Hotărârea nr. 442/2014

Hotărârea 442/2014 - Denunţarea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAI’OCA

HOTĂRÂRE

privind denunțarea unor eontraetc de înehiriere

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind denunțarea unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Bocșe Ligia, Pop loan. Popa Irimie Emil. Bîldea loan. Csoma Botond. Adrian Popa. Radu Moisin. Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 430469/451/26.11.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune denunțarea unor contracte de închiriere;

Reținând prevederile art. 1810 Cod civil și ale art. 1037 Cod proc. civ., avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă denunțarea tacitei relocațiuni pentru Contractul de închiriere nr. 2249/24.05.2001 încheiat cu Federația Națională a Sindicatelor din Administrație și Sindicatul Liber al Salariaților din Administrația Publică locală „Civitas" și preluarea posesiei spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, în vederea asigurării spațiului necesar funcționării unității de învățământ Școala Gimnazială ..loan Bob”, în condițiile legii.

Art. 2. Se aprobă denunțarea tacitei relocațiuni pentru Contractul de închiriere nr. 288/10.04.1995 încheiat cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și preluarea posesiei spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 16, în vederea asigurării spațiului necesar funcționării unității de învățământ Școala Gimnazială ..loan Bob”. în condițiile legii.

Art. 3. Se aprobă denunțarea tacitei relocațiuni pentru Contractul de închiriere nr. 2252/24.05.2001 încheiat cu Uniunea Sindicală Teritorială ..Cartel Alfa" filiala Cluj și preluarea posesiei spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 16. în vederea asigurării spațiului necesar funcționării unității de învățământ Școala Gimnazială ..loan Bob”. în condițiile legii.

Art. 4. Se aprobă denunțarea tacitei relocațiuni pentru Contractul de închiriere nr. 2250/24.05.2001 încheiat cu Uniunea Județeană Cluj a Confederației Sindicatelor Democratice din România și preluarea posesiei spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16. în vederea asigurării spațiului necesar funcționării unității de învățământ Școala Gimnazială „loan Bob”, în condițiile legii.

Art. 5. Se aprobă denunțarea tacitei relocațiuni pentru Contractul de închiriere nr. 390182/20.11.2013 încheiat cu Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere CNSRL Frăția și preluarea posesiei spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, în vederea asigurării spațiului necesar funcționării unității de învățământ Școala Gimnazială „loan Bob”, în condițiile legii.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte d

Jr. OvidiuLContraserhneâfcă

Secretarul muhî Jr.^A uror

Nr. 442 din 3 decembrie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)