Hotărârea nr. 419/2014

Hotărârea 419/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu opt apartamente şi spaţiu de servicii la parter, P+2E+Er, str. Arieşului nr. 102A; beneficiari: Gal Gheorghe şi Papp Tunde Gyongyver.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 180811 din data de 11.04.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 470/2018 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.EȘEDINTE

c. Dan


Nr.419din 18 aprilie 2018 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Centrasem


5i^«655i'-o^re'arul

Jr. Auror


aza: nicipiului, oșca


Anexă la Hotărârea nr. 419 /2018

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:


□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

] GIE-grupuri de interes economic

] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O /06.02.2018 Tip situație financiară : BL


(•An C Semestru


Anul


2017


Entitatea


REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLICLocalitate

CLUJ-NAPOCA


Nr.

2


Bloc


Număr din registrul comerțului


11—Regii autonome


Suma de control


71.425.673
J12/117/1991

Cod unic de inregistrare

2

0

1

2

3

3


Forma de proprietate


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

-———————


Situații financiare anuale


c

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale


(•


Entități mijlocii, mari si entități de interes public


Entități de   I 7 I

interes       I-----1


| C Entități mici

| C Microentități


[XI interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

yX 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și compJe4j|jjjk^i|te.rioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic                      CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R A D P

FIO-BILANȚ                                                     c

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE                         H.C.A. NR,

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereSemnătifa


ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,


CalitateaSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru audit^e^^Țțj^ffinanciare anuale?

C DA

(• NU


Formular VALIDAT
APROB CONSILIUL DE ADMINIST BILANȚ    H.C.A.NR.^

la data de 31.12.2017       PREȘEDINT

Cod 10

AT

■rație al raF),0 - pag. 1

ec.A\

-|ei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

r

IgCLUJ-f

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

11.470

65.915

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

11.470

65.915

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

89.252.311

27.186.135

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

13.108.361

30.710.945

3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct.214 + 224-2814-2914)

10

4.813

29.546

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

5.936.056

10.921.265

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

108.301.541

68.847.891

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

34.950

34.950

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

34.950

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

108.347.961

68.948.756

B. ACTIVE CIRCULANTE

A

I. STOCURI

J


FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 - 3952)

27

343.616

221.096

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396-397- din ct. 4428)

28

79.105

43.711

4. Avansuri (ct. 4091)

29

1.845

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

1.615.530

1.626.938

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679*- 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

3.081.771

11.635.663

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** -496 + 5187)

34

1.432.706

420.971

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

4.514.477

12.056.634

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38}

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

40

8.810.739

18.240.713

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

14.940.746

31.924.285

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

3.287.534

3.287.820

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

3.287.534

3.287.820

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN


 • 1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

 • 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

 • 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)


4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)


5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)


 • 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

 • 7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)


8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 438I + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)


TOTAL (rd. 45 la 52)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.

1623+ 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437***+ 4381 +441 *** + 4423+ 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481 +455 +

- 456*** + 4581 +462+4661+473***+ 509+ 5186+ 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3.Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

67

117.600

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

117.600

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

36.812

125.639

. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

36.812

125.639

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

36.812

125.639

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

112.592.591

71.425.673

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

112.59ZW

'! C

7 0^.673

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

1.567.776

1.567.776

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

323.309

400.180

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

3.494.389

4.863.870

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

3.817.698

5.264.050

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

0

SOLD D (ct. 117)

96

5.283.620

5.283.620

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

97

1.996.702

1.537.432

SOLD D(ct. 121)

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

1.996.702

1.537.432

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

112.694.445

72.973.879

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

112.694.445

72.973.879

Suma de control FIO :     1721467370/4345077362

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 ntru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse

.ventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20                                                                                       - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

62.389.314

89.462.724

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

62.184.809

88.629.388

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

204.505

833.336

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

23.421

0

Sold D

08

0

155.852

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

3.837.368

6.471.539

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

1.481.364

4.094.228

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

95.614

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

16

67.731.467

99.872.639

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

13.151.162

13.624.792

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

906.688

703.887

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

19

1.040.810

1.386.155

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

159.292

612.188

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

18.471.557

30.043.748

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

15.505.529

24.928.657

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

2.966.028

5.115.091

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

1.813.899

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

1.813.899

2.94^3»

a -n \/or»itiiri frt 7Q1

77

1 ri 11 i.MAonr a ’ b

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

296.503

194.040

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

280.372

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

29.971.528

48.812.229

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

29.269.232

46.996.192

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586)

33

622.384

1.261.284

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

79.912

554.753

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

-165.520

- Cheltuieli (ct.6812)

40

76.335

-Venituri (ct.7812)

41

241.855

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 +39)

42

65.531.067

98.153.632

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

2.200.400

1.719.007

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

1.981

3.834

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

,4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

1.132

3.314

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

3.113

7.148

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

206.077

154.217

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

734

34.506

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58}

59

206.811

188.723

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

I

0

- Piardoro (rd    - ^9)

61

LUJ-NAP0CA^i|S7S

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

67.734.580

99.879.787

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

65.737.878

98.342.355

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.996.702

1.537.432

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

1.996.702

1.537.432

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20 :  1291860283/4345077362

(

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

1.537.432

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

490

672

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

470

672

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

TI

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

28.287.097

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

28.287.097

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

166.290

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

166.290

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

2.393.685

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 Ia 53)

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

- />

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

55

■7 o

1 -CLUJ-NAPOCA^

112 — ! 1

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care:

57

3.366.735

11.635.663

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

370.557

166.290

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

2.000

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +437 + 4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

491.621

127.749

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

63

491.621

127.749

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

2.750

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.72 la 74)

71

4.228.618

3.579.042

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

79.610

79.610

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

4.149.001

3.499.432

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

7

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

/ /ZZ D         /

/Z^'             *

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

i /                                      ' \1'

■ i       i jj-H/XpOCAC. | '

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte va lori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

19.919

98.691

-în lei (ct. 5311)

85

19.919

77.788

-învalută (ct.5314)

86

20.903

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

87

8.754.008

18.016.383

-în lei (ct. 5121), din care:

88

8.728.703

17.995.826

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

- în valută (ct. 5124), din care:

90

25.305

20.557

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută 'din ct. 5125+ 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+ 119 + 122 + 128)

95

13.881.795

30.943.743

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

-în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625) (rd.100+101)

99

-în lei

100

-în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686 + 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se ace in funcție de cursul unei valute

104

-în valută

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

147.714

1.125.427

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

6.169.361

17.605.639

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

694.823

1.407.329

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

724.408

2.693.628

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

112

405.428

____948.784

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

113

309.413

^1.705.868

//d           c't

F30 - pag.5

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente

(din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

6.145.489

8.111.720

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

6.145.489

8.111.720

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici "**j

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

-acțiuni cotate3)

131

- acțiuni necotate 4)

132

- părți sociale

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

50.934.932

51.805.197

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

__________________ir

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului închiriate

139

F30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150+151 + 152)

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

_ );■

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al

158

l'^CLUJ-NAPOCAgjj

joHauffîpjiafr :■ :■ r. , suîiWRaRRi^ ffisai1


F3O - pag. 7

- către instituții publice locale

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

'                                                 A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170


-

Pi

j

§

■-:ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION


Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătură__________________________________


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular

VALIDAT


Semnătură__

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

67.699

59.330

X

127.029

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

67.699

59.330

X

127.029

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

86.045.867

4.531.784

68.255.044

X

22.322.607

Construcții

07

4.077.816

1.839.647

68.030

5.849.433

Instalații tehnice si mașini

08

20.201.387

20.685.741

499.167

40.387.961

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

34.565

30.024

64.589

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

'\ctive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

5.936.056

7.918.793

2.933.584

10.921.265

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

116.295.691

35.005.989

71.755.825

79.545.855

III.Imobilizări financiare

17

34.950

X

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.05+16+17)

18

116.398.340

35.065.319

71.755.825

79.707.834

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

56.229

4.885

61.114

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

56.229

4.885

61.114

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

871.372

121.215

6.682

985.905

Instalații tehnice si mașini

25

7.093.028

2.810.720

226.732

9.677.016

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

29.750

5.293

35.043

Investiții imobiliare

n

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

7.994.150

2.937.228

233.414

10.697.964

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

8.050.379

2.942.113

233.414

10.759.078

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

’erenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de Control F40 :  974667006/4345077362

ADMINISTRATOR/

ÎNTOCMIT,REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA
Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2017

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătură___

Stampila unitatii


Ing, Ion Pantejj irector geNumele si prenumele ec.Zoita Bumb

Calitatea                Director fin.-contab.

Semnătură

Nr de inregistrare in organismul profesional
zs


Denumirea elementului

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Total din care

prin transfer

Total din

care

prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

Patrimoniul regiei

112.592.591

27.088.124

68.255.042

71.425.673

Prime de capital

0

Rezerve de reevaluare

1.567.776

1.567.776

Rezerve legale

323.309

76.871

400.180

Rezerve-profit reinvestit

1.896.868

1.460.560

3.357.428

0

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve

0

0

Alte rezerve

1.597.521

1.198.972

1.290.051

1.506.442

Acțiuni proprii

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Sold

C

0

Sold

D

-5.561.514

-5.561.514

Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai puțin IAS 29 *32

Sold

C

0

Sold

D

-2.019.843

-2.019.843

Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold

C

464.215

464.215

Sold

D

0

Rezultatul reportat provenit din trecera la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunităților Economice Europene

Sold

C

1.833.522

1.833.522

Sold

D

0

Profitul sau piederea exercițiului financiar

Sold

C

1.996.702

1.537.432

1.996.702

1.537.432

0

Repartizarea profitului

-1.996.702

-1.537.432

-1.996.702

-1.537.432

Total capitaluri proprii

112.694.445

29.824.527

69.545.093

72.973.879

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA


FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2017

SOLD LA:

FLUX

Nr.crt.

