Hotărârea nr. 421/2014

Hotărârea 421/2014 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială, str. Măceşului nr. 55; beneficiară: Tripon Laura Alina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului1 strada Kovacs Dezso, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177200/45 din 5 aprilie 2018 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 542, înscris în CF nr. 266650 Cluj-Napoca, astfel: imobil cu nr. topo. nou 542/1, teren în suprafață de 195 mp., care se reînscrie în CF vechi, în favoarea municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo nou 542/2, teren în suprafață de 722 mp., cu destinația de drum, strada Kovacs Deszo, care se transcrie în CF nou, nr. cadastral, în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Kovacs Dezso, având suprafața măsurată de 722 mp., imobil format prin dezlipirea terenului cu nr. topo. 542, provenind din CF nr. 266650 Cluj-Napoca, CF nr. vechi 1473, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art.3 Se însușește Documentația cadastrală necesară înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


ședințe de ședință, n Ștefan Tarcea

Contra rfează: Secretarul Znunicipiului, Jr. Aurora ikoșca

Nr. 421 din 18 aprilie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)  • 1. Adresa imobil: Strada Kovacs Dezso, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj..

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru- și carte funciară.

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomeclatura specifica scării 1: 5000 identifica imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -   In-latura de Nord: din punctul nr. 4 până în punctul 7 de strada Mihail Kogălniceanu.

  • -   In latura de Vesț-din punctul nr. 7 până în punctul nr. 1 § de aliniamentul construcțiilor; In latura de Sud: din punctul nr. 18 până în punctul 19 de Strada Avram Iancu;

  • -   In latura de Est: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 3 de aliniamentul gardului; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 4 de aliniamentul construcțiilor;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public confom Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 actualizată și-modificată.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 542, înscris in Cartea Funciară numărul 266650 a Municipiului Cluj- Napoca.

în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat că nu. exista suprapuneri cu vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda R T K (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și. cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se incadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor, s-au determinat in Sistem de proiecție Stereografic. 1970.

Data întocmirii:

Martie 2018
Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa Imobilului

722 mp

Intravilan, Municipiul Cluj- Napoca, Strada Kovacs Dezso, Județul Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

Cluj- Napoca


A. Date r eferitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

722

-

Total

722

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 722 mp

Suprafața din act = 722 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirirgțpcțjg^tatiei cadstrale si corespondenta acesteia cu

/7j>7        /‘xreălitatea din terer><j\"5e cadast^T^

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

/ Qj        0^ lof/                      zA*           \

/                                                                    -Q-     rP>    n/ 9,'

o               cxftv7          -• 1 iu O           s.’ cS*        3

n / Z       A   Q? J?       =1

\£      oWaSrannațM^tampil^ o- <o'

\ A                  \        / \-C           <i_ O"

\%            Dafâ/Maitîe^018 ,/           S7

\%„.^7  \7 h 7 7L

,                     Semnatara si parafa

1                       Data:

Stampila BCPI


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Kovacs Deszo, Județul Cluj

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

542/2

Nou

Strada Kovacs Deszo

722 '

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

722


Data: Martie 2018A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

266650

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

542

Strada Kovacs Deszo

917

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

917

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

266650

(Nr. CF vechi 1473

542/1

Strada

195

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

542/2

Strada Kovacs Deszo

722

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

917

Inventar de coordonate al imobilului

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Kovacs Dezso, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

Data: Martie 2018Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586268.076

392779.845

2

586275.923

392777.933

3

586281.529

392776.443

4

586311.562

392768.461

5

586311.212

392767.773

6

586310.983

392767.120

7

586310.000

392763.190

8

586295.230

392767.040

U

586280.080

392770.990

10

586278.590

392765.490

11

586274.240

392765.940

12

586271.440

392766.520

13

586267.990

392767.380

14

586262.510

392768.920

15

586261.140

392769.180

16

586255.999

392770.993

17

586243.835

392774.536

18

586231.748

392777.016

19

586234.964

392787.713

20

586252.926

392783.387

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Kovacs Dezso, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ- NAPOCA, Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586258.076

392779:845

8.077

2

586275323

392777.933

5.801

3

586281.529

392776.443

31.076

4

586311.562

392768.461

0.772

5

586311.212

392767.773

0.692

6

586310.983

392767.120

4.051

7

586310.000

392763.190

15.264

8

586295.230

392767.040

15.656

9

586280.080

392770.990

5.698

10

586278.590

392765.490

4.373

11

586274.240

392765.940

2.859

12

586271.440

392766.520

3.556

13

586267.990

392767.380

5.692

14

586262.510

392768.920

1.394

15

586261.140

392769.180

5.451

16

586255.999

392770.993

12.669

17

586243.835

392774.536

12.339

18

586231.748

392777.016

11.170

19

586234.964

392787.713

18.476

20

586252.926

392783.387

15.559

S=722

mp P=180.625m

Data: Martie 2018
Senn  Ne

ROMANI/\ . MINISTERUL HN,ANTELOR PUBLICE ,

CEJVnFJCATi)EbR.I-GiSW.REPISCÂiJ

ttHH»


Denumiro/Miinie și preiniipfe. MUNICIPIUL CLUJ-NAPQCA


fjWMmi fiscal JUD CLUJ, M(IN; CLUJrNÂPQGĂ. . 8TR, MOȚILOR: Nr 1-3, Ap 0


■>. :


Cii.ilHlilrJluviilMnirijfiw


GOOOflOOUOOOUIOVIIGIGM


VjtI7> .m.wis


• j»!  •'


WlO.
0BG5.3W

■■'A.

3<‘ itfiitorzȘ           irt^Wlir


•. AL

româniei

partea I .

'74 (XVIII) Nr. 248 bis LEGI, nscRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

SUMAR

Ps.G»ns

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Holararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai .Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și oomunetor din județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca......................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.200&               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

1. Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 §       . . ‘-/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dpm public a! județului Cluj, precum șî al municipiile^ - s șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ț, 'jos anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;e: hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, a nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ap domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", a conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


șt al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj'

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe VI adese..

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

„ fna, nuhlicatâ In Monitorul Oficial a! României, Partea 1,'nr. 246 din 20 martie 2006 și eMe

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Kovacs Dezso, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AL

Top: 542

917

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

13640 / 08/03/1938

Act nr. în locul Imob. vechi din CF 3016. 3481, 5026, 6081,10840 șl 1671, 2072, 2707;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATElmobll distribuit prin comasațle șl prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

T) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată-aceste imobile se abnoteazâ din această cartea funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

r NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Formular versiunea 1.1

________Carte Funciară Nr. 266650 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca>

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 542

917

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

: .Ț ' ~ DETÂLH L1N1AREIMQBIL _    <    '

Geometria pentru acest imobil nu a țostg sît.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

917

-

-

542

strada Kovacs Dezso

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se-stlng drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.51262/29-11-2017 in suma publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


^e 20, pentru serviciul de


Data soluționării, 05-12-2017

Data eliberării,

/ /rator,

A ALMA5AN


Referent,