Hotărârea nr. 430/2014

Hotărârea 430/2014 - Aprobarea numărului de burse, aferente semestrului I al anului şcolar 2014-2015, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2014-2015 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2014-2015 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 385514/414/28.10.2014 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2014-2015 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 116 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea cuantumului unei burse aferent anului 2014;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. A, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr de 12.534 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. aferente semestrului I al anului școlar 2014-2015, după

cum urmează:

  • a) burse de merit        -   9.040;

  • b) burse de performanță -     189;

  • c) burse de studiu        -   668;

  • d) burse de ajutor social - 2.637.


Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 430 din 03 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexă la Hotărârea nr.430/2014


Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului

Cluj-Napoca pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

1

Școala Gimnazială "loan Bob"

207

0

0

19

226

2

Școala Gimnazială "Emil Isac"

54

0

11

59

124

3

Liceul Waldorf

42

0

0

16

58

4

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

28

0

0

48

76

5

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

110

0

8

50

168

6

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

104

0

9

40

153

7 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

174

0

2

29

205

8

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

218

0

7

41

266

9

Liceul cu Program Sportiv

142

17

40

50

249

10

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

215

10

3

63

291

11

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

114

2

6

77

199

12

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu”

145

0

13

74

232

13

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

195

14

2

93

304

14 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

16

0

0

28

44

15

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

136

0

14

47

197

16

Școala Gimnazială "Horea"

156

0

8

56

220

17

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

70

3

35

86

194

18

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

329

1

2

35

367

19

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

140

3

20

54

217

20

Liceul de Coregrafie și artă dramatică "O.Stroia"

120

10

11

11

152

21

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

201

2

16

45

264

22

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

350

0

45

55

450

23

Liceul Teoretic "Samuel Brassai”

73

0

47

37

157

24

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

258

17

7

23

305

25

Liceul Teoretic "Avram lancu"

499

3

64

46

612

26

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

622

1

6

53

682

27

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

65

0

0

48

113

28

Colegiul Național "George Barițiu"

260

2

40

60

362

29

Colegiul Național "George Coșbuc"

572

0

8

44

624

30

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

431

1

0

20

452

31

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

172

3

27

73

275

32

Liceul Teologic reformat

121

2

15

70

208

33

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

319

17

5

121

462

34

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

493

0

3             •

584

35

Seminarul Teologic Ortodox

82

3

123

36

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

293

0         Zi

X» '? \

* \

347

Nr. crt.

Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

37

Colegiul Național "Emil Racoviță"

403

13

5

11

432

38

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

250

55

16

50

371

39

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

158

0

3

34

195

40

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

133

3

25

20

181

41

Colegiul Economic " Iulian Pop"

233

3

4

12

252

42

Colegiul Tehnic "Napoca"

38

0

22

18

78

43

Liceul Tehnologic nr.1

22

0

4

187

213

44

Colegiul Th. de construcții "Anghel Saligny"

24

0

16

44

84

45

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

6

0

4

17

27

46

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

15

2

5

40

62

47

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

28

0

16

3

47

48

Colegiul Tehnic Energetic

14

0

14

70

98

49

Colegiul Th. de ind.alimentară "Raluca Ripan"

21

1

7

68

97

50

Colegiul Th. de Transporturi "Transilvania"

14

0

22

70

106

51

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

32

1

13

78

124

52

Colegiul Th. de comunicații "Augustin Maior"

123

0

8

74

205

TOTAL

9,040

189

668

2,637

12,534