Denumire cont

31.12.2016

31.12.2017

NUMERAR

1

Profit si pierdere

1 996 702

1 537 432

- 459 270

2

Repartizarea profitului

1 996 702

1 537 432

- 459 270

3

Amortizarea imobilizărilor

8 050 378

10 759 078

2 708 700

4

Stocuri

- 1 615 530

- 1 626 938

- 11 408

5

Obligații față de terți

13 844 984

30 943 743

17 098 759

6

Creanțe

-4 514 477

- 12 056 634

-7 542 157

7

Cheltuieli inregistrate in avans

- 3 287 534

- 3 287 820

- 286

8

Venituri inregistrate in avans

36 812

125 639,

88 827

9

Provizioane pt.litigii

283 121

117 600

- 165 521

10

Flux activitatea de exploatare

16 791 158

28 049 532

11 258 374

11

Alte imob.necorp.

67 700

127 029

59 329

12

Imob.corp.

- 116 295 691

- 79 545 855

36 749 836

13

Imobilizări financiare

34 950

34 950

0

14

Flux activitatea de investiții

- 116 193 041

- 79 383 876

36 809 165

15

Capital socialțPatrim. Regiei)

112 592 591

71 425 673

-41 166 918

16

Rezerve

3 817 698

5 264 050

1 446 352

17

Rezultat reportat

5 283 620

5 283 620

0

18

Credite banc.term lung, mediu

0

0

0

19

Alte imprumuturi (leasing)

0

20

Flux activitatea de finanțare

121 693 909

81 973 343

- 39 720 566

21

Flux de numerar total

22 292 026

30 638 999

8 346 973

21

Casa și conturi la bănci

8 810 739

18 240 713

9 429 974

22

Disponibilități bănești

8 810 739

18 240 713

9 429 974


DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE ec.Zoita Olimpia Bumb


REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

400388, Cluj-Napoca, Calea Someșerti, Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: www.radpcj.ro


ACTIVE IMOBILIZATE

ite de active

Cont

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizări si provizioane)

Sold la

01.ian.17

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 dec.17

Sold la

01.ian.17

Deprec.inreg in exerc.

Reduceri sau reluări

Sold la 31 dec.17

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

3. NECORPORALE

208

67.699

21.722

89.421

56.229

1.478

57.707

205

37.608

37.608

3.407

3.407

J.CORPORALE

0

0

0

0

URI

2111

86.045.867

4.531.784

68.255.044

22.322.607

0

0

0

RUCTII

212

4.077.816

1.839.647

68.030

5.849.433

871.372

121.215

6.682

985.905

0

0

.TEHNICE SI MAS

213

20.201.387

20.685.741

499.167

40.387.961

7.093.028

2.810.720

226.732

9.677.016

0

iCTIVE

214

34.565

30.024

64.589

29.750

5.293

35.043

0

0

CORP. IN CURS

231

5.936.056

7.918.793

2.933.584

10.921.265

0

0

0

J.FINANCIARE

261

34.950

34.950

0

0

0

ACTIVE IMOBILIZ

116.398.340

35.065.319

71.755.825

79.707.834

8.050.379

2.942.113

233.414

10.759.078


REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA


400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: www.radpcj.ro

observa in cursul anului 2017, o majorare cu 35.065.319 lei a valorii brute a activelor imobilizate.

grupa "imobilizări necorporale" s-a inregistrat achiziționarea de licențe sisteme de operare (majorare cu 59.330 lei).

grupa" terenuri" majorarea cu 4.531.784 lei reprezintă achiziția următoarelor terenuri: 3 parcele in suprafața de cate 7474 mp si o parcela de 8034 mp str. Platanilor pentru Platforma de stocare deșeuri (1.025.864 lei), si o parcela de 2769 mp pe Calea Someșeni pentru Ridicări auto (3.505.920 lei)

grupa" construcții", majorarea cu 1,839,647 lei reprezintă majorarea valorii halei si grupului social Reisser(1.739.147 lei), achiziționarea de 5 containere italice (100.500 lei)

grupa "instalații tehnice si mașini", majorarea este cu 20.685.741 lei, reprezentând achiziționarea de statie de mixturi asfaltice, statie tratare levigat, tobasculante,automacarale si alte utilaje si echipamente tehnologice necesare procesului de producție.

grupa "alte instalații,utilaje si mobilier", majorarea a fost de 30.024 lei reprezentând mobilier necesar dotării clădirii Reisser.

grupa "imobilizări corporale in curs", din majorarea cu 7.918.793 Iei, menționam: montare statie Benighoven(6.478.025 lei)

idernizare clădire statia Reisser(331.720 lei), amenajare lac Gheorgheni(744.341 lei), extindere centru ecarisaj (116.762 lei)Nota 2

RADP CLUJ

RO201233


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI

SOLD LA

01.01.2017

TRANSFERURI

SOLD LA

31.12.2017

IN CONT

DIN CONT

1

2

3

4=1+2-3

0,00

359.455,09

241.854,78

117.600,27

1.PROVIZIOANE PT. LITIGII

359.455,09

241.854,78

117.600,27

2.PROVIZIOANE PT. GARANȚII ACORDATE CLIENTILOR

3,PROVIZIOANE PT. DEZAFECTARE IMOBILIZĂRI CORPORALE

4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE

5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE

6.ALTE PROVIZIOANE

Existau la inceputul anului înregistrate ajustări pentru deprecierea creantelor-clienti (cont 491) in suma de 283.121 lei, reprezentând ajustări pentru clientii incerti.aflati in litigiu,sau in faliment, care s-au transferat in contul 1511 "provizioane pt. litigii". Situația analitica pe clienti se prezintă astfel:


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Bumb
AN 2017

DENUMIREA PROVIZIONULUI

SOLD LA

01.01.2017 cont 491

TRANSFERURI

SOLD LA

31.12..2017 cont 1511

IN CONT

DIN CONT

1

2

3

4=1+2-3

TOTAL-PROV. PT.LITIGII

283.120,75

76.334,34

241.854,82

117.600,27

GPI TURISM

33.713,86

33.713,86

0,00

IRIDIUM CONSTRUCT

154.504,63

48.854,55

203.359,18

0,00

COMOD

4.344,10

437,68

4781,78

0,00

DOMINIUM

90558,16

27.042,11

117.600,27


REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2017


DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

1.537.432

Rezerva legala

76.872

Alte rezerve reprezantand facilitați fiscale prevăzute de lege

1.460.560

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finanțare

Alte repartizări prevăzute de lege

Varsaminte 50% la bugetul local

Profit nerepartizat

-

Profitul brut realizat la 31.12.2017 a fost in suma de 1,537,432 lei.

Cheltuielile nededeductibile la calculul impozitului pe profit au fost de 655.025 lei ( majorări,

Tva neutilizat investiții proprii,depășire cheltuieli protocol, perisabilități flori,etc).

Din profitul impozabil de 2.192.457 lei (1.537.432+655.025), s-au scăzut rezervele legale deductibile de 76.872 lei deci a rezultat un profit de impozitat de 2.115.585 lei.

Impozitul de 16% aferent era de 338.494 lei.

Având in vedere ca in trim 4 al anului 2017 s-au făcut investiții in echipamente tehnologice, mașini utilaje,si instalații de lucru in suma de 3.829.210 lei-impozitul aferent investiției era de 612.674 lei, deci mai mare decât cel calculat, beneficiind de scutirea pe profitul reinvestit, nu s-a mai datorat impozit pe profit de plata.

Astfel profitul brut reprezintă si profit net -adica 1,537,432 lei

Repartizarea profitului net s-a făcut astfel:

-rezerva legala                                                 76.872

-rezerva aferenat aferenta profitului reinvestit               1.460.560
Nota4

RADP CLUJ

RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

31.12.2017


LEI

Indicatorul

0

Exercițiu Precedent

1

Exercițiu Curent

2

1, Cifra de afaceri neta

62.389.314

89.462.724

2, Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)

60.679.375

86.953.595

3, Cheltuielile activitatii de baza

58.865.476

84.011.482

4, Cheltuielile activitatilor auxiliare

-

5, Cheltuielile indirecte de producție

1.813.899

2.942.113

6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

1.709.939

2.509.129

7, Cheltuieli de desfacere

408.018

4.525.689

8, Cheltuieli generale de administrație

4.443.674

6.674.348

9, Alte venituri din exploatare

5.342.153

10.409.915

10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

2.200.400

1.719.007

Director general

Ing. Ion Pantelimon


Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb

Nota5

RADP CLUJ

RO 201233

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR                 31.12.2017

Creanțe

Cont

Sold la 31 decembrie

2017

TOTAL, din care:

12.056.634

CREANȚE COMERCIALE

11.635.663

Clienti

4111

4.397.738

Clienti incerti

4118

166.290

Clienti-facturi de intocmit

418

7.061.635

Furnizori-debitori

4092

10.000

ALTE CREANȚE

420.971

Debitori

461

211.612

Avans salarii

425

2.000

TVA incasare-furnizori

4428.F

17.760

TVA de rambursat

4424

109.989

Decontări participatiune

4582

79.610

Datorii

Cont

Sold la 31 decembrie

2017

TOTAL, din care:

30.943.743

DATORII COMERCIALE

17.605.639

Furnizori

401

14.974.451

Furnizori imobilizări

404

2.483.208

Furnizori-facturi nesosite

408

147.980

IMPOZITE SI TAXE

1.534.079

Asigurări sociale

431

919.596

Șomaj

437

29.188

Impozit salarii

444

412.451

Alte impozite

446

133.868

Fonduri speciale

447

38.976

PERSONAL

1.407.329

Salarii

421

1.074.364

Rețineri salarii

427

37.210

Alte datorii cu personalul

4281

295.755

ALTE DATORII

10.396.696

Alte imprumuturi

167

1.125.428

Creditori

462

8.097.182

Tva neexigibil-clienti

4428.03

1.159.549

Oper. In curs de lămurire

473

14.537


Nota 6

RADP CLUJ

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara, s-a efectuat in conformitate cu următoarele principii contabile:

 • •  Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal funcționarea in viitorul previzibil.

