Hotărârea nr. 414/2014

Hotărârea 414/2014 - Aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv „Sala Polivalentă” Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 368978/303/15.10.2014 al Serviciului Juridic-Contencios. al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale HCL nr. 341/2014 privind înființarea societății Sala Polivalentă S.A., ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 alin. (1) și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind serviciul de administrare a domeniului public pentru activitățile de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă gestiunea indirectă a serviciului de administrare a domeniului public pentru activitățile de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca, prin negociere directă.

Art. 3 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public pentru activitățile de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă și caietul de sarcini, conform Anexei 2, respectiv Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contractul de concesiune - cadru pentru gestiunea indirectă, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre, precum și anexele contractului de concesiune (inventarul bunurilor proprietate publică și privată aferente serviciului de administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă și procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor).

Art. 5 Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să nominalizeze membrii comisiei de negociere directă cu societatea Sala Polivalentă S.A. pentru delegarea gestiunii serviciului prin concesionare, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 414 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 414/2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind gestiunea Serviciului Public de Administrare și Exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca

întocmit: PFA Todor Văleni-' CUI 32809523, Nr Reg Com Cluj-Napoca, 20


 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Scopul studiului de oportunitate

Prezentul Studiu de oportunitate are ca scop analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare a serviciului de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca în vederea stabilirii oportunității gestiunii serviciului.

Serviciul comunitar de utilitate publică - administrarea domeniului public și privat — activitatea de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca face parte din servicii comunitare de utilități publice, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea UAT Municipiul Cluj-Napoca și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, OG. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 1.2 Definiții și principii

Pentru definirea obiectului prezentului studiu, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • a) , activități aferente serviciului - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorittii publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca, dezvoltarea durabilă a acestuia și a infrastructurii aferente, precum și condiții de viață și de sport pentru comunitatea locala;

 • b) domeniul privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acesteia;

 • c) domeniul public - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • d). infrastructura obiectivului sportiv - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții, și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării activităților de sport. Infrastructura obiectivului sportiv Sala Polivalenta face parte din domeniul public al UAT Municipiul Cluj-Napoca și este supusă regimului juridic al proprietății publice, potrivit legii; • e) serviciul - totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea infrastructurii obiectivului sportiv Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca.

 • f) echipamente și instalații - totalitatea echipamentelor și instalațiilor destinate funcționării obiectivului sportiv Sala Polivalenta;

 • g) . spațiul de joc - perimetru delimitat si amenajat special pentru practicarea activităților sportive;

 • h) ramuri de sport: baschet, handbal, volei, judo, etc. sau orice alte ramuri sportive practicabile în incinta obiectivului sportiv Sala Polivalenta.

Serviciul se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării serviciilor publice;

 • c) subsidiarității și proporționalității;

 • d) responsabilității și legalității;

 • e) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

 • f) protecției și conservării mediului natural și construit;

 • g) asigurării igienei și sănătății populației;

 • h) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale;

 • i) participării și consultării cetățenilor;

 • j) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

 • 1.3 Condiții de desfășurare a serviciului

Administrarea si exploatarea serviciului trebuie să asigure:

 • a) continuitatea din punct de vedere calitativ și cantitativ în funcționarea obiectivului sportiv Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca;

 • b) adaptabilitatea la cerințele beneficiarilor și gestiune pe termen lung;

 • c) asigurarea accesibilității și nediscriminării;

 • d) transparența;

 • e)  dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea infrastructurii aferentă obiectivului sportiv Sala Polivalenta;

 • f) protejarea interesului public al colectivității locale;

 • g) promovarea activităților sportive si artistice în conformitate cu cerințele reglementărilor legale.

 • h) informarea și consultarea comunității locale beneficiare ale acestui serviciu;

 • i) protecția economica, juridică și socială a beneficiarilor/utilizatorilor;

 • j) respectarea principiilor de piață.


Prezentul studiu are ca temei legal următoarele acte normative:

 • ■  O.G. nr. 71/2002, actualizata, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • ■  Legea nr. 215/2001, actualizata si republicata, privind administrația publica locala;

 • ■  H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002;

 • ■  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • ■  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • ■  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • ■  Legea nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului, actualizată;

 • ■  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. ASPECTE GENERALE ALE STUDIULUI

UAT Municipiul Cluj-Napoca este beneficiarul obiectivului “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca. Obiectivul specific al prezentului studiu de oportunitate este asigurarea durabilității Sălii Polivalente Cluj-Napoca in conformitate cu răspunderile asumate in calitate de beneficiar local, motiv pentru care se analizeaza oportunitatea modului de gestiunea a serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

 • 2.1 Părțile implicate in gestiunea serviciului sunt:

 • ■  UAT Municipiul Cluj-Napoca;

 • ■  Operatorul serviciului public;

Beneficiarii potențiali ai serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” sunt:

 • ■  UAT Municipiul Cluj-Napoca;

 • ■  Organizații sportive din Cluj-Napoca, zona Transilvaniei si din tara care organizează manifestări sportive naționale si internaționale;

 • ■  Entitati care organizează manifestări artistice si culturale (concerte, spectacole, etc.);

 • ■  Locuitorii municipiului Cluj-Napoca si din alte localitati din tara, inclusiv cetateni străini care vor participa la manifestări sportive sau cultural-artistice ce se vor desfasura in “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca;

Autoritatea publica locala urmărește ca prin alegerea formei de gestiune a serviciului de administrare si exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalenta sa se realizeze următoarele obiective si cerințe:

Profesionalizarea managementului obiectivului sportiv Polivalenta” Cluj-Napoca

“Sala


S Adaptabilitatea serviciilor oferite de obiectivul sportiv Polivalenta” Cluj-Napoca la cerințele actuale si de perspectiva a locale, regionale, naționale si internaționale specifica obiectivul

J Tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate de către obiectivul sportiv

J Utilizarea eficienta a fondurilor proprii ale obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca in organizarea spatiilor pentru desfasurarea unor competiții sportive locale, regionale, naționale si internaționale, a altor manifestări cultural-artistice si a altor tipuri de evenimente de interes public care pun in valoare obiectivul si asigura integrarea Municipiului Cluj-Napoca in rândul orașelor de prestigiu din punct de vedere cultural, turistic si educațional.

J Urmărirea realizării indicatorilor economico-financiari cuprinși in planul de afaceri care a fundamentat investiția obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

 • 2.2 Analiza pârtilor interesate in gestiunea serviciului de administrare si exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă

J UAT Municipiul Cluj-Napoca in calitate de proprietar si beneficiar al obiectivului sportiv, are interes expres in buna administrare a acestuia.

J UAT Municipiul Cluj-Napoca va beneficia de următoarele efecte ale funcționarii obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca:

 • > Creșterea amplorii manifestărilor sportive;

 • > Diversificarea evenimentelor;

 • > Creșterea interesului pentru Municipiul Cluj-Napoca in calitate de gazda organizatoare de evenimente;

 • > Posibilitatea organizării unor manifestări de calitate cu participarea internaționala.

J Organizațiile si asociațiile sportive din Municipiul Cluj-Napoca, din regiunea Nord-Vest si din tara care organizează competiții si alte manifestări sportive sau artistice la nivel local, zonal, național sau internațional. Condițiile si facilitatiile oferite de “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca asigura o calitate ridicata, la nivel internațional de desfășurare a manifestărilor sportive.

 • V Sala in care se desfasoara manifestările sportive cu peste 7200 de locuri, spatii de antrenament si pregătire, cele aferente stabilirii contactelor de afaceri, presei si de protocol, adecvate ca suprafețe, ca arhitectura interioara si mai ales ca funcționalitate, sunt argumentele principale in determinarea interesului din partea organizațiilor si asociațiilor sportive, a altor entitati organizatoare de activitati cultural artistice.

 • V Persoanele angajate care vor asigura buna desfășurare a activitatiilor ce se vor desfasura in “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca;

 • V Locuitorii Municipiului Cluj- Napoca.

O administrare eficienta a obiectivului va asigura logistica si infrastructura pentru dezvoltarea echilibrata si creșterea competitivității activitatilor din municipiu si din zona, pentru imbunatatirea mediului de afaceri. Toate acesțeavox avea efecte benefice asupra mediului social, populația Municipiului Cluj-N va beneficia de creșterea nivelului de trai, reducerea ratei șomajului, acces la servicii publice imbunatatite deoarece administrația publica locala va avea un buget mai bogat, puțind sa realizeze investiții care sa asigure creșterea calitatii serviciilor prestate către populație.

De asemenea, un management eficient, modem al “Sălii Polivalente” clujene va stimula antrenarea si participarea unui număr cat mai mare de tineri, elevi-studenti si alte categorii, la activitati sportive, la o viata sanatoasa si organizata.

 • 3. ANALIZA OPORTUNITĂȚII MODULUI DE GESTIUNE A SERVICIULUI

UAT Municipiul Cluj Napoca este obligat sa asigure un management operațional, funcțional si economic al obiectivului sportiv. Monitorizarea permanenta a “Sălii Polivalente”, domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale, impune in acest scop delegarea gestiunii serviciului unui operator care sa dețină personal de specialitate, cu experiența bogata si multa responsabilitate in domeniul managementului care sa evite disfunctionalitatile, manifestarea unor riscuri in procesul de desfășurare a activitatiilor din cadrul obiectivului sportiv.

Gestiunea serviciilor publice poate fi realizează prin următoarele modalități, conform prevederilor legale:

7. Gestiune directă

 • 2. Gestiune indirectă sau gestiune delegată

în urma analizării oportunității modului de gestionare s-au identificat următoarele avantaje și dezavantaje:

 • 1. Gestiune directă

Avantaje:

 • -  menținerea responsabilității operatorului față de utilizatorii serviciului, respectiv colectivitatea locala;

 • -  menținerea autorității nemijlocite a autoritatii publice locale asupra activității de administrare si exploatare a obiectivului sportiv;

 • -  accesul la fonduri europene destinate autorităților publice.

Dezavantaje:

 • -  nivel calitativ scăzut al serviciului;

 • -  personal insuficient și necalificat, datorita legislației care nu permite angajările în sectorul bugetar;

 • -  coordonare neunitară a serviciului.

