Hotărârea nr. 438/2014

Hotărârea 438/2014 - Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014.


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 423353 din 21.11.2014 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014 ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2014, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 438 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr. 438/2014

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL la data de 30.09.2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Buget 2014

Buget

30.09.2014

Încasări/Plăți

30.09.2014

BUGETUL GENERAL

1,169,106,284

869,360,383

542,463,391

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

662,880,784

543,131,551

424,357,416

BUGETUL DE DEZVOLTARE

506,225,500

326,228,832

118,105,975

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,022,075,849

791,269,258

654,939,050

1

BUGETUL LOCAL

843,171,284

668,347,693

562,013,033

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

73,767,000

50,261,996

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚÎaL DIN VENITURI PROPRII

83,462,565

71,413,565

49,755,930

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

22,259,000

7,091,909

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,169,106,284

869,360,383

542,463,391

1

BUGETUL LOCAL

979,315,284

735,552,383

456,325,068

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

73,767,000

50,261,996

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

94,349,000

82,300,000

42,968,236

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

22,259,000

7,091,909

Excedent la data de 30.09.2014

-147,030,435

-78,091,125

112,475,659


municipiul cluj-napoca


Anexa 2 la Hotărârea nr 438/2014


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOIAl SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

843.171.284

668.347.693

961.744.831

315.444.788

646.300.043

562.013.033

4.069.578

395.662 220

TOIAl VENITURI

843.171.284

668.347.693

961 744 831

315.444.788

646.300.043

562.013.033

4.069.578

395 662.220

VLNITURI PROPRII

531.630.608

443.036.234

809 484.123

314.491.185

494.992.938

410.878.086

4.062.717

394.543.320

l VENITURI CURENTE

688.063.583

562 228.209

896.846.669

310.612 787

586.233.882

501.425.915

4.069.578

391.351.176

A VENITURI FISCALE

639.414.324

517.122.950

566.189.334

62.164.703

504.024 631

461.037.408

1.939.833

103.212 093

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

359 940.324

282.861.950

248.004.544

0

248.004.544

248.004.544

0

0

A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

359.940.324

282.861.950

248.004 544

0

248.004.544

248.004.544

0

0

Impozit pe venit

03.02

11.557.000

9.757.000

8.458 062

0

a .458 062

8.458 062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03 02.18

11 557.000

9.757.000

8.458.062

0

8.458.062

8.458 062

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

348.383.324

273.104 950

239.546.482

0

239 546.482

239.546.482

0

0

•     dutoi.-.ate din impozitul pe venit

04.02.01

347.774 324

272 648 950

239.0B1.811

0

239.081.811

239.081.811

0

0

Siiiim alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04 02.04

609.000

456.000

464.671

0

464.671

464.671

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86.519.000

79.657.000

150.155.750

47.303.616

102.852.134

67.187.174

1.351.411

81.617.165

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

86.519.000

79 657.000

150 155.750

47.303.616

102.852.134

67.187.174

1.351.411

81.617.165

Impozit pe clădiri

07.02.01

70.465.000

65.465 000

134.495.B97

43.970.333

90.525 564

57.818.720

1.129.869

75.547.308

impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.000.000

23.000.000

29 624.943

4.166 274

25.458.669

20.054.143

490 725

9.080.075

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

45.465 000

42.465.000

104.870.954

39.804.059

65.066.895

37.764.577

639.144

66 467.233

impozit pe terenuri

07.02 02

7.267.000

6.605 000

12.283 418

3 333.043

8.950.375

5.991.847

221.954

6.069.617

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.827.000

3.700.000

5.054.368

1.080.893

3.973.475

3.054.126

106.363

1.893.879

impn/il pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3 035.000

2.600.000

6.637.757

2.076.555

4.561 202

2 602 385

103.682

3.931.690

impozti pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.000

305.000

591.293

175.595

415 698

335 336

11.909

244.048

laxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02 03

8.787.000

7.587 000

3.376 195

0

3.376.195

3.376.607

-412

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A-l IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

191.718.000

153.367.000

166.997.577

14.861.087

152.136 490

144 814.227

588.422

21.594.928

Sume defalcate din TVA

11.02

158.162.000

120.921.000

120.921 000

0

120.921.000

120.921.000

0

0

Sume             tț^aTfes^loarea adaugata pentru finanțarea

11 02 02

158.031.000

120.823 000

120.823.000

0

120 823.000

120.823.000

0

0

Sume d^ralcate dinJTVA pC-ec^ț^r^ea bugetelor locale

11.02,06

131.000

98.000

98.000

0

98.000

98.000

0

0

Alte                                        i si servicii

12.02

715.000

615.000

806.820

262.541

544.279

642.408

5.054

159.358

(“                     )                                                                                                                                 Pasina 1f7

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def iritive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

laxe hoteliere

12.02.07

715.000

615.000

806.820

262.541

544.279

642.408

5.054

159.358

laxe pe servicii specifice

15.02

794.000

684.000

1.020.239

269.687

750.552

616.455

15.971

387 813

Impozit pe spectacole

15.02.01

380.000

320.000

337.263

56.998

280.265

227.104

842

109 317

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

414.000

364.000

682.976

212.689

470.287

389.351

15.129

278.496

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

32.047 000

31.147.000

44.249.518

14.328 859

29.920.659

22 634.364

567.397

21.047.757

Taxa asupia mijloacelor de transport

16.02.02

24.421.000

23.921.000

39.669.435

14.308.850

25.360.585

18.071.534

565.387

21.032.514

laxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.314.000

12.814.000

23.633.630

8.922.988

14.710.642

10.257.518

323.845

13.052.267

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

11.107.000

11.107.000

16.035.805

5.385.862

10.649.943

7.814.016

241.542

7.980.247

laxe si lanfe pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.618.000

7.218.000

4.569.201

16.188

4.553.013

4.557.391

1.227

10 583

■•.«u (<ixc pif utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

8.000

8 000

10.882

3 821

7.061

5.439

783

4 660

Au Al II. IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237.000

1.237.000

1 031.463

0

1.031.463

1.031.463

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.237.000

1.237.000

1.031.463

0

1.031.463

1.031.463

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.237.000

1.237.000

1.031.463

0

1.031.463

1.031.463

0

0

VFNITURI NEFISCALE

48.649.259

45.105.259

330.657.335

248.448.084

82.209.251

40.388.507

2.129.745

288.139.083

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

18.038.284

17.038 284

254.066.683

199.453.052

54.613.631

14.244.498

2.050.550

237.771.635

Vc-mtuu din proprietate

30.02

18.038.284

17.038.284

254 066.683

199.453.052

54.613.631

14.244.498

2.050.550

237.771.635

Vaisarninte clin profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

2.113.284

2.113.284

2.113.419

0

2.113.419

2.113.419

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

15.925.000

14.925.000

251.953.163

199.453.052

52.500.111

12.130.978

2.050.550

237.771 635

Alic venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.925.000

14.925.000

251.953.163

199.453.052

52.500.111

12.130.978

2.050.550

237.771 635

Venituri din dividende

30.02.08

0

0

101

0

101

101

0

0

Vcnilun din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

101

0

101

101

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.610.975

28.066 975

76.590.652

48.995.032

27.595.620

26.144.009

79.195

50.367.448

Venituri dm prestări de servicii si alte activitati

33.02

7.336.000

6.004.000

6.386.884

38.571

6.348.313

6.348.179

2.213

36.492

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

6.327.000

5.200.000

5.603.966

0

5.603.966

5.603.966

0

0

Contribuita părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33 02.10

879.000

679.000

511.102

0

511.102

511.102

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

83.000

83.000

71.186

0

71.186

71.186

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

0

0

138.961

38.571

100.390

100.256

2.213

36.492

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

47.000

42.000

61.669

0

61.669

61.669

0

0

Venituri din laxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.196 000

2.000.000

1.764.051

0

1.764 051

1.764.051

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.196 000

2.000.000

1.764.291

0

1.764.291

1.764.291

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

-240

0

-240

-240

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9.115.000

8.275.000

52.618.102

43.481.171

9.136.931

7.448.552

61.891

45.107.659

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

8 994.000

8.154.000

52 371.586

43.434.686

8.936.900

7.414.642

61.253

44.895 691

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

defintive

Total, din care:

din anii precedent)

