Hotărârea nr. 412/2014

Hotărârea 412/2014 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 387404 din 29.10.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și ale Ordonanței de Urgență nr. 59 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11,12,13 și 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, și cuprinde:

1. Bugetul general - Venituri 1.033.396.563 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 850.273.898 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 87.991.665 lei.

2. Bugetul general - Cheltuieli 1.180.426.998 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 986.417.898 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 98.878.100 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 136.144.000 lei.

4. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 10.886.435 lei.

Art.2. Se aprobă finanțarea de bază și finanțarea complementară pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 9, 10 , 11 și 12.

Art.3. Se aprobă redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca. pentru asigurarea cheltuielilor de personal pe anul 2014, conform Anexei 10.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2014, cu suma de 11.540.345 lei, conform Anexelor 9 și 11.

Art.5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, transport, burse, fonduri nerambursabile și cheltuieli de capital pe anul 2014, din bugetul local cu suma de 38.960.153 lei, conform Anexelor 5, 9 și 12.

Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului local, în sumă de 136.144.000 lei, conform destinațiilor prevăzute în Anexa 14.

Art.7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.Nr. 412 din 3 noiembrie 2014 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Municipiul CIuj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 1 la Hotărârea nr.412/2014


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2014


lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

BUGETUL GENERAL

1,169,106,284

11,320,714

1,180,426,998

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

662,880,784

12,092,514

674,973,298

BUGETUL DE DEZVOLTARE

506,225,500

-771,800

505,453,700

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,022,075,849

11,320,714

1,033,396,563

1

BUGETUL LOCAL

843,171,284

7,102,614

850,273,898

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

83,462,565

4,529,100

87,991,665

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

311,000

25,511,000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,169,106,284

11,320,714

1,180,426,998

1

BUGETUL LOCAL

979,315,284

7,102,614

986,417,898

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

94,349,000

4.529,100

98.878,100

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

311,000

25,511,000

Excedentul anilor precedenți

-147,030,435

0

-147,030,435

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 2 la Hotărârea nr.412/2014BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

TOTAL VENITURI, din care:

000102

843,171,284

7,102,614

850,273,898

Venituri proprii

4802

531,630,608

475,686

532,106,294

I

Venituri curente

0002

688,063,583

6,562,000

694,625,583

A

Venituri fiscale

0003

639,414,324

6,562,000

645,976,324

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

359,940,324

87,000

360,027,324

A1.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la pers, fizice

0006

359,940,324

87,000

360,027,324

Impozit pe venit

0302

1 1,557,000

0

11,557,000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

348,383,324

87,000

348,470,324

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

347,774,324

0

347,774,324

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

609,000

87,000

696,000

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86.519,000

0

86,519,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

0

86,519,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70.465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

0

7,267,000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

191,718,000

6,475,000

198,193,000

Sume defalcate din TVA

1102

158,162,000

6,475,000

164,637,000

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

158,031,000

6,427,000

164,458,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

131,000

48,000

179,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

0

715,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421,000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7,618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

8,000

0

8,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

0

1,237,000

C

Venituri nefiscale

0012

48,649,259

0

48,649,259

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

0

18,038,284

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

0

18,038,284

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

0

2,113,284

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15,925,000

0

15,925,000

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

30,610,975

0

30,610,975

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

0

7,336,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

0

2,196,000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

0

9,115,000

Diverse venituri

3602

11,568,000

0

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

395,975

0

395,975

Donații și sponsorizări

37.02.01

395,975

0

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-83,926,500

2,740,614

-81,185,886

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

11

Venituri din capital

0015

2,125,000

388,686

2,513,686

IV

Subvenții

0017

46,108,701

151,928

46,260,629

Subvenții de la bugetul de stat

4202

46,108,701

151,928

46,260,629

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

150,000

108,000

258,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

0

45,000,000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

0

6,008

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20.000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

825,000

43,928

868,928

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

0

106,874,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI, din care:

total

979,315,284

7,102,614

986,417,898

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

120,136,000

849,271

120,985,271

- cheltuieli de personal

5102.10

21,900,000

849,271

22,749,271

- bunuri și servicii

5102.20

43,000,000

0

43,000,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

55,236,000

0

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

0

5,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

r            o

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

0

2,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

0

1,000,000

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

0

1,000,000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700,000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

0

1,400,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

21,778,850

-5,424,902

16,353,948

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

21,478,850

-5,424,902

16,053,948

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

10,195,000

200,000

10,395,000

- cheltuieli de personal

6102.10

6,800,000

200,000

7,000,000

- bunuri și servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- cheltuieli de capital

6102.70

1,095,000

0

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

Poliție locală

61020304

9,800,000

200,000

10,000,000

Protecție civilă

610205

395,000

0

395,000

5

A

învățământ

6502

201,367,500

13,282,791

214,650,291

- cheltuieli de personal

6502.10

128.132,000

6,327,000

134,459,000

- bunuri și servicii

6502.20

43,641,201

3,679,269

47,320,470

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985.500

- asistență socială

6502.57

6,648,000

2,000,000

8,648,000

- burse

6502.59

8,202,000

1,196,506

9,398,506

- cheltuieli de capital

6502.70

13,869,000

82,000

13.951,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-110,201

-1,984

-112,185

6

Sănătate

6602

32,398,000

24,000

32,422,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000,000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

- transferuri

6602.51

18,600,000

0

18,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70

1.145.000

24,000

1,169,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

25,700,000

0

25,700,000

Servicii de sănătate publică

660208

6,698,000

24,000

6,722,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

7

Cultură, recreere și religie

6702

32,702,000

-800,000

31,902,000

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

0

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,300,000

-600,000

1,700,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1,650,000

- cheltuieli de capital

6702.70

11,563,859

-200,000

11,363,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-49,774

0

-49,774

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700,000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

14,802,000

-800,000

14,002,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

78,415,000

-2,522,546

75,892,454

- cheltuieli de personal

6802.10

19,121,000

-796,271

18,324,729

- bunuri și servicii

6802.20

16,908,565

-2,052,620

14,855,945

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

3,350,000

2,511,000

5,861,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,690,000

-600,000

8,090,000

- asistență socială

6802.57

17,458,000

0

17,458,000

- cheltuieli de capital

6802.70

13,144,000

-1,451,000

11,693,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-256,565

-133,655

-390,220

Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,235,000

-50.000

24,185,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

15,910,000

0

15,910,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102,000

Cantine de ajutor social

68021502

11,086,000

-1,922,546

9,163,454

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

26,232,000

-550,000

25,682,000

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

135,542,934

1,294,000

136,836,934

- bunuri și servicii

7002.20

23,996,536

2,604,086

26.600,622

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

4,300,000

-1,600,000

2,700,000

- alte transferuri

7002.55

7,406,000

194,000

7,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- cheltuieli de capital

7002.70

23,881,531

200,000

24,081,531

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-467,826

-104,086

-571,912

Din total capitol:

Locuințe

700203

26,441,693

200,000

26,641,693

[luminat public și electrificări rurale

700206

20,175,000

2,500,000

22,675.000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

88.926,241

-1,406,000

87,520,241

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

10

Protecția mediului

7402

52,180,000

-5,000,000

47,180,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

0

39,500,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

9,990,000

-5,000,000

4,990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690,000

11

Combustibili și energie

8102

42,540,000

0

42,540,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984,885

- cheltuieli de capital

8102.70

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8302.85

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

246,660,000

5,200,000

251,860,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

0

77,800,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- alte transferuri

8402.55

14,126,000

0

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34,963,000

- cheltuieli de capital

8402.70

31,996,810

5,200,000

37,196,810

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

75,864,000

0

75,864,000

Străzi

84020303

170,796,000

5,200,000

175,996,000

1

Excedentul anilor precedenți

-136,144,000

0

-136,144,000

BUGETUL LOCAL DE FUNCȚIONARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

VENITURI DE FUNCȚIONARE, din care:

0001

604,270,784

9,302,614

613,573,398

Venituri proprii

4802

529,505,608

87,000

529,592,608

I

Venituri curente

0002

604,137,083

9,302,614

613,439,697

A

Venituri fiscale

0003

639,414,324

6,562,000

645,976,324

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

359,940,324

87,000

360,027,324

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

0

0

Al.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

359,940,324

87,000

360,027,324

Impozit pe venit

0302

11,557,000

0

11,557,000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

348,383,324

87,000

348,470,324

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

347,774,324

0

347,774,324

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

609,000

87,000

696,000

A2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

0

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86,519,000

0

86,519,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

0

86,519,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70,465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

0

7,267,000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

191,718,000

6,475,000

198,193,000

Sume defalcate din TVA

1102

158,162,000

6,475,000

164,637,000

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

158,031,000

6,427,000

164,458,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

131,000

48,000

179,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

0

715,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421.000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7,618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

8,000

0

8,000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

0

1,237,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

C

Venituri nefiscale

0012

-35,277,241

2,740,614

-32,536,627

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

0

18,038,284

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

0

18,038,284

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

0

2,113,284

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15,925,000

0

15,925,000

Venituri din dividende

300208

0

0

0

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

-53,315,525

2,740,614

-50,574,911

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

0

7,336,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

0

2,196,000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

0

9,115,000

Diverse venituri

3602

11,568,000

0

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

-83,530,525

2,740,614

-80,789,911

Donații și sponsorizări

37.02.01

395,975

0

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-83,926,500

2,740,614

-81,185,886

IV

Subvenții

0017

133,701

0

133,701

Subvenții de la bugetul de stat

4202

133,701

0

133,701

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

0

6,008

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20,000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

TOTAL

604,270,784

9302,614

613,573,398

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

64,900,000

849,271

65,749,271

- cheltuieli de personal

5102.10

21,900,000

849,271

22,749,271

- bunuri și servicii

5102.20

43,000,000

0

43,000,000

- rambursări de credite interne

5102.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

0

5,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

0

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

0

2,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

0

1.000,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5402.85

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

0

1,000,000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700,000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

0

1,400,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

21,778,850

-5,424,902

16,353,948

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

21,478,850

-5,424,902

16,053,948

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

9,100,000

200,000

9,300,000

- cheltuieli de personal

6102.10

6,800,000

200,000

7,000,000

- bunuri si servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

0

0

0

Poliție comunitară

61020304

8,800,000

200,000

9,000,000

Protecție civilă

610205

300,000

0

300,000

5

învățământ

6502

186,513,000

13,200,791

199,713,791

- cheltuieli de personal

6502.10

128,132,000

6,327,000

134,459,000

- bunuri și servicii

6502.20

43,641,201

3,679,269

47,320,470

- asistență socială

6502.57

6,648,000

2,000,000

8,648,000

- burse

6502.59

8,202,000

1,196,506

9,398,506

- rambursări de credite interne

6502.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-110,201

-1.984

-112,185

6

Sănătate

6602

18,053,000

0

18,053,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000,000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

-transferuri

6602.51

11,500,000

0

11,500,000

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

11,500,000

0

11,500,000

Servicii de sănătate publică

660208

6,553,000

0

6,553,000

7

Cultură, recreere și religie

6702

19,200,000

-600,000

18,600,000

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,000,000

-600.000

1,400,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-37,915

0

-37,915

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700,000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

1,300,000

-600,000

700,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

56,581,000

-1,422,546

55,158,454

- cheltuieli de personal

6802.10

19,121,000

-796,271

18,324,729

- bunuri și servicii

6802.20

16,908,565

-2,052,620

14,855,945

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

3,350,000

1,560,000

4,910,000

- asistență socială

6802.57

17.458,000

0

17,458,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-256,565

-133,655

-390,220

Din total capitol:

0

0

0

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,235,000

-50,000

24,185,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

11,400,000

0

11,400,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102.000

Cantine de ajutor social

68021502

9,200,000

-1,422,546

7,777,454

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

10,794,000

50,000

10,844,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

27,134,934

2,500,000

29,634,934

- bunuri și servicii

7002.20

23,996,536

2,604,086

26.600,622

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

0

0

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-379,295

-104,086

-483,381

Din total capitol:

0

0

0

Locuințe

700203

107,693

0

107,693

Iluminat public și electrificări rurale

700206

12,705,000

2,500,000

15,205,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

14,322,241

0

14,322,241

10

Protecția mediului

7402

39,500,000

0

39,500,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

0

39,500,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

11

Combustibili și energie

8102

37,600,000

0

37,600,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

0

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300,000

Din total capitol:

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

118,510,000

0

118,510,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

0

77,800,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34,963,000

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

0

0

0

Din total capitol:

0

0

0

Transport în comun

84020302

37.300,000

0

37,300,000

Străzi

84020303

81.210,000

0

81,210,000

BUGETUL LOCAL DE DEZVOLTARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

VENITURI DE DEZVOLTARE, din care:

