Hotărârea nr. 415/2014

Hotărârea 415/2014 - Închirierea, prin licitaţie, a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație

a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 385779/451/28.10.2014 al Serviciului Administrare spații, terenuri din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Hotărârea nr. 500/2013 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație a spațiilor excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, care Idee parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada inițială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului

de administrație a unității de învățământ.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează municipiului și evidența proprietății.

c ședință,

Turdean


Nr. 415 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 415 / 2014


LISTA SPAȚIILOR EXCEDENTARE DISPONIBILE PENTRU CARE SE APROBĂ ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SPAȚIUL

CORP DE CLĂDIRE

SUPRAFAȚA UTILĂ

Școala Gimnazială „Ion Creangă", Cluj-

Automat cafea

Incinta instituției

1 mp

1

Napoca, Aleea Peana nr. 2-4

Automat patiserie

Incinta instituției

1 mp

2

Colegiul Național „Gheorghe Barițiu", Cluj-

Napoca, Str. Emil Isac nr. 10

Automat patiserie

Incinta instituției

2 mp