din anul curent

Venituri clin amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

8.994.000

8.154.000

52.371.586

43.434.686

8.936.900

7.414.642

61.253

44.895.691

la< asan am valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alle

35 02 03

0

0

739

0

739

739

0

0

Ane amenzi, pcnalitati si confiscări

35.02.50

121.000

121.000

245.777

46.485

199.292

33.171

638

211.968

t jiveise venituri

36.02

11.568.000

11.392.000

14.299.879

4.521.687

9.778.192

10.187.252

8.230

4 104.397

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

271.354

0

271.354

271 354

0

0

laxe speciale

36.02.06

7.792.000

7.792.000

6.478.742

0

6.478.742

6.478 742

0

0

Alto venituri

36 02.50

3.776.000

3.600.000

7.549.783

4 521.687

3.028.096

3.437.156

8.230

4.104.397

Tianstcrun voluntare, altele decât subvențiile

37.02

395.975

395.975

1.521.736

953.603

568.133

395.975

6.861

1.118.900

Donații si sponsorizări

37.02.01

395.975

395.975

1.521.736

953.603

568.133

395.975

6.861

1.118,900

Varsammie din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-83.926.500

■70.293.359

-18.000.000

0

-18.000.000

-18.000.000

0

0

Vărs aminte dm secțiunea de funcționare

37 02 04

83.926.500

70.293.359

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.125 000

2.125.000

6.790.135

4.832.001

1.958.134

2.479.091

0

4.311.044

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.125.000

2.125.000

6.790.135

4.832.001

1.958.134

2.479.091

0

4.311.044

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1.756 215

1.756.215

1.770.407

0

1.770.407

1.770.407

0

0

Veniluri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

98.648

98.648

177.481

9.748

167.733

105.776

0

71.705

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02 10

270.137

270.137

4.842.247

4 822.253

19.994

602.908

0

4.239.339

>11 OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

28 290.055

0

28.290.055

28.290.055

0

0

Incasari dm acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

28.290.055

0

28.290.055

28.290.055

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

28.290.055

0

28.290.055

28.290.055

0

0

IV SUBVENȚII

46.108.701

27.505.484

11.019.115

0

11.019.115

11.019.115

0

0

SUBVENȚII DF. LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

46.108.701

27.505.484

11.019 115

0

11.019.115

11.019.115

0

0

Subv entii de Ia bugetul de stat

42.02

46.108.701

27.505 484

11.019.115

0

11.019 115

11.019.115

0

0

A De capital

45.146.000

26.547.783

10.023.846

0

10.023.846

10.023.846

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

150.000

150.000

150.000

0

150 000

150.000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

44.996.000

26.397.783

9.873 846

0

9.873.846

9.873.846

0

0

B Curente

962.701

957.701

995.269

0

995 269

995.269

0

0

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

6.008

6.008

6.008

0

6.008

6.008

0

0

Subvenții de ta bugetul de stat pentru finanțarea sanatalii

42.02.41

20.000

16.000

14.044

0

14.044

14.044

0

0

Subv entii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

107.693

107.693

107 693

0

107.693

107.693

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

829.000

829.000

867.524

0

867.524

867.524

0

0

Sume FFN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

106.874.000

75.489.000

18.79B 857

0

18.798.857

18.798.857

0

0

■ nnrlui Fuiopean de Oezvoltare regionala

45.02.01

102.688.000

73.665.000

17.568.152

0

17.568.152

17.568.152

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

90.631.000

61.608.000

5.411.979

0

5.411.979

5.411.979

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi conslatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def inlive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

12.057.000

12.057.000

12.156.173

0

12.156.173

12.156.173

0

0

1 oncml Social European

45.02.02

2.084.000

1.093.000

1 230.705

0

1.230.705

1.230 705

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45.02.02.01

2.033.000

1 042.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02 02 02

51.000

51.000

1.230.705

0

1.230.705

1.230.705

0

0

.Ji(»jiiiinul de cooperare eivetiano-român vizând reducerea

45.02 19

2.102.000

1.731.000

o

0

0

0

0

0

Sume pi imite în contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.19.01

2.102.000

1.731 000

0

0

0

0

0

0

SEClIUNt-A DF FUNCȚIONARE

604.270.784

492 063.551

878.974.414

310.612.787

568.361.627

483.553.660

4.069.578

391.351.176

TOTAL VLNI HJRI

604.270.784

492.063.551

878.974.414

310.612.787

568.361 627

483 553.660

4.069.578

391.351.176

VFNITURl PROPRII

529 505.608

44C.911.234

774.403.933

309.659.184

464.744 749

380.108.940

4 062.717

390.232.276

1 VENITURI CURENTE

604.137 083

491.934.850

878.846 669

310.612.787

568.233.882

483.425 915

4.069.578

391.351 176

A VFNITI.JRI FISCALE

639.414 324

517.122 950

566.189.334

62 164.703

504.024.631

461.037 408

1.939.833

103.212.093

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

359.940.324

282.861.950

248.004.544

0

248.004.544

248.004.544

0

0

Al? IMPOZIT PF. VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

359 940 324

282 861.950

248.004.544

0

248.004 544

248.004.544

0

0

Impozit pe venit

03.02

11.557.000

9.757.000

8.458.062

0

8.458.062

8.458.062

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

11.557.000

9.757.000

8.458 062

0

8.458 062

8 458 062

0

0

Cute ei suine defalcate din impozitul pe venit

04.02

348.383 324

273.104.950

239.546.482

0

239.546.482

239.546.482

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

347.774.324

272.648.950

239 081.811

0

239.081.811

239.081.811

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04.02.04

609.000

456.000

464.671

0

464.671

464 671

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86.519.000

79 657.000

150.155.750

47.303 616

102 852.134

67.187.174

1.351.411

81.617.165

Irnpo/ile si taxe pe proprietate

07.02

86 519.000

79.657.000

150.155.750

47.303 616

102 852.134

67.187.174

1 351.411

81.617.165

Impozit pe clădiri

07 02.01

70 465.000

65.465.000

134.495.897

43.970 333

90.525.564

57.810.720

1.129.869

75.547.308

Impozit pe clădiri PF

07 02.01.01

25.000.000

23.000.000

29 624 943

4 166.274

25.458 669

20.054.143

490.725

9.080 075

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

45.465.000

42.465 000

104.870.954

39.804.059

65.066 895

37.764.577

639.144

66 467.233

Impozit pc terenuri

07.02.02

7.267.000

6.605 000

12.283.418

3.333.043

8.950.375

5.991.847

221.954

6.069.617

impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.827 000

3.700.000

5 054.368

1.080.893

3.973.475

3.054.126

106 363

1.893.879

Impozit pe terenuri - PJ

07 02 02.02

3.035.000

2.600.000

6.637.757

2.076.555

4.561.202

2.602.385

103.682

3 931 690

impozit pe terenurile extravilane

07 02 02.03

405 000

305.000

591.293

175.595

415 698

335.336

11.909

244.048

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

8.787.000

7.587.000

3.376.195

0

3.376.195

3.376 607

-412

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07 02 50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

191.718.000

153.367.000

166.997.577

14.861 087

152.136 490

144.814.227

588.422

21.594.928

Sume defalcate din TVA

11.02

158.162.000

120.921 000

120.921.000

0

120.921.000

120,921.000

0

0

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02.02

158.031.000

120 823 000

120.823.000

0

120.823.000

120.823 000

0

0

Sume defalcate din TVA pl echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

131.000

98.000

98.000

0

98.000

98.000

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def inilive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alie impozite si laxe generale pe bunuri si servicii

