Hotărârea nr. 424/2014

Hotărârea 424/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Liviu Rusu-sud, pentru schimbare funcţiune zonă, parcelare şi construire; beneficiară: Asociaţia de proprietari „Sf. Maria” Făget, reprezentată de Rusu Patricia – preşedinte.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177322/45 din 5 aprilie 2018 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr. cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ion Creangă, având suprafața măsurată de 3060 mp., provenind din CF nr. 263705 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, nr. topo. 895, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația cadastrală necesară înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 424 din 18 aprilie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Ion Creangă, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomeclatura specifica scării 1: 5000 identifica imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -   In latura de Nord: din punctul nr. 14 până în punctul nr. 6 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 5 de limita zid de beton ; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 3 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 1 de limita gardului metalic; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 51 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 48 de limita gard metalic; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 46 de limita gard de plasă din sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 44 de limita exterioara a trotuarului; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 39 de limita gard de plasă din sârmă.

  • -   In latura de Est: din punctul nr. 39 până în punctul nr. 37 de strada Republicii;

  • -  In latura de Sud: din punctul nr. 37 până în punctul nr. 35 neîmprejmuit; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 25 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 23 de limita gard metalic; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 21 neîmprejmuit; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 15 de limita gardului din beton respectiv metalic;

  • -   In latura de Vest: din punctul nr. 15 până în punctul 14 de Louis Pasteur;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 895, înscris in Cartea Funciară numărul 263705 a Municipiului Cluj- Napoca.

Imobilul care face obiectul prezentei documentații, se suprapune în latura de Nord cu numărul cadastral 253808 imobil care nu este înscris în baza de date grafică cadastrală, cu numărul cadastral 3309 atribuit în urma documentației de recepție tehnică identificată la numărul poștal nr. 2 și cu numărul cadastral 5344 atribuit în urma documentație de recepție tehnică identificată la numărul poștal nr. 32.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda R T K (cinematica in timp real) asigurandu-șe o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se încadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat in Sistem de proiecție Stereografic 1970.Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața uuuurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3060

Strada Ion Creangă, Municipiul Cluj-Nnpocajudetul Cluj.

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

. DR

3060

Total

3060

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinau?

Suprafața construita la soL(mp)

-Mențiuni

CI

Total


Suprafața totala măsurată a imobilului = 3060 mp Suprafața din act ~ 3060 mp'

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Ion Creangă, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263705

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

895

2525

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

2525

lî. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

Nou

Strada Ion Creangă

3060

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

3060

Data: Februarie 2018
Data: Februarie 2018


Inventar de coordonate al imobilului

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Ion Creangă, Municpiul Cluj- Napoca, Județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

1

585858.017

392126.179

2

585856.824

392119.681

3

585855.906

392114.677

4

585855.000

392108.904

5

585853.859

392103.129

6

585848.378

392076.736

7

585846.566

392067.636

8

585846.770

•392067.600

9

585844.405

392054.841

10

585844.235

392054.873

11

585843.504

392050.788

12

585843.641

392050.762

13

585843.568

392050.372

14

585846.501

392047.615

15

585831.288

392038.372

16

585834.172

392052.504

17

585839.065

392078.699

18

585844.842

392109.153

19

585845.861

392114.901

20

585846.598

392118.436

21

585852.860

392150.903

22

585847.870

392151.960

23

585852.950

392181.020

24

585853.016

392181.376

25

585860.390

392221.280

26

585860.560

392221.250

27

585864.840

392244.620

28

585866.830

392244.300

29

585868.040

392250.550

30

585870.300

392250.150

31

585871.390

392256.600

32

585869.260

392257.080

33

585870.700

392264.730

34

585868.610

392265.140

35

585869.667

392270.927

36

585870.020

392272.860

37

585871.240

392280.080

38

585874.959

392280.138

39

585892.631

392278:954

40

585890.502

392278.054

41

585888.623

392276.656

42

585886.789

392275.024

43

585885.669

392272.543

44

585881.688

392250.119

45

585880.457

392244.165

46

585877.260

392226.758

47

585876.309

392221.593

48

585870.079

392187.845

49

585866.140

392167.696

50

585862.115

392148.887

51

585861.953

392148.916

52

585860.981

392143.619

53

585861.282

392143.564

54

585860.234

392137.872

55

585859.160

392131.907

56

585858.873

392131.961

57

585857.875

392126.613Intocim^S^EiAMÂR CONSULT SRL


Data: Februarie 2018


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Ion Creangă, Municpiul Cluj- Napoca, Județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi latun

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585858.017

-392126.179

6.607

2

585856.824

392119.681

5.088

3

585855.906

392114.677

5.844

4

585855.000

392108.904

5.887

y

585853.859

392103.129

26.956

6

585848.378

392076.736

9.279

7

585846.566

392067.636

0.207

8

585846.770

392067.600

12.976

9

585844.405

392054.841

0.173

10

585844.235

392054.873

4.150

11

585843.504

392050.788

0.139

12

585843.641

392050.762

0.397

13

585843.568

392050.372

4.025

14

585846.501

392047.615

17.801

15

585831.288

392038.372

14.423

16

585834.172

392052.504

26.648

17

585839.065

392078.699

30.997

18

585844.842

392109.153

5.838

19

585845-861

392114.901

3.611

20

585846.598

392118.436

33.065

21.

