Hotărârea nr. 420/2014

Hotărârea 420/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt cu locuinţe, spaţiu comercial şi birouri, S+P+4E, str. Bistriţei nr. 59-61; beneficiară: S.C GAMONI S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177453/45 din 5 aprilie 2018 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10907/8/1, teren cu suprafața de 4107 mp. astfel: imobil cu nr. topo. nou 10907/8/1/1, teren în suprafață de 570 mp, care se reînscrie în CF vechi nr. 296191, în favoarea municipiului Cluj-Napoca și imobil cu nr. topo nou 10907/8/1/2, teren în suprafața de 3537 mp., cu destinație de drum, strada Arany Janos, care se transcrie în CF nou, nr. cadastral nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, nr cadastral nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Arany Janos, având suprafața măsurată de 3537 mp., imobil format prin dezlipirea terenului cu nr. topo. 10907/8/1, provenind din CF nr. 296191 Cluj-Napoca, CF vechi nr. 1473, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art.3 Se însușește Documentația cadastrală necesară înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 420 din 18 aprilie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Arany Janos, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosită „drum” situat in intravilanul Municipiului-Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 19-70 pe nomeclatura specifica scării 1: 5000 identifica imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IH.

Imobilul este delimitat astfel:

 • -  In latura de Nord: din punctul nr. 26 până în punctul, nr. 57 de Parcul Central Simion Bămuțiu;

 • -  In latura de Vest: din punctul nr. 57 până în punctul nr. 58 de strada Cișmigiu;

 • -  In latura de Sud: din punctul nr. 58 până în punctul nr. 63 de aliniamentul gardului; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 64 de strada Nuferilor; din punctul nr. 64 până în punctul nr. 18 de aliniamentul gardului; din punctual nr. 18 până în punctul nr. 23 de “ Monumentul Rezistenței Anticomuniste”.

 • -  In latura de Est: din punctul nr. 23 până în punctul 25 de Strada Emil Isac;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din numărul topografic 10907/8/1, înscris in Cartea Funciară numărul 296191 a Municipiului Cluj-Napoca.

în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda RTK (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se incadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de

contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de determinat in Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data intocmirii:

Februarie 2018
ROMANLA MINI STERUL F.ll<A NTELUH PUBLICE UW&       UbK $talfrW»»      ■

Suri:i A Nr. ji ^ D H hL                                                  '    \      .

benumire/WiiniE și prenuinp. MU l'liCIPl UL CLUJ-N APO C A

V"


I:


!■

» i


JUO CLUJ, MUN; CLUJ-HÂPOCA.


' ,•

, X

t

fi

v Ji .......

... i' , Kin.iftiii; . î ■■ "' i “

•■■••t ! r;’

-1


■• <>« •• .


’î

•J

r


ooOO^ooiibooboouopOu (u i -ți gi poa A- =-


Cmhil ih- iiirvpîMniri! n'.i-:!lii (C.l.lM:             .4305:167

,, paiiiairty               1707-îîno

DjîUi flilivrâi iî:


Sv tiiîtei'jfjșft fcț$iihfai III ,(i | ,ÎH(I$■


• ■>MO NI

n

ITORUL Oi

■. AL

ROMÂNIEI

FICIAL

74 /XVIII) — Nr. 248 Wc

pARTE A 1 .

LEGI, DECRETE, HOTARAR1 Șl ALTE ACTE

Luni, 20 "martir )0t

1

■i

SUMAR

-MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ill.2006               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

In iemeiui art. 10S din Constituția României, republicată,                                           •

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002 . 'vind-atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ș/ al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

1-. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul CluJ“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dpm public al județului Cluj, precum și al municipiile^ - ’= șl comunelor din județul Cluj a bunurilor 'jos anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;e: hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, s nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ap domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", a conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


•l Hotărârea Guvsrzmlul nr. 193/2006^2 fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea l.'nr. 245 din 20 martie 2005 și esta
Nr.cerere