12.02

715.000

615.000

806.820

262.541

544 279

642.408

5.054

159 358

Taxe Hoteliere

12.02 07

715.000

615.000

806.820

262.541

544.279

642.408

5.054

159 358

laxe pa servicii specifice

15.02

794.000

684.000

1.020.239

269 687

750.552

616.455

15.971

387.B13

Impozit pe spectacole

15.02.01

380.000

320.000

337.263

56.998

280.265

227.104

842

109.317

Alte taxe pe servicii specifice

15 02 50

414.000

364.000

682.976

212.689

470.287

389.351

15.129

278.496

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

32.047.000

31.147.000

44.249.518

14.328.B59

29.920.659

22.634.364

567.397

21.047.757

laxa asupra mijloacelor de transport

16 02 02

24.421.000

23 921 000

39.669 435

14.308.850

25.360.585

18.071.534

565.3B7

21.032.514

laxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.314.000

12.814.000

23.633 630

8 922 988

14.710.642

10.257.518

323.845

13.052.267

laxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

11.107.000

11.107.000

16.035.805

5.385.862

10.649.943

7.814.016

241.542

7.980.247

laxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizam de funcționare

16 02 03

7.618.000

7.218 000

4.569.201

16.188

4.553.013

4.557.391

1.227

10.5B3

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02 50

8.000

8.000

10.882

3.821

7.061

5.439

783

4.660

A6 Al TF IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237 000

1.237.000

1.031.463

0

1.031.463

1.031.463

0

0

Alie »mpo?ite si taxe fiscale

18.02

1.237.000

1.237.000

1.031.463

0

1.031.463

1.031.463

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.237 000

1.237.000

1.031.463

0

1.031 463

1.031.463

0

0

(. VENI 1URI NEFISCALE

-35.277.241

-25.188.100

312.657.335

248 448.084

64.209.251

22.388 507

2.129.745

288.139.083

CI VENII URI DIN PROPRIETATE

18 038.284

17.038.284

254.066.683

199.453.052

54 613 631

14.244.498

2.050.550

237.771 635

Venituri din proprietate

30.02

18.038.284

17.038 284

254.066.683

199 453 052

54.613.631

14.244 498

2.050.550

237.771.635

Vărs aminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

2.113.284

2.113 284

2.113.419

0

2.113.419

2.113.419

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

15.925.000

14.925.000

251.953 163

199 453 052

52.500.111

12.130.978

2.050.550

237.771 635

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.925 000

14.925.000

251.953.163

199.453.052

52.500.111

12.130.978

2.050 550

237.771.635

Veiiilun din dividende

30.02.08

0

0

101

0

101

101

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08 02

0

0

101

0

101

101

0

0

('? VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-53.315 525

-42.226 384

58.590.652

48 995.032

9 595.620

8.144.009

79.195

50.367.448

Venituri din prestări de servicii si alte activitali

33.02

7.336.000

6 004.000

6.386.884

38 571

6 348.313

6.348.179

2 213

36 492

Venituli din prestări de servicii

33.02.08

6.327.000

5.200.000

5 603 966

0

5.603.966

5.603.966

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

879.000

679.000

511.102

0

511 102

511.102

0

0

Conlrilnitia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

83.000

83.000

71.186

0

71.186

71.186

0

0

Venituli din recuperarea cheltuielilor de judecata, irnputatii si

33.02.28

0

0

138.961

38.571

100.390

100.256

2.213

36.492

Alic venituri din prestări de servicii si alte activ itati

33.02.50

47.000

42.000

61.669

0

61.669

61.669

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.196.000

2.000.000

1.764.051

0

1.764.051

1.764.051

0

0

laxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.196.000

2.000.000

1.764.291

0

1.764.291

1.764.291

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

-240

0

-240

-240

0

0

.Amenzi, penalii ati si confiscări

35.02

9.115.000

S.275.000

52 618.102

43.481.171

9.136.931

7.448.552

61.891

45 107.659

0 en u rn irea in d icat orilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate

de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02 01

8.994.000

3.154.000

52.371.586

43.434.686

8.936.900

7.414.642

61.253

44.895.691

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

8.994.000

3.154.000

52.371.586

43.434.686

8.936.900

7.414.642

61.253

44.895 691

încasai i din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte

35.02.03

0

0

739

0

739

739

0

0

Alte amenzi penalitati si confiscări

35.02.50

121.000

121.000

245.777

46.485

199.292

33.171

638

211.96B

Diverse venituri

36.02

11.568.000

11.392.000

14.299.879

4.521.687

9.77B.192

10.187.252

8.230

4.104.397

Venituri din aplicarea prescripției extmctive

36.02.01

0

0

271.354

0

271.354

271.354

0

0

iaxe speciale

36.02.06

7.792.000

7.792.000

6.478.742

0

6.478.742

6.478.742

0

0

Alic venituli

36.02.50

3.776.000

3.600.000

7.549.783

4.521.687

3.028.096

3.437.156

8.230

4.104.397

Tiansferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-83.530.525

-69.897.384

-16.478.264

953.603

-17.431.867

-17.604.025

6.861

1.118.900

Donații si sponsorizări

37.02.01

395 975

395.975

1.521.736

953.603

568.133

395.975

6.861

1.118.900

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-83.926.500

-70.293.359

-18.000.000

0

■18.000.000

-18.000.000

0

0

IV SUBVENȚII

133.701

128.701

127.745

0

127.745

127.745

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

133.701

128.701

127.745

0

127.745

127.745

0

0

Svibvenlii de la bugetul de stat

42.02

133.701

128.701

127.745

0

127.745

127.745

0

0

ii Curente

133.701

128.701

127.745

0

127.745

127.745

0

0

A|uioi pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

6.008

6.008

6.008

a

6.008

6.008

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatalii

42.02.41

20.000

15.000

14.044

0

14.044

14.044

ol

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

107.693

107.693

107.693

0

107.693

107.693

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

238.900.500

176.284.142

82.770.417

4.832.001

77.938.416

78.459.373

0

4.311.044

101 AL VENITURI

238.900.500

176.284.142

82.770.417

4.832.001

77.938.416

78.459.373

0

4.311.044

VENITURI PROPRII

2.125.000

2.125.000

35.080.190

4.832.001

30.248.189

30.769.146

0

4.311.044

1 VENI IURI CURENTE

83.926.500

70.293.359

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

0

0

C. VENI IURI NEFISCALE

83.926.500

70.293.359

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

0

0

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

83926.500

70.293.359

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

0

0

îlaristeruri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

83.926.500

70.293.359

18.000.000

0

18.000 000

18.000.000

0

0

Varsanunte din secțiunea de funcționare

37.02.04

B3.926 500

70.293.359

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

0

0

li VENI IURI DIN CAPITAL

2.125.000

2.125.000

6.790.135

4.832.001

1.958.134

2.479.091

0

4.311.044

Venituli din valorificarea unor bunuri

39.02

2.125.000

2.125.000

6.790.135

4.832.001

1.958.134

2.479.091

0

4.311 044

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institui iilor publice

39.02.01

1.756.215

1.756.215

1.770.407

0

1.770.407

1.770.407

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

98.648

98.648

177.481

9.748

167.733

105.776

0

71.705

Depozite speciale pentru construcții de construinle

39.02.10

270.137

270.137

4.842.247

4 822.253

19.994

602.908

0

4 239 339

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

2B. 290.055

0

28.290.055

28.290.055

0

0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

2B.290.055

0

28.290.055

28.290.055

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Sume clin excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

