Hotărârea nr. 44/2014

Hotărârea 44/2014 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 883 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ceahlău nr. 9, înscris în CF nr. 301846 Cluj-Napoca, nr. CF vechi 116061 Cluj-Napoca, sub nr. topo. 1183/1, 1183/2, 1183/3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea: dreptului dc concesiune: așupra:'teicnului.-m'supra:feță de 883 mp,, situat în

.municipiul Cluj-Napoca, stn Cealil.au /nr.: 9.,m.scri.s/m CiF. n.r,: 301846: Cluj-Napoca, nnC.E vechi 116061 Cluj-Napoca,.sub.nr.iopo. 1.1'83/1., 1183/2,1.183/3:

Consiliul local al municipiului: Cliy-NapoeaTntruniiîn/ședințăn-tdinară,

.Examinând proiectul de hotărâre; privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în: suprafață țfe ggj: mp,, șituaț în. municipiul Cluj-Napoca, stn Ceahlău nr, :9, înseriș. în ■Cf.nr, 301.846 Cluj-Napoca, nr, C.F.. vechi,] 16061; Chțj-Napoca, sub nr, topo. 1.1./83/1,1.1.83/2, .1:l:83/3-> proiect din: inițiativa primarului;:

■ Anal uzând Referatul .nr, 39855 dini 04.02.20:14 al /Direcției patrimoniul-municipiului. și evidența propricțății<prin-:care:se propune transmite rea; dreptului de concesiune- asupra' terenului tn^ suprafață de. 883 mp., situat m municipiul Clty-Napoca,. :str>. Ceahlău: nr. 9, înscris în CJCnr. 301846 Cluj-Napoca, nr. €,F:. vechi 1160.61 C luj-Napoca,, șubmr.-țopo. 1183/1,.1183/2, 1183/3,/tn;:țavoarea.. noilor proprietari-al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii', nu 50/1.991/. republic ață și actualizată;:

Văzând avizul/ comîșieî:de.:spec.i.alitete;

Potrivit dispozițiimilor /ăw:. 36, 3:9 al .1: și 45 din .Legea nr,. -215:12001. a: administrației publice- locale, /Țepublicată^/cu. modificări le și completăriie ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art-L Ne -.aprobă, transmiterea drept ului/de concesiune: asupra terenului/ în suprafață: de 883 mp,,. situat în municipiul ȚȚuj-Napoea,.. sin. Ceahlău nr. 9, înscris în CJL nr, 301.846 Cluj-Napoca, tir:.: C.F.:vechi 1.1:6061. Cluj-Napoca,/sub nr, topo.: 1183:/1,. 1:1'83/2, 1:183/3,: în fevoareâ domnului Barr Romulus, având C.N,P,                   a doamnei Barr Anca,. având

C-. N; R                  , ■ î nee pând cu data de 28.03'.2006,. până ■ în diata: de 19.12.2 0-13.

ArtX (I/) /Se aprobă transmiterea, dreptului de concesiune; asupra/ terenului în supratață de 883 mp., situat în municipii                          nr..9, înscris în C,F. nr. 301846 Cluj-

Napoca, :nr,.C.F; vechi 11.606:1. Cluj-Napoca, sub nr. Wpo. T183/1,' 1/1:83/2. .1.1:83/3,/în favoarea

domnului Pinte Mircea-Gheorghe, având CN,P,.^^HHHHHHși a doamnei Rus.Alina-Diana, având-C,N.P,                 începând cu data de 20.1'2.2013.

(2): Asupra- terenului in.șupraișță de-i83. ■mp,,șhuat în munieipîui Cluj-Napoca, $t.r. Ceahlâumr. Ox înscHȘ"in C.:F, nr. ÎGÎ846::Cluj-Năpoca,- nr.CF, vechi 1Î606Î Cluj-Napoca, sub-'-nr; topo, 11WL FiW2.:ȚiW3, drept-de proprietate STATUL ROMÂN,-în-administrarea Consiliului local al .municipiului: Cluj-Napoca *' se: aproba: înscrierea, dreptului: de: ■concesiune, pe durata existenței construcției.,. în iâvoarea domnului Pinte Mircea-Gheorghe, având

:șî îi dpamneî,Rus Alina-Diana, având

Art 3,. :Cu: îndeplinirea, prevederilor hotărârii se: încredințează. Direcția: .patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Șcm^

Nr, 44 .din 20: februarie-201:4 (Hotărârea, a fost adoptată: cu 26 voturi)