8456

-Ziua

- 22

tuna

01 -

Anul

2014


XAMCPf

A COI 1.x KAȚIZMJ Al»<4 ar                   <tt

rruiorAX2MMiU4zx


EXTRAS QE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                          — f >       k > Nr. CP vechi: 1473

Adresa: C!aj-N^o<^,^trada-e^vian-Gega .                     vgț d-             • »

Nr CFt;

Nr.cadastral N-.topografic

Suprafața* (mp}

Observați// Referințe

Al

Top: 10907/ B

■ Din acte: 5090; Măsurată: -

i

3, Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate.

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938                                           * .

Act

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuaia 1/ 1

Al       I

1 | MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

(provenita din conversia CF1473)

B2

Totodată acest tmobl! se abnotează din această carte funciară neformând object de circulație publică

Al       1

(provenita din conversia CF 1473)

.înscrieri privitoare la sarcini

NU .SUNT ~  ■    3    ~


C, Partea kH. (Foaie de sarcini) -    .......—~ .

'                   Observații / Referințe I

i

tt

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Octavian

Anexa Nr. 1 la.Rartea-I .


Nr, cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 10907/ 8

-

-

* Suprafața este determinata In pianul de proiecție Stereo 70.'

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

altele

DA.

Din acte:5090; Masurata:-

*

strada Octavian Goga

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutianate:

Nr. Crt.

Nr, cerere

Data cerere

Termen eliberare

..              Obiect cerere

1

8358

2014-01-22

2014-01-24 '

Consultare/Informare    i

2

8359-'

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informa re

3

8360

2014-Q1-22

2014-01-24

Consulta re An formare

4

8361

2014-01-22  ,

2014-01-24

Consultare/Informare

5

8362

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare

6 ,

8363..............

2014-/31:22

2014-01-24

Consultare/Informare

7

8364  '

2014-01-22

2014-01-24 ..

Consultare/Informare

8

8366

2014-01-22  ■

2014-01-24

Consultare/Informare-

9

8398

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare

10

8367

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare

11

8457

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare

12

8458

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare

13

8459

2014-01-22

2014-01-24

Consultare/Informare ■

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C2515/22-01-2014, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,              Aslstent-reglstrator,

24/01/2014       CARLA CORINA TODORAN PESCARUS

Data eliberării,

Z/
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Arany Janos, Județul Cluj A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

296191

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

10907/8/1

Strada Octavian Goga

4107

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafața

4107

 • B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

  Nr. CF

  Număr Topo.

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  296191

  (Nr. CF vechi 1473)

  10907/8/1/1

  Strada          <

  570

  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  Nou

  10907/8/1/2

  Strada Arany Janos

  3537

  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  Total suprafață

  4107

 • C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Topo.

  Cad.

  Nou

  10907/8/1/2

  Nou

  Strada Arany Janos

  3537

  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  Total suprafață

  3537 . J

  .......""......

  -


Data: Februarie 2018

Inventar de coordonate al imobilului

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Arany Janos , Municpiul Cluj- Napoca, Județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIR.UTA 54984


Nr. Pct

X [ml

Y

[m]