28.290.055

0

28 290.055

28.290.055

0

0

IV SUBVENȚII

45.975 000

27.376.783

10 891.370

0

10 891.370

10.891.370

0

0

SUBVFNTII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.975 000

27.376.703

10.891.370

0

10 891.370

10.891.370

0

0

Subvenții ac la bugetul de stat

42.02

45 975 000

27.376.783

10 891.370

0

10 891.370

10 891.370

0

0

A De capital

45.146.000

26.547.783

10.023 846

0

10.023.846

10.023.846

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42 02.12

150.000

150.000

150 000

0

150.000

150.000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

44 996.000

26 397.783

9.873.846

0

9.873.846

9.873.846

0

0

ci Curente

B29.000

829.000

867.524

0

867.524

867.524

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42 02 62

829 000

829.000

867.524

0

867.524

867.524

0

0

Sume FEN posladerare in contul plăților efectuate

45.02

106.874.000

76 489 000

18.798.857

0

18 798 857

18 798 857

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

102.688.000

73.665.000

17.568.152

0

17.568.152

17.568.152

0

0

Suine primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

90.631.000

61 608.000

5 411.979

0

5.411 979

5.411.979

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

12.057.000

12 057.000

12.156.173

0

12.156.173

12.156.173

0

0

i ondul Social European

45.02.02

2.084.000

1.093.000

1.230.705

0

1.230.705

1.230 705

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

2.033.000

1.042.000

0

0

0

0

0

0

Sume primde in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

51.000

51.000

1.230.705

0

1.230.705

1.230.705

0

0

Programul de cooperare elvetiana-romăn vizând reducerea

45.02.19

2.102.000

1.731 000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

2.102.000

1.731 000

0

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr.438/2014

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

iuTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

563.426 471

979.315.284

735 552 383

639.102.217

639.103.217

456.325 068

182.778.149

427.853.160

TOTAI CHFITUIELI

563.426.471

979 315 284

735.552.383

639.102.217

639.103.217

456.325.068

182.778.149

427.853.160

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

17.987.000

147.014.85O

74.418.350

58.202 083

58.202.083

51.248.525

6 953.558

65.767 899

Autoritaii publice si acțiuni externe

51.02

17.987.000

120.136.000

53.087.000

44.238.167

44.238.167

38.424.862

5 813.305

52.888.674

Autoritati executive si legislative

51.02.01

17.987.000

120.136.000

53 087.000

44.238.167

44.238.167

38.424.862

5 813.305

52.888.674

Autoriiati executive

51.02.01 03

17.987.000

120.136.000

53 087.000

44.238.167

44.238.167

38.424.862

5 813.305

52.888.674

Alle seivicii publice generale

54.02

0

5.100 000

4.331.500

2.737.051

2.737.051

1.596.798

1.140.253

1.652.360

i"unii de rezerva bugetara la dispoziția autontatilor locale

54.02.05

0

1.000 000

1.000 000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.700.000

2.131.500

2.660.000

2.660.000

1.519.768

1.140.232

1.575.331

Alle servicii publice generale

54.02.50

0

1.400.000

1.200.000

77.051

77.051

77.030

21

77.029

Hanzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

21.778.B50

16.999 850

11.226.865

11.226 865

11.226.865

0

11.226.865

Transfeiuii din bugetul de stat caire bugetul asigurărilor sociale de

55 02.01

0

21.778.850

16.999.850

11 226.865

11.226.865

11.226.865

0

11.226.865

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59 02

1.095 000

10.195.000

8.350.000

8.161.766

8.161.766

5.899.744

2 262.022

5.546 503

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.095 000

10.195.000

8.350 000

8.161.766

8.161.766

5.899.744

2.262.022

5.546 503

Ordine publica

61.02.03

1.000.000

9 800.000

8.117.000

8.127.717

8.127.717

5 879 310

2.24B.407

5.526.467

Politie locala

61 02.03.04

1.000.000

9.800.000

8.117.000

8 127 717

8.127.717

5.879.310

2.248.407

5.526.467

Fioiecire civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

95 000

395.000

233.000

34.049

34.049

20.434

13.615

20 036

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

153.705 471

344.882.500

293.756.841

252.415.731

252.416.731

203.693.179

48.723.552

200.492.359

Invatamant

65.02

24 556.000

201.367 500

177.502.200

170.824.636

170.824.636

141.780.938

29.043.698

141.818.690

1 rival am ani preșcolar si primar

65.02.03

5.732 000

41.316.333

36.323.333

33.780.557

33.780.557

27.898.913

5 881.644

27.224.141

invatamani preșcolar

65.02.03.01

8.372.000

39 155.816

34.722.816

33.780.040

33.780.040

27.898.396

5 881.644

27.224 141

invatamani primar

65.02.03.02

-2.640.000

2.160.517

1.600.517

517

517

517

0

0

mv al amant secundar

65.02 04

17.070.000

155.671.667

137 566.267

135.794.612

135.794.612

112.656.910

23.137.702

113.307.978

i rival am ani secundar inferior

65.02.04.01

0

35.133.122

30.587.822

32.468.487

32.468.487

26 772 802

5.695.685

27.039.133

iiivatamant secundar superior

65.02.04.02

17.070.000

120.538 545

106.978.445

103.326.125

103 326.125

85.884.108

17.442.017

86.268 845

Servicii auxiliare

65.02.11

0

2.674.000

2.107.100

1.135 495

1.135 495

1.135.495

0

1.277 155

i ni er nat e si ca nj/t^pe nt rudele vi

65.02 11.03

0

2.674.000

2.107.100

1.135 495

1.135 495

1.135.495

0

1.277 155

Aiie cheli i.ieli Zi           invata^.adHjlu^9*\

-

65 02.50

1.754.000

1 705.500

1.505.500

113.972

113 972

89 620

24.352

9.416

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initive

Sanalale

66.02

33.034.000

32.398.000

29.187.000

13 496.884

13 496 884

11.643.181

1.853.703

11.250.526

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

32.889,000

25.7OO.QOO

23 391.000

7 136.401

7.136.401

6.977.481

158.920

6.542.091

Spitale generale

66 02 06 01

32.889.000

25.700.000

23.391.000

7.136.401

7 136.401

6.977.481

158.920

6.542.091

Serv ic» de sanatate publica

66.02.08

145 000

6 698.000

5.796.000

6 360.483

6 360.483

4.665.700

1.694.783

4.708.435

Cultura rccreere si religie

67.02

77.620.000

32.702.000

22.702.141

17.835.757

17.835 757

9.731.184

8.104.573

10.540.287

Servicii culturale

67.02.03

0

700 000

525 000

455.089

455.089

201.903

253.186

246,988

Casc de cultura

67.02.03.06

0

700.000

525.000

455.089

455.089

201.903

253.186

246.988

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

17.200.000

13.400.000

13.663.912

13.663.912

9.217.857

4.446.055

9.217.454

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05 03

0

17.200.000

13.400.000

13.663.912

13.663.912

9.217.857

4.446.055

9.217.454

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

77 620.000

14.802.000

8.777.141

3 716 756

3.716.756

311.424

3.405 332

1.075.845

Asigurări si asistenta sociala

68.02

18 495.471

78.415.000

64.365.500

50.258.454

50.259.454

40.537.876

9.721.578

36.882.856

Asistenta sociala m caz de boli si invalidități

68 02.05

0

24 235.000

19.386.000

17.901.914

17 901.914

16 083.032

1.818.882

16 617.887

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

0

24.235.000

19.386.000

17 901 914

17.901.914

16 083 032

1.818.882

16 617.887

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

850.000

650.000

438.706

438.706

438.706

0

438.706

C i es e

68.02.11

4.510.000

15.910.000

12.628 501

9.934.037

9.934.037

8 220.932

1.713.105

7.110.551

/‘revenirea excluderii sociale

68.02.15

1.886.000

11.188.000

9.060.999

6.217.176

6.218.176

5.700.814

517.362

4.676.261

Ajut di social

68.02.15.01

O

102.000

90.000

5.864

5 864

5.864

0

5.864

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.886.000

11.086.000

8.970.999

6.211 312

6.212.312

5 694.950

517.362

4.670.397

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

12.099 471

26.232.000

22.640.000

15.766.621

15.766.621

10.094.392

5 672.229

8.039.451

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

12.099 471

26.232 000

22.640.000

15.766.621

15.766.621

10.094.392

5.672.229

8.039.451

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

138.896.000

187.722 934

130.007 002

123.256.682

123.256.682

63.277.832

59.978.850

44.444.792

l ocuinte. servicii si dezvoltare publica

70.02

126.216.000

135.542 934

92.632.002

93.025.253

93.025.253

37.622.581

55.402.672

19.030.022

L ucu irite

70.02.03

40.134.000

26 441.693

21 296.693

7.641.098

7.641.098

2 386.066

5.255.032

107.936

Dezvoltai ea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.134.000

26.441.693

21.296 693

7.641.098

7.641.098

2.386.066

5.255.032

107.936

iluminat public si electrificări rurale

70 02.06

6.000.000

20.175.000

14.070.000

15.226.259

15.226.259

8.674.439

6.551.820

5 225 766

Alic servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70 02.50

80.082 000

88 926.241

57.265.309

70.157.896

70.157.896

26.562.076

43 595.820

13.696.320

Protecția mediului

74.02

12 680 000

52.180.000

37.375.000

30.231.429

30.231.429

25.655.251

4.576.178

25 414.770

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

12.680.000

52 180 000

37.375.000

30.231 429

30.231.429

25.655.251

4.576.178

25.414 770

Salubritate

