Hotărârea nr. 440/2014

Hotărârea 440/2014 - Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-teren cu nr. cadastral 297767, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia a imobilului-teren, cu nr. cadastral 297767 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Pascaly nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Pascaly nr. 2-4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 428702/45/26.11.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia a imobilului-teren. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Pascaly nr. 2-4;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Reținând Adresa nr. 43242/8856/2014 a Direcției Informatizarea și Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Pascaly nr. 2-4, în suprafață de 578 mp., identificat prin nr. cadastral 297767, înscris în CF nr. 297767 Cluj-Napoca, urmare restituirii acestuia. în temeiul Legii nr. 10/2001, în favoarea numitei Predoviciu Maria Felicia.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 103. „Colegiul Tehnic Energetic”, din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca. modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012, în sensul diminuării suprafeței terenului cu 578 mp., respectiv de la 26165 mp., la 25587 mp.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președin Jr. Ovidi


dințăm;—— rdean'V' '


/

/ * i

l

>

Contrasemne

Secretarul m

Jr. Aurora

/

c/

Nr. 440 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)