0001

238,900,500

-2,200,000

236,700,500

Venituri proprii

4802

2,125,000

388,686

2,513,686

I

Venituri curente

0002

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

A

Venituri fiscale

0003

0

0

0

C

Venituri nefiscale

0012

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

83,926,500

-2,740,614

81,185,886

11

Venituri din capital

0015

2,125,000

388,686

2,513,686

IV

Subvenții

0017

45,975,000

151,928

46,126,928

Subvenții de Ia bugetul de stat

4202

45,975,000

151,928

46,126,928

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

150,000

108,000

258,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

0

45,000,000

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

825,000

43,928

868,928

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

0

106,874,000

Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:

TOTAL

375,044,500

-2,200,000

372,844,500

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

55,236,000

0

55,236,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

55,236,000

0

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

6102

1,095,000

0

1,095,000

- cheltuieli de capital

61.02.70

1,095,000

0

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

0

0

0

Poliție comunitară

61020304

1,000,000

0

1.000,000

Protecție civilă

610205

95,000

0

95,000

3

învățământ

6502

14,854,500

82,000

14,936,500

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985.500

- cheltuieli de capital

6502.70

13,869,000

82,000

13,951,000

4

Sănătate

6602

14,345,000

24,000

14,369,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6602.51

7,100,000

0

7,100,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70

1,145,000

24,000

1,169,000

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

14,200,000

0

14,200,000

Servicii de sănătate publică

660208

145,000

24,000

169,000

5

Cultură, recreere și religie

6702

13,502,000

-200,000

13,302,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

300,000

0

300,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1,650,000

- cheltuieli de capital

6702.70

1 1,563,859

-200,000

11,363,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-11,859

0

-11,859

Din total capitol:

0

0

0

Casa de cultură

67020306

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

13.502,000

-200,000

13,302,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

6

Asigurări și asistență socială

6802

21,834,000

-1,100,000

20,734,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

0

951.000

951,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,690,000

-600,000

8,090,000

- cheltuieli de capital

6802.70

13,144,000

-1,451.000

11,693,000

Din total capitol:

Creșe

680211

4,510,000

0

4,510,000

Cantine de ajutor social

68021502

1,886,000

-500,000

1,386,000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

15,438,000

-600,000

14,838,000

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

108,408,000

-1,206,000

107,202,000

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

4,300,000

-1,600,000

2,700,000

- alte transferuri

7002.55

7,406,000

194,000

7,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

- cheltuieli de capital

7002.70

23,881,531

200,000

24,081,531

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-88.531

0

-88,531

Din total capitol:

Locuințe

700203

26,334,000

200,000

26,534,000

Iluminat public și electrificări rurale

700206

7,470,000

0

7,470,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

74,604,000

-1,406,000

73,198,000

8

Protecția mediului

7402

12,680,000

-5,000,000

7,680,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

9,990,000

-5,000,000

4,990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690.000

9

Combustibili și energie

8102

4,940,000

0

4,940,000

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984,885

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

10

Transporturi

juw

128,150,000

nnn

- alte transferuri

8402.55

14,126,000

0

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- cheltuieli de capital

8402.70

31,996,810

5,200,000

37,196,810

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

0

0

0

Transport în comun

84020302

38,564,000

0

38,564,000

Străzi

84020303

89,586,000

5,200,000

94,786,000

12

Excedentul anilor precedenți

-136,144,000

0

-136,144,000

Municipiul CIuj-Napoca Direcția Economică

Anexa 3 la Hotărârea nr.412/2014


BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

I

CREDITE INTERNE

5007

120,642,000

0

120,642,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120,642,000

0

120,642,000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,642,000

0

120,642,000

1

Autorități publice

5107

0

0

0

Active nefinanciare

71

0

0

0

2

Cultură, recreere și religie

6707

43,621,000

0

43,621,000

Active nefmanciare

71

43,621,000

0

43,621,000

3

Transporturi

8407

77,021,000

0

77,021,000

Active nefinanciare

71

77,021,000

0

77,021,000


Municipiul Cluj-Napoca

Anexa 4 la Hotărârea nr.412/2014


Direcția Economică

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014


Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

83,462,565

4,529,100

87,991,665

1

Venituri curente

0010

58,262,565

4,218,100

62,480,665

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4,743,565

-1,455,000

-6,198,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,743,565

1,455,000

6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

25,200,000

311,000

25,511,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

94,349,000

4,529,100

98,878,100

1

Alte servicii publice generale

5410

0

1,224,100

1,224,100

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

0

1,224,100

1,224,100

2

învățământ

6510

18,100,000

1,394,000

19,494,000

3

Sănătate

6610

55,010,000

0

55,010,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

55,010,000

0

55,010,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

2,400,000

-600,000

1,800,000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

- Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

1,650,000

-600,000

1,050,000

5

Asigurări Si Asistentă socială

6810

0

2.511,000

2,511,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

0

2,511,000

2,511,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

18,839,000

0

18,839,000

- Serviciul Administrare parcări

701050

18,839,000

0

18,839,000

Excedentul anilor precedenți

-10,886,435

0

-10,886,435

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

67,019,000

3,723,100

70,742,100

1

Venituri curente, din care:

0010

53,519,000

2,763,100

56,282,100

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4,743,565

-1,455,000

-6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

13,500,000

960,000

14,460,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

72,110,000

3,749,900

75,859,900

1

Alte servicii publice generale

5410

0

1,224,100

1,224,100

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

0

1,224,100

1,224,100

2

învățământ

6510

17,100,000

1,565,800

18,665,800

3

Sănătate

6610

47,910,000

0

47,910,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

47,910,000

0

47,910,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

2,100,000

-600,000

1,500,000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

1,350,000

-600.000

750,000

5

Asigurări și Asistență socială

6810

0

1,560.000

1,560,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

0

1,560,000

1,560,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

5.000,000

0

5,000,000

- Serviciul public de administrare parcări

701050

5.000.000

0

5,000,000

Excedentul anilor precedenți

-5,091,000

-26,800

-5,117,800

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 323/2014

Influențe

Buget rectificat

I

VENITURI TOTALE

000110

16,443,565

806,000

17,249,565

1

Venituri curente

0010

4,743,565

1,455,000

6.198,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,743,565

1,455,000

6,198,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

11,700,000

-649,000

11,051,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

22,239,000

779,200

23,018,200

1

Alte servicii publice generale

5410

0

0

0

- Cantina de Ajutor Social și Pensiune

541050

0

0

2

învățământ

6510

1,000.000

-171.800

828,200

3

Sănătate

6610

7,100,000

0

7,100,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

7,100,000

0

7,100,000

4

Cultură, recreere și religie

6710

300,000

0

300,000

- Casa municipală de cultură

67100306

0

0

0

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

300,000

0

300.000

5

Asigurări și Asistență socială

6810

0

951,000

951,000

-Cantina de Ajutor Social și Pensiune

68105050

0

951,000

951,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

13,839,000

0

13,839,000

- Serviciul public de administrare parcări

701050

13,839,000

0

13,839,000

Excedentul anilor precedenți

-5,795,435

26,800

-5,768,635

DIREC ȚIA TEHNICA


Anexa 5 la HCL nr. 412/2014
Nominalizarea pe obiective de investiții

Total

Credite

Vcniturii proprii și subvenții

Reabilitare termica

Total buget local

Fonduri

europene (Titlu 56)

Fonduri europene (Titlu 56Fdin cxced

Obiective fin din cxced anilor prec

Bugetul local

0

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL GENERAL

448.889,0(1

120.642,00

23.019.00          50,00

305.178.00

170.856,00

2.767.00

84.070.00

47.485,00

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

245.440.00|

120.642,oo]              9.929,00

50,00

114.819.00

72.073,00

2.767,00

30.705.00

9.274,00

B

LUCRĂRI NOI

136.568,noi

0,00

5.000,00

0,00

131.568.00

92.520.00

0,(10'          24.928,00

14.120.00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI $1 ALTE CHELTUIELI

66.881.01)]

0.00

8.090,00

o.oo

58.791.00

6.263.00

0,00

28.437.00|          24.091,00

51

AUTORITĂȚI

PUBLICE Șl ACȚIUNI GENERALE

4.109,00!

0,00

0,00

0.00

4.109,00

0,00

0,00

3.626.00

483,00

B

LI ( RĂRI NOI

930.0()|

0,00

0,00 0.00

930,00

0.00

0,00

900.00

30.00

Mansardare. compartimentare. modernizare clădire

Str Moților nr. 3

400,0<)|

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

400,00

0.00

2

Mansardare clădire str Molilor nr. 7

500,00|

0.00

o,oo|          0.00

500.00

0,00

0.00

500.00

0.00

z

încălzire cu CI proprie-biroun adtnrn

^niiur<>^£X^r^j        28

30,00|

0.00

o,oo|

30.00

0.00

0.00

0,00

30.00
NWțll

3.179.00|

O.OOj

o.ool

o.ool

3.179,00|

0,00

o.ool

2.726,00|

453,00

X. /1

Dotări independente

2.126.00|

0.00

0.00

0.00

2.126.00

0,00

0.00

2 126.00

2

Expert tzejtdicari topo.stud geo. inscr CF.evaluari etc

300.0o|

0.00

0.00

0.00

300,00

0.00

0.00

100.00

200.00!

I 3

Achiziții imobile

(clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

500,00|

0.00

0.00

0.00

500,00

0.00

0.00

500.00

o.ool

Exp DAI 1 . P.T. Mansardare. compartimentare, modernizare

Clădire str Molilor ni 3

200.00I

0.00

o.oo

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.001

5

1-----------------------------

Exp.. DAI.I. P T. Mansardare clădire str Moților nr 7

50.00|

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00I

6

S F.. P T Introducere sistem de încălzire cu CT propric-biroun adrnin Cimitire str. Avram lancu nr. 28

3,oo|

0.00

0.00

0.00

3.00

0 00

0.00

0.00

3.00I

61

ORDINE PI BUCA SI SIGl HANȚA NAȚIONALA

1.09S,00j

0,00

1.095.00

0.0(1

0.00

0.00

1.095,0(1

1 c

ACHIZIȚII

l.O95.Oo|

0.00

0.00

o.ool            1.095.00

0.00

0,00

0.00

1.095,00|

1 1

Dolari independente                                                 |          1,095.0(4

0.00

0.00

0.00

1.095.00

0.00

0.00

1 0,00

1 095.0(l|

65

ÎNVĂȚĂMÂNT

15.734,1X1

0.00

829.00

0.00

14.905,00

954,00

0.00

1          11.630.00

1            2.321.00

LI CRĂRI

ÎN CONTENI ARE

3.575,00

0.00

0.00

.,,.1

3.575.00

0,00

|                 0.00

3.441.01

[

Construire gradinital Casuta Poveștilor) Bambi. str Rovine nr 3

25,00

0,00

0,00

0.00

25,00

0.00

0.00

0,0(

25.00

>

Modernizare si reconversie clădire in grădiniță si cresa st: Moților nr >8

1.420,00

0.00

0.00

0.00

1.420,00

0.00

0,0 c

1.311.00

109.00

3

Sala de sport la Colegiul National (ieorge (’osbuc

2.130,00

0.OO

0 00

0.00

2.130.00

0.00

0.00

2 130,00

0.00

Si dexiere conducta canalizare

B

LI ( RĂRI NOI

7.528.0(1

0.0(J

ll.oij              0.0(1

7.528,00

soo.oj

0.00

6.028.001

1.000,00

]       Kic. Teologic adventist Maranatha-supraetajare Corp C               |          1.000,ool

o,oo|                    o,oo|           0.00

i.ooo.ool                       ;

o.ool

1 000.0(4

•?

Reabilitarea, modernizarea extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu

150,00

0.00

o.oo

0.00

150,00

100.00

0.00

50.00

0 00

5

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Avram iancu

150,00

0.00

o.oo

0.00

150.00

100.00

0.00

50.00

o.oc

4

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Emincscu

150.00

0.00

o.oo

0.00

150,00

100.00

0.00

50.00

0.00

5

Construire, modernizare, extindere, mansardare.reconvcrsie diverse unitati de invatamant

1.958,00

0.00

0.00

0,00

1.958,00

0.00

0.00

1 958,00

0,00

6

Modernizare centrale termice in diverse unitati de invatamant

1.820,00

0.00

0.00

0.00

1.820.00

0.00

0.00

1 820.00

0.00

Modernizare, consolidare clădire str Memorandumului 22

2.100,00

o.oo

0,00

0.00

2.100.00

0.00

0,00

2.100,00

o.oc

8

Reabilitare termica unitati de invatamant in mume.