 • •  Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleași reguli,metode,norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • •  Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercițiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

 • •  Principiul independentei exercitiuluida determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării plăților.

 • •  Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

 • •  Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.

 • •  Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive , altele decât cele permise de lege.

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilității, respectiv furnizarea de informații care sa ofere o imagine fidela asupra situației patrimoniului si rezultatelor obținute.


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia Bumb

Nota7

RADP CLUJ

RO 201233


PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015 )= 71.425.673 lei

Patrimoniul regiei a scăzut in cursul anului 2017 de la 112.592.591 lei la suma de 71.425.673 lei, adica cu suma de 41.166.918 lei formata din :

-Creșterea cu 27.088.124 lei, reprezentând alocații bugetare pentru obiective proprii de investiți.

 • •  Dotări independente                                20.490.935 lei

(statie mixturi asfaltice, statie de levigat, mașini si utilaje pentru sectoarele de producție, hidrobiciclete, ponton plutitor,etc)

 • •  Montare statie de mixturi Cantonului                  6.471.539 lei

 • •  SF,PT statie de mixturi                                   125.650 lei

- Diminuarea cu 68.255.042 lei, reprezentând reglementarea terenului Becas 12.127.416 lei care a fost inclusa in patrimoniul public al Municipiului Cluj Napoca, si reglementarea terenului Grigorescu 56.127.626 lei (diferente din reevaluare)

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 51.805.197 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea Radp a crescut de la 50.934.932 lei la 51.805.197 lei, deci o creștere de 870.265 lei, formata din :

 • •  înregistrare teren in administrare Becas                 24.849.300

 • •  Majorare valoare bazin de inot BAS Grigorescu          2.920.826

 • •  Majorare cu diferente din reevaluare contructii              216.589

 • •  Diminuare suprafața si valoare teren Bas Grigorescu -27.116.450 lei

TITLURI DE PARTICIPARE

Regia deținea din luna septembrie 2014 acțiuni la Sala Polivalenta Cluj, avand un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia si in cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 lei.

Deci la data de 31.12.2017 titlurile de participare erau in valoare de 34.950 lei.


Director fmanciar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb


Director generăfj^ Ing. Ion Par(t|'tfin h/? CLUJ-MAP6CA C


-o
Nota8

RÂDP CLUJ

RO201233

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

Conform HCL 100/2014 , HCL 639/2017 si HCL 910/2017 au fost numiți următorii

membri in Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca :

1 Morocazan Ioan - președintele Cons. de Administrație

 • 2. Coroian Alexandru -reprezentant al autoritatii tutelare

 • 3. Pascalau Paul Ionut -membru

 • 4. Vaman Daniel- membru

5 .Otilia Marina -membru

 • 6. Țepușe Sorin Viorel-membru

 • 7. Campan Nicolae- reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori (contracte de mandat):

 • 1. ing. Pantelimon Ion-director general

2 ec. Bumb Olimpia Zoita-director fmanciar-contabiltate

3. ing. Morocazan Ioan-director tehnic-productie

Salariatii regiei:

Numărul mediu de salariati pe anul 2017 a fost de 672.

Numărul efectiv de salariati la finele anului 2017 a fost de 672.

Pentru desfasurarea activitatii la Rampa de depozitare temporara a deșeurilor au fost angajați zii ieri.


Cheltuielile cu salariile personalului in anul 2017 au fost de 22.534.972 lei .

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 2.196.735 lei si tichete cadou de 196.950. lei.

Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala au fost de 5.115.09llei. si cheltuielile cu fondul pentru handicapați au fost de 305.894 lei.

Au fost inregistrate si alte cheltuieli sociale conform contractului colectiv de munca : transport salariati,ajutoare de boala, de deces,etc.

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2017 a fost de 31.105.517 lei, cel prognozat in BVC fiind de 31.544.712 lei.

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb
NOTA 9

RADP CLUJ

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

 • 1. INDICATOR DE LICHIDITATE:

 • a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curenta = active curente: datorii curente

= active circulante / datorii curente

= 31.924.285 / 30.943.743 = 1,031

Active circulante:-stocuri=

-creante=

-casa si conturi=

1.626.938

12.056.634

18.240.713

T= 31.924.285

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)= 17.605.639

-alte datorii                = 13.338.104

T= 30.943.743

 • b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediata = active curente-stocuri/datorii curente

= 31.924.285 - 1.626.938 / 30.943.743

=30.297.347 / 30.943.743 = 0,98

 • 2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital imprumutat/capital propriuXIOO) -capital imprumutat =credite peste 1 an

=(0 / 72.973.879)*100=0

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(profitul inaintea plătii dobânzii si


b.


impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda) = nr. de ori =(1537.432 + 154.217) / 154.217 = = 1.691.649/ 154.217 = 10,97 ori


 • 3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vanzarilor/cheltuieli cu dobânzile

= costul de exploatare - salarii - amortizare/ cheltuieli cu dobânzile

= (98.153.632- 24.928.657 - 2.942.113 )/ 154.217 =

= 70.282.862 / 154.217 = 455,74

 • b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= soldul mediu clienti/cifra de afacerix365

=( 2.383.575+4.397.738)/2 / 89.462.724 * 365 =6.781.313/2/89.462.724) *365= 13 zile de debitare

 • c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

= soldul mediu furnizori/cifra de afacerix365

= (5.045.478 + 14.974.451) / 2/ 89.462.724 * 365 =20.019.929 /2 / 89.462.724 * 365 = 40 zile creditare

 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri / active imobilizate

= 89.462.724 / 68.948.756 = 1,30

 • e. Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri/total active

= 89.462.724/(68.848.891+31.924.285+3.287.820) = 89.462.724/ 104.060.996 = 0,86

 • 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

 • a. Rentabilitatea capitalului angajat =(profitul inaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital împrumutat +capital propriu)l

= 1.537.432 + 154.217/ 0 + 72.973.879 = 1.691.649/72.973.879 = 0,023

 • b. Marja bruta din vanzari=profitul brut din exploatare/cifra de afaceriX100

=( 1.719.007/89.462.724) * 100 = 1,90 %


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia BumbNota 10

RADP CLUJ

RO201233


Alte informații

Regia nu deține filiale.

Activitatea regiei se desfasoara in mai multe puncte de lucru,dintre acestea menționam

• Sediul Secția străzi si ateliere - Calea Someșeni nr.2

 • •  Baza de producție mixturi asfaltice si betoane - str. Cantonului, FN

 • •  Pepiniera Becas - str. Tineretului FN

® BAS Grigorescu - B-dul 21 Decembrie 1918 FN

 • •  Pepiniera Bobalna - Str. Bobalnei nr. 65

 • •  Magazin Florex - B-dul Eroilor, nr.38

 • •  Cimitirul Central - Str. Avram Iancu nr.28

 • •  Lacul artificial din Parcul Central (Simion Bamutiu)

 • •  Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)

 • •  Rampa de depozitare temporara a deșeurilor - str. Platanilor FN

 • •  Wc-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Bamutiu, Str. Mareșal I. Antonescu, P-ta Ștefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara,

 • •   P-ta de vechituri (Oser) - str. Bobalnei nr. 65

® Centrul de tratare si intretinere câini - str. Bobalna , nr.65

 • •  Secția de ridicare, transport si depozitare sauto- Calea someseni nr.2

In anul 2017 s-au plătit cheltuieli de judecata 28.647 lei si expertize contabile 720 lei.

Regia a incheiat contractul de prestări servicii nr. 44/07.09.2017 cu d-1 Cristea Calin-Stefan-auditor financiar- cod unic de inregistrare 22665579, membru al CAFR cu nr. de certificat 4544, pentru auditarea situațiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 30 .000 lei fara TVA.