 • 2. Gestiune indirectă sau gestiune delegată Avantaje:

 • -  parametrii serviciului și necesarul de investiții clar definite în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție și exploatare să treacă la operator;

 • -  profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne și a relațiilor cu utilizatori și implicit va ridica calitatea serviciuluÎTrnr

 • -  autoritatea publica locala se va ocupa de funcția sa de reglementator/supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse în contract, și nu de gestiunea directă a serviciului;

 • -  autoritatea publica locala va avea dreptul la control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a rezilia contractul de delegare în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă;

 • -  autoritatea publica locala are putere decizională pentru ca în momentul încredințării contractului, să adopte toate prevederile contractuale optime.

Dezavantaje:

 • -  autoritatea publica locala trebuie să își adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului si va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare și monitorizare;

 • -  monopol pe termen lung atribuit operatorului - dificultăți de ieșire din contract în caz de performanță scăzută;

 • -  gestiunea delegată nu este prin ea însăși o garanție a unei performanțe mai bune.

 • 4. GESTIUNEA INDIRECTĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A OBIECTIVULUI “SALA POLIVALENTĂ” din CLUJ-NAPOCA.

Beneficiarul investiției este obligat sa asigure managementul operațional al acesteia, sens in care prin HCL nr. 342/29.08.2014 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Interes Local pentru administrarea obiectivelor culturale si sportive aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin eliminarea din structura aceastuia a compartimentului funcțional “Serviciul Administrare Sala Polivalenta”, avand in vedere ca toate posturile vacante cuprinse inițial in organigrama pentru acest compartiment au fost desființate prin aplicarea OUGnr. 77/2013.

Gestiunea indirecta a obiectivului este motivata in special de lipsa personalului angajat al autoritatii publice locale in domeniul serviciilor de management, respectiv lipsa de expertiza necesara in activitatea de adminisitrare si marketing specifica unui obiectiv de o astfel de anvergura, factori decisivi in asigurarea viabilității obiectivului de investiții.

Analiza economica a acestei activitati are ca baza de calcul informațiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate care s-a intocmit in vederea realizatii investiției.

Analiza s-a făcut din perspectiva a doua opțiuni:

 • 4.1 Costurile si veniturile previzionate pe durata de viata a obiectivului

 • 4.2 Gestiunea indirecta a serviciului public

Ipotezele de baza luate in considerare in proiecția viitoare a costurilor au fost:

S Cheltuielile cu utilitățile obiectivului; Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile; Cheltuieli de personal;


 • 4.1 Fezabilitatea economică a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv “SALA POLIVALENTĂ” Cluj-Napoca

Analiza economica a gestionarii indirecte este bazata pe informațiile cuprinse in Studiul de fezabilitate al obiectivului.

 • 4.1.1 Costurile și veniturile previzionate pe o durata de 5 ani

Ipotezele de bază luate în considerare in proiecția viitoare a costurilor sunt:

Cheltuieli cu utilitățile, cu întreținerea si cu salariatii care vor administra si intretine obiectivul;

Energie electrică

Costul cu energia electrică a fost calculat in funcție de consumurile medii lunare estimate a se realiza și prețul unitar al energiei electrice.

încălzirea si apa calda necesara pentru activitatiile ce se desfasoara in obiectiv se calculează in funcție de consumurile medii lunare estimate a se realiza si prețul unitar al gazului.

Apa si canalizarea

Consumul de apă rece s-a stabilit conform STAS 1478/90, care precizează pentru birouri un consum mediu de apă rece de 40 1/zi/persoană, respectiv 0,04 mc/zi/persoană, pentru personalul de deservire un consum mediu de 180 1/zi/persoana, respectiv 0,18 mc/zi/persoană,pentru vizitatori un consum mediu de 12 1/zi/persoană, respectiv 0,012 mc/zi/persoană, pentru deservire (fast food, cofetărie) 13 1/zi/persoană, respectiv 0,013 mc/zi/persoană.

Consumul anual de apă epurată este considerat a fi același cu cel de apă potabilă, respectiv 10.644 mc

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu impozite și taxe

Cheltuielile cu telecomunicațiile

Cheltuielile cu telecomunicațiile cuprind:

 • ■ servicii Internet;

 • ■ servicii de telefonie fixă și mobilă;

 • ■ servicii poștale;

 • ■ taxe radio și televiziune.

Aceste costuri care s-au estimat sunt foarte puțin influențabile de creșterea gradului de ocupare a obiectivului sportiv „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, in consecința s-au menținut constante pe toată durata proiectului. Acestea sunt incluse în categoria costurilor fixe.

Costurile cu obiectele de inventar s-au estimat la 0,5% din total cheltuieli anuale.

Cheltuielile cu asigurarea

Conform Normelor și Condițiilor de Asigurare ale societăților de asigurări, asigurarea împotriva incendiilor și a altor riscuri s-au estimat la 0,3% din valoarea de inventar a clădirii.

Cheltuielile de publicitate

Cheltuielile de promovare și publicitate s-au estimat la 3% din totalul cheltuielilor anuale.

Venituri:

Venituri din închirierea spațiilor pentru evenimente sportive, cultural-artistice, alte evenimente.

Venituri din închirierea spațiilor pentru antrenamente si alte activitati.

Venituri din închirierea spațiului pentru conferințe, simpozioane si alte manifestări. Alte venituri din inchirierea spatiilor.

Costurile de operare și întreținere identificate au fost estimate în analiza financiara din structura Studiului de Fezabilitate pe următoarele categorii:

Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile

Cheltuieli cu energia și utilitățile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu intretinerea si curățenia

Conform indicatorilor de realizare prevăzuți, se vor crea 25 de locuri de munca, costurile estimate pentru personalul angajat va fi de 56.595 lei /luna salarii brute ceea ce inseamna un salariu mediu brut de aproximativ 2.262 lei/luna/o persoana angajata.

In categoria alte cheltuieli se vor include si cheltuielile cu:

 • •    Cheltuielile cu impozite și taxe

 • •    Cheltuielile cu telecomunicațiile

 • •    Cheltuielile cu asigurarea

 • •    Cheltuielile de publicitate

 • •    Alte cheltuieli de exploatare

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei contractului de gestiune indirecta a serviciului de administrare si exploatare a obiectivului sunt determinate în funcție de îndeplinirea obiectivelor operaționale și atingerea rezultatelor și indicatorilor de performanta stabiliți.

Obiectivele operaționale previzionate sunt:

 • •  organizarea in cadrul obiectivului a unui număr de minim 70 manifestări sportive pe an,

 • •  inchirierea a sălii de conferințe in cuantum de minim 150 ore/an,

 • •  inchirierea altor spatii sportive in cuntaum de minim 200 ore/an.

Rezultatele sunt:

 • •  un program echilibrat de activitati sportive si cultural-artistice. Sala Polivalenta va asigura desfasurarea anuala a diverselor manifestări sportive si evenimente culturale, de asemenea va asigura spatii pentru diverse activitati sportive si va inchiria săli pentru conferințe, pentru alte acțiuni si manifestații. Se va avea in vedere ca inchirierea celorlalte spatii disponibile sa se realizeze anual in proporție de minim 70% din disponibilități.

Prin buna organizare a activitatiilor previzionate se va asigura un trend anual crescător, care sa asigure o creștere a încasărilor in aceeași proporție.

Indicatorii monitorizați sunt:

 • •  veniturile realizate din inchirierea spatiilor deținute de „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca;

 • •  cheltuielile ce se vor înregistra aferente activitatiilor ce se vor desfasura in obiectiv.

Facem precizarea ca sala in care se desfasoara evenimentele sportive si cultural-artistice de mare anvergura dispune de peste 7200 locuri pe scaune, acest număr putând fi majorat pana la 10.000, funcție de evenimentul care se desfasoara in sala.

In proiectarea veniturilor si cheltuielilor ce le va inregistra „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca s-a avut in vedere:

 • •  data de pornire a studiului anul 2015;

 • •  durata previzionata a analizei s-a stabilit de 5 ani, perioada in care se apreciaza ca va dura contractul de gestiune indirecta a serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului.

 • •  paritatea medie leu-euro, s-a apreciat la 4.5 lei/euro.

In urma analizării situației de fapt la data întocmirii documentației, s-a apreciat ca in anul 2015, an de desfășurare integro a activitatiilor din obi^eti


io numărul si amploarea evenimentelor ce le va găzdui „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca va fi in medie lunara de 3 evenimente, din care un eveniment de mare amploare care va impune o inchiriere de 48 de ore, un alt eveniment de o mai mica amploare care presupune o inchiriere de 24 de ore si un eveniment mai puțin important care va impune o inchiriere de 12 ore.

Aferent timpului de inchiriere si chiria va fi de 4000 euro/eveniment de 48 ore, 2500 euro/evenimente de 24 ore si 1200 euro pe un eveniment de 12 ore.

In baza acestor estimări previzionate, se estimează ca obiectivul va inregistra venituri anuale din inchirierea sălii in care se desfasoara marile evenimente sportive si cultural-artistice de minim 92.400 euro, la acestea adaugandu-se alte venituri ce se vor realiza din inchirierea celorlalte spatii ce face parte din „Sala Polivalenta” Cluj -Napoca.

Cheltuielile care se inregistreaza de către obiectiv sunt cele aferente întreținerii, utilitati, plata a angajatiilor si alte cheltuieli generate de către „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

Cuantificate aceste cheltuieli se cifrează la 291.495,68 euro/an.

Profitul brut estimat in acest caz ar fi negativ, respectiv -191.095,68 euro/an. Deoarece „Sala Polivalenta” este un obiectiv de interes general, importanta lui avand si elemente care nu pot fi exprimate valoric (rolul social, educativ, de popularizare si cunoaștere a municipiului Cluj-Napoca, întărind brandul municipiului Cluj-Napoca si contribuind la educarea populației, in special a celei tinere) apreciem ca acest obiectiv va trebui susținut financiar intr-o oarecare măsură si de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

In proiectarea veniturilor si cheltuielilor ce le va inregistra „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca pe o perioada viitoare de 5 ani, s-a avut in vedere:

 • - anul 2015 - an in care se va inregistra un eveniment din fiecare categorie (mare, mijlocie, mica) intr-o luna la următoarele tarife:

•S eveniment mare de 48 ore = 4.000 euro/eveniment

•J eveniment mijlociu de 24 ore = 2.500 euro/eveniment

■S eveniment de scurta durata 12 ore = 1.200 euro/eveniment

In acest caz suma veniturilor lunare este de 7.700 euro iar suma veniturilor anuale este de 92.400 euro.