Cluj-Napoca Lic De muzica Sigismund Toduta - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100.00

o.oo

0.00

0,00

100.00

ioo.oo

0.00

0.00

o.oc

9

Reabilitare termica unitati de invatamant in munic

Cluj-Napoca Colegiul Nat George Cosbuc - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Cl.OU

0.00

0.00

c

ALTE CHELTITELI DE INVESTIȚII

4.631.00

o.oo

829,00

0.00

3.802.00

454.00

0.00

2.161.00

1.18".îmi

1

P r 1 ic Teologic adventist Maranatha supraetajare Corp C

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0,00

0.00

0.00

50,00

2

l'NITATI DE INVATAMANT

DO I ARl INDEPENDENȚI

2.071,00

0.00

829.00

0.00

1.242.00

0.00

0.00

1.100,00

112.00

3

Expertize strucl. Expsec incendii, S.F.. P T Construire, modernizare, extindere.reconvers

Mansardare . diverse unitati de invatamant

1.081.00

0.00

0.00

0.00

1.081,00

50.00

0.00

1 031.00

0.00

4

S F P T Modernizare centrale termice m diverse imitau de invatamant

440.00

0.00

0.00

0.00

440.11(1

0.00

0.00

0.00

440.00

5

S F P I Reabilitarea, modernizarea. extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu

101,00

0,00

0.00

0.00

101.00

91,00

0,00

10.00

0.00

6

S.F . PT Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea l iceului Avram lancu

71.00

0.00

0.00

0.00

71,00

61.00

0.00

10.00

o.oo

7

S F P.T Reabilitarea, modernizarea extinderea si echiparea Liceului Mihat Eminescu

62,00

0.00

0.00

0.00

62,00

52.00

0,00

10.00

0,00

8

CONSILII 1 1 OCA1

DOTĂRI INDEPENDENTE

500,00

0.00

0.00

0.00

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

9

Actualizare ST. Si elab. PT

Modernizare, consolidare clădire str Memorandumului 22

55.0(1

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

10

S 1- P I Reabilitare termica unitati de invatamant in munic

Cluj-Napoca Lic. De muzica Sigisniund Toduta- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100.00

0,00

0,00

o.oo

100,00

100.00

0.00

0.00

o.oo

11

S F P I Reabilitare termica unitati de invatamant in mume

Cluj-Napoca Colegiul Nat George Cusbuc- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100,00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

66

SĂNĂTATE

14.369.00

0,00

I               7.100,00

1

|           7.269,00

6.100.00

I                 0.00

I                 0.00

I             1.169,0(1

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

3.0011.(10

0.00

3.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 l

1

SPITAI.UI CLINIC MUNICIPAL

Reabilitare si modernizare

Spitalul Clime Municipal

3.ooo.oo|

1

0.00

3 000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.ool

1

B

LUCRĂRI NOI

5.600,liol

0.00

0.00

0.00

5.600.00

5 600,00

1

.00

.00

0,00

1

CONSILIU. LOCAL

Modernizarea si echiparea ambulatoriului dm cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca

5.600.00

1

0.00

0.00

0.00

5.600,00

5.600.00

0.00

1

0.00

0.00

1

c

ACHIZIȚII DE BUNI Rl

5.769.00

0.00

4.100.0C

1              0.00I

1           1.669.00

1              500,00

1 0,00

0.00

1 169.00

SPI1 Alt 1. ( I.IMC MUNICIPAL

DOTĂRI

4.000,001

0.00

4.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.Ool

2

CONSILII 1 LOCAL

S F .. P T Modernizarea si echiparea ambulator din cadrul Spitalului clinic mume Cluj-Napoca

500.0(1

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

1 ’

1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

S F.. P T Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

ioo.oo|

1

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo|

1

4

DIRECTIX DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DOTĂRI CABINETE MEDICALE

169,00

0.00

0.00

0.00

169,00

0.00

0.00

0,0(1

l69;00|

5

CONSILIUL LOC AL

\ctualizare S.F . P.T.Construire Spital regional de urgenta

1.000.00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

1 ooo.oo

67

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

56.223,01^

43.621,00

300,0(1

12.302,00

950,00

3.700.00

7.652.00

1 A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

45.52 l.OOl

43 621.00

0.00

0,00

1.900,00

0.00

0.00

0.00

1 900.00|

Construire sala multifuncționala de sport

45.521.00

43 621.00

0.00

0.00

1.900,00

J

0.00

0.00

0.00

1 900.00

B

LI CRĂRI NOI

5.700,00

0,00

0,00

o.oo

5.700,00

150,00

0.00

1.500,00

4.050,00

1

Construire centrul cultural Transilvania • clădire pentru Filarmonica de stat

50.00

0.00

0.00

000

50.00

1

0.00

0.00

0,00

50,00|

■>

Imbunatatirea cahtatii mediului prin înființare modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

1.200,00

0,00

0.00

0.00

1.200.00

0,00

1

0.00

0.00

3

Restaurare reabilitare monumente istorice si comemorative

1.500,00

0.00

0,00

0.00

1.500,00

0,00

1

0,00

0.00

1 500.00

1

| Modernizare cinematograf Dacia Manastur

1.500.00

0.00

0.00

0.00

1.500.00

0.00

1

0.00

1 500.00

0.00

1

5 jConstruire monumente si placi dedicate orașelor

100.00

0.00

o.oo

0.00

îoo.ool

0.00

0.00

0.00

Infratite cu municipiul Cluj-Napoca

1

6

CASA DE CULTURA A STl DEN I ILOR

Modernizare clădire

500,1)0

0.00

0.00

0.00

500.011

0.00

0.00

0.00

500.00

7

Construire Complex de agrement in baza spoitivâ din Cartierul (iheorghem. str Alexandru Vaida Voevod

250,00

0.00

0.00

0,00

250,00

1

50.00

0.00

0.00

200.00

8

Restaurare, reabilitare 1 'urmii pompierilor

450.00

0.00

0.00

0.00

450,00

50.00

0.00

0.00

400.00

1

9

Monument dedicat Holocaustului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu

< agrement, canotaj, patinoar)

50.0(1

0,00

0.00

0.00

50,00

50,00

0,00

0,00

0.00

II

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea in mume

100,00

0.00

0,00

0.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

1 c-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5.002.00

0,00

300.00

0.00

4.702.00

soo.ool                0,1)0

2.200.00

1.702.00

S I . PT Construire centrul cult

Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

2.200.00

0.00

0.00

0.00

2.200,00

0.00

0.00

2 200.00

0.00

2

SF. PT. expertiza Restaurare, reabilitare monumente istorice si comemorative

400.00

0.00

0,00

0.00

400.00

0,00

0,00

0,00

400,00

3

SF PT Modernizare cinematograf Dacia Manastur

132.00

0.00

0.00

0.00

132.00

0.00

L

0.00

0.00

132.00

4

SF. PT Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

400,00

0,00

0.00

u.oo

400,00

100.00

L

0.00

0,00

300.00

5

S F . P.T. Construire monutn si placi dedicate orașelor înfrânte cu municipiul Cluj-Napoca

20.00

0,00

0.00

0,00

20,00

0,00

0.00

0.00

20.00

6

S.F.. P I Construire Complex de agrement in baza sportivă din Cartierul Gheorghem. str Alexandru Vaida Voevod

560.00

0.00

0.00

0.00

560,00

60.00

0.00

0.00

500.00

Concurs soluții. SF. PT. expertiza Restaurare, reabilitare Tumul rompieirilor

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

100.00

0.00

0.00

100.00

8

Conc Sol S F PI Monument dedicat Holocaustului

<1,1)0

0.00

0,00

o.ooj

o.ool

1

0.00

0.00

0.00

0,00

9

S F P T Modernizare lac Parcul central Snninn Bamntiu agrement, canotaj, patinoar i

540.00

0.00

0 00

0.00

540,00

540.00

0.00

0.00

0.00

IO

Concurs soluții. 8.1 P.T Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea in inimic

50.00

0,00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

CASA DE C T 1 TI RA A STl DENI ILOR

Expertiza. S.F . P T.Modernizare clădire

200.00

0.00

0,00

0,00

200.00

!

0.00

0.00

0.00

200.00

SERVICIU. PI BUC PENTR1 ADMINISTRARE

OBIECTIVE CI L11 RALE SI SPORTIVE

300,00

0.00

300.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

DOTĂRI

300.00

0.00

300.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

68

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

18.334.00

0.00

951,00

0.00

17.383,00

5.690.00

4.000,00

7.693.00

1 A

l.l ( RĂRI ÎN CONTENI ARE

2.000.00

0.(10

0.00

0,00

2.000,00

2.000.00

0.00

0,00

o.oo|

A

2.000,00

0.00

o.ool          o.ool          2.000,00

2.000.00

0.00

0.00

o.ool

1

Centru multifimct De servicii sociale integrate Tara Minunilor

2.000,001

0.00

0.00

0.00

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

o.ool

1 ••

l.l ( RĂRI NOI

13.520.00

0.00

0.00

0,00

13.520,00

3.470.00

0.00

4.000,00

6.050.00

1 »

CENTRUL Bl CE I AR DE CRESE

4.000.00

o,oo|                    o.ool           0,00

4.(100,00

o.ool                o.ool           4.000.00I                o.ool

Construire crese si extindere crese

4.000.00

0.00

0,00

0,00

4.000.00

0.00

0.00

4,000,00

n.ooj

1 "

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6.020,00

o.ool                    o.ool           0.00

6.020.00

o.ool                o.ool                o.ool            6.020.00I

înființare adapost victime ale violentei in familie

415,00

0.00

0.00

0.00

415,00

0.00

0.00

0.00

415.00

2

Clădire pentru DASM

2.470,00

0.00

0.00

0.00

2.470,00

0.00

0.00

0.00

2 470,00l

3

i

415.00

0.00

_

0,00

0.00

415,00

0.00

1

0.00

0.00

415.00]

4

Complex de servicii socio-medicale pentru adulti

2.250.00

O.oo

0.00

o.oo

2.250,00

0.00

0.00

0.00

2.250.00

5

Atelier de insertie-spalatorie auto

235,00

0.00

o.oo

0,00

235,00

o.oo

0.00

0.00

235.Oo|

6

Unitate de economie sociala Spălător ie rufe

235,00

0.00

0.00

0.00

235.00

0.00

U

0.00

0.00

235.00

1 »

CONSILIUL LOCAL

3.500.00

o.ool                  0.00

0.00

3.500,00

3.470.00

0.00

0.00

30.0(.i|

1

Centru multifunct De servicii sociale integrate ptr Persoane virstnice nr. 1

2.650.00

0.00

0.00

0.00

2.650.00

2 620.00

0.00

0.00

30.00|

2

Centru multifunct De servicii sociale integrate ptr Persoane virstnice nr 2

750.0(1

o.oo

0.00

0.00

750,00

750.00

0.00

0.00

iwol

3

Centru social și comunitar integral pentru incluziunea comunităților defavotizate din Zona Metropolitana Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât

Calea Baciului nr. 18.

100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

L

0.00

0.00

o.oo

l c

A< IIIZI III DE HUNI RI

2.814.0(1

o.on|                951.0(4          o.ool          1.863.00

220.00

0.00

o.oo

1 643,Oo|

|     IcF.NTRl'L BUGETAR DE CRESE

510,00

0.00

0,00

0.00

510.00

0.00

0.00

0,00

510.00|

r~

DOTĂRI CRESE

360.0C

1                     o.ool                      o.ocj

o.ool

360.00

0.00

0.00

o.ool

360.Oo|

2

S 1.. P T Construire crese si extindere crese

150.0C

0.00

0,00

0.00

150,00

o.oo

0.00

0.00

150.00

1     Idirecti a de asistentă socială

698,01

| 0.00

0.00

0.00

698,00

0.00

0.00

0,00

698.001

1

SE PI Înființare adapost victime ale violentei in familie

15,01

| 0.00

0.00

o.oo

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

1

S E P T. Clădire pentru BASM

15,IM

0.00

0.00

0.00

15,00

0.00

0.00

0,00

15.00

3

S.F . P T Centru de consiliere parmti si copii

I5.«

0.00

0.00

0,00

15,00

0.00

0.00

0.00

15,00

4

SEPT Complex de servicii socio-medicale pentru adulti

30.(11

11 0,00

0.00

0.00

30,00

0.00

0.00

0.00

30.00

1

S E . P T \telier de insertie-spalatorie auto

15.0

>| 0.00

o.oo

0,00

15,00

0.00

0.00

0.00

L5.00|

6

S F . P I l Jnitate de economie sociala - Spălătorie rufe

15,00

0.00

0.00

0.00

15,00

O.OO

0 00

0,00

is.ool

| 7

DO'I ARI ASISTENTA SOCI ALA

593.01)1

o.oo

0,00

0.00

593.00

Too

uoo|

o.ool

593.00I

[     ICONSILII 1. LOCAL

220,oo|

0.00

0.00

0.00

220,00

220.00

o.ool

o.ool

O.ool

1

S F . PI Centru social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitana Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pala Rât

Calea Baciului nr. 1X

10.0(1

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0,00

0.0(1

0.00

■>

S.F . P T Centru multifunct De servicii sociale integrate pir Persoane virstmce nr. 1

50.0(j

0.00

0,00

0.00

50.00

50.00

0 00

0,00

3

S F P T. Centru multifunct. De servicii sociale integrate pir Persoane virstnice nr 2

50.0(1

0.00

0.00

0.00

50.00

50,00

0.00

0.00

oooj

4

S.F PT Centru multifunct De servicii sociale integrate Prison Fellwoship Romama

10,00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

5

S F . PT Construire centre sociale

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENS.