Director general


Ing. Ion Pantelimon/A?^ 'A\\

//o


II ^CL^TNAPOCAajCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara din data de 04.03.2018

In temeiul prevederilor HCL nr. 128/2018,

Examinând referatul Direcției financiar contabilitate nr. 5530/03.04.2018

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba situațiile financiare ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca la data de 31.12.2017, anexate la prezenta si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Conducerea Executiva a RADP Cluj Napoca.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in. termenul prevăzut de lege Consiliului Local a' dunicipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunoștința publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Președinte

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca
Anexa 1 la IICA nr. 9/22.03.2018

Raport


APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.AJ3A ‘ CLUJ-NAPOCA,

Asupra activitatii de administrare               ------1

so a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca'"

la data de 31.12.2017


Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca nr. 100/2014, completata prin HCL nr. 639/2017, respectiv prin HCL nr. 910/2017, având următoarea componență :

MOROCAZAN IOAN - Președinte

COROIAN ALEXANDRU -• Reprezentant al autorității tutelare

ȚEPUȘE SORIN VIOREL- membru

PASCALA U PAUL ION UT - membru

VAMAN DANIEL- membru

OTILIA MARINA MAR1OARA- - membru

NICOLAE CAMPAN- Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobata prin Legea 111/2016 prezentul RAPORT asupra activității de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca

Având in vedere prevederile Planului de Administrare al Domeniului Public Cluj Napoca aprobat prin HCL nr. 303/2014


KMragcDMKh".3wmrcao&-;:       - •                                                  -----        - J:^u5EiB®i?J.»nsiTMBSSE----23BB& -- Tflfl.□ >


I. CONSIDERENTE GENERALE


în înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică românărle interes' local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome ale Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii și în completare din alocații pentru investiții de la bugetul Consiliului Local Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din credite bancare(CEC Bank)

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Munca aplicabil în limita bugetului aprobat si in conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractanta, a atribuit regiei, pe parcursul perioadei anterioare anului 2017 precum si in anul 2017, diverse activitati pe domeniul public, in baza Hotărârilor de Consiliu Local, pe bază de tarife/ preturi pentru următoarele domenii:

 • 1. activitatea de reparații si întreținere a străzilor, trotuarelor si aleilor, a sistemului rutier de pe poduri si străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca;

 • 2. activitatea de intretinere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj Napoca precum si intretinere parcari si marcaje rutiere ;

 • 3. activitati de pompe funebre in cimitirele municipiului Cluj Napoca;

 • 4. ; activitatea de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar in Municipiul Cluj-Napoca;

 • 5. activitatea de gestionare a câinilor fara stapan;

 • 6. servicii privind întreținerea si administrarea pieței de vechituri;

 • 7. servicii de agrement(barci si hidrobiciclete pe Lacul Chios si Gheorgheni, ștrand, bazin olimpic);

 • 8. servicii de afisaj stradal;

 • 9. servicii privind administrarea si întreținerea wc-urilor publice din Municipiul Cluj-Napoca ;

 • 10. servicii de paza si protecție a Cimitirelor de pe raza municipiului Cluj Napoca;

 • 11. activitati de intretinere si amenajare a spatiilor verzi din municipiul Cluj Napoca.

1.1 Factori de influență asupra activității regiei

Administrarea domeniului public in municipiul Cluj Napoca de către o entitate specifica isi are originile la începutul anilor l’7O, când prin hotararea Sfatului Popular s-a decis înființarea Administrației Parcurilor si Străzilor, organizație care avea ca sarcina principala gestionarea tuturor aspectelor legate de întreținerea si administrarea domeniului public din municipiu. începând cu anul 1991 s-a infiintat, prin Decizia nr. 510 a Prefecturii Cluj, Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj Napoca, cu sediul actual in Cluj Napoca, str. Calea Someseni nr. 2.

In prezent RADP Cluj Napoca are in administrare o serie de activitati pe domeniul public pentru a putea răspunde noilor realitati generate de contextul evoluției cerințelor pieței. In același timp se constata in ultimii ani necesitatea tot mai pregnanta a existentei unei entitati de tipul RADP Cluj Napoca, in vederea abordării si gestionarii intr-un mod unitar a provocărilor care apar in procesul administrare a domeniului public din municipiul Cluj Napoca. Aceste aspecte se traduc in regandirea rolului pe care RADP Cluj Napoca, ca entitate in subordinea Consiliului Local si l-a consolidat odata cu aprobarea gestiunii directe către RADP Cluj Napoca a serviciului public de administrare a drumurilor, străzilor, respectiv a activitatii de reparații si intretinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de poduri si străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 470/3.12.2014. Aceasta viziune privind rolul RADP Cluj Napoca s-a consolidat in anul 2017 prin aprobarea de către Consiliul Local prin HCL nr. 202/2017 a atribuirii contractelor pentru activitatea de modernizare, reparații si intretinere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj Napoca, iar prin HCL nr. 203/2017 s-au aprobat tarifele practicate de către RADP Cluj Napoca pentru activitatile menționate anterior. De asemenea prin HCL nr. 827/2017 s-a atribuit către RADP Cluj Napoca contractul de intretinere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutiera. Tot in anul 2017 prin HCL nr. 72/ 2017 s-a reglementat gestionarea de către RADP Cluj Napoca a activitatii de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor staționate neregulamantar sau abandonate pe domeniul public. Prin HCL nr. 181/2017, respectiv HCL nr. 182/2017 s-a atribuit către RADP Cluj Napoca contractul de „ Intretinere si amenajare a spatiilor verzi din municipiul Cluj Napoca” si s-au aprobat preturilor practicate pe aceste acti vitati.

In acest context de reglementare a domeniului de activitate a regiei putem sa previzionam ca RADP Cluj Napoca se va poziționa din ce in ce mai mult ca principalul actor cu atribuții de administrare a activitati lor de pe domeniul public din municipiul Cluj Napoca

__1.2 Activitatea .Cojisiliu-hiLde-acLminis^tra-ție----—----------------


In principal activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare și, de asemenea, prin consultări, în vederea analizării și luării deciziilor.

In perioada de referința au fost organizate ședințe lunare cu o tematică cuprinzând intregul spectru de activități ale regiei. Realizarea indicatorilor economico-financiari, pentru anul 2017 au reprezentat o preocupare permanenta a Consiliului de Administrație. In acest sens principalele hotarari si decizii ale Consiliului de Administrație in anul 2017 au vizat:

 • >   aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al regiei;

 • >    aprobarea situațiilor financiare ale regiei si ale Rapoartelor de Activitate ale directorilor;

 • >   aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al RADP Cluj Napoca;

 • >    aprobarea Structurii Organizatorice si a Statului de Funcții ale regiei;

 • >   aprobarea Programului anual ai Achizițiilor Publice;

 • >   aprobarea Programului anual de lucru al Comitetului de Sanatate si Securitate in munca;

 • >    alte masuri referitoare la buna desfășurare a activitatii regiei.

A existat o preocupare permanenta a Consiliului de Administrație pentru crearea premiselor necesare desfășurării activitatii regiei intr-un ritm constant si la standardele de calitate solicitate de către municipalitate si cetateni, astfel incat obiectivele si indicatorii de performanta stabiliți prin Contractele de mandat sa fie îndeplinite in integralitate.

II. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

II. 1. Execuția Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2017

In Bugetul de Venituri si Cheltuieli, rectificativ, aprobat prin Hotararea nr. 923 /28.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Cluj -Napoca, au fost prognozate pentru anul 2017 venituri totale de 87.297.000 lei , cheltuieli totale in suma de 86.275.000 lei si un profit de 1.022.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

INDICATORI

PROGNOZAT

la      data      de

31.12.2017

REALIZAT

la      data      de

31.12.2017

%

VENITURI DIN EXPLOATARE

87.291.000

99.872.639

CHF.I.TI 1IF..LI DELEX-PWATA-RE

----------8670257000-

98. L5j.6j2

PROFIT DIN EXPLOATARE

1.266.000

1.719.007

VENITURI FINANCIARE

6.000

7.148

CHELTUIELI FINANCIARE

250.000

188.723

PIERDERE FINANCIARA

-244.000

-181.575

VENITURI TOTALE

87.297.000

99.879.787

114,40%

CHELTUIELI TOTALE

86.275.000

98.342.355

113,90%

PROFIT BRUT

1.022.000

1.537.432

150.40%

Din analiza rezulta ca la data de 3 1.12.2017, regia a înregistrat un profit de 1.537.432 lei, fata de profitul de 1.022.000 lei prognozat in B.V.C.

Structura veniturilor la 31.12.2017 se prezintă astfel :

VENITURI TOTALE din care: a)- Venituri din exploatare din care:

al)- Venituri din prestări servicii (ponderea cea mai mare):

In cadru! veniturilor din prestări servicii (cont 704) au fost veniturile obținute din :

 • >  activitatea de intretinere si refaceri străzi

o (din care lucrări Primărie = 64.120.997 lei)

 • >  prestări servicii funerare

 • >  prestări servicii agrement (Piața de vechituri, canotaj, afisaj, ștrand):

 • >  servicii semaforizare indicatoare rutiere:

 • >  servicii paza cimitir:

 • >  servicii tratare si intretinere câini:

 • >  prestări servicii WC-uri publice:

 • >  prestări servicii platforma depozitare

 • >  spatii verzi

 • >  ridicări auto

 • >  alte prestări servicii (închirieri)

  99.879.787 lei


  99.872.639 lei


  86.222.353 lei


  66.265.349 lei

  1.179.887 lei

  1.725.668 lei

  1.826.166 lei

  1.980.982 lei

  862.179 lei

  778.332 lei

  3.335.377 lei

  6.325.706 lei

  1.904.604 lei

  38.103 lei


a2)- Alte venituri:

 • >  chirii (spatii comerciale,piața de vechituri)

 • >  vanzarea mărfurilor (magazine in ștranduri si florărie)

 • >  venituri din vanzari produse rezid uale(platforma depozitare deșeuri)

 • >  venituri din activitati diverse (bonificații din deșeuri reciclabile, diverse)

 • >  venituri din producția de imobilizari(lucrari in regie pentru investiții)

 • >  alte venituri(vanz prod. finite, penalitati la clienti neincasati, etc)

  13.650.286 lei


  409.667 lei

  833.336 lei

  3.723.301 lei

  969.893 lei

  6.471.539 lei

  1.242.550 lei


b) Venituri financiare :

Structura cheltuielilor la 31.12.2017 se prezintă astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : a) - Cheltuieli din exploatare din care:

 • >  cheltuieli cu materii prime si materiale

 • >  cheltuieli cu utilitati ( gaz, energie , apa )

 • >  cheltuieli privind mărfurile

 • >  cheltuieli cu personalul (salarii,tichete,asig. sociale si bonusuri)

 • > cheltuieli cu amortizarea

 • >  cheltuieli cu impozite si taxe

 • >  cheltuieli poștale,telecomunicații

 • >  cheltuieli cu serviciile executate de terti

iei

 • >  cheltuieli cu chirii

 • >  cheltuieli cu alte prestații externe (reparații, asigurări, transport, etc)

 • > alte cheltuieli (comisioane bancare, deplasări, despăgubiri, etc.)

b) - Cheltuieli financiare

reprezentând dobânzi la linia de credit si diferente de curs valutar.