1

586664.157

391836.076

2

586664236

391836.665

3

586674.593

391853.545

4

586675.765

391854.465

5

586707.346

391906.115

6

586708.901

391908.173

7

586713.921

391915.319

8

586713.702

391917.701

9

586714.692

391918.935

10

586717.186

391919.115

11

586722.706

391925.042

12

586724.686

391927.121

13

586726.939

391929.330

14

586729.265

391931.590

15

586744.529

391946285

16

586745.455

391946.436

17

586758.614

391958.524

18

586758.623

391959.030

19

586763.084

391963.087

20

586764.100

391963.759

21

586765.980

391965.390

22

586777.831

391975.868

23

586779.437

391977.691

24

586782.906

391970.531

25

586783.146

391970.034

26

586783.014

391969.987

27

586773.718

391961.103

28

586772.438

391959.918

29

586767.855

391955.774

30

586766.738

391954.725

31

586764.250

391952.687

32

586763.586

391951.641

33

586762251

391950.578

34

586750.398

391939.509

35

586735.927

391925.988

36

586723.260

391914.056

-ST-

586719.632

391909.671

38

586712.294

391897.767

39

586711.437

391896.454

40

586709.560

391893.375

41

586704.467

391885.030

42-

586694.755

391868.904

- 43

586677.535

391840.425

44

586662.113

391814.764

45

586650.460

391795.697

46

586640.523

391779226

47

586638.903

391776.691

48

586632.138

391765.852

49

586630.098

391762.583

50

586621.331

391748.445

51

586611.882

391733233

52

586603.055

391719.013

53

586592.251

391701.339

54

586583.607

391687.347

55

586574.022

391671.625

56

586566200

391658.805

57

586557.016

391643.819

58

586548.981

391647.232

59

586567.046

391676.801

60

586580.631

391699.038

61

586595.662

391723.640

62

586611.152

391748.995

63

586628.467

391777.337

64

586634.505

391787.210Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Arany Janos , Municpiul Cluj - Napoca, Județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586664.157

391836.076

0.594-

2

586664.236

391836.665

19.804

3

586674.593

391853.545

1.490

4

586675.765

391854.465

60.540

5-

586707.346

391906.115

2.579

6

586708.901

391908.173-

8.733

7

586713.921

391915319

2.392

8

586713.702

3919Î7.701

1.582

9

586714.692

391918.935

2.500

10

586717.186

391919.115

8.099

11

586722.706

391925.042

2.871

12

586724.686

391927.121

3.155

13

586726.939

391929.330

3243

14

586729.265

391931.590

21.188

15

586744.529

391946.285

0.938

16

586745.455

391946.436

17.868

17

586758.614

391958.524

0.506

18

586758.623

391959.030

6.030

19

586763.084

391963.087

1.218

20

586764.100

391963.759

2.489

21

586765.980

391965.390

15.819

22

586777.831

391975.868

2.430

23

586779.437

391977.691

7.956

24

586782.906

391970.531

0.552

25

586783.146

391970.034

0.140

26

586783.014

391969.987

12.859

27

586773.718

391961.103

1.744

28

586772.438

391959.918

6.179

29

586767.855

391955.774

1.532

30

586766.738

391954.725

3.216

31

586764.250

391952.687

1.239

32.

586763.586

391951.641

1.707

33

586762.251

391950.578

16218

34

586750.398

391939.509

19.805

35

586735.927

391925.988

17.402

36

586723.260

391914.056

5.691

37

586719.632

391909.671

13.984

38

586712.294

391897.767

1.568

39

586711.437

391896.454

3.606

40

586709.560

391893.375

9.776

41

586704.467

391885.030

18.825

42

586694.755

391868.904

33.280

43

586677.535

391840.425

29.939

44

586662.113

391814.764

22.346

45

586650.460

391795.697

19.236

46

586640.523

391779226

3.008

47

586638.903

391776.691

12.777

48

586632.138

391765.852

3.853

49

586630.098

391762.583

16.636

50

586621.331

391748.445

17.908

51

586611.882

391733.233

16.737

52

586603.055

391719.013

20.715

53

586592.251

391701.339

16.447

54

586583.607

391687.347

18.413

55

586574.022

391671.625

15.018

56

586566.200

391658.805

17.576

57

586557.016

391643.819

8.730

58

586548.981

391647.232

34.651

59

586567.046

391676.801

26.058

60

586580.631

391699.038

28.830

61

586595.662

391723.640

29.712

62

586611.152

391748.995

33.213

63

586628.467

391777.337

11.573

64

586634.505

391787.210

57.159

S=3537mp P=823.883m