1.386,0()|

o.oo

951.00|           0,0()|             435.00|                0.00

0.00

0,00

435.00I

DOTĂRI CANTINA

l.386,00|

0.00

951.00

0.00

435.00

0.00

0.00

0.00

435.00

70

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

f (           1

116.096,001

0.00

13.839.00

50.00

102.207.00

70.520.00

2.389,00

20.650,00

8.648.00

1 '

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                              |       54.319.0(11

0,00

6.929.00

50,00

47.340,00

36.411.00

2.389.0C

6.300,01

2.240.00I

1

CONSILIUL !.()< AL

46.760,00|

o,oo|                    o.ool          5o,oo

46.710,0o|          36.41 l.ool          2.389,00

6.300,00

1 610.001

Reabilitare termica clădiri multietajate

1.550,00

0.00

0.00

50.00

1.500.00

0,00

0.00

0.00

1 500,00

2

Modernizare si extindere iluminat public

6.000,00

0.00

0.00

0.00

6.000,00

0.00

0.00

6.000.00

o.ool

3

Centrul de excelenta pentru industrii creative

35.110,0(1

0.00

0.00

0,00

35.110,00

I

35 000 00

_

0 00

0,00

110.00

4

Case sociale integrate pentru comunitate str 1. Cot mânu nr 5

4.100,00

0.00

0 00

0.00

4.100,00

1.411,00

2.389.00

300.00

0 00

SERVIL U L Pl’BLIC DE INTERES LOC AL PENTRl ADMINISTRAREA PARC ARILOR

6.929,0(|

0.0(1               6.929.0(1           0,OC|

7oo|

0.00

0.00

Parking suprateran str. Mehedinți - Negoiu

6.929,00

0.00

6.929,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

I      IRADP                                                         |          630.0d|

O.od                  o.oj          0.0(l|            630.0(1               o.ool              o.ool              o.ool                   )

Modernizare sediu calea Someseni nr 2

630,00

0,00

0.00

0.00

630.00

0.00

0.00

0.00

630.00

1 B

1.1 ( RĂRI NOI                                                     |         45.190.00|

o.ool              5.000.00I          o.ool         40.190.00l          32.600.00|               O.ool          5.000.00

2.590.0(l|

j      IcONSILIl'L l.OL AL

39.575.uol

o.ool                    0.00

0,00

39.575,00

32.600,00l              O.ool          S.OOO.OOl           1.975, Uo|

1 T E Construire locuințe prin ANI

50.00

0.00

o.oo

0.00

50.00

0.00

0 00

0.00

50.00

1

T

Branșamente si racorduri la rețelele publice

200,00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0 00

200.00

1

3

Construire rcconversie funcționala locuințe sociale

300,00

0.00

0.00

0.00

300,00

100.00

0.00

o.ool             200.00

1 1

4

Viabilizare amplasament zona Lomb

300,00

0.00

0.00

0,00

300,00

0.00

o.on

300.00

1

5

Construire, modernizare capele in cimitire

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200,00

1

6

Centrul TE \M ZMC de sprijinire a afacerilor

15.200,00

0.00

0.00

0,00

15.200,00

15 000.00

0.00

000

200.00

7

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

15.000,00

0.00

0,00

0.00

15.000.00

15.000,00

0,00

0.00

0 00

8

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celoi provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Câu l-craie nr 4 ap 4

500,00

0.00

0.00

0.00

500,00

500,00

0.00

0.00

0.00

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajare din Zona Metropolitan?. Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segrcgatc și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de

9

urgentă str Locomotivei nr 1 ap 1

200,00

0.00

0,00

0.00

200,00

200,00

0.00

0,00

0,00

IO

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregare și izolate din Pata Răi prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

sti Anton Pan nr 8-10. ap 2

200,00

0,00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

11

Modernizare si extindere sist iluminat public led SWISS

Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1.000,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

12

Iluminat arhitectural clădiri

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

300.00

1;

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile in zona Pata Rât

Someseni. Ana Industrială Pata Rât

600.00

0.00

0.00

0.00

600,00

600.00

0.00

0.00

0.00

14

Protejare si intervenție asupra cladinlor situate in Ansamblul uiban-Centrul istoric al mume Cluj-Napoca

5.000,00

0.00

0.00

0.00

5.000.00

0.00

0.00

5.000.00

0 00

15

Lucrări tehmco-edilitare pentru proiectul Bade Someseni

HCL 498/2013

525.00

0.00

0.00

0.00

525.00

0.00

0.00

0.00

525.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL                1       5.000.0(1

PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

O.ool              5.000,0(1          o.ooj              il.ml               0.00

0.00

I                 0.00

0,00

Parkinguri in cartiere

5.000.00

0.00

5.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

RADP

615.001

o.ool                  o.ool          o.ool            615.00                o.ool               0.00

o.ool             615.oo|

1 Alindere cenlm de ecarisaj

395,00

0.00

0.00

395.00

0.00

0.00

0.00

395.00

1

Modernizare Ștrand - Baza de agrement (ingorescu

120.00

0.00

0.00

0.00

120,00

0.00

0.00

0.00

120.00

Modernizare piața de vechituri

100,00

0.00

0.00

o.oo

100.00

0.00

0.00

0.00

00.00

I c

ACHIZIȚII DE Bl NURI

16.587,0(4

o.ool

1.910.0(4

0.0(4

14.677,00

1.509.0(4

0,0(4

9.350.0(4

3.818.0(1

CONSILIUL LOCAL

10.617,00

o,oc|

0.0(4

0.0(4

10.617,00

1 509.0(4

0.0(4

5.350,0(4

3.758,0(1

S.F . P. I. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Municipiul Cluj-Napoca <certtficate energetice, expertize, audit. etci

450.00

0,00

0.00

0.00

450.00

300.00

0.00

0.00

150.00

| 2

Dotări urbane

3.000.01)1

0.00

0,00

0.00

3.000.00

0.00

0,00

3.000.00

0.0(J

3

Studii de amplasament penini diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate S.F.PT. Etc.)

1.000.00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

500.00

0.00

0.0(1

500.00

4

Reactualizare PUG

1.800.00

0.00

0.00

0.00

I.<800.00

0.00

0.00

1 800.00

0.0(1

5

S.F . P T Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind dm comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str. Căii Ferate nr 4, ap 4

3.00

0.00

0.00

0.00

3,00

3.00

0.00

0.00

0.00

6

S.F , P T Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Răt, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str Locomotivei nr 1. ap 1

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7

S.F P T Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str Anton Pan nr 8-10 ap 2

3,00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8

PUZ - PI D PAT.studii de urbanism si studiu de circulație

1.200.00

0,00

0,00

0.00

1.200.00

0.00

0.00

0.00

I 200.00

9

Pl'Z .SEP I Drum de mare viteza dm

num Clu|*Napoca spie Autostrada A3 prin nord -vest

250.00

0.00

0.00

0.00

250,00

0.00

0.00

0.00

250.00

10

Expertiza . S F DA1.I P T imobile fond de stat

150.00

0.00

0.00

0,00

150.00

0,00

0.00

0.00

150.00

II

Consolidare si reabilitare, calam naturale imobile fond

950,00

0.00

0.00

0,00

950.00

0,00

0.00

0.00

950.00

de stat

12

S F PT Branșamente. racorduri la rețelele publice

20.00

0.00

0.00

0,00

20.00

0.00

000

0.00

13

S.F . P T Construire reconversie funcționala locuințe sociale

.84.00

0.00

0.00

0.00

.84.00

84.00

0,00

0.00

0.00

14

? T - L.T.E, branșamente Constr loc prin \NL

50,00

0.00

0,00

0.00

50.00

0.00

0 00

0.00

50,00

15

S ! P T Viabilizare amplasament zona l.omb

180.00

0.00

0.00

o.oo

180.00

0.00

0.00

180.001

1

16

S F P T. Construire, modernizare capele in cimitire

50,00

0,00

0.00

0.00

50,00

0.00

0.00

0.00

50,00

17

PUD. S F . P T Parking Hasdeu

140,00

0.00

0.00

0.00

140.00

o.oo

0.00

0 00

140.00

18

S.F PT iluminat public si arhitectural cladtn

70,00

0.00

0.00

0.00

70,00

0.00

0.00

0.00

70.00

19

S F . P 1 Modernizare si extindere sist iluminat public led

SWISS - Programul de Cooperate Elvețiano -Român

100,00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0,00

20

Plan director râul Someș ( S F , P.T)

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0 00

21

DALE P I Protejare si intervenție asupra clădirilor situate in ..Ansamblul urban-Centrul istoric al inunic Cluj-Napoca

550,00

0.00

0.00

0.00

550,00

0.00

0,00

550.00

0.00

22

S F.. P.T Lucrări tehnico-edilitare pentru proiectul Băile

Someseni HCL 498 2013

48,00

0.00

0,00

0.00

48,00

0,00

0.00

0.00

48.00

23

S F . P.T Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rât

Someseni. Ana Industrială Pala Rât

16,00

0.00

0.00

0.00

16,00

16.00

0.00

0.00

o:oo

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRl ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

1.910.00

0,00

1.910,00

11.01^ 0.00

0,00

0.00

0,0(1

0.00

PUD. S F . P.T Parking suprateran str

Mehedinți Ncgoiu

10.00

0.00

10,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■>

PI'/ PUD. S F ,PT Parking-urt ni

camere

900.00

0.00

900.00

0.00

<1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Dotări independente

1.000.00

0.00

1.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

RADP                                                     1        4.060.0(1

o.oo

o.ool

o.od

4.06(1,(10

o.ool

o.od

4.000.0(4

60.00I

S.F.. P.T Modernizare strand-baza de agrement Gngorescu

39.00

0.00

0.00

0.00

39,00

0.00

0,00

0.00

39.00

(I 2 |Dotari independente

4.000.00I

o.ool                  0.00

0.00

4.000,00

0.00

0.00

4.000.00

o.ool

3

S F . P.T Modernizare clădite adm stana de mixturi

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

S.F . P. I Modernizare Piața de vechituri

21,0(1

0.00

0.00

0,00

21,00

0.00

0.00

0.00

21.00

74

PROTECȚIA MEDIULl l

7.680.0(1

0,00

1

0.00

7.680,00

4.612.00

1

378.00

I           2.000.00

690.0(1

I '

LUCRĂRI ÎN CONTINl ARE

4.990.00

0.00

o.ool          o.ool          4.990,00

4.612.00l            378,00

0.00

o.ool

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

4.990.00

0.00

0.00

0.00

4.990.00

4 612 00

378.00

0.00

0 00

I <•

ACHIZIȚII DE BUNURI                                  1        2.690,0(4

0,00

0,0(J           0.0(4           2.690.0(4                0.0(4                0.0(1

2.000,0(1

690.0(4

I

CONSILII LOCAL                                      |        2.690,0(4

0.0(1                  0,0(4          0,0(4          2.690.0(4               o.oo|              0,00

2.000,00

(>90.0(4

S 1 .P T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

560,00

0.00

0.00

0.00

560.00

1

0.00

0.00

0.00

560.00

*>

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

2.000,00

0.00

0,00

0.00

2.000.00

0.00

0.00

2.000.00

3

Realizarellarta de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii )

130,00

0.00

0,00

0.00

130,00

0.00

0.00

0,00

130.00

I 81

Combustibil si energie

4.940.0(4

o.on|                    0,01

1            0.0c

4 940.00

0.00

0.00

|           4 940.00

i                  o.ool

U

UT RARI ÎN CONTINl ARE

2.940.00I

0,00

0.00

0.00

2.940.00

0.00

O.0(

2.940,00

o.ool

I

RAI

2.940.0(1

0.00

0.00

0.00

2.940,00

0,00

o.ool

2.940.00I

o.ool

I

Modernizare recele termice aferente program de reabilitare străzi

2.940,00

0.00

0.00

0.00

2.940.00

0,00

0.00

2 910.00

0.00

I «

LUCRĂRI NOI

2.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0.00

0.00

2.000.00

o.ool

I »