7.148 iei


98.342.355 lei


98.153.632 lei

14.328.679 lei

1.386.155 lei

612.188 lei

31.105.517 lei

2.942.113 lei

955.390 lei

220.058 lei

38.067.126

6.102.521 lei

1.578.530 lei

855.355 lei


188.723lei


II.2. Situația creanțelor si datoriilor la 31.12.2017

a) La 31.12.2017, R.ADP Cluj Napoca inregistreaza datorii in suma de 30.943.743 lei, din care :

 • >  17.605.639 lei - datorii comerciale, (furnizori- cu termene scadente in 2018)

 • >  13.338.104 lei - alte datorii (fiscale, cu personalul)-datorii curente

b) La 31.12.2017, RADP Cluj Napoca inregistreaza creanțe in suma de 12.056.634 lei, din care :

 • >  1 1.635.663 lei- creanțe comerciale (clienti)

 • >  420.971 lei-alte creanțe (debitori, asocieri,etc.)

II. RAPORT DE ACTIVITATE- DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PRESTĂRI SERVICII, PAZA

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Paza Proprie si Paza Cimitire si-a desfasurat activitatea in anul 2017 pe sectoarele de servicii din portofoliul de prestări servicii funerare, bazin olimpic Grigorescu, ștrand Grigorescu, lacul Cliios- canotaj, piața de vechituri, grupuri sanitare publice, afisaj stradal, magazin de desfacere-Florarie, paza proprie si paza cimitire. De asemenea in cadrul Departamentului s-au gestionat si activitatile de resurse umane(recrutare, angajare de personal, formare profesionala, secretariat- registratura, arhiva si protocol).

Piața de vechituri de pe strada Bobalnei nr. 65 a înregistrat in anul 2017 o creștere substanțiala a incasarilor, odata cu finalizarea lucrărilor de modernizare ale halelor destinate comerțului, ceea ce a dus la o exploatare mai eficienta a spatiilor disponibile pentru desfasurarea activitatilor specifice pieței. La finele anului 2017 s-au făcut demersuri in vederea de alocari bugetare in anul 201 8 de la bugetul local pentru dotarea halei alimentare din incinta pieței la standarde moderne. In anul 2017 a fost data in funcțiune, in regim de gratuitate, parcarea de la piața de vechituri cu o capacitate de 300 de locuri, ceea ce a adus un plus de confort pentru vizitatori, contribuind in același timp la decongestionarea zonei limitrofe pieței.

Activitatea de agrement de pe Lacul Cliios a inregistrat in anul 2017 o creștere a incasarilor ca urmare a îmbunătățirilor serviciilor oferite clientilor, odata cu achiziționarea de noi ambarcațiuni moderne. De asemenea am fost o prezenta activa si implicata in proiectele comunității susținând Primăria Municipiului Cluj Napoca in diversele evenimente in care aceasta a fost partener (Festivalul Untold, Zilele Maghiare s.a). In cursul anului 2017 s-au exectuat lucrări de consolidare a malurilor si de decolmatare a Lacului Chios si au fost finalizate lucrările de decolmatare si dezinfectie ale Lacului Gheorgheni, reinnoindu-se si autorizația de gospodărire a apelor in vederea includerii in circuitul de agrement. In cursul anului 2017 s-au achiziționat ambarcațiuni noi precum si pontonul care va urma sa fie montat pe Lacul Gheorgheni in anul 201 8.

Ștrandul Grigorescu a inregistrat o creștere semnificativa a veniturilor in 2017, comparativ cu anul 2016, acesta constituindu-se intr-o alternativa agreabila de petrecere a timpului liber pentru cetățenii municipiului Cluj Napoca, alaturi de Bazinul Olimpic acoperit din incinta complexului de agrement sportiv Grigorescu. In anul 2017 s-au realizat in cadrul Bazinului Olimpic lucrări de renovare si up -gradare a dotărilor existente in vederea asigurării unor condtii optime clientilor, dintre care amintim realizarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati in bazin; de

asemenea au fost montate centrale de capacitate mărită care sa asigure condiții bune de funcționare. Managementul departamentului a manifestat o flexibilitate in ceea ce privește atragerea de noi clienti' pentru bazinul Grigorescu, sens in care a promovat si dezvoltat colaborări cu companii pentru care a si initiat tarife tip corporate, ceea ce a asigurat o creștere a încasărilor in paralel cu o mai buna promovare in rândul comunității locale a bazinului olimpic Grigorescu. In ceea ce privește tarifele practicate la activitatile de agrement regia a pastrat aceleași tarife ca si in anul 2016 cu obiectivul declarat de a asigurare accesibilitatea unei cat mai largi categorii de cetateni la __semc.LUejregieUca-se^v+G-i-i-frti-b-kee;—----------

Pe parcursul anului 2017 au fost realizate lucrări de întreținere a grupurilor sanitare publice aflate in exploatarea regiei; in cadrul sectorului de afîsaj public stradal activitatea s-a derulat in condiții optime, regia colaborând atat cu clientii tradiționali precum Opera Romana, Teatrul National, Expo Transilvania, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca si alte instituții publice cat si cu clienti noi aceștia provenind din zona mediului privat(organizatori de evenimente).

In anul 2017 au fost realizate lucrări de modernizare a magazinului -Florărie de pe Bulevardul Eroilor nr. 38, aceasta fiind dotat cu mobilier nou, fiind renovat in același timp atelierul de lucru si spatiile conexe, asigurând pe de o parte condiții de expunere si vanzare la standarde moderne cat si un mediu agreabil de lucru pentru personalul propriu.

Sectorul de pompe funebre si-a desfasurat activitatile specifice in anul 2017 atat pe componenta de servicii prestate direct către populație cat si pe segmentul in relația directa cu municipalitatea, realizandu-si obiectivele propuse si asigurând un cadrul adecvat derulării unor momente delicate din viata cetățenilor apartinand comunității locale. Au fost asigurate, prin implicarea compartimentului de specialitate, condiții optime de desfășurare a diverselor activitati din Cimitirul Eroilor si a altor manifestări specifice din cimitirele municipiului.

In ceea ce privește activitatea de paza din cimitirele municipiului Cluj Napoca in cursul anul 2017 s-au întreprins si implementat diverse masuri organizatorice, la momentul actual activitatea desfasurandu-se la parametrii optimi, avand tot efectivul de personal necesar, odata cu finalizarea si aprobarea planurilor de paza pentru toate cimitirele din municipiu. Feed back-ul din partea Primăriei Municipiului Cluj Napoca este unul pozitiv, in condițiile reducerii fenomenelor antisociale de pe raza acestor obiective. Au fost montate cabine la posturile de paza, facandu-se demersuri pe langa Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Cluj Napoca in vederea racordării lor la utilitati pentru pregătirea pentru sezonul rece. De asemenea, in ceea ce privește activitatea de paza proprie, s-a continuat procesul modernizate a dotărilor existente(iluminat, împrejmuiri, cabine, montarea de sisteme video de de supraveghere la Platforma de stocare temporara deșeuri municipale, la Statia de Mixturi asfaltice), iar personalul a fost înzestrat cu echipamentele necesare derulării in bune condiții a activitatii.

Referitor ia activitatea de resurse umane in anul 2017 a existat o preocupare constanta in ceea ce privește recrutarea si angajarea de personal competent pentru activitatile in extindere ale regiei. In acest sens un punct aparte l-a reprezentat recrutarea de personal pentru departamantul de spatii verzi care s-a constituit in cursul anului 2017 si care a ajuns la un număr de peste 150 persoane De asemenea un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent in cadrul regiei sens in care s-au urmărit atingerea obiectivelor propuse prin Planul de Formare Profesionala. La finele anului 2017 a fost elaborat si aprobat ca parte a Contractului Colectiv de Munca Planul de Formare Profesionala pentru anul 2018. In cursul anului 2017 s-au contractat servicii de compactorie pentru arhiva regiei in vederea organizării acesteia la standardele impuse de legislația in domeniu. Activitatea de secretariat -registratura/ protocol s-a desfasurat in anul 2017 in parametrii de funcționare optimi, astfel incat sa asigure o interfața cu cetățenii si partenerii comerciali ai regiei la standardele actuale de relații si comunicare publica.

In cadrul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Paza a existat pe parcursul anului 2017 o preocupare constanta a managementului pentru imbunatatirea serviciilor prestate către populație, iar pe de alta parte pentru creșterea calitalii si eficientei angajatilor proprii. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menita sa dezvolte si sa susțină pe termen mediu si lung un standard european in materie de servicii in administrația publica din municipiul Cluj Napoca.

 • III. RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENT STRĂZI

In anul 2017 Regia Autonoma a Domeniului Public a încheiat cu Primăria Municipiul Cluj Napoca :

 • > 7 contracte pentru întreținere si reparații străzi in valoare de 45.715.663,03 lei (fara TVA)

 • >  11 contracte pentru modernizare străzi in valoare de 14.664.625,55 lei(fara TVA)

 • >  5 contracte pentru realizare sensuri giratorii in valoare de 2.128.986,16 lei (fara TVA)

 • >  30 de contracte pentru reparații alei interioare si terenuri de sport in incinta unor scoli si grădinițe in

“valoare deTEJ97D 26,19 (fara TVA)

Toate contractele incheiate au la baza HCL 202/2017 si HCL 203/2017.