74 02 05 01

12.680.000

52.180.000

37.375.000

30.231 429

30.231.429

25.655.251

4.576.178

25.414.770

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

251.743.000

289.500.000

229.020.190

197.065.955

197.065 955

132.205.788

64.860.167

111.601.607

Combustibili si energie

81.02

0

42.540 000

30.940.000

37.595.186

37.595.186

21.828.120

15.767.066

19.644 944

Energie termica

81.02 06

0

42.540.000

30.940.000

37.595.186

37.595 186

21.828 120

15.767.066

19.644.944

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ef ectiv e

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def inilive

Agricultura

83.02.03

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

03.02.03.30

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Ti an spoit uri

84.02

251.743 000

246.660.000

197.780.190

159.412.853

159.412.853

110.335.763

49.077.090

91.956 663

i ujiispoit i liber

84 02.03

251.743.000

246 660.000

197.780.190

159.412.853

159.412.853

110.335.763

49.077.090

91.956.663

Drumuri si poduri

84 02 03.01

0

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

0

0

IranspoH in comun

84 02.03.02

10.815.000

73.527.000

56.225 000

48.084.315

48.084.315

36.635.435

11.448 880

28.339.713

Străzi

84.02.03.03

240.928.000

170.796.000

139.218.190

108.991.538

108.991.538

71.363.328

37.628.210

63.616.950

Partea aVII-a REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT

96.02

0

136 144.000

67.204.690

0

0

105.687.965

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

105 687.965

0

0

Deficit

99.02

0

136.144.000

67 204.690

0

0

0

0

0

S1.CIIUNLA DE FUNCȚIONARE

0

604.270.784

492 063 551

497.552.572

497 552.572

389.760.903

107.791.669

370.864.172

iOlAL CHELTUIELI

0

604.270.784

492.063.551

497.552.572

497.552 572

389.760.903

107.791.669

370.864.172

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

91.778.850

70.309.350

57.219.713

57.219.713

50.364 604

6.855.109

47.366.807

Autoritali publice si acțiuni externe

51.02

0

64.900.000

48.978.000

43.255.797

43.255.797

37.540.941

5.714.856

34.487 582

Autoritali executive si legislative

51 02.01

0

64 900.000

48.978.000

43.255.797

43.255.797

37.540.941

5.714.856

34.487.582

Autoritaii executive

51.02.01.03

0

64.900.000

48 978 000

43 255 797

43 255 797

37.540.941

5.714.856

34.487.582

Alie servicii publice generale

54.02

0

5.100.000

4 331 500

2.737.051

2.737.051

1.596 798

1.140.253

1.652.360

Fund de lezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

6

0

‘iervicu publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.700.000

2.131.500

2.660.000

2.660.000

1.519.768

1.140.232

1.575.331

A|le servicii publice generale

54.02.50

0

1.400.000

1.200.000

77.051

77.051

77.030

21

77.029

Tranzacții plivind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

21.778.B5D

16.999 850

11.226 865

11.226 B65

11.226.865

0

11.226.865

Iransterun din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.01

0

21.778.850

16.999.850

11.226.865

11.226.865

11.226.865

0

11.226.865

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

0

9.100 000

7.350.000

7.993.779

7.993.779

5.884.440

2.109.339

5.507.240

Online publica si siguranța naționala

61.02

0

9.100 ooo

7.350 000

7.993.779

7.993.779

5.884.440

2.109.339

5.507.240

Online publica

61.02.03

0

8.800.000

7.117.000

7.959.730

7.959.730

5.864.006

2.095.724

5.487.204

Politie locala

61.02.03.04

0

8 800.000

7.117.000

7.959.730

7.959.730

5.864.006

2.095.724

5.487.204

Piotectie civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

0

300.000

233 000

34.049

34.049

20.434

13.615

20.036

Partea a Ui a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

280.347.00Q

241.777 199

234.102.390

234.102 390

193.685.927

40.416.463

194.029.731

Inv atamanl

65.02

0

186.513.000

165 053.700

167.828,901

167.828.901

139 447 305

28.381.596

140.077.816

Invatarnant preșcolar si primar

65.02.03

0

36.142 333

31.719 333

32.408.687

32.408.687

26.577.095

5.831.592

26.763.066

Invatamant preșcolar

65 02 03 01

0

36 141.816

31.718 816

32.408.170

32.408 170

26.576.578

5.831.592

26.763.066

Invatamant primar

65.02.03.02

0

517

517

517

517

517

0

0

Invatamant secundai

65.02.04

0

147.696.667

131.227.267

134 284.719

134 284 719

111.734.715

22 550.004

112 076.975

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

angajament

Anuale aprobate la finele perioadei de raporta e

Trimestriale

definitive

Invatamant secundar interior

65.02.04.01

0

35.123.122

30.577 822

32,458.670

32 458 670

26.762.985

5.695.685

26.669 888

Invitai nani secundar superior

65.02.04.02

0

112.573 545

100.649.445

101.826.049

101.826.049

84.971.730

16.854.319

85.407.08/

Cei vicii auxiliare pentru educație

65 02 11

0

2.674.000

2.107.100

1.135 495

1.135.495

1.135.495

0

1.237.775

Internate s. cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

2.674.000

2.107.100

1.135.495

1.135.495

1.135.495

0

1.237.775

Sanataie

66.02

0

18 C53.000

15 651.000

11.615.483

11.615.483

10.041.706

1.573.777

10.012.533

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0

11.500.000

10.000.000

5 400 000

5.400 000

5.400.000

0

5.400 000

Spitale generale

66.02.06.01

0

11.500.000

10.000.000

5.400.000

5.400.000

5.400 000

0

5.400 000

Servicii de sanataie publica

66.02.08

0

6.553.000

5 651.000

6.215 483

6.215.483

4.641.706

1.573.777

4.612.533

Cultura, rccreere si religie

67.02

0

19.200.000

15 017 000

14 429.001

14.429.001

9.729.760

4.699.241

9.774.442

Servicii culturale

67.02.03

0

700.000

525.000

455.089

455.089

201.903

253.186

246.988

Case de cultura

67.02.03 06

0

700.000

525 000

455.089

455.089

201.903

253.186

246.988

.Scivir.ii recreative si sportive

67.02.05

0

17 200.000

13.400.000

13.663 912

13.663.912

9.217.857

4.446.055

9 217 454

intietmeie grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

0

17.200.000

13.400.000

13.663.912

13.663.912

9.217.857

4.446.055

9.217.454

Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

67.02.50

0

1.300.000

1.092.000

310.000

310.000

310.000

0

310.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

56.581.000

46.055.499

40.229.005

40.229.005

34.467.156

5.761.849

34.164.940

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

24.235 000

19.386.000

17.901.914

17.901.914

16.083 032

1.818.882

16 617.887

Asislenia sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

0

24 235.000

19,386.000

17 901 914

17.901.914

16.083.032

1.818.882

16.617.887

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

350.000

650.000

438.706

438.706

438.706

0

438 706

Ciuse

68.02.11

0

11.400.000

9.162.500

8.788.117

8.788.117

7.075.012

1.713.105

6.957.606

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

9302.000

8.310.999

5.782.318

5 782.318

5.265.956

516.362

4.546.250

Ajuioi social

68.02.15.01

0

102.000

90.000

5.864

5.864

5.B64

0

5.864

Cantine de ajutor social

6B 02.15 02

0

9.200 000

8.220.999

5.776.454

5.776.454

5.260.092

516.362

4 540.386

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

10.794.000

8.546.000

7.317.950

7.317.950

5.604.450

1.713.500

5.604.491

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68 02 50 50

0

10.794.000

8.546.000

7.317.950

7.317.950

5 604 450

1.713.500

5.604.491

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.02

0

66.634.934

48 280 002

47.715.936

47.715.936

39.094.826

8.621.110

37.228.324

i ncuinte. seivicii si dezvoltare publica

70.02

0

27.134.934

18.795 002

17.748.663

17.748.663

13.685.636

4.063.027

11.821.721

l uciiinte

70.02.03

0

107.693

107 693

107.693

107 693

107.693

0

107 693

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03.01

0

107.693

107.693

107.693

107.693

107.693

0

107 693

ilumina: public si electrificări rurale

70.02.06

0

12 705 000

8.420.000

9 145.451

9.145 451

7.451.203

1.694.248

5.224 938

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70 02 50

0

14 322.241

10.267.309

0.495.519

8.495.519

6.126.740

2.368 779

6.489.090

Proiecția mediului

74.02

0

39.500 000

29.485.000

29.967.273

29 967.273

25.409 190

4.558.083

25.406.603

Salubmale si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

39.500.000

29 485 000

29.967.273

29.967.273

25.409 190

4.558.083

25.406.603

Sakibntate

74.02.05.01

0

39.500.000

|       29.485.000

29.967.273

29.967.273

25.409.190

4.558.083

25.406.603

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele peroadei de raportare

Trimestriale definitive

Partea a V-a AC HUNI ECONOMICE

79.02

0

156 410.000

124,347.000

150.520.754

150.520 754

100 731.106

49.789.648

86.732.070

Combustibili si energie

81.02

0

37.600.000

28.000 000

37.600.000

37 600.000

21.832.934

15.767.066

19.604 873

Energie Ier mica

81.02.06

0

37 600 000

28.000.000

37.600.000

37.600.000

21.832.934

15.767.066

19.604.873

Agricultura, silvicultura, piscicultura st vanatoare

83.02

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Agricultura

83 02 03

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Alte- cheltuieli m domeniul agriculturii