RAI

2.000.00|

0.00

0.00

0.00

2.000.00

0.00

0.00

2.000.00|

Alimentare cu energic termica, automatizare clienti noi

2.000,00

0.00

0.00

0.00

2.000.0(1

0.00

0.00

2 000.00

84

TRANSPORTURI

210.309,00

77.021.00

o.oq

I33.2S8.00

82.030,00

(1,0(1

33.524,00|

17.734.00

I A

LUC RĂRI ÎNCONT1.NT \RE

129.095.00

77.021.00

0,00

0.00

52.074,00

29.050,00

0,00

18.024,00

5.000.00|

Modernizare străzi conform IICL5 2004 si HCL 522.. 2000

1.600,00

0.00

0.00

0.00

1.600.00

0.00

0.00

1 600.00

0,00

•>

Amenajare . modernizare străzi.poduri, ele

98.445,00

77 021.00

0.00

0.00

21.424.00

0.00

0.00

16.424 00

5 000.00

Rețea de statii seif service de închiriere biciclete

Etapa l

5.600,00

0.00

0,00

0.00

5.600.00

5.600.00

0.00

0.00

0.00

4

Modernizarea sistemului de transport public in comun in ZMC etapa 1

22.500.00

0.00

0.00

0,00

22.500,00

22.500.00

0.00

0.00

0.00

5

Modernizare linie de tramvai pe ruta P-ta Gani

B-dul Muncii

800.00

0.00

0.00

0.00

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

6

Modernizare linie de tramvai pe ruta Manastur P-ta Gării

150,00

0.00

0.00

0.00

150,00

150.00

0.00

0.00

0.00

I 11

LI URĂRI NOI

56.100,00

0.00

0.00

0,00

56.100.00

50.200.00

0,0c

5.500,0(1

400,(H,

1

Consilii local

56.100,00

0.00

1                        0.00

|            0.00

56.100,00

50.200.00

1

5 500.0C

400.0(1]

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industriala

30.000,00

0.00

0.00

0.00

30.000,00

30.000.00

0.00

0.00

0.00

2

Semaforizare intersecții si treceri de pietoni

2.500.00

0.00

0.00

0.00

2.500.00

0,00

0.00

2 500,00

0.00

3

Dezvoltare si modem semaforizare realizare sincronizare in intersectuu si pe dif axe de traversare

8(10.(10

0.00

0.00

0.00

800.00

o.oo

0.00

800 00

0.00

4

Rețea de staln seif service de închiriere biciclete

Etapa 2

100,00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0,00

0.00

0.00

5

Modernizare P-ta Mihat Viteazu

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

6

Amenajare spațiu pietonal str Kogalniceanu si străzi adiacente

511.00

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

7

Reabilitare fantana arteziana P-ta l 'ntrn

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

200.00

.300.00

8

Modernizare si extindere pasaje pietonale subterane

2.000.00

0.00

0,00

0.00

2.000,00

0.00

0.00

2000.00

0.00

9

Acces din str Oașului la cart l.oinb. Cluj-Napoca (Ext relele apa canal pe str. Oașului)

10.000,00

0.00

0,00

0,00

10.000.00

10 000.00

0.00

0,00

0.00

10

Modernizare str Făgetului in munic Cluj-Napoca

100,00

0.00

0.00

o.oo

100,00

100,00

0.00

0.00

o.oo

II

Refacerea infrastructurii Orașului

Comoara-modem cai acces centru istoric

10.000,00

0,00

0.00

0.00

10.000,00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

1 <

ACHIZIȚII DE BUNURI                                  |       25.114.0(4

0,0(4                  0.0(4          0.0(4         25.114,0(4           2.780,0(4              0.0(4         10.000,0(4          12.334,0(4

1

Consiliul local                                                           |          li.()5(M)()|

0.0(4                  0.0(4          0.0(4         11.050.0(4           2.780.0(4              0.0(4          6.500.0(4                   j

1

S.F, P T.exp. Amenajare, modernizare, consolidare strazi.poduri. etc

2.000.00

0.00

0.00

0.00

2.000,00

500,00

0,00

1.500.00

o.oo

Concurs soluții. S.F. P T Reabilitare, modernizare

Piața Mihai Viteazu

100.00

(i.oo

0.00

0.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

Consolidări de drumuri poduri, etc

5.000.00

0.00

0.00

0.00

5.000,00

0.00

0.00

5.000.00

0.00

4

S I P.T Cons. Modernizarea tramei stradale de acces ia zona industriala

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.0C

0,00

0.00

0 00

5

S.F.. P T Semaforizare intersecții si treceri de pietoni

100,00

0.00

0.00

0.00

100.0(

0.00

0.00

o.oc

loo.oo

6

S.F PI Acces din str Oașului la cart Lomb. Cluj-Napoca

30,0(1

0,00

0.00

0,00

30.00

30.00

0.00

0 00

0.00

7

S.F PT Modernizare str Făgetului in munic Cluj-Napoca

100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100,00

0.00

O.oo

0 0(1

8

S F P T Rețea de stătu seif service de închiriere biciclete

Etapa 2

100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

9

S.F. P.T Modernizare si extindere pasaje pietonale subterane

250.00

0,00

0.00

0.00

250,00

0.00

0.00

0.00

250.00

10

Studii PUZ PUD. S F . P T Pasaj subteran auto

900.00

0.00

0.00

0.00

900,00

0.00

0.00

0.00

900.00

II

Concurs soluții. S.F. P.T Amenajare spațiu pictonal str Kogalniceanu si străzi adiacente

100.00

0.00

0.00

0,00

100,00

0.00

0.00

0.00

100 00

12

DALI. P.T Reabilitare fantana arteziana P-ta Unirii

20,00

0.00

0.00

0.00

20,00

0.00

0.00

0.00

20.00

13

S.F . P T Construire tren suspendat monorai

100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

14

S.F . P.T autobuze electrice - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

500.00

0.00

0.00

0.00

500,00

500.00

0.00

0.00

0,00

15

CONS1I.IU1 LOC Al

Dotări independente autobuze electrice - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1.500,00

0.00

0 00

0.00

1.500,00

1.500.00

0.00

0.00

0.00

16

P i Modernizare si amenajare pietonale străzi si piațete

200.00

0,00

0.00

0.00

200,00

0.00

0.00

0.00

200.00

Compania de transport pi buc clt j-napoca s.a.

14.064.00

1

0.00

o.oo

0.0(1

14.064.110

0.00

;                 o.oo

|           3.500.01

I          10.564.oJ

1 1

[Dotări independente

14.064.0(1

L

o.oo

1

0.00

14.064.00

0.00

1 0.00

!            3.500.00

§           I0.564.00|

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 6 la HCL nr 412/2014

CREDITE DE ANGAJAMENT

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

CapitoL/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Mansardare, compartimentare, modernizare clădire str.Moților nr.3

02

51/71

5.000,000

Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

2,000,000

Introducere sistem de încălzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str.Avram lancu nr.28

02

51/71

30,000

Dotări independente

02

51/71

2,126,000

Expertize, ridicări topo.stud. geo. înscr. CF, etc

02

51/71

378,000

Achiziții imobile (clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

02

51/71

7,400,000

Exp.. DALI, P.T. Mansardare, compartimentare, modernizare Clădire str. Moților nr. 3

02

51/71

1,000,000

Exp., DALI, P.T. Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

50,000

S.F., P.T..Introducere sistem de incalzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str.Avram lancu nr.28

02

51/71

3,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

17,987,000

Jj

cap. 51 Autorități rubiice și acțiuni externe

02

17,987,000

Dotări independente

02

61/71

1,095,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

1,095,000

2

Cap. 61 Ordine publică și siguranță națională

02

1,095,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/56

100.000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram lancu

02

65/56

100,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/56

100,000

Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Liceul de Muzica Sigismund Toduta-Programul de cooperare Elvetiano-Roman

02

6>*<fc<bî

îoo.ooo

/ *  /r—„ X Tr X

Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-Colcgiul Nat. Georgc Cosbuc-Piogiamul de cooperare Elvetiano-Roman

02

/ w6m

W \ * npo.ooo

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Expertize struct, Exp sec incendii, S.F., P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie, .Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/56

50,000

S.F.. P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/56

91,000

S.F.. P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/56

61,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/56

52,000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

754,000

Construire grădinița Bambi, str. Rovine nr. 3

02

65/71

1,000

Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

4,000,000

Modernizare și reconversie clădire în grădiniță și creșă str. Moților nr.58

02

65/71

290,000

Sală de sport la Colegiul Național George Coșbuc și deviere conductă canalizare

02

65/71

2,130,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/71

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/71

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

50,000

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie diverse unități de învățământ

02

65/71

2,100,000

Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

02

65/71

2,000,000

Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului 22

02

65/71

9,000,000

P.T. Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

100.000

Expertize struct, Exp sec incendii, S.F., P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie. Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/71

2,000.000

S.F.. P.T. Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

02

65/71

440,000

CONSILIUL LOCAL DOTĂRI INDEPENDENTE

02

65/71

500.000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/71

10.000

Nr.

crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram lancu

02

65/71

10,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

10,000

Actualizare S.F. și elab. PT Modernizare, consolidare clădire str.Memorandumului 22

02

65/71

1,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

22,742,000

3

Cap. 65 învățământ

02

23,496,000

CONSILIUL LOCAL Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca

02

66/56

31,500,000

CONSILIUL LOCAL S.F., P.T. Modernizarea și echiparea ambulator din cadrul Spitalului clinic munic Cluj-Napoca

02

66/56

389,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

31,889,000

CONSILIUL LOCAL Actualizare S.F., P.T.Construire Spital regional de urgență

02

66/71

1,000.000

titlul 71 Active nefinanciare

02

1,000,000

4

total cap. 66 Sănătate

02

32,889,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul

Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

2,000,000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/56

50,000

Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement, canotaj, patinuar)

02

67/56

50,000

S.F., PT îmbunătățirea calității mediului prin infiintarea/modemizarea de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/56

100,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

60,000

Concurs soluții, SF, PT. expertiză Restaurare, reabilitare Tumul pompierilor

02

67/56

100,000

SF PT Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement canotaj, patinuar)

02

67/56

540,000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

2,900,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire sală multifuncțională de sport

02

67/71

2,000,000

Construire centrul cultural Transilvania - clădire pentru Filarmonica de stat

02

67/71

50,000

îmbunătățirea calității mediului prin înființare/modemizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

1,200,000

Restaurare, reabilitare monumente istorice și comemorative

02

67/71

1,500,000

Modernizare cinematograf Dacia - Manastur

02

67/71

3,000,000

Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

100,000

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR Modernizare clădire

02

67/71

5,000,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

2.000,000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/71

400,000

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

100,000

S.F., PT Construire centrul cult. Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

02

67/71

100,000

SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare monumente istorice și comerative

02

67/71

400,000

SF. PT Modernizare cinematograf Dacia Manastur

02

67/71

150,000

S.F., P.T. îmbunătățirea calității mediului prin înființare/ modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

300,000

S.F., P.T. Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

20,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

500,000

Concurs soluții, SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare Tumul pompierilor

02

67/71

100,000

Concurs soluții, S.F., P.T. Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

50,000

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR

Expertiza SF PT Modernizare clădire

02

67/71

200,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

17,170,000

5

total cap. 67 Cultură, recreere și religie

02

20,070,000

Nr.

crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitoi/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Țara Minunilor

02

68/56

1,830.000

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

5,162,000

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

6,500,000

Centrul social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18

02

68/56

100,000

S.F., P.T. Centru social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18.

02

68/56

10,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

1,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

50,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Prison Fellwoship Romania

02

68/56

400,000

S.F., P.T. Construire centre sociale

02

68/56

100,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

14,153,000

6

total cap. 68 Asigurări și Asistență Socială

02

14,153,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/56

4,500,000

Case sociale integrate pentru comunitate str. 1. Coroianu nr. 5

02

70/56

500,000

Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

100,000

1

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/56

47,000,000

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

32,000,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4. ap. 4

02

70/56

500,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Locomotivei nr. 1, ap.l

02

70/56

400,000

'Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

--!

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

02

70/56

300,000

Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

1,000,000

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pata Rât Someșeni, Aria Industrială Pata Rât

02

70/56

2,000,000

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

300,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții ( avize, studii de oportunitate, S.F., P.T., etc.)

02

70/56

5,000,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4

02

70/56

3,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgențăstr. Locomotivei nr. 1, ap. 1

02

70/56

3,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

02

70/56

3,000

SF, PT Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

1,000,000

S.F.. P.T., Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

100,000

Plan director râul Someș ( S.F., P.T.)