 • -  cheltuielile aferente desfășurării activitatiilor menționate sunt următoarele

 • 1. curățenie = 3.826,67 euro/luna = 45.920,04 euro/an

 • 2. utilitati = 7.713 euro/luna = 92.555,64 euro/an

 • 3. salarii = 12.576 euro/luna = 150.920 euro/an


 • 4. alte cheltuieli= 175 euro/luna = 2.100 euro/an

Total cheltuieli in medie anuala = 291.495,68 euro/an

Profit brut = 92.400 euro - 291.495,68 euro = - 191.095, 68 euro/an

Proiectarea situației economico-financiare a obiectivului pe o perioada de 5 ani, in care se vor inregistra creșterile prognozate si menționate mai sus, menținând cheltuielile la nivelul celor exprimate pentru anul 2015 ar fi următoarea

-250000
□ profit brut


Varianta I (anul de baza 2015 la activitatea prognozata)

Rezultat

Estimare an I (2015)

Estimare an II

(2016)

Estimare an

III (2017)

Estimare an IV (2018)

Estimare an V

(2019)

Venituri totale (eur)

92400

184800

231000

277200

323400

Cheltuieli

Totale(eur)

293595

293595

293595

293595

293595

Profit brut (eur)

-201.195

-108.795

-62.595

-16.759

+ 29.805

Varianta II in care prognozam creșterea veniturilor si menținerea cheltuielilor la același nivel

Rezultat

Estimare an I (2015)

Estimare an II

(2016)

Estimare an

III (2017)

Estimare an IV (2018)

Estimare an V

(2019)

Venituri totale (eur)

92400

231000

277200

323400

369600

Cheltuieli

Totale(eur)

293595

293595

293595

293595

293595

Profit brut (eur)

-201.195

-62.595

-16.759

+ 29.805

+ 76.005

Varianta III in care prognozam creșterea veniturilor si menținerea cheltuielilor la același nivel

Rezultat

Estimare an I (2015)

Estimare an II

(2016)

Estimare an

III (2017)

Estimare an IV (2018)

Estimare an V

(2019)

Venituri totale (eur)

92400

277200

323400

369600

388080

Cheltuieli

Totale(eur)

293595

293595

293595

293595

293595

Profit    brut

(eur)

-201.195

- 16.759

+ 29.805

+ 76.005

+ 94.485

-250000

Gestiunea indirecta a serviciului de administrare si exploatare a obiectivului are efecte benefice, precum:

 • •  preluarea riscurilor de operare de către concesionar;

 • •  preluarea costurilor de operare de către concesionar;

 • •  degrevarea administrației municipale de sarcina administrării unui obiectiv cu particularitati in activitatea de management.

 • 4.1.2. Matricea riscurilor

Costul comparativ de referința estimează veniturile si cheltuielile totale ale gestionarii activitatii pe o perioada de 5 ani precum si o estimare indicativa a cerințelor de buget necesare operării acestui obiectiv.


Alocarea riscurilor

Ma

tricea riscurilor

Nr. Cri.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Autoritate locala

Impartita

Operator

1

Riscuri de operare

Scăderea numărului de activitati

X

2

Scăderea valorii chiriei pentru spatii

X

3

Creșterea valorii utilităților

X

4

Creșterea costului cu forța de munca

X

5

Riscuri de intretinere

Condiții neprevăzute ce determina lucrări de intretinere suplimentara

X

6

Costuri de operare si intretinere mai mari

X

7

Capacitate de management

X

8

Riscuri legate de cerere si venituri

Inrautatirea condițiilor economice generale

X

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

X

10

Concurenta

X

11

Inflație

X

12

Riscuri legislative si politice

Schimbării legislative generale

X

13

Schimbări legislative specifice

X

14

Schimbări politice

X

15

Riscuri naturale

Forța majora

X

16

Alte riscuri naturale

X

 • 4.1.3. Cuantificarea financiara a riscurilor

Evaluarea cantitativa a riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante dintre acestea, respectiv pentru acelea care pot afecta substanțial proiectul. Valoarea impactului, probabilitatea de producere sunt estimate astfel:

Impact mare >50%

Probabilitatea <50%

Impact mare >50%

Probabilitate mare >50%

Impact mic <50%

Probabilitatea mica <50%

Impact mic <50%

Probabilitatea mare >50%

Nr. Risc

Denumire risc

Cost/venit baza (curo)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (curo)

Alocarea la concesionare (%)

Alocare la concesionar (curo)

Alocare la concedent (curo)

1

Scăderea numărului de solicitări

92400

50

10

4620

100

4620

0

2

Scăderea valorii chiriei

92400

50

10

4620

100

4620

0

3

Creșterea valori utilităților

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Condiții neprevăzute ce pot creste intretinerea

2100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si intretinere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287,4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

92400

50

5

2310

50

1 155

1155

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

10

Concurenta

92400

50

10

4620

100

4620

0

II

Inflația

92400

50

5

2310

50

1155

1155

12

Schimbări legislative generale

92400

20

5

924

50

162

462

13

Schimbări legislative speciale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

14

Schimbări politice

92400

50

50

23100

0

0

23100

15

Alte riscuri naturale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

16

Total

94469,2

65111,2

29358


16

Nr. Risc

Denumire risc

Cost/vcnit baza (euro)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (euro)

Alocarea    la

concesionare (%)

Alocare    la

concesionar (curo)

Alocare   la

concedent (euro)

1

Scăderea numărului de solicitări

369600

50

10

18480

100

18480

0

2

Scăderea valorii chiriei

369600

50

10

18480

100

18480

0

3

Creșterea valori utilităților

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Costuri neprevăzute ce pot creste intretinerea

2100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si intretinere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287,4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

10

Concurenta

369600

50

10

18480

100

18480

0

II

Inflația

369600

50

5

9240

50

4620

4620

12

Schimbări legislative generale

369600

20

5

3696

50

1848

1848

13

Schimbări legislative speciale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

14

Schimbări politice

369600

50

50

92400

0

0

92400

15

Alte riscuri naturale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

16

Total

242771,2

125402,3

117368.9

Nr. Risc

Denumire risc

Cost/venit baza (eu ro)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (euro)

Alocarea    la

concesionare (%)

Alocare    la

concesionar (euro)

Alocare la conccdcnt (euro)

1

Scăderea numărului de solicitări

388080

50

10

19404

100

19404

0

2

Scăderea valorii chiriei

388080

50

10

19404

100

19404

0

3

Creșterea valori utilitarilor

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Costuri neprevăzute ce pot creste întreținerea

2

100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si întreținere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287,4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

10

Concurenta

388080

50

10

19404

100

19404

0

11

Inflația

388080

50

5

9702

50

4851

4851

12

Schimbări legislative generale

388080

20

5

3880,8

50

1940,4

1940,4

13

Schimbări legislative speciale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

14

Schimbări politice

388080

50

50

97020

0

0

97020

15

Alte riscuri naturale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

16

Total

252658

129442,6

123215,4

Nr.

Risc

Denumire risc

Cost/venit baza (euro)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (euro)

Alocarea la concesionare (%)

Alocare    la

concesionar (euro)

Alocare la concedent (euro)

1

Scăderea numărului de solicitări

92400

50

10

4620

100

4620

0

2

Scăderea valorii chiriei

92400

50

10

4620

100

4620

0

3

Creșterea valori utilităților

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Costuri neprevăzute ce pot creste intretinerea

2100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si intretinere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287.4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

92400

50

5

2310

50

1 155

1155

9

lnrautatirea condițiilor economice locale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

10

Concurenta

92400

50

10

4620

100

4620

0

11

Inflația

92400

50

5

2310

50

1155

1155

12

Schimbări legislative generale

92400

20

5

924

50

462

462

13

Schimbări legislative speciale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

14

Schimbări politice

92400

50

50

23100

0

0

23100

15

Alte riscuri naturale

92400

50

5

2310

50

1155

1155

16

Total

94469,2

65111,2

29358


19

Nr.

Risc

Denumire risc

Cost/venit baza (euro)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (euro)

Alocarea la concesionare (%)

Alocare la concesionar (euro)

Alocare la concedent (euro)

1

Scăderea numărului de solicitări

369600

50

10

18480

100

18480

0

2

Scăderea valorii chiriei

369600

50

10

18480

100

18480

0

3

Creșterea valori utilităților

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Costuri neprevăzute ce pot creste intretinerea

2100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si intretinere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287,4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

10

Concurenta

369600

50

10

18480

100

18480

0

11

Inflația

369600

50

5

9240

50

4620

4620

12

Schimbări legislative generale

369600

20

5

3696

50

1848

1848

13

Schimbări legislative speciale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

14

Schimbări politice

369600

50

50

92400

0

0

92400

15

Alte riscuri naturale

369600

50

5

9240

50

4620

4620

16

Total

242771,2

125423,2

117348


20

Nr.

Risc

Denumire risc

Cost/venit baza (curo)

Valoare impact (%)

Probabilitatea producerii riscului (%)

Valoarea risc (euro)

Alocarea    la

concesionare (%)

Alocare    la

concesionar (euro)

Alocare la concedent (euro)

1

Scăderea numărului de solicitări

388080

50

10

19404

100

19404

0

2

Scăderea valorii chiriei

388080

50

10

19404

100

19404

0

3

Creșterea valori utilităților

92555

40

50

18511

100

18511

0

4

Creșterea costului cu forța de munca

150920

50

5

4620

100

4620

0

5

Costuri neprevăzute ce pot creste întreținerea

2100

40

5

42

50

21

21

6

Costuri de operare si întreținere mai mari

291496

50

10

14574,8

100

14574,8

0

7

Capacitatea de management

291496

50

5

7287,4

100

7287,4

0

8

Inrautatirea condițiilor economice generale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

9

Inrautatirea condițiilor economice locale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

10

Concurenta

388080

50

10

19404

100

19404

0

1 1

Inflația

388080

50

5

9702

50

4851

4851

12

Schimbări legislative generale

388080

20

5

3880,8

50

1940,4

1940,4

13

Schimbări legislative speciale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

14

Schimbări politice

388080

50

50

97020

0

0

97020

15

Alte riscuri naturale

388080

50

5

9702

50

4851

4851

16

Total

252658

129421,6

123236,4

Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

Venituri exploatare

92400

184800

231000

277200

323400

Cheltuieli exploatare

140575

140575

140575

140575

140575

Cheltuieli de personal

150920

150920

150920

150920

150920

Alte cheltuieli

2100

2100

2100

2100

2100

Cheltuieli dotări specifice*

500000

500000

Profit brut

-201195

-108795

- 62595

-16395

+ 29805

Flux de numerar

201195

108795

62595

16395

29805

*Nota, dotările specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotării cu aparatura sportiva achiziționate din fonduri de investiții asigurând astfel modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor

țeisoii-


50000 0

-50000 -100000 -150000 -200000 -250000


/

1

B

1

1

|    !_____F

i

/ /

J

T---

\

\

\

----------1--------------

J

n

...

