Hotărârea nr. 416/2014

Hotărârea 416/2014 - Prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079/2009, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 92.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079 din 24.11.2009, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. nr. 92

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079 din 24.11.2009, încheiat cu Consorțiul Studenților din România, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. nr. 92 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Ana, Csoma Botond, Adrian Mureșan, Adrian Popa și Claudia Anastase;

Analizând Referatul nr. 385405 din 28.10.2014. al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079 din 24.11.2009, încheiat cu Consorțiul Studenților din România, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. nr. 92;

Reținând avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079 din 24.11.2009, încheiat cu Consorțiul Studenților din România., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. nr. 92, până la data de 30.06.2015.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 416 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)