02

70/56

500,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

95,209,000

Reabilitare termica clădiri multietajate

02

70/71

1,500.000

Modernizare si extindere iluminat public

02

70/71

4,000,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/71

110.000

Case sociale integrate pentru comunitate str. I. Coroianu nr. 5

02

70/71

300,000

L.T.E. Construire locuințe prin ANL

02

70/71

50,000

Branșamente si racorduri la rețelele publice

02

70/71

300.000

1—

Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/71

200.000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

500,000

Construire, modernizare capele în cimitire

02

70/71

1,600,000

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/71

200,000

Iluminat arhitectural clădiri

02

70/71

700,000

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în .Ansamblul urban-Centrul istoric al municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

5,000,000

Lucrări tehnico edilitare pentru proiectul Băile Someșeni

02

70/71

525,000

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

150,000

Dotări urbane

02

70/71

7,000,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate, S.F, etc.)

02

70/71

500,000

Reactualizare PUG

02

70/71

1,519,000

PUZ - PUD , PAT,studii de urbanism și studiu de circulație

02

70/71

1,401,000

PUZ, S.F., P.T. Drum de mare viteză din mun. Cluj-Napoca spre Autostrada A3 prin nord -vest

02

70/71

3,150,000

Expertiză , S.F.. DAL.I, P.T imobile fond de stat

02

70/71

150,000

Consolidare și reabilitare imobile fond de stat

02

70/71

950,000

S.F.. PT Branșamente, la rețelele publice

02

70/71

300,000

P.T.-L.T.E, branșamente Constr. Locuințe sociale prin ANL

02

70/71

50,000

S.F.. P.T. Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

229,000

S.F., P.T. Construire, modernizare capele în cimitire și cimitir

02

70/71

15,000

PUD, S.F., P.T. Parking Hasdeu

02

70/71

10,000

S.F., P.T. iluminat arhitectural clădiri investiții

02

70/71

200,000

DALI, P.T. Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban-Centrul istoric al munic Cluj-Napoca

02

70/71

550,000

S.F., P.T. Lucrări tehnico-edilitare pentru proiectul Băile Șomeșeni

H.C.L. 498/2013

02

70/71

48.000

titlul 71 Active nefinanciare

02

31,207,000

Nr

crt

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

total cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

02

126,416,000

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

02

74/56

4,990,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

4,990,000

S.F.,P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

560.000

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

2,000,000

Realizare Hartă de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii)

02

74/71

130,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

2,690,000

8

total cap. 74 Protecția mediului

02

7,680,000

Rețea de stații seif service de închiriere biciclete

02

84/56

9.427,000

Modernizarea sistemului de transport public în comun în ZMC - etapa I

02

84/56

8,815,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta P-ța Gării B-dul Muncii

02

84/56

500,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta Manăștur P-ța Gării

02

84/56

587,000

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

88,500.000

Rețea de stații sef service de închiriere biciclete Etapa 2

02

84/56

100,000

Acces din str. Oașului la cart Lomb. Cluj-Napoca (Ext rețele apă canal pe str. Oașului)

02

84/56

10,000,000

Modernizare str. Făgetului în munic Cluj-Napoca

02

84/56

100,000

Refacerea infrastructurii Orașului Comoară-modem căi acces centru istoric

02

84/56

30,000,000

S.F., P.T., exp. Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri. etc.

02

84/56

500,000

S.F., P.T Cons. Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

754,000

S.F., P.T. Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca

02

84/56

30,000

S.F., P.T. Modernizare str. Făgetului in municipiul Cluj-Napoca

02

84/56

204,000

S.F.. P.T.. Rețea de stații seif service de închiriere de biciclete Etapa 2

02

84/56

100.000

L

SF PT -autobuze electrice-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

84/56

500,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Dotări independente - autobuze electrice-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

84/56

1,500.000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

151,617,000

Modernizare străzi conform HCL5/2004 si HCL 522/2000

02

84/71

1,600,000

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

02

84/71

70,000.000

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02

84/71

2,500,000

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și pe dif axe de traversare

02

84/71

800,000

Modernizare P-ța Mihai Viteazu

02

84/71

5,000,000

Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

3,000,000

Reabilitare fântâna arteziană P-ța Unirii

02

84/71

500,000

Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

2,000,000

S.F. P.T,exp. Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc

02

84/71

2,000,000

Concurs soluții, S.F, P.T. Reabilitare, modernizare Piața Mihai Viteazu

02

84/71

356,000

Consolidări de drumuri, poduri, etc.

02

84/71

5,000,000

S.F., P.T. Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02

84/71

200,000

S,F. P.T.Modemizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

250,000

Studii, PUZ, PUD, S.F., P.T. Pasaj subteran auto

02

84/71

900,000

Concurs soluții, S.F, P.T. Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

100,000

DALI, P.T. Reabilitare fântână arteziana P-ța Unirii

02

84/71

20,000

SF PT Construire tren suspendat - monorai

02

84/71

100,000

PT Modernizare si amenajare pietonale străzi si piatete

02

84/71

200,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

94,526,000

9

total cap. 84 Transporturi

02

246,143,000

I

TOTAL BUGET LOCAL

489,929,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire sala multifuncționala de sport

07

67/71

30,860,193

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

07

84/71

77,021,000

II

TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE

07

107,881,193

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 7


CREDITE DE ANGAJAMENT - unități subordonate

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

1

învățământ

Dotări Independente

02

65/71

1,242,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

1,242,000

Total cap.65 învățământ

02

1,242,000

Total Buget Local

02

1,242,000

Dotări Independente

10

65/71

829,000

titlul 71 Active nefînanciare

10

829,000

Total cap.65 învățământ

10

829,000

_

Total Venituri Proprii și Subvenții

10

829,000

! ' -

TOTAL învățământ

2,071,000

2

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Dotări Cabinete medicale

02

66/71

168,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

168,000

Total cap.66 Sănătate

02

168,000

înființare adăpost victime ale violenței în familie

02

68/71

415,000

Clădire pentru DASM

02

68/71

2,470.000

Centrul de consiliere părinți și copii

02

68/71

415,000

Complex de servicii socio-medicale pentru adulți

02

68/71

O   V

Atelier de inscrțic-spălătorie auto

02

68/71/*4*

Page 1

iii

Unitate de economie socială- Spălătorie

02

68/71

235.000

S.F., P.T., Înființare adăpost victime ale violenței în familie

02

68/71

15,000

S.F.. P.T.. Clădire pentru DASM

02

68/71

15,000

S.F., P.T..Centrul de consiliere părinți și copii

02

68/71

15,000

S.F., P.T. Complex de servicii socio-medicale pentru adulți

02

68/71

30,000

S.F., P.T., Atelier de inserție-spălătorie auto

02

68/71

15,000

S.F., P.T., Unitate de economie socială- Spălătorie rufe

02

68/71

15.000

Dotări Asistență Socială

02

68/71

593,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

6,718,000

Total cap.68

02

6,718,000

Total Buget Local

6,886,000

Reabilitare și Modernizare Spitalul Clinic Municipal

10

66/71

3,000.000

Dotări Independente Spitalul Clinic Municipal

10

66/71

4,000,000

SF, PT Reabilitare și modernizare Spitalul Clinic Municipal

10

66/71

100,000

titlul 71 Active nefinanciare

10

7,100,000

j~ —=

Total Venituri Proprii și Subvenții

7,100,000

TOTAL Direcția de Asistență Socială și Medicală

13,986,000

3

Centul Bugetar de Administrare a Creșelor

Construire creșe și extindere creșe

02

68/71

4,000,000

Dotări Creșe

02

68/71

360,000

S.F..P.T. Construire creșe

02

68/71

150,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

4,510,000

Total Buget Local

4,510,000

TOTAL Centul Bugetar de Administrare a Creșelor

4,510,000

4

Cantina de Ajutor Social

1                                         îl

Dotări Independente

02

68/71

435,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

435,000

Total Buget Local

435,000

Dotări Independente

10

68/71

951,000

titlul 71 Active nefinanciare

10

951,000

Total Venituri Proprii și Subvenții

951,000

TOTAL Cantina de Ajutor Social

1,386,000

5

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

Dotări Independente

10

67/71

300,000

titlul 71 Active nefinanciare

10

300,000

Total Venituri Proprii și Subvenții

300,000

TOTAL Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

300,000

6

Serviciul Public de Interes Local Pentru Administrarea Parcărilor

Parking suprateran str.Mehedinți -Negoiu

10

70/71

8,100,000

Parkinguri în cartiere

10

70/71

5.000,000

PUD, SF. PT. Parking suprateran str.Mehedinți -Negoiu

10

70/71

10,000

PUZ. PUD. SF. PT. Parkinguri în cartiere

10

70/71

900,000

Dotări independente

10

70/71

1,000,000

titlul 71 Active nefinanciare

15,010,000

Total Venituri Proprii și Subvenții

15,010,000

TOTAL Serviciul Public de Interes Local Pentru Administrarea Parcărilor

L

15,010,000

Municipiul Cluj-Napoca                                           Anexa 9 la Hotărârea nr. 412/2014

Direcția Economică

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2014

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară

TOTAL

/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

134,459,000

0

134,459,000

1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

119,259,000

0

119,259,000

2. Drepturi salariale prevăzute în titluri executorii conform O.U.G.71/2009 actualizată - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

15,200,000

0

15,200,000

II BUNURI SI SERVICII din care:

27,554,138

19,654,147

47,208,285

a. cost/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

16,013,793

0

16,013,793

b. sume alocate din bugetul local

11,540,345

19,654,147

31,194,492

III. TRANSPORT - sume alocate din bugetul local

0

8,648,000

8,648,000

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

9,398,506

9,398,506

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

1,228,000

1,228,000

VI.FONDURI NERAMBURSABILE-sume alocate din bugetul local

0

31,500

31,500

TOTAL

162,013,138

38,960,153

200,973,291

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 8 la Hotărârea nr.412/2014


Limita maximă a cheltuielilor de personal pe anul 2014

Nr.crt.

Denumire indicatori

Capitol

Plafon cheltuieli de personal 2014

Buget local

190,233,000

1.

Autorități publice -aparatul propriu

51.02

22,749,271

2.

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

1,700,000

3.

Poliția locală

61.02.03.04

7,000,000

4.

A

învățământ

65.02

134,459,000

1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an

119.259,000

2. Drepturi salariale prevăzute în titluri executorii conform O.U.G.71/2009 actualizată

15,200,000

5.

Centrul Bugetar de administrare creșe

68.02.11

6,750,000

6.

Cantina de ajutor social și pensiune

68.02.15.02

1,453,729

7.

Direcția de Asistenta Sociala si Medicala din care:

16,121.000

1.cabinete medicale școlare si mediatori sanitari

66.02.08

6,000,000

2. asistenți personali

68.02.05.02

6,321,000

3.aparat propriu Direcția de Asisență Socială

68.02.50

3,800,000

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

27,431,000

1.

învățământ

AS 1 O

1,300,000

O J. I V

2.

Sănătate Spitalul Clinic Municipal

66.10.06.01

23,614,000

3.

Casa municipală de cultură

67.10.03.06

210.000

4.

