Hotărârea nr. 413/2014

Hotărârea 413/2014 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Sală multifuncţională de sport”, situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea obiectului

Contractului de închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de

închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Tarcea Dan Ștefan, Gliga Florin Valentin și Mihaela Rodica Suciu;

Analizând Referatul nr. 162399 din 28.03.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății, prin care se propune modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici;

Văzând prevederile Codului Civil, Hotărârea nr. 292/2003 și procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 28.03.2018;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat

cu Asociația Foștilor Deținuți Politici, în sensul înlocuirii imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, jud. Cluj, cu spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, parte din ap. 7, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară individuală nr. 302703-C1-U10 Cluj-Napoca, nr. topografic 512/1/3/C1/VII, cu suprafața totală de 46,95 m.p., compus din două birouri cu suprafața de 42,90 m.p., dependințe comune și acces în suprafață de 4,05 m.p și teren-curte în suprafață de 17,61 m.p., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 413 din 29 martie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


M___44^; -’

d

fel

Hm

H •$!! u '

& W E

we-conou/s»?,^.


Așb£ă la Hotărârea nr. 413/2018


fcȘpl

-Suci

Af£6) sfAW

s,jr ri55

-•? B-l

■------d- .H=J

lpg#L.

af<5-)

5-1QZR5/7’


ACCES SUBSOL


, sr

cinici

- l^eoktti   wwTOv te l»2-|âd'u^. 44^!^