1 oate străzile pe care s-au intervenit cu lucrări de modernizare erau intr-o stare de degaradare si puneau in pericol siguranța circulației. S-au început si finalizat lucrările de modernizare pe strada Artelor, strada Fantanele, strada Zrinyi Miklos, strada Andrei Muresanu, strada Izlazului, strada Câmpului (tronsonul cuprins intre strada Izlazului si strada Mehedinți), strada Traian si strada Câmpului” (zona nemodernizata) un tronson cu lungimea de 200m.

Pentru fluidizarea traficului pe strada Câmpului (tronsonul cuprins intre strada Izlazului si strada Mehedinți) s-a creat o banda noua pentru lărgirea carosabilului, s-a reamenajat zona Calea Turzii cu P-ta Cipariu, sensul giratoriu Observator cu strada Viilor si s-au realizat bretele la sensul giratoriu Marasti (spre si dinspre strada Fabricii). S-au realizat sensuri giratorii la intersecția străzilor Izlazului-Mehedinti-Mogosoaia, strada Campului-Calea Manastur si P-ta 14 Iulie. S-au

finalizat lucrările de execuție pe Drumul Sfantu loan (Tronson I). La sfârșitul anului 2017 toate lucrările contractate cu Primăria Municipiului Cluj Napoca au fost finalizate.

| șj

s

H

-


Departamentul Străzi din cadrul Direcției Tehnic Producție a executat, pe langa contractele de întreținere si reparații a străzilor modernizate si nemodernizate incheiate cu Municipiul Cluj Napoca si lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi in urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca in baza contractelor incheiate cu Electrica, Compania de Apa Someș SA, Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca, Telekom, Electroplus si alte persoane fizice si juridice. Astfel s-au preluat si recepționat:

 • > Compania de Apa Someș S.A- 1257 amplasamente

 • >  Electrica- 197 amplasamente

 • > Regia Autonoma de Termoficare- 230 amplasamente

 • > Telekom-5 amplasamente

> Terți (persoane fizice si juridice)- 92 amplasamente

In cadrul contractelor încheiate cu Primăria Municipiului Cluj Napoca de intretinere, reparații si modernizare, au fost puse in opera 59.024,95 to asfalt astfel :

■ BA8 -5.831.67 to ; BA I 6 -8.956.37 to; AB 31,5 - 442.63 to; BAD20 - 19.709.68 to; MAS 16 -23.438, lOto

Plombări cu asfalt turnat si ci lindrat -646.50 to

Principalele străzi modernizate pe care s-au executat lucrări de reparații si intretinere sunt: strada Mestecenilor, strada Oltului, Alei Cimitirul Central, Alei Cimitirul Manastur, Calea ^jriesei.Ti.^i^tete-Ro4-Mai^t-iT-steda-Duimri-irstrada-tacraiTTOTn-efurrDrurfrS'fantu Ioan - Tronson 11, strada Viilor nr.23-25, strada Viilor nr. 15, strada Viilor nr.29, Bretele Pod Calvaria, strada Aurel Vlaicu, strada Byron nr.6A. strada Byron nr. 15, strada Grigore Alexandrescu, strada Fabricii, strada Fabricii de Zahar, strada Ponorului, strada Carpati, strada Calea Manastur si altele.

In cadrul lucrărilor de intretinere a străzilor nemodernizate s-au executat următoarele lucrări:

Reprofilarea pârtii carosabile cu autogrederul si compactrea platformei -197.663,56 mp Scarificarea si reprofilarea cu adaos de material pietros (300 mc/km) urmata de compactare-9.929,15 mp

Intretinere cu materialul obtinut din frezare-42.054,20 mp

Strat de piatra Sparta cu impanare si innoroire- 24.520,00 mc

Principalele străzi nemodernizate pe care s-au executat lucrări de reparații si intretinere sunt: Drumul de legătură intre strada Mentenantei si Drumul Soporului, Strada Vântului, Strada Vânătorului, strada Speranței, strada Depoului, strada Badea Cartan, strada Odobesti, Dosul Văii Chintaului, Valea Fanatelor, Colonia Sopor, strada Priveliștii s.a.

S-au finalizat lucrările de modernizare ale Pieței de Vechituri « OSER », strada Bobalnei nr.65, lucrări efectuate in regie proprie.

Pentru anul 2017 Regia Autonoma a Domeniului Public a avut in vedere realizarea mai multor investiții necesare creșterii productivității si implicit a eficientei economice prin achiziționarea de utilaje noi. Aici menționam in mod deosebit achiziționarea unei noi statii de asfalt tip Benninghoven ECO 2000 cu o capacitate de 160 to/ora. De asemenea in anul 2017 au fost demarate t lucrările pentru amenajarea curții interioare de la sediul de pe strada Cantonului FN.

Lucrările de modernizare si intretinere străzi executate in anul 2017 de către Departamentului Străzi vor fl continuate conform proiectelor Primăriei municipiului Cluj Napoca si in anul 2018 in aceleași condiții de calitate tehnica superioara cat si încadrarea in termenele impuse.

 • IV. RAPORT DE ACTIVITATE - PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA DEȘEURI MUNICIPALE

Activitatea de stocare a deșeurilor municipale a fost atribuita R.A.D.P. Cluj-Napoca in baza HCL 263/09.07.2015.

Platforma de stocare temporara a deșeurilor funcționează in baza autorizație de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 10.05.2017. In baza autorizației, in platforma sunt acceptate deseurile _ne periculoase,—precum—s-i—de-setiri-le—d+n—eonstrtrctri-stfoeTnotart Capacitatea maxima de stocare temporara autorizata in prezent conform autorizației de mediu este de 358.000 tone.

In cadul platformei de depozitare temporara a deșeurilor se desfasoara următoarele activitati:

 • >  I. Stocarea temporara a deșeurilor recepționate de la companiile de salubritate

 • >  2. Sortarea deșeurilor municipale in vederea reciclării deșeurilor de ambalaje cu scopul valorificării acestora

 • >  3. Concasarea deșeurilor din construcții si demolări

In luna iulie 2017, s-a produs un incendiu, iar in urma acestui eveniment, conform măsurătorilor topografice s-a estimat ca a fost distrusa o cantitate de 34.920 to deșeuri.

In vederea dotării cu instalații specifice activitatii in luna august 2017, s-au derulat doua proceduri de licitație publica :

 • >  Statie de /ratare mecanica a deșeurilor , aceasta licitație cuprinde achiziția unor echipamente cu capacitate de tratare mecanica de 120.000 tone/an. La sfârșitul anului 2017,aceasta statie fiind in derulare datorita contestațiilor participantilor la licitație. Licitație finalizata in anul 2018.

 • >  Statie de /ratare levigat, cu o capacitate de tratare a levigatu lui de 50 mc/zi. Pentru aceasta statie s-a incheiat contractul de furnizare si montare in luna septembrie 2017.

Dotarea platformei cu stațiile de tratare a deșeurilor, din punct de vedere procedural a fost supusa evaluării impactului asupra mediului, cu dezbatere publica programata in data de 02.10.2017, si s-a depus documentația in vederea revizuirii acordului de mediu prin proiectul „Instalație de sortare, prelucrare mecanica si termica a deșeurilor", (proiect care cuprinde Statie de tratare mecanica a deșeurilor, Statie de tratare levigat, Instalație de piroliza). Acordul de mediu a fost obtinut in data de 13.11.2017.

Pentru o buna amplasare si funcționare a instalațiilor de tratare a deșeurilor, regia a achiziționat 4 terenuri in suprafața de 29.456 mp.

Pentru o buna gestionare a cantitatilor intrate in cadrul platformei si pentru respectarea prevederilor din autorizația de mediu, in anul 2017 s-au incheiat următoarele contracte :

 • >  In luna septembrie, s-a încheiat un contract cu firma S.C. Eco-Bihor, in vederea relocării unei cantitati de deșeuri municipale, astfel in anul 2017 s-a relocat o cantitate de 67.24 tone deseu municipal.

 • >  In luna iulie, s-a încheiat un contract de preluare a levigatului din cadrul platformei de către firma autorizata SC. Recycling Prod SRL Tg Mureș, astfel in decursul anului s-au transportat 212,1 I mc de levigat.

 • >  In luna octombrie, s-a încheiat un contract de asociatiune in participatiunea cu SC

A-nsa-S-iTiar-t-EHergy -S-R-L;-irr

de tratare termica a


deșeurilor, comercializarea deșeurilor obținute prin tratarea termica,si alte activitati profitabile pârtilor.

In luna octombrie 2017, s-a produs un alt incendiu, iar in urma acestui eveniment, conform măsurătorilor topografice s-a estimat ca a fost distrusa o cantitate de 10.652,4 to deșeuri.

In intervalul 29.09.2017 - 18.10.2017 in cadrul platformei de stocare temporara a deșeurilor s-au desfasurat de autoritatile competente un număr de 11 controale, in urma carora la unele controale, regia a fost sanctionata contravențional. Regia a contestat o parte din aceste amenzi conform legislației in vigoare, ca nefiind temeinic justificate.

In vederea eflcientizarii colectării cantitatilor de deșeuri, pe parcursul anului 2017 regia a desfasurat activitatea de sortare a deșeurilor cu ajutorul zilierilor, respectandu-se Legea nr.52/201 I privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate. Din trimestrul al patrulea al anului 2017, s-a intensificat activitatea de sortare a deșeurilor cu zilieri, in vederea creșterii cantitatilor de deșeuri reciclabile.