Estimare Estimare Estimare Estimare

Estimare

an V


□ profit brut


an I (2015) an II (2016) an III (2017) an IV

(2018)


(2019)


Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

Venituri exploatare

92400

231000

277200

323400

369600

Cheltuieli exploatare

140575

140575

140575

140575

140575

Cheltuieli         de

personal

150920

150920

150920

150920

150920

Alte cheltuieli

2100

2100

2100

2100

2100

Cheltuieli      dolari

specifice*

500000

500000

Profit brut

-201195

-62595

-16395

+ 29805

+ 76005

Flux de numerar

201195

62595

16395

29805

76005

*Nota, dotările specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotării cu aparatura sportiva achiziționate din fonduri de investiții asigurând astfel modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor


□ profit brut


Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

Venituri exploatare

92400

277200

323400

369600

388080

Cheltuieli exploatare

140575

140575

140575

140575

140575

Cheltuieli        de

personal

150920

150920

150920

150920

150920

Alte cheltuieli

2100

2100

2100

2100

2100

Cheltuieli     dotări

specifice*

500000

500000

Profit brut

-201195

-16395

+ 29805

+ 76005

+ 94485

Flux dc numerar

201195

16395

29805

76005

94485

*Nota, dotările specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotării cu aparatura sportiva achiziționate din fonduri de investiții asigurând astfel modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor


□ profit brut


an I (2015) an II (2016) an III (2017) an IV

(2018)

an V

(2019)


Scenariu concesionar la un venit calculat aferent anului de baza orizont de timp 2015-2075

Indicatori

2015

2025

2035

2045

2055

2065

2075

Venituri prognozate

92400

400200

420210

441220,5

463281

486445,6

510767,8

Costuri personal

150920

158466

166389,3

174708,7

183444,2

192616,4

202247,2

Cost exploatare

142675

156942,5

160081,3

163282,9

167105,4

170447,5

173856,4

Cost total

293595

315408,5

326470,6

337991,3

350549,6

363063,9

376103,6

Profit brut

-201195

+ 84791,5

+ 93739,4

+ 103229,1

+ 112731,3

+ 123381,6

+ 134664,1

Flux de numerar

201195

84791,5

93739,4

103229,1

112731,3

123381,6

134664,1


□ profit brut


Scenariu concesionar la venitul prevăzut in varianta II Cheltuielile ramane neschimbate.

Indicatori

2015

2025

2035

2045

2055

2065

2075

Venituri proj>nozate

92400

440220

484242

532666,2

585932,8

644526,1

708978,7

Costuri personal

150920

158466

166389,3

174708,7

183444,2

192616.4

202247,2

Cost exploatare

142675

156942,5

160081,3

163282,9

167105,4

170447,5

173856,4

Cost total

293595

315408,5

326470,6

337991,3

350549,6

363063,9

376103,6

Profit brut

-201195

+ 124811,5

+ 157771,4

+ 194674,9

+ 235383,2

+ 281462,2

+ 332875,1

Flux de numerar

201195

124811,5

157771,4

194674,9

235383,2

281462,2

332875.1


□ profit brut


Scenariu concesionar la la venitul prevăzut in varianta III Cheltuielile ramane neschimbate.

Indicatori

2015

2025

2035

2045

2055

2065

2075

Venituri prognozate

92400

462231

508454,1

559299,5

615229,4

676752,4

744427,6

Costuri personal

150920

158466

166389,3

174708,7

183444,2

192616,4

202247,2

Cost exploatare

142675

156942,5

160081,3

163282,9

167105,4

170447,5

173856,4

Cost total

293595

315408,5

326470,6

337991,3

350549,6

363063,9

376103,6

Profit brut

-201195

+ 146822,5

+ 181983,5

+ 221308,2

+ 264679,8

+ 313688,5

+ 368324

Flux de numerar

201195

146822,5

181983,5

221308,2

264679,8

313688,5

368324


□ profit brut


 • 5. GESTIUNEA INDIRECTĂ A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A OBIECTIVULUI SPORTIV „SALA POLIVALENTĂ” CLUJ-NAPOCA

Gestiunea indirecta implica angajarea unei parti din afara sistemului pentru a prelua activitatea de administrare si exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

Scopul principal al gestiunii indirecte a serviciului de administrare si exploatare a obiectivului este de a micșora sumele si resursele angajate intern de către autoritatea publica locala pentru acest proces.

Aceasta ar permite totodată ca managementul sa dispună de mai mult timp pentru a se concentra pe procesele esențiale si sa întărească flexibilitatea acestora pentru a atinge obiectivele generale si indicatorii de performanta stabiliți.

In cazul gestiunii indirecte se transfera managementul si controlul procesului operatorului de servicii de administrare, dar se pastreaza proprietatea si responsabilitatea procesului.

Administrarea obiectivului prin modalitatea gestiunii indirecte, daca este eficienta, poate conduce la optimizarea activitatii obiectivului pentru performanta maxima. Este de așteptat ca aceasta sa producă următoarele beneficii:

 • • Performanta îmbunătățită

 • • Dezvoltarea de activități si afaceri sistematice

 • • Reducearea costurilor generale

 • • Gestionarea riscurilor

 • • îmbunătățirea controlului si coordonării

J

Principalele rațiuni care stau la baza gestiunii indirecte a serviciului sunt:

 • -  Managementul Costurilor - Principala atracție fiind elementul reducerii costurilor.

 • - Gestionarea riscurilor - Factorul risc este cea mai mare preocupare in alegerea modalității de gestiune. O evaluare completa a riscurilor posibile oferă posibilitatea de a urmări eficient gestionarea lor de către operator si împărțirea acestora, daca este posibil, intre operator si autoritatea locala.

 • - Managementul de criza / crizelor - gestiunea indirecta poate asigura posibilitatea unui bun management de criza.

Transferul de know-how - Transferul de cunoștințe are o influenta directa asupra productivității.

Contractare competitiva

Existenta forței de munca pregătita în domeniu.

Modele de management in gestiunea indirecta:

 • - preț fix

 • - preț tranzacțional

 • - preț bazat pe activitate

 • - preț cost-plus (metoda determina prețul unui produs sau serviciu pe baza costurilor directe, costurilor indirecte si costurilor fixe ale producției si vânzărilor produsului sau serviciului, indiferent daca este vândut sau nu. Aceste costuri sunt convertite in costuri per unitate pentru produs si apoi un procent prestabilit al acestor costuri este adăugat ca margine de profit).

 • - împărțirea câștigului (recompensarea riscului)

Prin modalitatea de gestiune aleasa, autoritatea locala va trebui sa se asigure ca gestiunea serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta” nu pune in discuție relațiile dintre beneficiar, operator si utilizatori.

Avantaje ale gestiunii indirecte:

 • -  gestiunea indirecta printr-un operator propriu al autoritatii publice poate duce la intarirea abilitatii de a răspunde rapid la schimbările in mediul de afaceri;

 • -  momentul ales pentru delegarea gestiunii: delegarea la începutul activității obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca când nu exista personal angajat, poate fi pozitiva prin faptul ca întreaga echipa va pomi de la inceput, nu vor exista probleme interne de moral cum ar exista in cazul in care echipa de management ar veni la conducerea unei structuri existente.

Beneficii pe termen lung:

Concluzie:

Pe termen lung, structura de costuri si organizarea unui operator pentru administrarea prin gestiune indirecta poate oferi obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca un important avantaj competitiv.

Dezavantaje:

Prin modalitatea de gestiune aleasa, autoritatea locala va trebui sa se asigure ca gestiunea serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta” nu pune in discuție relațiile dintre beneficiar, operator si utilizatori.

Un alt dezavantaj este riscul de instabilitate financiara al operatorului. Starea financiara buna a operatorului are repercusiuni directe asupra abilității de a furniza servicii la timp. Nu este de dorit sa se ajungă in situația in care operatorul sa ajungă in stare de faliment si sa lase in urma situații neclare.

Un alt dezavantaj poate fi apariția unor onorarii ascunse care nu au putut fi anticipate si acoperite de către contract sau care au fost definite ambiguu. Datorita acestora, unele firme s-au aflat in situația de a cheltui mai mult decât au anticipat, reducând astfel primul obiectiv de a reduce costurile.

O alta problema este aceea in care operatorul reduce costurile atat de mult incat reduce si calitatea serviciilor oferite de către obiectivul "Sala Polivalenta".

 • 5.1. Prezentarea gestiunii indirecte a serviciului de administrare si exploatare a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca

Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca:

-sa pună la dispoziția concesionarului folosința obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca, liberă de orice sarcini și fără obligații neonorate, apt să servească scopului căruia i-a fost destinat și să acorde în mod exclusiv concesionarului cu toate drepturile asociate, necesare în vederea operării și administrării obiectivului.

-să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, legate de mediatizare, denumire și publicitate, necesare în vederea operării și administrării obiectivului.

 • - să pună la dispoziția concesionarului întreaga documentație privind construcția și operarea obiectivului și echipamentele și instalațiile care fac parte din acesta.

 • - să garanteze că nu va încerca să interfereze cu sau să influențeze procesele decizionale ale concesionarului.