585852.860

392150.903

5.101

22

585847.870

392151.960

29.501

23

585852950

392181.020

0.362

24

585853.016

392181.376

40.580

25

585860.390

392221.280

0.173

26

585860.560

392221.250

23.759

27

585864.840

392244.620

2.016

28

585866.830

392244.300

6.366

29

585868.040

392250.550

2.295

30

585870.300

392250.150

6.541

31

585871.390

392256.600

2.183

32

585869.260

392257.080

7.784

33

585870.700

392264.730

2.130

34

585868.610

392265.140

5.883

35

585869.667

392270.927

1.965

36

585870.020

392272.860

7.322

37

585871.240

392280.080

3.719

38

585874.959

392280.138

17.712

39

585892.631

392278.954

2.311

40

585890.502

392278.054

2.342

41

585888.623

392276.656

2.455

42

585886.789

392275.024

2.722

43

585885.669

392272.543

22.775

44

.585881.688

392250.119

6.080

45

.585880.457

392244.165

17.698

46

585877.260

392226.758

5.252

47

585876.309

392221.593

34.318

48

585870.079

392187.845

20.530

49

585866.140

392167.696

19.235

50

585862.115

392148.887

0.165

51

585861.953

392148.916

5.385

52

585860.981

392143.619

0.306

53

585861.282

392143.564

5.788

54

585860.234

392137.872

6.061

55

585859.160

392131.907

0.292

56

585858.873

392131.961

5.440

57

585857.875

392126.613

0.457

S=3060mp P=539.114mDAMAR CONSULT SRL
g UM A R . .

Pagina


I-

/

J

I


133/2006

Hotărârii atestarea domeniului public a!           CM, precum și al

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napooa...................... 3-<-,7


Anexa nr. 11 ia Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea șl completarea Guvernului nr. 963/2002 privind


i;

i

!MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bîs/20.»1.2006-


HOTĂ


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9S9Z2002

privind atestarea domeniul? public al județului CMf precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj. eu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituție României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. §69/2002 . ‘•rind -atestarea domeniului pubiic ai județului Cluj, precum ?f al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CiuJ-Napocs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 6S4 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Ciuj“

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

«Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome pubiic a! județului Cluj, precum și ai municipiile^' sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor o; JTsse anexele nr, 1—80 care fac parte integrantă dir. . ies? hotărâre?

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. I1. cu titlul „inventarul bunurilor care ape domeniului pubiic al municipiului Cluj’Napoca", av conținutul prevăzut în anexa Ia prezenta hotărâre.

PRIM-MIN1STRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Defere, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

lo

“) Hotărârea Guvemiul nr. 193/2005 £ iest publicată în Monitorul Oficial ai României, Pansa 1,'nr. 248 din 20 martie 2006 și este


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bls/20.111.2006


28S3156

tÂNm

VfrtSlU t tVF«3«. tu u * e 4. ® -u « » »• »/

fț-Br#n'JkH-4UMftU6\


Carte Funciară Ne. 263705 Comuna/Oraș/Munldplu:


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PEIO1W mFORMARE

jJ-Mapoca

Nr. ixmse

Ztes I 2S

Lașa I XX

Arerf | asie


Ofocfiul de Csd§stra șl Pubiîcltste Irneblifarâ CLUJ Birou! de Cadastru fi Publicitate imobiliară Cluj-Kapoca

Ac Partea L Descrisrea ImebiMcH

TEREK Intravilan


Nr. CF vschl:1473

Adresa: bac. Ouf-Naaoca,               Jud, Citi

ferij Mr cadastral fcrtj      Nr.

■>yj^aasay^r-»<                       —.

Suprafața* (mp) |                    Observații / Referințe                    |

o

Top: B25 _

Din ass: 2.525 ‘                                     «.   ..........................

Masure-tei-     |                       ‘                        • '                                        '   1


B« Partea 0. Proprietari și acte| (înscrieri privitoare fia dreptul da proprietate fl site drepturi rsaig

Referințe

13640/08/03/1938   •.   - .,     .  . . -   3

.S , •           ,. *««•«•—. rr *--'       -    *«

■Actnr. O,.dln. emls.de.;— - , .. ■ .... .                              < ■ •■

Bl

Ȕ

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasagle, dobândit prin Leoe, cote actuala 1/1     '            .     ■

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

§

OBSERVAT}!: (provenita din conversia CF2473J

82.

5

Imobîiuî se abnoteszi , neferrrrând obiect de circulație publică

Al

. observații: (provenita Pin conversia CF2473)

g; J         CE Partea |EL SÂRGM D

i .' 'înscrieri privind dezmsmbramtafaie dreptului de proprietate, i                   drepturi reale ds garsirsțlte și șareta?

Referințe

NU SUNT

'.Document care conține date cu caracter personal, protejata de prevederile Legii

Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 263705 Comuna/Oraș/Municlplu: Cltjj-Nâpocs

Anexa Nr, 1 La Partea !

I ersft

1 Hr cadastral

| Suprafața 1 [măsurată (mpH.

Observați? / Referințe

j Top: 8§5

L. "j ,

“ Suprafețe este determinată in planul de proiscțis Stereo 7'0.

•'<       DETAOiUWlMRSiMâBfL '              ■

Geomefete peofe' âcest ZmoM /w a fyst găsi ta.

pate refan-toe-irg te fierero

LJ Categorie frntref Suprafețe |

| fojGSîfFțs           (mp) 1

Tărie

î Parcelă

Nr, tapo

Observații / Referințe

1

' 1 | altele | DA j

|

B95-

Certific ei prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea, fundară orialnâlă, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fandară este valabil la autentificarea de către notam’ public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, fer Informațiile prezentate sunt susceptibile-de orice, modificare, in condițiile legă'.                                                        C

S-a achitat tariful de 20 ROȘI, -Chitanța Interna nr.5467?/23-ll-2016 In suma de 20, pentru serviciul cL publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                      •                        ■ /


Date soluționării, 25-11-2016 .

Data feithsnTr; ' •

r i

25J0V.M

\

\

%

V