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

67.10.50

360,000

5

Cantina de ajutor social și pensiune

68.10.50.50

697,000

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Seviciul Public pentru administrarea parcărilor

70.10.50

1,250.000

TOTAL

217,664,000


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 10 la Hotărârea nr. 412/2014


FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONALUnitate de învățământ preuniversitar de stat


TGrădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei" _____

 • 2 Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

 • 3 Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"_______

 • 4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

 • 5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

 • 6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai____

 • 7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"


8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

I*


9 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara'

 • 10 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi1

 • 11 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" • 12 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

 • 13 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

 • 14 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

 • 15 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" [Grădinița cu Program Prelungit^Degețica"

Q^6țădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" dinița cu Program Prelungit "Mica Sirena" inița cu Program Prelungit "Raza de Soare"


inita cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" idinița cu PrograjrnPrelungit^Buburuza" ________


Zj^troC^ 2?gfrădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"


Grădinița cuj’rogram Prelungit "Albinuța”


 • 24 Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" _________

 • 25 Grădinița cu ProgramPrelungit "Academia Piticilor"Buget rectificat 2014

Cost elev/ preșcolar/an 2014

Redistribuire sume defalcate din taxa pe valoare adăugată

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Drepturi salariate prevăzute în sentințe judecătorești conform Ordinului nr.71/2009

4=7+8

5

6=7-5

7

8

1,416,600

1,063,881

238,719

1,302,600

114,000

1,214,957

1,036,602

52,355

1,088,957

126,000

858,233

786,123

-24,890

761,233

97,000

852,419

905,979

-139,561

766,419

86,000

1,011,834

927,486

-37,652

889,834

122,000

847,493

760,781

7,712

768,493

79,000

1,029,911

898,811

49,100

947,911

82,000

1,114,729

1,013,164

-14,435

998,729

116,000

727,816

863,829

-208,000

655,829

71,987

1,276,217

1,149,562

-53,345

1,096,217

180,000

1,183,474

1,137,994

-76,520

1,061,474

122,000

1,141,989

948,141

57,848

1,005,989

136,000

1,152,842

995,537

6,304

1,001,842

151,000

898,012

690,482

92,530

783,012

115,000

1,156,249

863,835

149,414

1,013,249

143,000

1,260,220

1,009,864

142,356

1,152,220

108,000

1,320,807

951,734

105,073

1,056,807

264,000

1,366,258

1,197,245

-43,987

1,153,258

213,000

876,457

873,460

-78,003

795,457

81,000

1,229,623

1,333,640

-254,017

1,079,623

150,000

780,007

742,595

-43,588

699,007

81,000

811,784

760,781

-67,997

692,784

119,000

1,430,079

1,325,345

-65,266

1,260,079

170,000

1,344,035

1,214,869

-67,834

1,147,035

197,000

937,348

878,990

-58,642

820,348

117,000


26 Școala de arte si meserii

27 Școala Gimnazială "loan Bob"

28 Școala Gimnazială "Emil Isac"

29 Liceul Waldorf

30 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

31 Școala Gimnazială "Octavian Goga"

32 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

33 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

34 Școala Gimnazială "Ion Creangă"

35 Liceul cu Program Sportiv

36 Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

37 Școala Gimnazială "Radu Stanca"

38 Liceul Teoretic "Eugen Pora"

 • 39 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

 • 40 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

 • 41 Școala Gimnazială "Traian Dârjan" _________

 • 42 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

 • 43 Școala Gimnazială "Horea"

  44 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

  45 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

  46 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

  47 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

  48 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

  49 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

50 Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

 • 51 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

 • 52 Liceul Teoretic "Avram lancu”

53 Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

54 Liceul Greco-catolic "I. Micu"

55

Colegiul Național "George Barițiu"

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

57

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

59

Liceul Teologic reformat

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

62

Seminarul Teologic Ortodox

205,000

315,378

-110,378

205,000

0

1,963,660

1,660,894

6,766

1,667,660

296,000

1,194,893

1,008,144

40,749

1,048,893

146,000

822,941

954,360

-131,419

822,941

1,079,577

727,450

211,127

938,577

141,000

1,571,828

1,458,575

-65,747

1,392,828

179,000

1,394,931

1,025,906

230,025

1,255,931

139,000

2,005,333

1,547,276

223,057

1,770,333

235,000

2,180,748

1,969,258

-75,510

1,893,748

287,000

2,179,460

2,289,644

-264,184

2,025,460

154,000

2,005,369

1,824,714

-81,345

1,743,369

262,000

763,366

803,214

-153,848

649,366

114,000

1,919,588

1,742,955

-49,367

1,693,588

226,000

2,221,006

2,024,846

-151,840

1,873,006

348,000

2,616,254

2,352,829

-81,575

2,271,254

345,000

933,236

1,025,931

-208,695

817,236

116,000

1,799,508

1,626,526

-19,018

1,607,508

192,000

1,881,625

1,695,262

-637

1,694,625

187,000

2,144,301

1,356,481

496,820

1,853,301

291,000

2,108,559

1,926,240

-93,681

1,832,559

276,000

2,279,902

1,680,901

301,001

1,981,902

298,000

1,827,810

1,363,001

336,809

1,699,810

128,000

2,424,058

1,805,842

292,216

2,098,058

326,000

2,400,058

1,785,491

312,567

2,098,058

302,000

1,311,662

1,023,732

84,930

1,108,662

203,000

1,761,627

2,038,967

-316,340

1,722,627

39,000

2,836,674

2,513,850

-35,176

2,478,674

358,000

3,840,437

3,559,620

-137,183

3,422,437

418,000

466,696

533,887

-67,191

466,696

0

1,907,028

1,679,459

-57,431

1,622,028

285,000

3,719,627

3,834,206

-451,179

3,383,027

336,600

2,578,775

2,342,404

-28,629

2,313,775

265,000

1,764,547

1,708,599

-72,052

1,636,547

128,000

1,810,978

1,640,154

14,024

1,654,178

156,800

2,773,965

2,774,234

-108,882

2,665,352

108,613

3,946,548

3,792,150

-366,602

3,425,548

521,000

1,125,070

1,002,275

117,795

1,120,070

5,000

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

69


Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

Colegiul Național "Emil Racoviță" Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Școala de Muzică A.Bena

Liceul Teoretic "Victor Babeș'

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

Colegiul Economic " Iulian Pop"

 • 70

 • 71


Colegiul Tehnic "Napoca"

Liceul Tehnologic nr.1

72


73


74


Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny" Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"


 • 75

 • 76

 • 77

 • 78


Liceul Teologic Adventist "Maranatha"


Colegiul Tehnic Energetic

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"


 • 79

 • 80


Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"


TOTAL2,339,791

1,813,580

165,211

1,978,791

361,000

2,047,561

1,903,486

-42,925

1,860,561

187,000

6,821,602

4,371,041

1,683,561

6,054,602

767,000

1,837,768

809,270

805,498

1,614,768

223,000

1,051,613

992,108

-80,495

911,613

140,000

860,016

1,025,355

-186,339

839,016

21,000

1,884,512

1,715,220

-51,708

1,663,512

221,000

1,926,029

1,772,345

-122,316

1,650,029

276,000

1,632,796

1,289,125

186,671

1,475,796

157,000

2,486,128

1,737,529

306,599

2,044,128

442,000

1,006,238

643,402

201,836

845,238

161,000

1,662,872

1,031,855

474,017

1,505,872

157,000

438,694

457,779

-19,085

438,694

1,809,582

1,221,573

388,009

1,609,582

200,000

1,418,298

982,424

227,874

1,210,298

208,000

2,049,969

1,425,432

446,537

1,871,969

178,000

2,542,766

1,495,541

678,225

2,173,766

369,000

1,636,727

1,566,902

-9,175

1,557,727

79,000

134,459,000

114,999,352

4,259,648

119,259,000

15,200,000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE DEUnitate de învățământ preuniversitar de stat


1

2

1

Grădinița cu Program Prelungit ” Parfum de Tei"

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"


 • 4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"_______

 • 5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

 • 6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

 • 7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

 • 8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

 • 9 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara" • 10 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

 • 11 GrădinițajnjJ’rogram Prelungit "Lumea Copiilor"

 • 12 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"


Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"


Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena Grădinița cuj’rogram Prelungit "Raza de Soare" kfadinița cu Program Prelungit"DumbravaMinunată"


inița cu Program Prelungit "Buburuza"


ița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"


dițița cu Program Prelungit "Albinuța" i^ița cu Program Prelungit "Licurici ița cu Program Prelungit "Academia Piticilor'


Anexa 11 la Hotărârea nr. 412/2014

- BUNURI Șl SERVICII

Buget

Cost

Suma

rectificat

elev/preșcolar/an

alocată din

2014

2014

buget local

3

4

5

360,000

122,850

237,150

189,000

119,700

69,300

254,000

95,004

158,996

178,000

113,050

64,950

290,000

107,100

182,900

163,000

87,348

75,652

218,000

114,450

103,550

178,000

126,700

51,300

169,100

102,660

66,440

279,000

140,700

138,300

249,000

136,500

112,500

284,000

115,850

168,150

230,000

120,050

109,950

166,000

99,528

66,472

209,000

99,180

109,820

253,000

122,500

130,500

214,000

109,900

104,100

302,000

138,250

163,750

172,000

112,000

60,000

240,000

154,000

86,000

156,000

85,260

70,740

206,000

87,348

118,652

380,000

169,750

210,250

249,000

146,650

102,350

164,000

100,920

63,080

I 26 Școala de arte si meserii

27iȘcoala Gimnazială "loan Bob"

 • 28 Școala Gimnazială "Emil Isac"

 • 29 Liceul Waldorf

 • 30 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"__

  • 31

  • 32       _____________ _______________

  • 33 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu


Școala Gimnazială "Octavian Goga" Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

34iȘcoala GimnazialăJTonCreangă"

351_iceulcu Program Sportiv ___

 • 36 Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

 • 37 Școala Gimnazială "Radu Stanca"

 • 38 Liceul Teoretic "Eugen Pora"         _____

 • 39 Școala Gimnazială"LiviuRebreanu"__ ____

 • 40 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" 4l|școala Gimnazială "Traian Dârjan"

 • 42 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

 • 43 Școala Gimnazială "Horea"

 • 44 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"_____

45.LiceulTeoretic "Lucian Blaga" __ __ ___

 • 46 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu'J_______________

 • 47 Liceul de^Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia" __48|Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

49Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

 • 50 Liceul Teoretic "Samuel Brassal"__

 • 51 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"__

 • 52 Liceul Teoretic "Avram lancu"_

__53iLiceulJTeoretic "Nicolae Bălcescu" ___ ____ __ 54jLiceul Greco-catolic "I. MicțȚ______ ___

55 Colegiul Național "George Barițiu" 56Colegiul Național "George Coșbuc"

57 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" 58|Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

59 Liceul Teologic reformat______

6ojLiceul Teoretic "Bathory Istvan"_

61 Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"__

62 Seminarul Teologic Ortodox

205,000

315,378

-110,378

205,000

o

1,963,660

1,660,894

6,766

1,667,660

296,000

1,194,893

1,008,144

40,749

1,048,893

146,000

822,941

954,360

-131,419

822,941

1,079,577

727,450

211,127

938,577

141,000

1,571,828

1,458,575

-65,747

1,392,828

179,000

1,394,931

1,025,906

230,025

1,255,931

139,000

2,005,333

1,547,276

223,057

1,770,333

235,000

2,180,748

1,969,258

-75,510

1,893,748

287,000

2,179,460

2,289,644

-264,184

2,025,460

154,000

2,005,369

1,824,714

-81,345

1,743,369

262,000

763,366

803,214

-153,848

649,366

114,000

1,919,588

1,742,955

-49,367

1,693,588

226,000

2,221,006

2,024,846

-151,840

1,873,006

348,000

2,616,254

2,352,829

-81,575

2,271,254

345,000

933,236

1,025,931

-208,695

817,236

116,000

1,799,508

1,626,526

-19,018

1,607,508

192,000

1,881,625

1,695,262

-637

1,694,625

187,000

2,144,301

1,356,481

496,820

1,853,301

291,000

2,108,559

1,926,240

-93,681

1,832,559

276,000

2,279,902

1,680,901

301,001

1,981,902

298,000

1,827,810

1,363,001

336,809

1,699,810

128,000

2,424,058

1,805,842

292,216

2,098,058

326,000

2,400,058

1,785,491

312,567

2,098,058

302,000

1,311,662

1,023,732

84,930

1,108,662

203,000

1,761,627

2,038,967

-316,340

1,722,627

39,000

2,836,674

2,513,850

-35,176

2,478,674

358,000

3,840,437

3,559,620

-137,183

3,422,437

418,000

466,696

533,887

-67,191

466,696

o

1,907,028

1,679,459

-57,431

1,622,028

285,000

3,719,627

3,834,206

-451,179

3,383,027

336,600

2,578,775

2,342,404

-28,629

2,313,775

265,000

1,764,547

1,708,599

-72,052

1,636,547

128,000

1,810,978

1,640,154

14,024

1,654,178

156,800

2,773,965

2,774,234

-108,882

2,665,352

108,613

3,946,548

3,792,150

-366,602

3,425,548

521,000

1,125,070

1,002,275

117,795

1,120,070

5,000

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

65

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

66

Școala de Muzică A.Bena

167

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

68 Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

69 Colegiul Economic " Iulian Pop"

70 Colegiul Tehnic "Napoca"

71

Liceul Tehnologic nr.1

 • 72

 • 73

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny" Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

74 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

75

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

76

Colegiul Tehnic Energetic

77

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

80

Colegiul Tehnic de comunicați[2Augustin Maior” TOTAL

2,339,791

1,813,580

165,211

1,978,791

361,000

2,047,561

1,903,486

-42,925

1,860,561

187,000

6,821,602

4,371,041

1,683,561

6,054,602

767,000

1,837,768

809,270

805,498

1,614,768

223,000

1,051,613

992,108

-80,495

911,613

140,000

860,016

1,025,355

-186,339

839,016

21,000

1,884,512

1,715,220

-51,708

1,663,512

221,000

1,926,029

1,772,345

-122,316

1,650,029

276,000

1,632,796

1,289,125

186,671

1,475,796

157,000

2,486,128

1,737,529

306,599

2,044,128

442,000

1,006,238

643,402

201,836

845,238

161,000

1,662,872

1,031,855

474,017

1,505,872

157,000

438,694

457,779

-19,085

438,694

1,809,582

1,221,573

388,009

1,609,582

200,000

1,418,298

982,424

227,874

1,210,298

208,000

2,049,969

1,425,432

446,537

1,871,969

178,000

2,542,766

1,495,541

678,225

2,173,766

369,000

1,636,727

1,566,902

-9,175

1,557,727

79,000

134,459,000

114,999,352

4,259,648

119,259,000

15,200,000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII


Nr. crt.