 • - să garanteze că nu va încerca să împiedice cu știință concesionarul in îndeplinirea îndatoririlor financiare ale acestuia.

 • - să garanteze că va depune toate eforturile pentru a sprijini demersurile de marketing ale concesionarului pe durata concesiunii și că va acorda asistență acestuia, acolo unde va fi posibil, pentru a permite concesionarului să maximizeze veniturile.

Obligațiile concesionarului:

-să furnizeze o echipă de inalt profesionalism, experimentată și eficientă, să opereze și să administreze obiectivul "Sala Polivalenta" și toate facilitățile care fac parte din acesta, să maximizeze veniturile din găzduirea evenimentelor anunțate, puse în scenă și concepute de terțele părți organizatoare.

 • - să mențină obiectivul la standardele necesare, solicitate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • - să asigure că securitatea construcției este menținută în orice moment, la standardele necesare, solicitate de Asociere.

- sa asigure că obiectivul "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca oferă un mediu sigur pentru întregul său personal și vizitatori.

 • 5.2. Previzionarea tratamentului contabil

Proiectul „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca va fi înregistrat bilanțier.

 • 5.3. Durata concesiunii

Contractul de concesiune se va încheia pentru o perioada de 5 ani.

După perioada de 5 ani, se va face o evaluare a rezultatelor gestiunii indirecte prin concesiune - din punctul de vedere al atingerii indicatorilor stabiliți, precum si din punctul de vedere al modului in care se așteaptă continuarea activității - care va sta la baza deciziilor privind managementul viitor al obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

In aceasta faza, perioada de concesionare de 5 ani nu restricționează accesul la competiție, asigura un nivel minim de profit ca urmare a exploatării pe aceasta durata, asigurând - in același timp - un nivel rezonabil al preturilor pentru prestațiile efectuate pe durata contractului si a altor costuri ce urmează sa fie suportate de către utilizatorii finali.

 • 5.4 Aspecte referitoare la mediu

Nu s-au identificat factori care să ridice probleme deosebite privind aplicarea proiectului în raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

Impactul de mediu al investiției a fost evaluat la inițierea acesteia.

Gestionarea problemelor de mediu care ar putea apărea in exploatare este reglementata prin lege.

 • 5.5 Aspecte sociale

Impactul social previzionat pentru operarea obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca va fi unul pozitiv:

- activitatiile desfășurate atat cele sportive cat si cele cultural-artistice vor contribui la emanciparea modului de viata al comunității, la o modernizare sustenabila a mentalităților si deprinderilor. In timp este posibila schimbarea tiparului cultural urban sensul modernității, emancipării si familiarizării cu conceptul „Sanatate prin sport”.

Prin relațiile care se formează intre participantii la activitatiile ce se vor desfasura in „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca se poate previziona modelarea pozitiva a societății clujene, a oamenilor si mai ales a tinerilor.

Desfasurarea activitatii din „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca va asigura angajarea a 25 persoane permanente.

 • 5.6 Beneficii necuantificabile

Această analiză ia în considerare o varietate de beneficii socio-cconomice care nu au putut fi cuantificate în valori monetare datorită naturii lor speciale. De aceea, în această situație a fost preferată o descriere a efectelor predictibile și evaluarea impactului acestora pe o scară relativă. Cuantificarea a fost realizată pe o scară numerică de la 1 la 5, unde 1 reprezintă un beneficiu cu impact scăzut iar 5 un beneficiu semnificativ.

Factori extramonetari

Beneficiu socio-economic

1

2

3

4

5

Creșterea competitivității economiei locale

X

Reducerea șomajului

X

Creșterea investițiilor la nivel local

X

Creșterea PIB local

X

Creșterea profitabilității firmelor locale

X

Creșterea calitatii vieții locuitorilor

X

Creșterea valorii imobilelor din zona

X

Efectul creării de noi locuri de muncă se manifestă în lanț, conducând în final la impulsionarea și stimularea activității întreprinderilor mici și mijlocii din zonă, la eficientizarea și creșterea calității produselor acestora. Remunerațiile primite de noii salariați vor conduce la sporirea cererii de bunuri și servicii și astfel se va contura posibilitatea ca agenții economici să își dezvolte noi piețe de desfacere la nivel local și regional.

Impulsionarea si stimularea activității întreprinderilor mici si mijlocii din zonă, eficientizarea și creșterea calității produselor/serviciilor acestora va conduce la îmbunătățirea competitivității economiei locale în ansamblu.

 • 5.7 Aspecte instituționale

Operatorul / societatea de administrare

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 319/31.07.2014, si a Hotărârii Consiliului Local nr. 341/29.08.2014, autoritatea publica locala si Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform HCA nr. 33/28.07.2014, de comun acord au stabilit constituirea unei intreprinderi publice, societate pe acțiuni:

 • •  denumirea societății: Sala Polivalenta SA, societate pe acțiuni de tip inchis, administrata conform sistemului unitar stipulat de Legea nr.31/1990 a societatiilor comerciale, cu sediul in Cluj-Napoca, strada Moților, nr. 5-7

 • •  obiectul principal de activitate al societății va fi administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Capitalul social al întreprinderii publice subscris si varsat este de 1.500.000 lei si este divizat in 10.000 acțiuni nominative cu o valoare de 150 lei. Aportul la structura actionariatului este de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca -1.485.000 lei (9900 acțiuni) reprezentând 99% din capitalul social si Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca - 15.000 lei (100 acțiuni) reprezentând 1% din capitalul social.

Forul suprem de conducere este Adunarea Generala, iar Consiliul de Administrație este format din 7 membrii. Societatea isi va desfasura activitatea cu respectarea prevederilor legale in vigoare - Legea 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare.

 • 5.8 Tipul concesiunii

Obiectul gestiunii indirecte prin concesiune, conform prevederilor OG nr. 71/2002, este reprezentat de dreptul conferit operatorului/concesionarului de a administra si exploata obiectivul "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca.

Concesiunea va fi pentru o durata inițiala de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, in condițiile legii.

Concesiunea va fi încheiata, in calitate de Concedent de către UAT Municipiul Cluj-Napoca in calitate de beneficiar si proprietar.

Gestiunea indirecta a serviciului prin concesiune se bazează, in primul rând, pe necesitatea asigurării unui management profesionist pentru atingerea obiectivului investiției „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca.

Deoarece cheltuielile de operare sunt destul de ridicate, operatorul va trebui sa pună la punct un program propriu al activitatiilor ce se vor desfasura in „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, inclusiv sa atraga organizarea unor activitati cu participare internaționala.

Din estimări a reieșit ca pentru anul 2014 este necesara suma de 169.785 lei doar pentru cheltuieli întreținere (căldură, energie electrica, etc.).

 • 5.9 Structura juridică a concesiunii

Contractul de concesiune va trebui să cuprindă clauze clare referitoare la drepturile și obligațiile fiecărei parti. Caietul de sarcini și oferta concesionarului vor face parte integrantă din contractul de concesiune. Clauzele contract concesiune vor fi redactate de așa manieră încât să nu contravină cerințelor esențiale ale caietului de sarcini și nici angajamentelor asumate de concesionar în cadrul ofertei.

In temeiul contractului de concesiune, concesionarul va dobândi dreptul de a exploata exclusiv, în regim de continuitate și permanență, serviciile de administrare a obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca potrivit obiectivelor generale și standardelor de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de concesiune.

Scopul principal al contractului de concesiune va fi asigurarea, pe baza unei gestionări optime, a realizării unei exploatări eficiente a Sălii Polivalente în vederea maximizării profitului obținut de părți si asigurării interesului public local.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părți din riscurile exploatării aferente contractului de concesiune. Riscurile exploatării Sălii Polivalente Cluj-Napoca vor fi preluate integral de concesionar.

Contractul de concesiune va stabili nivelul de performanță și de calitate al activităților pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum și modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situații de urgență, stabilind în acest sens indicatori relevanți și măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligațiilor contractuale. Clauzele contractuale vor reglementa dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate a activităților realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte. Contractul va reglementa, de asemenea, modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului.

Contractul de concesiune va reglementa procedura prin care, la momentul delegării gestiunii, se realizează transferul de la concedent la concesionar a infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii, și va stabili distincția dintre bunurile de retur și bunurile proprii, precum și regimul juridic al acestora, precum și procedura prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent.

Contractul va reglementa proceduri adecvate de rezolvare a neconformităților în îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate aplicabile, inclusiv penalități aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformități, până la corectarea acestora. Totodată, se vor reglementa mecanismele de soluționare a divergențelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului și instanțele investite cu soluționarea acestor diferente. Se va putea insera în Contractul de concesiune clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competența de soluționare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanțelor arbitra

 • 6. CONCLUZII

6.1. Fezabilitatea gestiunii indirecte a activitatii de administrare si exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă

Administrarea si exploatarea profesionista a Sălii Polivalente Cluj-Napoca va consacra acest obiectiv, ca un punct major de găzduire a unor evenimente de anvergura la nivel național si european, fapt care va aduce beneficii Municipiului Cluj-Napoca printr-o creștere a expunerii mediatice, a turismului, a vânzărilor de bunuri si servicii către consumatori si a utilizării rețelelor publice de transport.

De asemenea Sala Polivalenta Cluj-Napoca va oferi oportunități de angajare pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca.

Pentru exploatarea si administrarea Sălii Polivalente Cluj-Napoca vor fi respectate toate standardele naționale si europene in domeniu.

In urma studiului de oportunitate efectuat rezulta concluzia decisiva de aplicare a modalității de gestiune indirecte prin contract de concesiune incheiat cu un operator in structura caruia UAT Municipiul Cluj-Napoca este majoritar prin deținerea a 99% acțiuni, cota de 1% revenind unei regii autonome aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Aceasta majoritate conferă un control pertinent, eficient astfel incat toate acțiunile si strategiile elaborate si implementate sa vina in sprijinul urbei, a locuitorilor, a mediului de afaceri prin buna gestionare a unui obiectiv social de mare amploare.

Dezvoltarea durabila, in condiții de eficienta este obiectiv prioritar al municipalității Clujene.

