Hotărârea nr. 429/2014

Hotărârea 429/2014 - Modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 231/2010 (aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 231/2010 (aprobarea participării municipiului CIuj-Napoca, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației “CIuj-Napoca - 2020 Capitală Culturală Europeană”)

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 231/2010 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 387769 din 29.10.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 231/2010;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând dispozițiunile art 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 231/2010, care va avea următorul conținut:

Art, 4. Se aprobă cotizația anuală a municipiului CIuj-Napoca la susținerea activităților Asociației “CIuj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană” în cuantum de 22 000 lei/an”.

Art.lL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 429 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)