Bilanțul activitatii pentru anul 2017 este următorul:

 • a) Cantitatea de deșeuri intrate in cadrul Platformei este de 127.012,16 to (reprezentând o creștere de 6,13% a canlitatii intrate comparativ cu anul 2016)

 • b) Cantitatea de deșeuri valorificate                         21.271,56 to

(reprezentând un procent de 16,75%> din totalul deșeurilor intrate pe Platforma)

 • c) Veniturile aferente serviciului de depozitare temporara a deșeurilor au fost de 4.290.098,49 lei din care:

Veniturile aferente regiei sunt de    3.335.376,66 lei

Veniturile realizate din bonificații conform Legii 249/2015 privind ambalajele au fost de 954.721,83 lei

 • d) Veniturile aferente cantitatilor valorificate 87.191,72 lei

 • e) Alte venituri din exploatare             3.544.918,52 lei

 • f)  Venituri din despăgubiri                  283.375,92 lei

(penalitati calculate la facturile neincasate la termen)

 • g) Cheltuielile totale înregistrate la nivelul Platformei au fost de 6,465,417.58 lei

 • h) Valoarea aferenta relocării deșeurilor este de                   5,679,716.22 lei

Obiectivele propuse pentru anul 2017 in cadrul Platformei de Stocare temporara a deșeurilor au fost realizate, creandu-se prin investițiile propuse perspectivele unor evoluții de dezvoltare —sttstenabfla a acestei activitati pe termen mediu si lung.

 • VII. RAPORT ACTIVITATE - SECȚIA RIDICĂRI AUTO

Secția Ridicări Auto si-a reluat activitatea de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, începând cu data de 09.02.2017 in baza H.G. nr. 965/2016, privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 si a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unităților administrativ teritoriale (actualizat), acte care au fost transpuse prin H.C.L. nr. 72/31.01.2017.

Activitatea principala a Secției Ridicări Auto este ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fara stapan.

in decursul anului 2017 au fost ridicate un număr de 4.406 autovehicule staționate neregulamentar. De asemenea s-au efectuat servicii specifice de ridicare pentru terti (Compania Apa Someș, DELGAZ, Termoficare, Electrica). In vederea eficientizarii activitatii pe parcursul anului 2017 au fost achiziționate inca doua automacarale, astfel incat la momentul actual activitatea se desfasoara cu 4 autospeciale.

In paralel cu aceasta activitate, personalul Serviciului Ridicări Auto a efectuat si lucrări de dezafectare a rețelelor aeriene, in baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contractului nr. 535671/22.12.2016 încheiat cu Primăria Cluj Napoca.

 • VIII. RAPORT DE ACTIVITATE- SECȚIA SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

In cursul anului 2017 activitatea desfasurata de “Serviciul semaforizare, indicatoare rutiere, mtrcaje rutiere “ si-a extins si diversificat activitatea. Activitatea serviciului se desfasoara in cadrul legal conferit prin HCL nr. 747/2016, HCL nr. 748/2016 si HCL nr. 827/2017. Astfel daca in anul

2016 au fost derulate doar 3 categorii de activitati, pe parcursul anului 2017, s-au efectuat pe baza contractuala următoarele 5 categorii de activitati:

TCNlTtreTinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare

rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare si mobilier urban, in Municipiul Cluj-Napoca", conform HCL 747/2016 si HCL 748/2016 respectiv contractele subsecvente: 5 3 5442/22.12.2016; 400013/04.09.201 7; si 496595/31.10.2017.

Aceasta este activitatea principala a serviciului avand ca scop identificarea si remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutiera, semafoare, indicatoare rutiere.

In desfasurarea acestei activitati au fost angrenate echipe, structurate pe formații de lucru specializate, care au menținut funcționa! si modernizat întregul sistem de semaforizare si semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca.

In colaborare cu alte departamente din cadrul RADP, Secția Siguranța Circulației, s-a implicat activ in realizarea benzilor dedicate de BUS in regim de unda verde pe tronsonul cuprins intre BR.D-Marasti si Memoradumului- Emil Isac.

in trimestrul Iii al anului 2017 s-a constituit si formația de marcaje rutiere, care a derulat contractul nr. 434176/25.09.2017, cu obiect aplicarea de marcaje rutiere longitudinale si diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. "Lucrări de aplicare marcaje rutiere diverse” ( marcaje parcari) contract nr.294633/23.06.2017.

Activitatea desfasurata a constat in aplicarea marcajelor rutiere in parcările si parkingurile din Municipiul Cluj- Napoca, pentru Serviciul Public de Interes Local in Administrarea Parcărilor din Cluj-Napoca.

 • 3. “Servicii de reparare, service si intretinere pentru sistemele automate de plata a parcării”, conform Contract de Prestări Servicii, nr.323 184/25.07.2017.

Activitatea desfasurata pe acest contract a fost realizata periodic de către un electronist impreuna cu șeful de serviciu si a constat in cu ratarea/reglarea sistemelor electromecanice, alimentare tichete, validatoare si dispensei- bancnote pentru parcometre si parcari închise cu bariera. De asemenea s-au executat si operații de programare pentru aceleași echipamente.

 • 4. "Lucrări de montaj, intretinere si reparații indicatoare rutiere aferente automatelor de plata a

parcării stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca”, contract nr.: 261310/06.06.2017

Activitatea desfășurata a constat in reparații mecanice curente la indicatoarele si echipamentele de plata aferente parcărilor, precum: reparat fundații; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat si operații de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

 • 5. Servicii de reparații curente la instalațiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Aceasta activitate s-a realizat la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei si a constat in reparații electrice curente ale instalațiilor de alimentare cu energie electrica a unor echipamente sau ale instalațiilor de iluminat.

VI. RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

Activitățile desfășurate de Departamentul Spații Verzi sunt cele specificate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca nr. 181/2017 privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Cluj Napoca și contractul nr. 14749 din 01.03.2017.

R.A.D.P. Cluj Napoca în calitate de executant/prestator, conform contractului 14749 din 01.03.2017 prin Departamentul Spații Verzi, a asigurat in anul 2017 întreținerea și amenajarea spațiilor verzi ale Municipiului Cluj Napoca prin activități curente (curățenie, degajare, toaletare arbori), activități periodice (în funcție de anotimp - udat, toaletat, cosit, plantat) activități specifice unor evenimente desfășurate pe raza municipiului, activități de intervenție în situații datorate unor urgențe (calamități naturale, accidente, etc.)

în perioada martie - septembrie 2017 au fost executate lucrări de întreținere și amenajare zone verzi după cum urmează:

 • >  lucrări de curățenie, degajare si întreținere spațiului verde din Parcul Simion Bărnuțiu pe perioada desfășurării Festivalului Untold(0l .08.-10.08.2017)

 • >  refacere a Parcului Simion Bărnuțiu și Aleea Stadion după terminarea Festivalului Untold care au constat în pregătirea terenului, fertilizare și supraînsămânțare a zonelor afectate;

 • >  lucrări de degajare a terenului de arbori căzuți în urma fenomenelor meteo (furtuni) care au avut loc în această perioadă; (Parcuri, Aliniamente, Cimitire)

 • >  lucrări de toaletare și tăieri în verde a arborilor și arbuștilor, doborât arbori uscați, defrișare arboret și arbuști, cosit iarba, tuns gard viu, degajarea terenului in Parcul Feroviarilor și depozitarea resturilor vegetale

 • >  lucrări de extragere și depozitare a pământului steril în surplus și a altor resturi aflate pe terenul de pe strada Ghe. Dima nr. 15;

 • >  plantarea unui număr de 1.250 bucăți trandafiri, 91 bucăți arbuști cu balot de pământ la rădăcină și 5.000 bucăți flori.

în perioada octombrie - decembrie 2017, conform programelor primite de la Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi din cadrul Primăriei Cluj Napoca au fost executate lucrări de întreținere și amenajare zone verzi după cum urmează:

toaletarea arborilor de pe raza Municipiului Cluj Napoca

’>X


plantarea de gard viu pe raza Municipiului Cluj Napoca

> lucrări de întreținere și curățare a spațiilor verzi de pe raza Municipiului Cluj Napoca.

Tot în această perioadă a fost executate lucrări de refacere spații verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele-edi-l-ilare-dețiiwte-d&-Reg-i-a-Atrtonomă~de Ternroficare, Compania de Apa Someș7

S.C. Electroplus, Electrica.

Menționăm că valoarea totală a lucrărilor pe spatii verzi efectuate în perioada martie -decembrie 2017 este de 6.315.260 lei (plus TVA)

In luna decembrie a anului 2017 s-a aprobat HCL nr. 992/2017 prin care a încetat o parte a contractului nr. 14749 din 01.03.2017in sensul excluderii activitatilor de întreținere si amenajare a spatiilor verzi, urmând ca regia sa presteze in continuare anumite activitati specifice pe domeniul public din Cluj Napoca precizate intr-un act adițional la contractul mai sus menționat.

 • IX. RAPORT DE ACTIVITATE - INVESTIȚII

în anul 2017. suma totala alocata pe investiții a fost de 32.489.000 lei, din care:

 • a. 28.289.000 lei - alocații de la bugetul local

 • b. 4.200.000 lei - alocații surse proprii

a) din alocațiile de la bugetul local s-au decontat următoarele obiective de investiții:

 • >  Extindere centru ecarisaj (lucrare în continuare) - 138.947 lei

 • >  Decolmatare lac Gheorgheni (lucrare nouă) - 885.766 lei

 • >  Montare stație de mixturi Cantonului (lucrare nouă) - 6.471.539 lei

 • >  Dotări independente - 20.490.935 lei (achiziționare statie mixturi asfaltice, mașini si utilaje pentru sectoarele de producție, statie tratare levigat, hidrobiciclete, ponton plutitor pentru Lacul Gheorgheni, ș.a.)

