Hotărârea nr. 446/2014

Hotărârea 446/2014 - Acceptarea promisiunii de donaţie a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea promisiunii de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 413040/453/14.11.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune acceptarea primisiunii de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42;

Văzând Avizul nr. 125447/2014 al CTATU privind PUZ - str. Rodnei - str. Vidrei;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acceptă promisiunea de donație conform declarației autentificate sub nr. 3542/10.11.2014, având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 220 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Rodnei nr. 42. identificat prin nr. cad. 308906, înscris în CF nr. 308906 Cluj-Napoca, în proprietatea S.C. CLAR IMPORT EXPORT S.R.L.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționate la art. 1 va fi intabulat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se mandatează Domnul Gheorghe Șurubaru să semneze contractul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Contrasemn Secretarul jrhu Jr. Auro

Nr. 446 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)