Unitate de învățământ preuniversitar de stat


Buget rectificat 2014


el(


1

1

2

3


Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"


3

360,000


Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"


 • 4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

 • 5

 • 6

7


Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"


Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai Grădinița cu Program PrelungifJTrenulețul Veseliei"


 • 8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor'

 • 9

10


Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara


i Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"


11 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" 12|Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță' 13 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"


I*


 • 14 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

 • 15 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

 • 16 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"189,000


254,000


178,000

290,000

163,000

218,000

178,000

169,100

279,000


249,000

284,000

230,000 • 17 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

 • 18 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

 • 19 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"


dinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată”


inița cu Program Prelungit "Buburuza"


ița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"


dițiița cu Program Prelungit "Albinuța"


if ița cu Program Prelungit "Licurici"


ița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"240,000


156,000


206,000


380,000


249,000


164,000


Anexa 11 la Hotărârea nr. 412/2014

Cost

îv/preșcolar/an

2014

Suma alocată din buget local

4

5

122,850

237,150

119,700

69,300

95,004

158,996

113,050

64,950

107,100

182,900

87,348

75,652

114,450

103,550

126,700

51,300

102,660

66,440

140,700

138,300

136,500

112,500

115,850

168,150

120,050

109,950

99,528

66,472

99,180

109,820

122,500

130,500

109,900

104,100

138,250

163,750

112,000

60,000

154,000

86,000

85,260

70,740

87,348

118,652

169,750

210,250

146,650

102,350

100,920

63,080

26

Școala de arte si meserii

48,000

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

344,000

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

303,000

29 Liceul Waldorf

344,000

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

160,000

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

333,000

32

Școala Gimnazială "Constantin Brăncuși"

275,000

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

291,000

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

374,000

35

Liceul cu Program Sportiv

464,000

36 Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

291,000

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

141,138

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

289,000

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

401,000

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

434,000

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

208,000

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

321,000

43

Școala Gimnazială "Horea"

254,000

44

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

325,000

45

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

324,000

46

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

343,000

47 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

328,000

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

303,000

49

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

504,900

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

555,000

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

962,000

52 Liceul Teoretic "Avram lancu"

555,000

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

846,000

54

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

178,000

55

Colegiul Național "George Barițiu"

319,00a

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

619,000

57 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

364,000

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

290,000

59

Liceul Teologic reformat

543,000

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

600,000

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

623,000

62

Seminarul Teologic Ortodox

501,000

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

410,000

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

421,000

65

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

710,000

47,364

636

263,645

80,355

157,785

145,215

140,238

203,762

116,580

43,420

199,325

133,675

158,455

116,545

227,130

63,870

313,236

60,764

265,265

198,735

290,523

477

120,600

20,538

268,233

20,767

308,829

92,171

363,747

70,253

109,545

98,455

238,520

82,480

253,260

740

207,480

117,520

313,125

10,875

266,378

76,622

161,014

166,986

230,391

72,609

265,240

239,660

139,867

415,133

284,186

677,814

406,875

148,125

588,750

257,250

78,070

99,930

276,260

42,740

598,272

20,728

357,750

6,250

221,116

68,884

206,647

336,353

374,250

225,750

622,875

125

148,400

352,600

281,960

128,040

317,952

103,048

306,375

403,625

66 Școala de Muzică A.Bena


67


LiceurTeoretic"Victor Babeș"


68


LiceuțTeologic Baptist "Emanuel"


69 Colegiul Economic ” Iulian Pop"


 • 70

 • 71


Colegiul Tehnic "Napoca" Liceul Tehnologic nr.1________


72 Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny'


i Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" 75lLiceul Teologic Adventist "Maranatha”


 • 73

 • 74


76


 • 77

 • 78


Colegiul Tehnic Energetic


Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan


79


i”

ColegiulTehnic^leTransporturi "Transilvania"


Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”


80 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"


TOTAL118,000

117,250

750

170,000

169,547

453

160,000

153,965

6,035

245,000

243,960

1,040

449,000

256,880

192,120

333,000

161,115

171,885

707,000

259,920

447,080

255,000

86,000

169,000

585,000

161,880

423,120

205,000

54,390

150,610

700,000

184,300

515,700

386,000

138,320

247,680

700,000

188,860

511,140

642,000

186,645

455,355

248,000

228,000

20,000

27,554,138

16,013,793

11,540,345

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 12 la Hotărârea nr. 412/2014FINANȚARE COMPLEMENTARĂ

Nr. cri.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Finanțare complementară

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

186,000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

160,000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

259,380

4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

214,026

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

359,000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

122,000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

277,000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

267,835

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

42,700

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

908,000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

295,269

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

280,500

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

111,000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

167,067

15 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

124,165

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

179,200

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

125,000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

264,420

19 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

253,5801

20 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

134,000]

21 Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

110,000

22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

105,000

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

154,729

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

290,000

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

114,000

26

Școala de arte si meserii

78,000

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

600,600

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

312,500

29

Liceul Waldorf

266,600

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

209,000

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

352,500

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

345,410

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

445,700

34Școala Gimnazială "Ion Creangă"                XCTj

507,200

35 Liceul cu Program Sportiv                    /jD

1,533,164

36 Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"           /*

\    515,90037

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

182,238

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

409,300

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

411,000

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

591,200

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

337,200

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

399,900

43

Școala Gimnazială "Horea"

550,500

44

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

591,800

45

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

650,600

46

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

502,800

47

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

515,500

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

539,677

49

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1,094,013

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

427,600

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

817,578

52

Liceul Teoretic "Avram lancu"

1,066,100

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1,288,400

54

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

298,410

55

Colegiul Național "George Barițiu"

687,946

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

1,481,814

57

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

996,199

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

666,771

59

Liceul Teologic reformat

633,200

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

843,200

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1,102,319

62

Seminarul Teologic Ortodox

610,394

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

988,818

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

847,000

65

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

825,500

66

Școala de Muzică A.Bena

114,000

67

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

333,257

68

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

433,700

69

Colegiul Economic " Iulian Pop"

578,100

70

Colegiul Tehnic "Napoca"

669,700

71

Liceul Tehnologic nr.1

647,500

72

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

463,100

73

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

269,366

74 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

342,636

75

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

155,000

76

Colegiul Tehnic Energetic

985,962

77 Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

444,338

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

402,234

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

477,500

80

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

616,338

Reparații urgente unități de învățământ

1,000,000

TOTAL             /o

38,960,153

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 13 la Hotărârea nr.412/2014


Buget Sănătate și Asigurări și asistență socială pe anul 2014


lei

Denumire instituții/indicatori

Direcția de asistență socială și medicală

Centrul bugetar de administrare a creșelor

Cantina de ajutor social Și pensiune

Buget local

Venituri proprii și subvenții

Buget local

Buget local

Venituri proprii și subvenții

Venituri proprii și subvenții

66.02.06.01 Transferuri

Spitalul Clinic Municipal

66.02.08 Cabinete medicale școlare și mediatorii sanitari

68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.15.01

Ajutor social

68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul Asigurărilor și asistenței

Total

66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal

68.02.11

68.02.15.02

54.10.50

68.10.50.50

TOTAL

18,600,000

6,722,000

24,185,000

102,000

19,962,000

70,171,000

55,010,000

15,910,000

6,652,454

1,224,100

2,511,000

Funcționare

11,500,000

6,553,000

24,185,000

102,000

10,844,000

53,184,000

47,910,000

11,400,000

6,217,454

1,224,100

1,560,000

- cheltuieli de personal

10

0

6,000,000

6,321,000

0

3,800,000

16,121,000

23,614,000

6,750,000

1,453,729

0

697,000

- bunuri și servicii

20

0

553,000

691,000

0

4,361,000

5,605,000

23,686,000

4,650,000

4,763,725

1,224,100

863,000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

11,500,000

0

0

0

2,500,000

14,000,000

0

0

0

0

0

- asistență socială

57

0

0

17,173,000

102,000

183,000

17,458,000

0

0

0

0

0

-alte cheltuieli

59

0

0

0

0

0

0

610,000

0

0

0

0

Dezvoltare

7,100,000

169,000

0

0

9,118,000

16,987,000

7,100,000

4,510,000

435,000

0

951,000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

7,100,000

0

0

0

0

7,100,000

0

0

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

0

2,400,000

3,000,000

0

0

0

0

0

- cheltuieli de capital

70^

169,000

0

0

6,718,000

6,887,000

7,100,000

4,510,000

435,000

0

951,000
Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


/Xnexa 14 la Hotărârea nr.412/2014


REPARTIZAREA EXCEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul

cod

Total de repartizat 2014

Finanțarea secțiunii de dezvoltare

136,144,000

1

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Mansardare, compartimentare, modernizare clădire str.Moților nr.3

510271

400,000

2

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Mansardare clădire str.Moților nr.7

510271

500,000

3

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

510271

2,126,000

4

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, ridicări topo, stud.geo, inscr. CF, evaluări ele.

510271

100,000

5

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Achiziții imobile ( clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

510271

500,000

6

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Participarea la capitalul social al societăților comerciale. Compania de Transport Public Cluj

510272

47,000,000

7

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și reconversie clădire în grădiniță și creșă str.Moților nr.58

650271

1,311,000

8

învățământ    S"    * r>

Zcw__*O\

/A7     '

Municipiul Cluj-Napoca

Sală de sport la Colegiul Național George Coșbuc și deviere conductă canalizare

650271

2,130,000

9

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

650271

50,000

10

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

650271

50,000

11

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

650271

50,000

12

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie diverse unități de învățământ

650271

1,958,000

13

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

650271

1,820,000

14

Învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare, consolidare clădire str.Memorandumului 22

650271

2,100,000

15

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Unități de învățământ Dotări independente

650271

1,100,000

16

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize structurale, Expertize securitate incendii, S.F., P.T., Construire, modernizare, extindere, reconversie, Mansardare, diverse unități de învățământ

650271

1,031,000

17

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T.,    Reabilitarea, modernizarea, extinderea și

echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

650271

10,000

18

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Reabilitarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

650271

10,000

19

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

S.F.,  P.T., Reabilitarea, modernizarea, extinderea și

echiparea Liceului Mihai Eminescu

650271

10,000

20

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare Cinematograf Dacia-Mănăștur

670271

1,500,000

21

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

22

Asigurări și asistență socială

Centrul bugetar de administrare creșe

23

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Compania de apă Someș S.A. Cluj

24

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Compania de apă Someș S.A. Cluj

25

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj

26

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

27

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

28

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

29

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

30

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

31

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

32

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

33

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Construire centrul cultural Transilvania clădire pentru filarmonica de stat

670271

2,200,000

Construire creșe și extindere creșe

680271

4,000,000

Rețele de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca, pe străzile: Atelierului, Azuga, Bega, Breaza, Calea Turzii, Jiului, Padiș, Rășinari, Retezat, Valea Chintăului și zona Făget - Rezervor Palacsay - excedent taxa de apă

700255

1,650,000

înlocuirea și reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Cluj-Napoca pe străzile: Horea, Avram lancu și Calea Moților -excedent taxa de apă

700255

595,000

Dotări independente

700255

4,000,000

Case sociale integrate pentru comunitate str.l Coroianu nr.5

700256

2,389,000

Modernizare și extindere iluminat public

700271

6,000,000

Case sociale integrale pentru comunitate str.l Coroianu nr.5

700271

300,000

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca

700271

5,000,000

Dotări urbane

700271

3,000,000

Reactualizare PUG

700271

1,800,000

DALI , P.T. Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca

700271

550,000

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

740256

378,000

34

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

740271

2,000,000

35

Combustibil și energie

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Modernizare rețele termice aferente programului de reabilitare străzi

810255

2,940,000

36

Combustibil și energie

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Alimentare cu energie termică clienți noi

810255

2,000,000

37

Transporturi

Compania de Transport Public Cluj

Dotări independente

840255

3,500,000

38

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Transfer suma TEN pentru partener proiect Comuna Floresti - Rețea de stații seif service de închiriere de biciclete

840255

62,000

39

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare străzi conform 1ICL 5/2004 și HCL 522/2000

840271

1,600,000

40

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

840271

16,424,000

41

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

.1

Semaforizare și intersecții și treceri de pietoni

840271

2,500,000

42

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și pe diferite axe de traversare

840271

800,000

43

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare fântână arteziană P-ța Unirii

840271

200,000

44

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

840271

2,000,000

45

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., exp., Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc.

840271

1,500,000

46

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare de drumuri, poduri, etc.

840271

5,000,000