Hotărârea nr. 43/2014

Hotărârea 43/2014 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 21/686 parte din terenul în suprafaţă de 686 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4, înscris în CF nr. 298197 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5334 Cluj-Napoca), sub nr. topo. 9660/2/2.


CONSÎLIUL FOCAL AC ON IC   UI I

CUIENAPOCA-

HOTĂRÂRE

privind transmiwea Jrepmlm de concesiune asupra-cotei- de 2. W86 parteriin terenul în ..suprafață' ■de 68:6: mp., situai :îfi .municipiul Chy-Napoca, str.-C-ăii Ferate nr. 4, înscris-: în CE, :nr 298197

Ckij-Napoca 1 provenită din conversia de pe' hârtie, a CE, n.n :5:334. Cluj -Napoca),

sub nr, mpo, -96-60/2/2''

Consiliul local al municipiului Cluj--Napoca întrunit în ședința ordinara,.

Examinând,proiectul de hotărâre privind trao.srnit.erea dreptului de concesiune asupra, cotei: de 21/686 parte din terenul în. suprafață, de 686 nip., situat în:municipiul:Cluj.-Nâpoca,-: șir, Căii Ferate nr. 4, .'înscris-în.CE, nr. .2981:97 Chy-Napoca /provenită din conversia de:pe hârtie ■ :-a CE. nr,5334 Cluj:“Napgcu)<sub nr. topu,966(62/2 -proiect diiiimfiativa primarului;

Analizând Referatul nr, 41.232.:-dîn.- 043)2.201:4 al Direcției patrimoniul municipiului și. evidența proprietății, prim care se propune transmiterea: dreptului de concesiune asupra.cotei :d&: 2-1/686 parte din terenul în: suprafață de: 686 mp,, sitaaf în: municipiul CIuj-Napoca, sti. Căii Ferate- nr. 4, înscris In CE nr.,298497 C lu ri:Napocaiprg venită din conversia; de:pehârtie ■ a CE, nr, -5334: City-Napoca).. s:ub- nr, topo, 9660/2/2, în favoarea, noilor proprietari ai coiistriiețiilor:

Reținând. prevederile Legii, nr. 50/1WL republicată și-actual hală;

Văzând avizul comisiei de specialitete;.-

Potrivit, dîspozițiunilor. :art. 36,. 3-9 al. I: și. 45. din Legea nr,: 215/2001 a. admimsdrațlei, publice,locale, republicată, cu:modl.fieârile:ș* completările- ulterioare,-

HOTĂRĂȘTE:

A.rt,L - Se aproba-tmnsmiterea dreptului- de- concesiune- asupra' cotei de Sl/bSb parte -dttr terenul. în suprafață de 686 mp., situat. în. municipiul. Cluj-Napoca, șir; Caii Ferate-nr.: 4, înscris în C.F.: nr. 298:1:97 CluLNapoca: (provenită: din eon versta -de pe: hârtie: a C.:En.r. 53:34 ClppNapocâl, :sub nr,,Bpo, 9660/2/2, în fevoarea. domnului: Chfcmaș Gligor-.și- a doamnei-:Chicinașl Docluța,. /începând cu-dața'dc: 14.12,2000,-până în data de 27,07,20'07,

ArtX Șș aproba: transmiterea.drepțuiuțde conceMțțne:.asupra cotei de 21 Oparte din.-terenul în. supra&ță: de: 686: mp,t situat m municipiul Cluj «Napoca, sta. Căii Ferate ttr..:4;inseria în. Cfo:. n.r>: 298197 ■C.bi-Napoea {provenită, din conversia -tfo pe /hârtie a CM nr,. 5334: Cluj «Napoca),, sub nr^topa, 96&ăi2î2, în. Suoareu doamnei Chicinaș Doehița, având-CMP)                  a,

domnului Chicinaș Andrea aîncepând cu datOe 207,2007.,

ArtM- Cu. îndeplinirea prevederilor hoțȘrara se încredințează Direcția patrimoniul, rnunicipiuiui și, evidența :proprietă ții, .Direcția econoni.ică.șî .Serviciul juridic-cohteneios,.


Secretarul :m


.Nr.43dîn20-febraarie.Bl4

(Hoțărâreaa .fost :adoptatâ.eu26: voturi)