMEȘENI

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

11550

Teren

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

263899 Cluj- Napoca

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 'T/l

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

166532

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: COMUNA SOMEȘENI

NOU Cluj- Napoca

806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

11550

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL

AL MUN. CLUJ-NAPOCA

întocmit: ing. Buzca Eugen- Cosmin


EUGEN-COSMINNr. cerere

60150

Ziua

27

Luna

05

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

i EREÎM extravilan


CARTE FUNCIARA NR. 263899

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 1173 EVIDENȚĂ -SOMEȘENI

Adresa: -

>■

Al

1

Top: 806/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1, 807/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1

178082

B. Partea IT. (Foaie de proprietate)

CARIE FUNCIARA 'IR. 263899

Comuna/Gras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1173 EVIDENȚĂ -SUMkȘENI )

1

20

133 / 20.10.2003

Act sentința civila, 7055, 01.09.2003, er-'s de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA

1

Intabulate, drept de PROPRIE TA TI:, drept de proprietate, dobândit prn rlolarare

Al ____L

Judecătoreasca, cota actuala 1 / 1

(provenita din conversia CF 1173 EVIDENȚĂ -SOMEȘENI)

1J COMUNA SOMEȘENI

15210 / 09.02.2010

Act act administrativ, 27795.269, 15.09.2004, emis de COMISIA JUDEȚEANĂ, hotarare judecătoreasca ni. 6320.05-09-2006 emis de JUDECĂTORIA CLUJ, act administrativ nr. 13480.04-02-2010 emis de OCP1; act notarial nr. 43.24-03-1998 emis de NOTAR; act notarial nr. 44.01-09-2005 emis de NOTAR; act notarial nr. 62.16-11-2009 ernis de NOIAR; act notarial nr. 144.28 01-2010 emis de NOTAR; act notarial nr. 3246.16-11-2009 emis de NOTAR, acL administrativ nr. 2867.28-01-2010 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE;

3

Imobilul de sub ATI din CF. Electronic 263899 Cluj se dezmembrează

Al       |

astfel : -cu nr. topo. 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 - Teren în S= 178582 mp. se reânscrie în acest CF. în favoarea vechilor proprietari , -cu nr. topo. 806/1/1/1/1/1/1/1/1/1/l/l/l/J/l/J/l/l/1/1/2, 807/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 cu nr. cad. atribuit 264064 - Curți, construcții în S~SOO mp. se transcrie în CE Electronic 264064 Cluj în favoarea Slugoschi C. Alexandru .

TEREN extravilan Adresa: -


CARTE FUNCIARA NR. 263899

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1173 EVIDENȚĂ -SOMEȘEN! )


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

TEREN extravilan Adresa: -


CARTE FUNCIARA NR. 263899

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1173 EVIDENȚĂ -SOMEȘENI )


Top: 806/ 1/ 1/ 1/ 1/

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

1/ 1/ i/ 1/ 1/ 1/ 1/

1/ 1, 807/ 1/ 1/ 1/ 1/

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.