In urma indicatorilor de eficienta calculați in cadrul studiului, a impactului social si al stilului de management prezentate se demonstrează ca forma de gestiune indirecta a obiectivului „Sala Polivalenta Cluj Napoca printr-un operator propriu, conform celor aratate mai sus, reprezintă forma optima de organizare, conducere si gestiune a acestui obiectiv.

 • 6.2. Rezultatele modului de realizare a proiectului

Gestiunea indirecta a obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca este o alternativă mult mai viabilă decât exploatarea și administrarea de către autoritatea locala prin gestiune directa.

Pe lângă costurile privind menținerea Sălii Polivalente Cluj-Napoca la standarde ridicate pe piața organizării de evenimente specifice trebuie observat că toate costurile operaționale din prezentul Studiu de oportunitate generate de administrarea obiectivului pentru asigurarea unei exploatări profitabile nu vor fi suportate de către autoritatea publica locala, ci acestea vor fi suportate exclusiv de către concesionar.

De asemenea, in caz de concesionare, eventualele riscuri legate de nerecuperarea costurilor operaționale ale obiectivului vor fi transferate în sarcina concesionarului.

In consecință, pentru a se exploata la maximum beneficiile oferite de obiectiv, pentru a se crea premisele unei recuperări a investițiilor realizate în cadrul acestui proiect și pentru atingerea țintelor la care s-a făcut referire în prezentul studiu de oportunitate, se impune ca operarea și managementul obiectivului să se realizeze în mod profesionist de către un operator care să aibă experiența necesară și resursele financiare in atingerea acestui scop.

Obiectul contractului de concesiune este asigurarea serviciilor de adminsitrare si exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, respectiv opcraționalizarea infrastructurii, logisticii și resurselor obiectivului astfel încât să corespundă cerințelor și așteptărilor utilizatorilor serviciului.

 • 6.3. Analiza “value for money” pentru gestiune indirecta prin concesiune

Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri din organizarea de manifestări naționale și internaționale. In măsura în care concesionarul se va organiza și va fi promotor independent de evenimente, acest fapt va genera venituri suplimentare, întrucât toate activitățile lucrative generate de organizarea evenimentelor sunt controlate de concesionar.

Nivelul tuturor acestor veniturilor obținute din exploatare a “Sălii Polivalente” Cluj-Napoca va crește constant și direct proporțional cu poziția obiectivului determinată de diversitatea, popularitatea și frecvența evenimentelor pe care le găzduiește.

Anexa 2 la Hotărârea nr. 414 / 2014

REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ prin gestiune indirectă

CAPITOLUL I

Art.l (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de administrare și exploatare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 și Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002.

 • (2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ.

Art. 2 Serviciul public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv SALA POLIVALENTĂ se desfășoară sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, autoritate care controlează gestionarea serviciului și urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciului public de administrare a domeniului public, respectiv cu privire la administrarea și exploatarea obiectivelor sportive de pe raza municipiului. Organizarea acestui serviciu s-a făcut cu respectarea următoarelor principii:

 • a)     autonomiei locale;

 • b)     descentralizării seviciilor publice;

 • c)     responsabilității și legalității;

 • d)     corelării cerințelor cu resursele;

 • e)     dezvoltării durabile;

 • f)     liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;

 • g)    economiei de piață și eficienței economice.

Art. 3. Organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ are ca obiective:

 • a) creșterea calității și eficienței serviciului;

 • b) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea serviciului;

 • c) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului.

Art. 4. Condițiile tehnice și indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat - obiectivul sportiv Sala Polivalentă - sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 955/2004.

CAPITOLUL II Definiții


Art. 5. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folose termeni:

 • a) domeniul privat al unității administrativ - teritoriale - totalitatea bunurilor imobile intrate în proprietate prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acesteia;

 • b) domeniul public al unitatii administrativ — teritoriale — totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ — teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local și care nu au fost declarate, prin lege, bunuri de uz sau de interes public național;

 • c) infrastructura edilitar — urbană — ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unității administrativ — teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

e) servicii de administrarea domeniului puhlic și privat — totalitatea acțiunilor și activităților edilitar — gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unității administrativ — teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III

Organizarea și gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public-obiectivu! sportiv SALA POLIVALENTĂ

 • A. Organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLVALENTĂ

Art. 6. Organizarea, coordonarea și reglementarea activităților serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă constituie obligația exclusivă a Consiliului Local Cluj-Napoca iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitățile acestuia.

Art. 7. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ are în vedere respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public -obiectivul sportiv SALA POLIVALENTĂ asigură:

 • a) satisfacerea cerințelor si nevoilor de utilitate publica ale comunității;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continuă a standardelor și indicatorilor de performanță a serviciilor prestate;

 • d) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • e) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Art. 9. Acțiunile și activitățile prin care se asigură gestionarea indirectă a administrării obiectivului sportiv vor îndeplini indicatorii de performanță aprobați de Consiliului Local Cluj-Napoca și normele de calitate impuse de caietele de sarcini specifice și de normativele în vigoare.

 • B. Gestiunea serviciului public de administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă

Art. 10. Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă se organizează după criteriul raport cost - calitate optim pentru serviciul prestat, ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale municipiului, de starea bunurilor aflate în domeniul public și privat, precum și de posibilitățile de dezvoltare.

Art. 11.(1) Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public -obiectivul sportiv Sala Polivalentă se realizează prin gestiune indirectă, în baza unui contract de concesiune.

(2) Activitățile specifice se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale caietului de sarcini al serviciului.

CAPITOLUL IV

Realizarea serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă

Art. 12. Fac obiectul contractului de gestiune indirectă a serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ administrarea și exploatarea obiectivului sportiv și se realizează prin organizarea următoarelor activități:

 • a) închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter profesionist sau amator în vederea desfășurării ședințelor de antrenamet și a meciurilor oficiale sau amicale;

 • b) închirierea obiectivului sportiv persoanelor fizice sau juridice în vederea desfășurării ședințelor de antrenament sau a meciurilor;

 • c) închirierea și sau organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole, expoziții cu sau fără vânzare, cu tematică diversă, conferințe etc;

 • d) închirierea spațiilor cu desținatie comercială.

Art. 13. în executarea serviciilor ce fac obiectul contractului de gestiune indirectă, vor fi avute în vedere și respectate următoarele obligații:

 • a) executarea lucrărilor de întreținere, exploatare, reabilitare și modernizare a bunurilor din domeniul public.

 • b) la propunerea autorităților locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător, Consiliul Local Cluj Napoca stabilește măsurile ce se impun în vederea protejării sănătății populației.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile Consiliului Local Cluj-Napoca, ale operatorului și beneficiarilor activităților de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă

A. Drepturile și obligațiile Consiliului Local Cluj-Napoca

Art. 14. Consiliul Local Cluj Napoca acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspunde față de aceasta pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează bunurile din domeniul public și privat al Municipiului;

 • b) modul în care organizează, coordonează și controlează activitățile de administrare a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului.

Art. 15. Consiliul Local Cluj Napoca are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a activităților de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă;

 • b) luarea initiațivelor și adoptarea hotărârilor privitoare la activitățile de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă

 • c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce îi revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la activitățile de administrare a obiectivului sportiv.

Art. 16. Consiliul Local Cluj-Napoca are în raport cu operatorul activităților următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite fundamentarea prețurilor pentru prestațiile efectuate de operator;

 • b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune indirectă, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului.

Art. 17. Consiliul Local Cluj-Napoca are următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent și să asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

 • b) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă;

 • c) să aducă la cunoștința publică. în condițiile legii, hotărârile și dispoziiile al căror obiect îl constituie activitățile de administrare a obiectivului sportiv;

 • d) să atribuie contractul de delegare a gestiunii indirecte a serviciilor publice de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă. în conformitate cu procedurile legale;

 • e) să respecte și să indeplinească obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii indirecte;

 • f) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice.

B. Drepturile și obligațiile operatorului

Art. 18. (1) Drepturile operatorului serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentul serviciului și în contractul de delegare a gestiunii indirecte, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2) Operatorul serviciului public de administrare a obiectivului sportiv, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și are obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Art. 19. Operatorul serviciului public de administrare a obiectivului sportiv are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • b) să propună Consiliului Local Cluj Napoca ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • c) să sisteze prestarea/furnizarea serviciilor publice de administrare către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea prestării/fumizării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării, fiind suportate de utilizator.

Art. 20. Operatorul activității de administrare a obiectivului sportiv are față de utilizatori următoarele obligații:

 • a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de fumizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;

 • b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) să furnizeze Consiliului Local Cluj Napoca informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii indirecte și prevederile legale în vigoare;

 • e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

1) sâ asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

 • C. Drepturle și obligațiile utilizatorilor

Art. 21. Utilizatorii bunurilor din domeniului public și privat al municipiului au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice privind activitățile de administrare a domeniului public și privat;

 • b) garantarea accesului și dreptului de a beneficia de activitățile de administrare a obiectivului sportiv din aria de acoperire a operatorului;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la activitățile de administrare a obiectivului sportiv;

 • d) de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

Art. 22. Utilizatorii bunurilor din domeniului public și privat al municipiului au următoarele obligații:

 • a) să respecte clauzele contractului de fumizare/prestare și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora, dacă e cazul;

 • b) să achite sumele reprezentând contavaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

 • c) să utilizeze bunurile din domeniul public și privat al municipiului conform destinației acestora.

CAPITOLULVI

Finanțarea activităților de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă

Art. 23. Finanțarea cheltuielilor aferente serviciului de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului și din alte surse legal constituite.

Art. 24. Finanțarea și realizarea activităților de administrare a obiectivului sportiv se realizează cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 25. Activitățile de realizare a investițiilor asupra bunurilor din domeniul public și privat vor fi abordate după aprobarea prin hotărâre de către Consiliul Local Cluj-Napoca.

CAPITOLUL VII

Preturi, tarife si taxe

Art. 26 (1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata activităților de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă se fundamentează de operator.

 • (2) Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către Consiliul Local Cluj-Napoca.

 • (3) Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului Local în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al fumizării/prestării activităților de administrare a domeniului public și privat;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze protecția mediului;

 • e) să încurajeze investițiile de capital;

 • f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 27 Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor avizate și aprobate conform art. 25 alin. (2) este obligatorie.

