Hotărârea nr. 445/2014

Hotărârea 445/2014 - Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420503/45/20.11.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune schimbarea destinației unui imobil-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238, identificat prin nr. topo 21079/2/3/1, înscris în CF nr. 274064 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 18131), în proprietatea Statului Român. în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în vederea trecerii imobilului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și a demolării construcției.

Art. 2. Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al ministerului educației naționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Contrasemnează!

SecretaruLmunicijpiuluif y Jr. Aurowfcoșca

Nr. 445 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)