83 02 03.30

0

300 000

300.000

57.916

57.916

41.905

16.011

0

Irans porturi

84 02

0

118.510.000

96.047.000

112.862.838

112.862.838

78 856.267

34.006.571

67.127.197

Iransport rutier

84 02.03

0

118.510.000

96.047.000

112.862.838

112.862.838

78.856.267

34.006 571

67.127.197

Diurnuri si poduri

84 02.03.01

0

2.337.000

2.337.000

2.337 000

2.337.000

2.337.000

0

0

Tianspoit in comun

84.02.03 02

0

34.963.000

26 000.000

34.963.000

34.963.000

23.514.120

11.448.880

23.514.120

SlraFi

84.02.03 03

0

81.210.000

67.710.000

75.562 838

75.562.838

53.005.147

22.557.691

43.613.077

Partea a VI l-a REZERVE, EXCE0EN1/UEFICIT

96.02

0

136.144.000

67.204.690

6

0

105.687.965

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

105.687.965

0

0

Del icit

99.02

0

136.144.000

67.204.690

0

0

0

0

0

SL CTIIJNFA DE DEZVOLTARE

563 426.471

375.044.500

243.488 832

141 549 645

141 550.645

66.564.165

74.986.480

56.988.988

TOTAL CHELTUIELI

563 426 471

375.044.500

243 488 832

141.549,645

141.550.645

66.564.165

74.986.480

56.988.988

Partea 1 a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

17.987.000

55.236.000

4.109.000

982.370

982.370

883.921

98.449

18.401.092

Antmitati publice si acțiuni externe

51.02

17.987.000

55.236.000

4.109.000

982.370

982.370

883.921

98.449

18.401.092

Autorități executive si legislative

51.02.01

17.987.000

55.236.000

4.109.000

982.370

982 370

883.921

98.449

18.401.092

Auiniitati executive

51.02 01.03

17.967.000

55.236.000

4.109.000

982.370

982.370

883.921

98.449

18.401.092

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.095.000

1 095.000

1.000.000

167.987

167.987

15.304

152.683

39.263

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.095.000

1.095.000

1.000.000

167.987

167.987

15.304

152.683

39.263

Ord<ne publica

61 02.03

1.000.000

1.000 000

1.000.000

167.987

167.987

15.304

152.683

39.263

Politie tocata

61.02.03 04

1.000 000

1.000 000

1 000.000

167.987

167.987

15.304

152.683

39.263

Proteclie civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila

61 02 05

95.000

95.000

0

0

0

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

153.705.471

64.535.500

51.979 642

18.313.341

18.314.341

10 007.252

8 307.089

6.462.628

înv al amant

65.02

24.556.000

14 854 500

12.448.500

2.995.735

2 995.735

2 333.633

662.102

1.740.874

Hival amant preșcolar si primar

65.02.03

5 732.000

5.174.000

4.604.000

1.371.870

1.371.870

1 321 818

50.052

461 075

mv atamant preșcolar

65.02.03.01

8.372.000

3.014.000

3.004.000

1.371.870

1.371.870

1.321.818

50.052

461.075

înv ai amant primat

65.02.03.02

-2.640.000

2.160.000

1.600.000

0

0

0

0

0

invatamant secundar

65.02 04

17.070.000

7,975 000

6.339.000

1.509.893

1.509.893

922.195

587.698

1.231.003

hivulamant secundar inferior

65.02.04.01

0

10.000

10.000

9 817

9.817

9.817

0

369.245

învaiamant secundar superior

65.02.04.02

17.070.000

7 965.000

6.329.000

1 500076

1.500.076

912.378

587.698

861.758

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initive

Sei vicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

39.380

irilernate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

39.380

Alie cheltuieli in domeniul invatamant ului

65.02.50

1.754.000

1.705 500

1.505.500

113 972

113.972

89.620

24.352

9.416

Sanatate

66.02

33.034.000

14.345.000

13.536 000

1.881 401

1.881.401

1.601.475

279.926

1.237.993

Seivicn medicale in unilati sanitare cu paturi

66 02 06

32.889.000

14 200.000

13.391.000

1.736.401

1.736 401

1.577.481

158.920

1.142.091

Spitale generale

66.02 06.01

32.889.000

14.200.000

13.391.000

1.736.401

1.736.401

1 577.481

158.920

1.142 091

.îuiv iun de s anulate publica

66.02.08

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

23.994

121.006

95.902

(aliluia, recreere si religie

67.02

77.620.000

13.502.000

7.685.141

3.406.756

3.406.756

1.424

3.405.332

765 845

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

77.620.000

13.502.000

7.685.141

3.406.756

3.406.756

1.424

3.405.332

765 845

Asigurări si asistenta sociala

68.02

18 495.471

21.834.000

18.310.001

10 029 449

10.030 449

6 070.720

3.959.729

2.717 916

Caese

68.02.11

4.510 000

4.510.000

3.466.001

1.145.920

1.145.920

1.145.920

0

152.945

Prevenirea excluderii sociale

68 02.15

1 886.000

1.886.000

750.000

434.858

435.858

434.858

1.000

130.011

Cămine tle ajutor social

68 02.15.02

1 886.000

1 886 000

750.000

434.858

435.858

434.858

1.000

130.011

Alie cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

12 099.471

15.438 000

14.094.000

8.448 671

8 448.671

4.489.942

3.958.729

2.434.960

Alie cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

12.099.471

15 438.000

14.094.000

8.448.671

8 448.671

4.489.942

3.958.729

2.434.960

Paitea a IV a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.02

138.896.000

121.088.000

81.727.000

75.540.746

75.540.746

24.183.006

51.357.740

7.216 468

l ocuintc, servicii si dezvoltare publica

70 02

126.216.000

108 408 000

73.837.000

75.276 590

75 276.590

23.936.945

51.339.645

7 208.301

Locuințe

70.02.03

40.134.000

26.334.000

21.189.000

7.533.405

7.533.405

2 278.373

5.255.032

243

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.134.000

26.334.000

21.189 000

7 533.405

7.533.405

2.278.373

5.255.032

243

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6.000.000

7.470 000

5.650.000

6.080.808

6.080 808

1.223.236

4.857.572

828

.Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

80.082.000

74.604.000

46 998.000

61.662.377

61.662.377

20.435.336

41.227.041

7.207.230

Piotectia mediului

74.02

12.680.000

12.680.000

7.890.000

264.156

264.156

246.061

18 095

8.167

Salubiilate si gestiunea deșeurilor

74.02 05

12.680 000

12.680.000

7.890.000

264.156

264.156

246.061

18.095

8 167

Salubrii ate

74 02.05.01

12.680.000

12.680.000

7.890.000

264.156

264.156

246.061

18.095

8.167

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

251.743 000

133 090.000

104.673.190

46.545.201

46.545 201

31.474 682

15.070.519

24 869.537

combustibili si energie

81.02

0

4.940.000

2.940.000

-4.814

-4.814

-4.814

0

40.071

r-jieigie lei mica

81.02.06

0

4.940.000

2 940 000

-4 814

-4.814

-4 814

0

40.071

Ti uns porturi

84 02

251.743 000

128.150 000

101.733.190

46.550.015

46.550 015

31.479.496

15.070.519

24.829.466

Tiansporl rutier

84 02.03

251.743.000

128.150 000

101.733.190

46.550.015

46 550 015

31.479.496

15.070 519

24.829.466

hansport m comun

84.02.03.02

10.815.000

38.564.000

30.225.000

13 121 315

13.121.315

13.121.315

0

4.825.593

Străzi

84.02.03.03

240 928.000

89.586.000

71.508.190

33.428.700

33.428.700

18.358 181

15.070.519

20.003.873

Paitea a Vil a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 02

0

136.144.000

67.204.690

0

0

105.687.965

0

0

Lxcedent

98 02

0

0

0

0

0

105.687.965

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente tegale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def inilive

Def icit

99.02

0

136.144 000

67.204.690

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotararea nr.438/2014


EXECUȚIA BUGETULUI IMPRMUTURILOR INTERNE

la data de 30.09.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SLC1IUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

107 881.193

120.642.000

73.767.000

98.945,578

98.945 578

50.261.996

48.683.582

2.619.559

TCTAI CHELTUIELI

107 881 193

120.642.000

73.767.000

98.945.578

98.945.578

50.261.996

48.683.582

2.619.559

Partea a Iii a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.07

30 860.193

43.621 000

43.621.000

43 620 765

43.620.765

32.720.915

10.899.850

0

Culluia, tecreere si religie

67.07

30.860.193

43 621 000

43.621.000

43.620.765

43.620.765

32.720.915

10.899.850

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

30 860.193

43 621 000

43.621 000

43.620.765

43.620 765

32 720 915

10.899.850

0

Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE

79 07

77.021.000

77.021 000

30.146.000

55 324 813

55.324 813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

ITanspoiliîn

84.07

77.021.000

77.021 000

30.146.000

55.324 813

55.324.813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

Tiansport rutier

84.07.03

77.021.000

77.021.000

30.146 000

55.324 813

55.324.813

17.541.081

37.783.732

2 619.559

Stia/i

84.07.03.03

77.021.000

77.021.000

30.146.000

55.324 813

55 324.813

17.541.081

37.783.732

2 619.559

Partea a VII a RF7ERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 07

0

120 642.000

73.767.000

0

6

50.261.996

0

0

Deficit

99 07

0

120 642 000

73.767.000

0

0

50.261.996

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120.642 000

73 767.000

0

0

50 261.996

0

0

Deficit

99.07

0

120.642 000

73.767.000

0

0

50.261.996

0

0

SECȚIUNEA DL DEZVOLTARE

107 881.193

120.642.000

73.767.000

98.945.578

98.945.578

50.261.996

48.683 582

2.619.559

IOJAL CHELTUI El 1

107 881.193

120.642.000

73.767.000

98 945.578

98.945.578

50 261 996

48.683 582

2.619 559

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.07

30.860.193

43 621 000

43.621.000

43.620.765

43.620.765

32.720.915

10.899.850

0

Cultura, recreere si religie

67.07

30.860.193

43.621 000

43.621 000

43.620.765

43.620.765

32.720.915

10.899.850

0

Alle servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67 07.50

30.860.193

43.621.000

43.621.000

43.620.765

43 620 765

32.720.915

10.899.850

0

Partea a V-a AC NUNI ECONOMICE

79 07

77.021.000

77.021 000

30.146.000

55.324 813

55.324 813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

Tiansporturi

84.07

77 021.000

77.021.000

v     30.146.000

55.324 813

55.324 813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

Iran spori rutier

84.07.03

77.021.000

77.021.000

30.146.000

55.324 813

55.324.813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

Străzi

84.07.03.03

77.021.000

77.021.000

30.146 000

55.324 813

55.324.813

17.541.081

37.783.732

2.619.559

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120 642 000

73.767.000

0

0

50.261.996

0

0

Deficit

99.07

0

120 642.000

73.767.000

0

0

50 261.996

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


j A

Anexa 5 la Hotararea nr.438/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

trimestriale def inilive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SLCIIUNILE FUNCTIONARE+OEZVOLTARE