CAPITOLUL VIII

Răspunderi și sancțiuni

Art. 28. (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Consiliul Local Cluj-Napoca are dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciile de administrare la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

 • a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentul serviciului de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă;

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii indirecte dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 29 Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă se aprobă și poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Anexa 3 la Hotărârea nr. 414/2014

CAIET DE SARCINI

privind gestiunea indirectă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat - activitatea de administrare și exploatare a Sălii Polivalente situată în municipiul Cluj-Napoca

 • I. PREZENTARE GENERALĂ

Municipiul Cluj-Napoca, ca unitate administrativ-teritorială, își exercită prin Consiliul Local Cluj-Napoca, posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 și ale Legii nr. 215/2001. în exercitarea atribuțiilor menționate, Consiliul Local Cluj-Napoca are obligația de a întreține, exploata, reabilita și moderniza bunurile aflate în proprietatea și administrarea sa.

Având la bază Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, se impune ca activitatea de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă să se realizeze prin gestiune indiretă, prin contract de concesiune, de către un operator economic.

 • II. CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI SPORTIV SALA POLIVALENTĂ ȘI OBIECTIVE URMĂRITE

Obiectivul gestiunii indirecte îl constituie administrarea și exploatarea obiectivului sportiv Sala Polivalentă și se va realiza prin:

 • a. închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter amator sau profesionist în vederea desfășurării ședințelor de antrenament și a meciurilor oficiale sau amicale, interne sau internaționale;

 • b. închirierea obiecivului sportiv persoanelor fizice sau juridice în vederea desfășurării ședințelor de antrenament sau de meciuri;

 • c. închirierea și/sau organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole, expoziții cu sau fără vânzare cu tematică diversă, conferințe, etc;

 • d. închirierea spațiilor cu destinație comercială.

Activitățile cuprind o gamă largă de servicii specifice administrării și exploatării obiectivului sportiv, precum și obiectivele conexe.

Condiții de exploatare a activității serviciului public de administrare a-objecljyului sportiv Sala Polivalentă:


Pe parcursul derulării activităților se va urmări obținerea unei eficiențe sporite a consumurilor resurselor.

In desfășurarea activităților de administrare a obiectivului sportiv, bunurile din domeniul public al Consiliului Local se vor utiliza conform destinației acestora.

Obiective urmărite:

 • - creșterea capacității de primire sportivă;

 • - îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;

 • - crearea de locuri de muncă;

 • - creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local.

Obiective de ordin financiar, economic și de mediu:

 • - organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;

 • - protejarea autonomiei financiare a societății;

 • - reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului și prețurilor;

 • - ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

 • - atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate al societății căreia i s-a delegat serviciul public de administrare a domeniului public care face obiectul acestui caiet de sarcini;

 • - atragerea de transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern;

 • - corelarea activităților prestate de operator cu programele de dezvoltare economică ale municipiului;

 • - stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a operatorului, ținând seama de reglementările în vigoare referitoare la asigurarea securității și a igienei publice, etc.

 • - asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor;

 • - gestionarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate;

 • - promovarea, dezvoltarea și exploatarea domeniului public care intră sub incidența obiectului de activitate al societății;

 • - modernizarea și controlul periodic al activității operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor;

 • - elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță cât mai înalți pentru activitatea operatorului.

 • III. CONDIȚII IMPUSE DE NATURA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL GESTIUNII INDIRECTE

Pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului, operatorul va folosi, exploata și conserva întregul patrimoniu indiferent de regimul juridic, astfel încât să asigure continuitatea serviciului. Pentru aceasta, va avea în vedere întocmirea programelor anuale de folosire, exploatare și conservare în conformitate cu normele în vigoare privind întreținerea, repararea și reabilitarea patrimoniului.

Operatorul va avea în vedere la exploatarea bunurilor date în administrare să respecte legislația în vigoare referitoare la: protecția mediului, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență.

Astfel:

 • - operatorul va lua toate măsurile pentru respectarea normelor generale de protecție a muncii și a normelor speciale de protecția muncii, pentru toți salariații proprii;

 • - operatorul va lua toate măsurile pentru conservarea patrimoniului public încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - în contractele a căror încheiere o asigură și în care este parte, Consiliul Local Cluj-Napoca, va urmări, în mod obligatoriu, includerea următoarelor clauze:

 • - condiții de exploatare in siguranța a lucrărilor, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - condiții privind conservarea patrimoniului public;

 • - condițiile privind protecția mediului in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - condiții privind protecția muncii, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - condiții impuse de organele de sanatate publica in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - condiții impuse de acordurile si convențiile internaționale la care Romania este parte, daca este cazul;

 • - condiții de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA ȘI ALE OPERATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI SPORTIV SALA POLIVALENTĂ:

 • A) Obligațiile Consiliului Local Cluj-Napoca:

 • a) să predea operatorului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități delegate, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de prcdare-preluare;

 • b) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea contractului de concesiune pentru gestiunea indirectă;

 • c) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să își asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • f) să nu îl tulbure pe operator în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • g) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • h) să notifice operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • i) să verifice periodic următoarele; serviciul public furnizat și nivelul de calitate al activităților prestate; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice.

 • B) Obligațiile operatorului de serviciu public:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/fumizării serviciului/activității delegate;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune a gestiunii indirecte;

 • c) să respecte prevederile Regulamentului serviciului delegat, ale Caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

 • d) să servească toți utilizatorii, atât din municipiul Cluj-Napoca cât și din alte localități și să asigure accesul liber și nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor la serviciul furnizat, în condițiile legii;

 • e) să respecte indicatorii de performanță stabiliți;

 • f) să furnizeze Consiliului Local informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele Contractului de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • h) să preia de la Consiliul Local, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent realizării serviciului delegat;

 • i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor Regulamentului serviciului și Caietului de sarcini. în condiții de calitate și eficiență;

 • j) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

 • k) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

 • l) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune;

in) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, să nu fie afectată capacitatea beneficiarului/concedentului de a realiza serviciul;

n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

o) să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

p) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

s) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

ș) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța în perimetrul obiectivului sportiv Sala Polivalentă în tot timpul activității;

ț) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat, dacă este cazul;

v) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității respectiv a serviciului precum sunt: condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.;

x) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, respectiv a serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității respectiv, a serviciului public;

 • C) Concesionarul / operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, serviciul public, respectiv activitatea care face obiectul Contractului de concesiune pentru gestiunea indirectă și să folosească toate imobilele, inclusiv pentru activități comerciale legate de funcționarea obiectivului sportiv;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să încheie contracte de fumizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor;

 • g) să întreprindă orice activitate prin care se îmbunătățește calitatea activităților sportive.

 • D) Conccdentul/Consiliul Local are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea operatorului;

 • b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Cluj-Napoca și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat, dacă e cazul;

 • d) de a realiza investiții în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;

 • e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

 • f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare; în termen de 30 zile de la încetarea contractului concedentul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

 • g) de a inspecta bunurile, activitățiile și serviciul public delegat, de a verifica stadiul de realizare a eventualelor investiții, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a operatorului și în condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și în Regulamentul serviciului;

 • h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat/operator, în baza avizului autorității de reglementare, dacă este cazul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) de a rezilia contractul. în condițiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de concesiune;

 • j) de a încasa redevența datorată de operator.

 • V. PREȚURI ȘI TARIFE

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

ăi să acopere costul efectiv al fumizării/prestării serviciului de administrare a domeniului public și privat;

h să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

b să descurajeze consumul excesiv și risipa;

â să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului;

H să încurajeze investițiile de capital;

■ să respecte autonomia financiară a operatorului.

Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate este obligatorie.

Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

m asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini și prin contractul de concesiune, după caz;

â realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

£■ asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a infrastructurii obiectivului sportiv.

Activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfașurate/prestate în cadrul serviciului de administrare a obiectivului sportiv constituie activităț relevante și sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

 • VI. REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR ÎN DERULAREA SERVICIULUI

Bunurile cu care se realizează Serviciul fac parte din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au făcut obiectul gestiunii indirecte, precum și cele realizate de operator în conformitate cu programele de investiții și care au legătură directă cu bunurile date în concesiune, tăcând parte integrantă din acestea. Bunurile obtinuțe în urma activității de investiții a operatorului devin bunuri de retur, după ce operatorul își recuperează integral valoarea investită, prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuite și libere de orice sarcini municipiului Cluj-Napoca a la încheierea contractului de concesiune a gestiunii indirecte.

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni concedentului, în măsură în care acesta își va manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul unei compensații, în condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea operatorului. Bunurile proprii sunt acele bunuri care au aparținut operatorului la începutul perioadei de gestiune indirectă și au fost utilizate de către acesta pe durata gestiunii, precum și toate bunurile achiziționate de operator pe perioada derulării contractului și bunuri care nu fac parte integrantă din bunurile ce constituie obiectul gestiunii.

Predarea - primirea bunurilor date în concesiune va fi consemnată în procesul-verbal care se va încheia în acest scop, în termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de concesiune a gestiunii indirecte.

Bunurile proprietate publică și privată date în concesiune sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil.

Bunurile nu pot constitui garanții pentru credite bancare.

VIL FINANȚAREA ȘI REALIZAREA INVESTIȚIILOR

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente gestionării, administrării și exploatării obiectivului sportiv Sala Polivalentă se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

0 promovarea rentabilității și eficienței economice;

0 utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciului pentru dezvoltarea acestuia și a infrastructurii tehnico - edilitare aferente;

0 crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciului;

0 respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea investițiilor, se asigură din următoarele surse:

0 fonduri proprii ale operatorului;

0 fonduri alocate de la bugetul local;

0 fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

0 finanțări de la bugetul de stat, în condițiile legii;

0 alte surse, constituite potrivit legii.

Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții de orice fel aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivele de investiții menționate anterior se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate, conform legii.

 • VIII. PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII, MODERNIZĂRI și INVESTIȚII

Programul anual de întreținere, reparații, modernizări și investiții este întocmit anual de operator împreună cu Consiliul local.