 • >  SF, PT-uri - 299.907 lei, (pentru relocare linie electrică, decolmatare lac Chios și amenajare patinoar, montare statie de mixturi asfaltice)

b) din fonduri proprii, menționam ca relevante următoarele achiziții:


17

 • >  Trai Ier 44 t-Emtech - 280.721 lei

 • >  Pachet pompe submersibile+analizor mobil+incintă stocare - 170.338 lei

 • >  Ciocan hidraulic rammer, grupuri hidraulice, cupa de talizare - 122.451 lei

 • >  Kit aplicare vopsea Hofmann - 165.217 lei

 • >  Excavator pe șenile Liebher - 147.812 lei

 • >  Ciur mobil - 148.061 lei

 • >  Motocoase FS 260C+acc. 35 buc - 1 16.245 lei

 • > CQniauiere_deseu.i4-=-S-bu-G^—F0-5r3-l-5-ler-------------------------------

 • >  dotări suplimentare pentru automacarale DAF- 157.1 17 lei

 • >  dotări suplimentare pentru Statie mixturi - 1.062.670 lei

 • >  dotări suplimentare buldoexcavator JCB -269.310 lei.

Activitatea pe linie de investiții din cadrul regiei s-a încadrat in obiectivele propuse pentru anul 2017, creandu-se in același timp premisele continuării unora dintre obiectivele de îndeplinit in anul 2018.

 • X. RAPORT DE ACTIVITATE - COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2017, au fost efectuate 10 misiuni de audit de regularitate / conformitate, gradul de realizare fiind 100 %.

Documentele auditate si misiunile efectuate au fost:

 • >  financiar - contabilitate. I misiune

 • > resurse umane. I misiune

 • > IT, 1 misiune

 • >  achiziții publice, investiții, 1 misiune

 • >  funcții specifice regiei, 6 misiuni si anume :

 • •   spatii verzi

 • •   servicii funerare

 • •  mecanizare

 • •  magazin Florex

 • •  grupuri sanitare

 • •  sistem de control intern / managerial

Selectarea misiunilor de audit s-a efectuat in urma analizei interne a domeniilor diverse de activitate care se desfasoara in cadrul regiei, prin identificarea si evaluarea riscurilor, astfel incat acestea sa fie auditate cel puțin o data la 3 ani, conform Planului Multianual de Audit Public Intern, aprobat pentru perioada 2017-2019.

Scopul misiunilor de audit il reprezintă verificarea respectării prevederilor legale, evaluarea controlului intern instituit la nivelul domeniilor de activitate, stabilirea responsabilităților asumate de structurile ariditate cu privire la organizarea si realizarea activitatilor, îndeplinirea obligațiilor in mod efficient in vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

Conform Rapoartelor de audit public intern ale misiunilor efectuate, analizand dovezile colectate prin verificările efectuate si răspunsurile la interviurile adresate responsabililor structurilor auditate au fost efectuate constatări in baza carora au fost propuse recomandări.

________In cursul ainiliuJ2ILLXim^i4'i^t^i^t-ațate-H^tthi4fati-yrimiTmr^xktat recomandări neinsnsite Recomandările propuse au fost insusite de structurile auditate care au întocmit planuri de acțiune in vederea implementării recomandărilor propuse, cu termene stabilite.

Compartimentul de audit a urmărit periodic stadiul de implementare a acestora si a stabilit ca recomandările au fost in majoritate parțial implementate.

In anul 2017 nu au fost realizate consilieri cu caracter informai auditorii acordând consultanta in 'înțelegerea importantei efectuării controlului intern la nivelul fiecărui sector de activitate, importanta implementării sistemului de control intern / managerial, identificarea riscurilor si desfasurarea activitatilor regiei in baza procedurilor de lucru in vederea minimizării riscurilor.

In ce privește Controlul Financiar de Gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2017, au fost realizate 10 controale, iar in baza constatărilor efectuate au fost propuse masuri cu scopul îmbunătățirii activitatii domeniilor controlate.XI. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANTA LA CONTRACTELE DE MANDAT CONFORM HCL NR. 100/2014


EOW 3MKEE -.......XjraBMK» -


Nr. crt.

Obiectiv/Criteriu de performanta

UM

Prevăzut cf. HCL nr. 100/2014 an 2017

Realizat la

31.12.2017

Pondere cf. HCL

1

Cifra de afaceri

m i i lei

18.000

89.463

5

2

Rata profitului brut

%

I

1,70

5

3

Productivitatea muncii pe salariat

mii lei

80

148,63

5

4

Rata rentabilității activelor

%

2

2,20

5

5

Valoare lucrări de siguranța traficului rutier

mii lei

2.000

5.875

30

6

Valoare lucrări de prest. serv, către populație

mii lei

4.000

80.309

30

7

Grad realizare investiții planificate

%

I00

100

5

8

Restante la plata obligațiilor fata de buget

zile

0

0

5

9

Durata medie de recuperare a creanțelor

zile

30

13

5

10

Durata medie de rambursare a datoriilor

zile

45

40

5

TOTAL

100%


Președinte Consiliul de A

Ing. IOA/N M


rrystratie al RADP Cluj Napocaîntocmit : Sef Sef Departament RUS Dr. Do.ru Țpdorescu
REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCAAPROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FIA D »

CLWlAPOCA ...


DECLARAȚIE


in conformitate cu prevederile art.30 din Legea con


S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentruEntitate: RADP

Județul: 12-CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ NAPOCA, str.Calea Someșeni,nr.2

Număr din registrul comerțului: J 12/117/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 :Lucrari de construcții a drumurilor si autostrăzilor

Cod unic de inregistrare: 201233

Subsemnatul Pantelimon Ion, in calitate de director general al R.A.D.P. Cluj

imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirm ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Semnătură,RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către,
Consiliul de administrație al REGIEI AUTONOME A
DOMENIULUI PUBLIC CLUJ NAPOCA

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare anuale anexate ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca („Regia”), situații compuse din: bilanț la data de 31.12.2017, contul de profit si pierdere, situația modificarillor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informații explicative, intocmite conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificările si completările ulterioare. Deasemenea auditorii au avut in vedere si prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, Legii contabilității nr.82/1991, Legii 31/1990 privind societățile comerciale si a Legii 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările si completările ulterioare. Situațiile financiare auditate prezintă informații privitoare la:

 • -  Capitaluri proprii: 72.973.879 lei

 • -  Cifra de afaceri neta: 89.462.724 lei

 • -  Rezultatul net al exercițiului financiar: 1.537.432 lei

 • 2. In opinia noastra, situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca pentru exercițiul incheiat la 31 Decembrie 2017 oferă o imagine fidela a poziției financiare, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Regie, conform cerințelor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (codul IESBA) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de etica pentru Contabili, coroborat cu cerințele de etica relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe si Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 4.  Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492A4 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

 • 5. Raportul administratorilor este prezentat conține 21 pagini si nu face parte din situațiile financiare.

 • 6. Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

 • 7. In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492A4 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP ni’. 1802/2014, punctele 489-492A4 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate .

 • 8. In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2017 cu privire la Regie si la mediul acesteia, nu am identificat

informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ. Nu ni s-a furnizat declarația nefinanciara sau raportul separat pentru verificare.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 9. Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 10. In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Regia sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 11.  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Regiei.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 12. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •      înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •      Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •      Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • •      Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor financiar Calin-Stefan Cristea înregistrat la Camera Auditorilor


Financiari din Romania cu nr. 4544

din 19.09.2013

Cluj Napoca, Romania, 02 Aprilie 2018


REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOC

Declarație nefinanciara

în înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume Consiliul Local al .municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome ale Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii și în completare din alocații pentru investiții de la bugetul Consiliului Local Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din credite bancare(CEC Bank)

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Munca aplicabil în limita bugetului aprobat si in conformitate cu legislația în vigoare.

Referitor la activitatea de resurse umane in anul 2017 a existat o preocupare constanta in ceea ce privește recrutarea si angajarea de personal competent pentru activitatile in extindere ale regiei. In acest sens un punct aparte l-a reprezentat recrutarea de personal pentru departamantul de spatii verzi care s-a constituit in cursul anului 2017 si care a ajuns la un număr de peste 150 persoane De asemenea un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent

in cadrul regiei sens in care s-au urmărit atingerea obiectivelor propuse prin Planul de Formare Profesionala. La finele anului 2017 a fost elaborat si aprobat ca parte a Contractului Colectiv de Munca Planul de Formare Profesionala pentru anul 2018


In cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca a existat pe parcursul anului 2017 o preocupare constanta a managementului pentru imbunatatirea serviciilor prestate către populație, iar pe de alta parte pentru creșterea calitatii si eficientei angajatilor proprii. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menita sa dezvolte si sa susțină pe termen mediu si lung un standard european in materie de servicii in administrația publica din municipiul Cluj Napoca.

In ceea ce privește standardele impuse de legislația de mediu RADP Cluj Napoca a avut ca prioritate declarata implementarea unor politici sustenabile de mediu, atat prin investițiile realizate(statia de mixturi, utilajele si autospecialele achiziționate) cat si atitudinea pro activa a managementului pe acest segment.

La nivelul RADP Cluj Napoca managementul si-a definit proceduri pentru exercitarea controluilui intern managerial, sens in care s-a constituit un comitet de gestionare a riscurilor, format din șefii compartimentelor funcționale, care analizeaza periodic riscurile identificate la nivelul activităților regiei si care sunt revizuite periodic.

Managementul RADP Cluj are ca preocupare declarata respectarea drepturilor omului in sensul definit de Convenția Europeana a drepturilor omului. De asemenea, combaterea corupției si a darii de mita sunt intre obiectivele prioritare ale managementului RADP Cluj Napoca.


Director Financiar,

Ec.Zoita Bumb