83 462.565

71.413.565

52 478.810

2.816 987

49.661.823

49.755.930

338.615

2.384.265

1OTAL VENITURI

83.462.565

71.413.565

52.478.810

2.816 987

49.661.823

49.755.930

338.615

2.384.265

1 VFNITURI CURENTE

58.262.565

49.154.565

44.386.856

2 816.987

41.569.869

41.664.021

338.570

2 384 265

C VENI 1URI NEFISCALE

58 262 565

49.154 565

44.386.856

2.816.987

41.569.869

41.664.021

338.570

2 384.265

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.306 565

8.327.565

7.503.354

367.031

7 136.323

7.121.591

3.398

378 365

Venituri din proprietate

30.10

11.306.565

8.327.565

7.503.354

367.031

7 136.323

7.121.591

3.398

378.365

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10 05

11.292.565

8.315.565

7.500.123

367.031

7.133 092

7.120.184

3.398

376.541

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10 05.30

11.292.565

8.315.565

7.500.123

367.031

7.133.092

7.120.184

3.398

376.541

Alic venituri din proprietate

30 10 50

14.000

12.000

3.231

0

3.231

1.407

0

1.824

C? VAN7ARI DE BUNURI SI SERVICII

46.956.000

40.827.000

36.883.502

2.449.956

34.433.546

34.542.430

335.172

2.005.900

Venituri d*n dobânzi

31.10

0

0

1.016

0

1.016

1.016

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

1.016

0

1.016

1.016

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activilati

33.10

44.892.500

39.242.500

35.103,510

2 449.956

32.653 554

33.076 653

22.803

2.004.054

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.566.500’

1.352.500

642.572

0

642.572

642.472

0

100

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

554.000

534.000

229.054

22.803

206.251

206.251

22.803

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33 10.14

8 889.000

7.552.000

6.270.609

80.100

6.190 509

6.126 141

0

144.468

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

33.10.16

23 000

18.000

5.689

0

5.689

5.689

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33 10 17

641.000

451.000

521.546

680

520 866

521.546

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri dm contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

28.400.000

25.577.000

24.085 504

2.320 664

21.764.840

22.636.687

0

1.448.817

Venituri dm contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

4.000.000

3.000.000

2.925.622

0

2.925.622

2.544.730

0

380.892

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 50

809 000

748.000

422.914

25.709

397.205

393.137

0

29.777

Divei se venituri

36.10

36.000

36.000

19.589

0

19 589

19.353

236

0

Alle venituri

36.10.50

36.000

36.000

19.589

0

19.589

19.353

236

0

Iranstorun voluntare, altele decât subvențiile

37.10

2.027.500

1.548.500

1.759.387

0

1.759.387

1.445.408

312.133

1.846

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.027.500

1.548.500

1.759.387

0

1.759.387

1.445.408

312.133

1.846

Vaisaimnte din secțiunea de funcționare penlru finanțarea secțiunii

37.10.03

-4.743.565

-3.177.565

0

0

0

0

0

0

Vcirsamrnte dm secțiunea de funcționare

37.10.04

4.743 565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

II VENITURI DIN CAPITAL

0

0

1.000.045

0

1.000.045

1.000.000

45

0

Vttinlun din valoiificarea unor bunuri

39.10

0

0

45

0

45

0

45

0

v'i.-nium din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

45

0

45

0

45

0

încasau din rambursarea împrumuturilor acordate

40 10

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

bunic utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

40.10.15

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40 10.15.02

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

IV SUBVLNÎII

25 200.000

22.259.000

7.091.909

0

7.091.909

7.091.909

0

0

Subveniii de la alte administrații

43.10

25 200.000

22.259.000

7.091.909

0

7 091.909

7.091.909

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10,09

2.000.000

1.617.000

544.818

0

544.818

544.818

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43 10 10

11.500.000

10.000.000

5.400,000

0

5 400.000

5.400.000

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14

7.100.000

7.100.000

1.142.091

0

1.142.091

1.142.091

0

0

Subvenții pentru mstitutii publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

4.600.000

3.542.000

5.000

0

5.000

5.000

0

0

SECȚIUNEA DE f’UNC 1IONARE

67.019.000

57.594.000

50 331.674

2.816.987

47.514.687

47 608.839

338.570

2.384.265

101 AL VLNITURI

67.019.000

57.594.000

50.331.674

2 816.987

47.514.687

47 608.839

338.570

2 384.265

1 VLNI IURI CURENTE

53.519 000

45.977.000

44.386.856

2 816.987

41.569.869

41.664.021

338.570

2.384.265

C. VLNlfURI NEFISCALE

53.519.000

45.977.000

44.386.856

2.816 987

41.569.869

41.664.021

338.570

2.384.265

C 1 VFNITURI DIN PROPRIE CATE

11.306 565

8.327.565

7.503.354

367.031

7.136.323

7.121.591

3.398

378.365

Veruluii din proprietate

30.10

11.306.565

8.327.565

7.503.354

367.031

7.136.323

7.121.591

3.398

378.365

Vemlui i din concesiuni si închirieri

30 10.05

11.292 565

8.315.565

7 500.123

367.031

7 133.092

7.120.184

3.398

376.541

Ahc venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.292.565

8.315.565

7.500.123

367.031

7.133.092

7.120.184

3.398

376.541

Atic venituri din proprietate

30.10.50

14.000

12.000

3.231

0

3.231

1.407

0

1.824

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

42 212.435

37.649 435

36 883 502

2 449 956

34.433 546

34.542.430

335.172

2.005.900

Venituri din dobânzi

31.10

0

0

1.016

0

1.016

1.016

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10 03

0

0

1.016

0

1.016

1.016

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

44 892.500

39.242.500

35.103 510

2.449 956

32.653.554

33.076.653

22.803

2.004 054

Taxe si alte venituri in invatamanl

33.10.05

1 566.500

1.352.500

642.572

0

642.572

642.472

0

100

Venituii din prestări de servicii

33.10.08

554.000

534.000

229.054

22.803

206.251

206.251

22.803

0

CiJiiliibutia elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33 10.14

8.889.000

7.552.000

6.270.609

80.100

6.190 509

6.126.141

0

144.468

Venituii din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

33.10 16

23.000

18.000

5 689

0

5.689

5.689

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

641.000

451.000

521.546

680

520866

521.546

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri dm contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

28.400.000

25.577 000

24 085.504

2.320.664

21.764.840

22.636 687

0

1.448.817

Venituri dm contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

4.000.000

3.000 000

2.925.622

0

2.925 622

2.544.730

0

380.892

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate

de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Alti: venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

809.000

748.000

422.914

25.709

397.205

393.137

0

29 777

Diverse venituri

36.10

36.000

36.000

19.589

0

19.589

19.353

236

0

Alte v«nituli

36.10 50

36.000

36.000

19 589

0

19.589

19.353

236

0

Transferul i voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-2.716.065

•1.629.065

1.759.387

0

1.759.387

1.445.408

312 133

1.846

Donații si sponsorizau

37.10 01

2.027.500

1.548.500

1.759.387

0

1.759.387

1.445.408

312.133

1.846

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-4.743.565

-3.177.565

0

0

0

0

0

0

IV SUBVENȚII

13 500 000

11.617.000

5.944.818

0

5 944.818

5.944.818

0

o'

Subvenții de la alte administrații

43.10

13.500.000

11.617.000

5.944.818

0

5.944.818

5.944.818

0

0

Subvenții pentru mstitutii publice

43.10.09

2.000.000

1.617.000

544 818

0

544.818

544 818

0

0

Subvenție ne la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43 10.10

11.500.000

10 000.000

5.400.000

0

5.400.000

5.400.000

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

16.443 565

13.819 565

2.147.136

0

2.147.136

2.147.091

45

0

IOIAL VENITURI

16.443.565

13.819.565

2.147.136

0

2.147.136

2.147.091

45

0

1 VENITURI CURENTE

4.743.565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

C VENITURI NEFISCALE

4 743.565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4 743.565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

4.743.565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10 04

4 743.565

3.177.565

0

0

0

0

0

0

.1 VENITURI DIN CAPITAL

0

0

1.000 045

0

1.000.045

1.000 000

45

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0

0

45

0

45

0

45

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

45

0

45

0

45

0

încasau din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

1.000.000

0

1.000.ooo

1.000.000

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

40.10.15

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

Sume- utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.02

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

IV SUBVENȚII

11.700.000

10.642.000

1.147.091

0

1.147.091

1.147.091

0

0

Subvenlii de la alte administrații

43.10

11.700 000

10.642.000

1.147.091

0

1.147.091

1.147.091

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14

7.100.000

7.100.000

1.142.091

0

1.142.091

1.142.091

o

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devollare

43.10.19

4.600.000

3 542 000

5.000

0

5.000

5.000

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 6 la Hotararea nr.438/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initive