 • IX.   OBLIGATIVITATEA FUNCȚIONĂRII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI SPORTIV SALA POLIVALENTĂ ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI PERMANENȚĂ

Serviciul de administrare și exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă va funcționa în regim de continuitate și de permanență, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

 • X. INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII GESTIUNII ÎNCREDINȚATE

Operatorul arc obligația de a nu subdclega gestiunea serviciului contractat prin contractul de concesiune a cărui anexă este prezentul caiet de sarcini.

 • XI. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de delegare a gestiunii indirecte este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii. Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani.

în cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciului, conform procedurilor legale.

 • XII. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE

încetarea contractului de concesiune a gestiunii indirecte

- la încetarea contractului indiferent din ce cauze, împărțirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform înțelegerii dintre părți.

Rezilierea contractului

 • - contractul poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea activităților și performanțelor economico-financiare asumate.

 • - contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de activități publice este declarat în faliment.

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

în urma încheierii contractului de concesiune a gestiunii indirecte, operatorul se obligă să nu subdelege în tot sau în parte bunurile și serviciile care fac obiectul derulării contractului.

Consiliul Local, în calitate de delegatar, va controla și va verifica pe tot parcursul contractului de concesiune prestarea serviciilor și totodată operatorul are obligația să raporteze anual datele necesare evaluării activității pe baza cerințelor de performanță.

Clauzele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru operator.

Anexa nr. 4 la Hotararea nr. 414 / 2014

CONTRACTUL DE CONCESIUNE - CADRU -

A GESTIUNII INDIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC - OBIECTIVUL SPORTIV SALA POLIVALENTĂ

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

între MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca , strada Moților nr. 1-3, telefon_______________. fax _____________, C.I.F___ Cont bancar

___________________deschis la__________________________, în calitate de concedent/beneficiar.

Și

S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, strada Moților nr. 5-7 cod unic de înregistrare______________, cont bancar nr.__________________________, deschis la

Banca Transilvania Cluj reprezentata prin___având funcția de director

general, în calitate de concesionar/operator, s-a încheiat prezentul contract de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public și privat -activitatea de administrare și exploatare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ din municipiul Cluj-Napoca.

Obiectivele concedentului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

 • b) ridicarea gradului de civilizație și confort al comunității locale prin promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

 • c) continuitatea din punct de vedere calitativ și cantitativ în funcționarea Sălii Polivalente;

 • d) adaptabilitate la cerințele beneficiarilor și gestiune pe termen lung;

 • e) administrararea eficientă a infrastructurii tehnico-edilitare a Sălii Polivalente;

 • f) protecția economică, juridică și socială a bcneficiarilor/utilizatorilor;

 • g) satisfacerea cât mai complexă a cerințelor populației adică ale utilizatorilor Sălii Polivalente și protejarea intereselor acestora;

 • f) dezvoltarea durabilă a serviciilor și a activităților sportive desfășurate în această locație.

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie administrarea si exploatarea domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă. în realizarea acestui obiectiv vor fi organizate următoarele activități:

 • a. închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociaților sportive cu caracter amator sau profesionist în vederea desfășurării antrenamentelor și a meciurilor oficiale și amicale;

 • b. închirierea obiectivului sportiv persoanelor fizice sau juridice în vederea desfășurării ședințelor de antrenament sau de meciuri;

  c. închirierea și sau organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole expoziții cu sau fără vânzare cu tematica diversă, conferințe etc.


d. închirierea spațiilor cu destinație comercială.

prezentul contract sunt în conformitate cp cgiet^l/de^Sarcini :a Consiliului Local Cluj Napoca nr.              dinjiața de


Art. 2 Activitățile prevăzute în |

întocmit și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cluj Napoca nr. ______și care face parte integranta din prezentul contract.


CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

Art. 4 în cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris concesionarul/operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara o nouă procedură de încredințare a activităților de administrare a domeniului public conform procedurilor legale.

CAP. IVREDEVENȚA

Art. 5 Pentru bunurile imobile și mobile concesionate, operatorul datorează concedentului o redevență anuală. Acesta va fi stabilită ca sumă fixă și recalculată anual prin adoptarea unor hotărâri ale consiliului local în acest sens.

CAP. V OBLIGA ȚIILE PÂRȚILOR:

Art. 6 Obligațiile concedentului:

 • a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să pună la dispoziție concesionarului/operatorului, strategia si programele de masuri si acțiuni privind administrarea domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta și să-i acorde sprijin pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a imbunatati activitatile prestate, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calitatii activitatilor respective;

 • c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, legate de mediatizare, denumire și publicitate, necesare în vederea operării și administrării obiectivului.

 • e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • f) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • g) să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • h) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • i) să verifice periodic următoarele: serviciul public furnizat și nivelul de calitate al activităților prestate; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice.

 • j) să garanteze că va depune toate eforturile pentru a sprijini demersurile de marketing ale concesionarului pe durata contractului și că va acorda asistență acestuia, acolo unde va fi posibil, pentru a permite concesionarului să maximizeze veniturile.

Art. 7 Obligațiile concesionarului/operatorului:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/fumizării serviciului/activității;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune;

 • c) să respecte prevederile Regulamentului serviciului, ale Caietului de sarcini ai serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

 • d) să servească toți utilizatorii și să asigure accesul liber și nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor la serviciul furnizat. în condițiile legii;

 • e)  operatorul se obligă să execute integral operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să realizeze indicatorii de performanță stabiliți;

 • f) să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public în conformitate cu clauzele contractului și cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să furnizeze o echipă de inalt profesionalism, experimentată și eficientă care să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • h) să preia de la concedent, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent realizării serviciului;

 • i) să efectueze serviciul public conform prevederilor Regulamentului serviciului și Caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • j) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea de administrare a Sălii Polivalente;

 • k) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul contractului de concesiune;

 • l) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune;

 • m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, să nu fie afectată capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

 • n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

 • o) să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului transmis, în baza legislației în vigoare;

 • p) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

s) la încetarea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte din alte cauze decât termenul, forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

ș) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța în perimetrul obiectivului sportiv Sala Polivalentă în tot timpul activității și să mențină obiectivul la standardele necesare, solicitate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

ț) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat, dacă este cazul;

v) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității respectiv a serviciului precum sunt: condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.;

x) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității respectiv a serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității respectiv, a serviciului public;

CAP. VI DREPTURILE PĂRȚILOR

Art. 8 Concesionarul / operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, serviciul public respectiv activitatea care face obiectul Contractului de concesiune pentru gestiunea indirectă și să folosească toate imobilele inclusiv pentru activități comerciale legate de funcționarea obiectivului sportiv;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să încheie contracte de fumizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor;

 • g) să intreprinde orice activitate prin care se îmbunătățește calitatea activităților sportive.

Art. 9 Concedentul/Consiliul Local are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea operatorului;

 • b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Cluj-Napoca și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

 • c) de a aproba studiile dc fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat, dacă e cazul;

 • d) de a realiza investiții în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;

 • e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

 • f) de a-și manifesta intenția dc a dobândi bunurile de preluare; în termen de 30 zile de la încetarea contractului concedentul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

 • g) dc a inspecta bunurile, activitățile și serviciul public delegat, de a verifica stadiul de realizare a eventualelor investiții, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a operatorului și în condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și în Regulamentul serviciului;

 • h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorității de reglementare, dacă este cazul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de concesiune;

 • j) de a încasa redevența datorată de operator.

CAP. VII CONTROLUL EXECUTĂRII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC-OBIECTIVUL SPORTIV SALA POLIVALENTĂ

Art. 10 Beneficiarul/concedentul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficienta activităților prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite concesionarului. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

CAPITOLUL VIII PRETURILE/TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE STABILIRE, MODIFICARE SAU AJUSTARE A ACESTORA

Art. 11 Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului și cu respectarea prevederilor legilor speciale. Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) , să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului de administrare a domeniului public și privat;

 • b) să acopere sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului;

 • e) să încurajeze investițiile de capital;

 • f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

CAP. IX ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A GESTIUNII INDIRECTE

Art. 12 La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, impartirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale concesionarului se face conform intelegerii dintre parti.

Art. 13 Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deținătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai in cazul imposibilității operatorului de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate.

Art. 14 In cazul in care autoritatea administrației publice locale dorește executarea si a altor categorii de activități, acestea vor face obiectul aprobării Consiliului Local Cluj-Napoca și pot completa lista activitatilor de administrare.

Art. 15 (1) Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar in cazul in care operatorul nu si-a indeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea activitatilor si performantelor economico-financiare asumate.

(2) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Partea în culpă este obligată la plata despăgubirilor conform legii.

Art. 16 Contractul este reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat in faliment.

CAPITOLUL X CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

Art. 17 (1) Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al contractului între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

(2) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă aceasta creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit sau a unei masuri legislative sau dispuse de autoritatea publică.

CAPITOLUL XI FORȚA MAJORĂ

Art. 18 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile lucrătoare producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 30 de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XII COMUNICĂRILE

Art. 19 Toate corespondențele sau comunicările în legătură cu prezentul contract trebuie să fie în scris și trimise la adresa de contact arătate în Capitolul I din prezentul contract.

Art. 20 Fiecare parte trebuie să anunțe în scris partea cealaltă despre schimbarea datelor de contact.

CAPITOL UL XIII ADMINISTRA REA PA TRIMONIUL UI PUBLIC ȘI PRIVA T

Art. 21 Toate bunurile aferente activităților serviciului trebuie administrate de către concesionar ca un bun proprietar.

Art. 22 Concesionarul trebuie să presteze serviciul în condiții de continuitate.

Art. 23 Concesionarul va plăti toate utilitățile folosite precum și taxele și impozitele stabilite în sarcina sa, în condițiile legislației în vigoare.

CAP. XIV REZOLVAREA LITIGIILOR

Art. 24 Orice neînțelegere ivită între părți referitoare la îndeplinirea activităților, respectarea contractului sau plata redevenței va fi soluționată pe cale amiabilă iar în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanței judecătorești competente material și teritorial, potrivit legii.

CAP. XVDISPOZIȚII FINALE

Art. 25 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părți.

Art. 26 Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 27 La prezentul contract se anexează caietul de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, inventarul bunurilor proprietatea publică aferente serviciului de administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă și procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor.

CONCEDENT/BENEFICIAR,

CONCESIONAR/OPERATOR,