TOTAI SFCTIUNILE FUNCȚIONARE t DEZVOLTARE

23.410.000

94.349.000

82.300.000

53.306.858

53.306.858

42.968.236

10.338.622

41.735.450

TOTAI. CilELIUIELI

23.410.000

94.349.000

82.300 000

53.306 858

53.306.858

42.968.236

10.338.622

41.735 450

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8.400.000

75.510.000

67.197.000

49.788.354

49 788.354

39 748.449

10.039.905

40.135 853

mv al ani ani

65,10

1.000.000

18 100 000

15.935.000

10.155.991

10.155.991

9.379.B14

776.177

8.>153.220

înval ani ani preșcolar si primar

65.10.03

6.000

7.338.338

6.301.338

4.975.599

4.975.599

4.975.599

0

4.452.569

liwatamant preșcolar

65 10 03.01

6.000

7.338.33B

6.301.338

4 975 599

4.975.599

4.975.599

0

4.452.569

Invataniant secundar

65.10.04

759.000

6.305.000

5.800.000

2.469 896

2.469.896

2.171.468

298.428

1.825.040

Invalamaril secundar inferior

65.10.04.01

11.000

822.369

736.369

355 227

355 227

251.946

103.281

216.188

liwatamaiil secundar superior

65 10 04.02

748.000

5.482.631

5.063 631

2.114.669

2 114 669

1.919.522

195.147

1.608.852

Invatamanî postliceal

65.10.05

70.000

1.997.000

1.726.000

1.212.080

1.212.080

899.331

312.749

861.969

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

165.000

2.459.662

2.107.662

1.498.416

1.498.416

1.333.416

165.000

1.313.642

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

165.000

2 459 662

2.107.662

1.498.416

1.498.416

1.333.416

165 000

1.313.642

Sanatate

66.10

7.100.000

55.010.000

49 287.000

38.870.262

38 870.262

29.838.840

9.031.422

31.178.001

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.100.000

55.010 000

49.287 000

38.870 262

38.870.262

29.838.840

9.031.422

31.178.001

Spilale generale

66.10.06.01

7.100.000

55.010.000

49.287.000

38.870.262

38.870.262

29.838.840

9.031.422

31.178.001

Cultura. lecreere si religie

67.10

300.000

2.400.000

1.975.000

762.101

762.101

529.795

232.306

504.632

Serv icn culturale

67.10.03

0

750.000

573.000

376.206

376.206

210.764

165.442

164.805

Case de cultura

67.10.03.06

0

750 000

573.000

376.206

376.206

210.764

165.442

164.805

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

1.650.000

1.402.000

385 895

385 895

319.031

66.864

339 827

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

15.010.000

18.B39.000

15.103.000

3.518.504

3 518.504

3.219.787

298.717

1.599.597

Locuirile, servicii si dezvoltare publica

70.10

15 010 000

18.839.000

15.103.000

3.518.504

3.518.504

3.219.787

298.717

1.599.597

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.010.000

18.839.000

15.103.000

3.518.504

3.518.504

3 219.787

298.717

1.599.597

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDF.NT/DEFICIT

96.10

0

10.886.435

10.886.435

0

0

6.787.694

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

6.787.694

0

0

1 )<:f |C.lt

99 10

0

10.886 435

10 886.435

0

0

0

0

0

SEC1KJNFA DF FUNCȚIONARE

0

72 110.000

62.685.000

50.273.347

50 273.347

40.541.331

9.732.016

39 638 970

total ciilliuieli

0

72 110.000

62.685.000

50.273.347

50.273.347

40.541.331

9 732 016

39 638.970

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

0

67.110.000

58.932.000

47.995.843

47.995.843

38.562.544

9.433.299

38.195.912

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

C redile de angajam enl

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def inilive

Invatamant

65.10

0

17 100.000

15.035.000

9.875.108

9.875.108

9.339.931

535.177

8.259.919

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

7.332.338

6 295.338

4 975.599

4 975 599

4.975.599

6

4.440.622

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

7.332.338

6.295.338

4.975.599

4.975.599

4.975.599

0

4 440.622

Inv ui amant secundar

65.10 04

0

5546.000

5.116.000

2.424.013

2.424.013

2.131.585

292 428

1.650.247

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

811.369

725.369

344.227

344.227

246.946

97.281

199.594

mvatamarit secundar superior

65.10.04.02

0

4.734.631

4.390.631

2.079.786

2 079.786

1.884.639

195.147

1.450.653

Invatamant poslliceal

65.10 05

0

1.927.000

1.656.000

1.142.080

1.142.080

899.331

242.749

855.408

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

2.294.662

1.967.662

1.333.416

1.333.416

1.333.416

0

1 313.642

Intentate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

2.294 662

1.967.662

1.333 416

1.333.416

1.333.416

0

1 313.642

Șanatatc

66 10

0

47.910.000

42.187.000

37.362 567

37.362.567

28.696.751

8.665.816

29.455.130

Seivicii medicale in unitari sanitare cu paturi

66.10 06

0

47.910 000

42.187.000

37 362.567

37.362.567

28.696.751

8.665.816

29.455.130

Spitale generale

66.10 06.01

0

47.910.000

42.187.000

37.362 567

37.362.567

28.696.751

8.665.816

29,455.130

Cultura, recreere si religie

67.10

0

2.100 000

1.710.000

758.168

758.168

525.862

232.306

480.863

Servicii culturale

67.10.03

0

750.000

573.000

376 206

376.206

210.764

165.442

164.805

Casc de cu 11 ura

67.10.03.06

0

750.000

573.000

376.206

376.206

210.764

165.442

164.805

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

1.350.000

1.137.000

381.962

381 962

315.098

66.864

316.058

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

0

5.000.000

3.753.000

2.277.504

2.277.504

1.978.787

298.717

1.443.058

Locuirile, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

5.000.000

3.753.000

2 277.504

2.277.504

1.978.787

298.717

1.443.058

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0

5.300.000

3.753.000

2.277.504

2.277.504

1.978.787

298.717

1.443.058

Partea a Vil a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

10 386.435

10 886.435

0

0

6.787.694

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

6.787.694

0

0

□oficii

99.10

0

10.386.435

10.886.435

6

0

0

0

0

SFCTIUNLA DF DEZVOLTARE

23.410.000

22.239.000

19.615.000

3.033.511

3.033.511

2.426 905

606,606

2.096.480

TOTAL CHELTUIELI

23.410.000

22 239.000

19 615.000

3.033 511

3.033 511

2.426.905

606.606

2.096.480

Partea a III a CHELTUIELI SOCI Al.-CULTURALE

64.10

8.400.000

8.400.000

8.265.000

1.792.511

1.792.511

1.185.905

606.606

1.939 941

Inv atain ai 11

65.10

1.000 000

1.000.000

900.000

280 883

280.883

39 883

241.000

193.301

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

11.947

invatamant preșcolar

65 10.03.01

6.000

6.000

6.000

0

6

0

0

11 947

Inv atarnant secundar

65.10.04

759.000

759.000

684.000

45.883

45.883

39.883

6.000

174.793

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

5.000

6.000

16.594

invatamant secundar superior

65.10 04.02

748 000

748.000

673 000

34.883

34.883

34.883

0

158.199

nvalamarit poslliceal

65.10 05

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

0

70.000

6.561

Serv icu auxiliare pentru educație

65.10.11

165.000

*65.000

140.000

165.000

165.000

0

165.000

0

Denumirea indicatorilor

1

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la

finele perioadei de

raportare

Trimestriale def inrtive

internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

165.000

165 000

140.000

165.000

165.000

0

165.000

0

Sanatate

66 10

7.100.000

7.100.000

7.100.000

1.507.695

1 507.695

1.142.089

365.606

1.722.871

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.100.000

7.100.000

7.100.000

1.507.69'5’

1.507.695

1.142.089

365.606

1.722.871

Spitale generale

66.10.06.01

7.100.000

7.100 000

7.100.000

1.507 695

1.507.695

1.142.089

365.606

1.722.871

CuHura. rccreere si religie

67.10

300.000

300.000

265.000

3933

3.933

3.933

0

23.769

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

300.000

265.000

3.933

3.933

3.933

0

23.769

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

15.010.000

13.839.000

11.350.000

1.241.000

1.241.000

1.241.000

0

156.539

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.010.000

13.839.000

11.350.000

1.241.000

1.241.000

1.241.000

0

156.539

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10 50

15.010.000

13.839.000

11.350.000

1.241.000

1.241.000

1.241.000

0

156 539

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

10.886.435

10.886.435

0

0

6.787 694

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

6 787.694

0

0

Det icit

99.10

0

10.886.435

10 886 435

0

0

0

0

0