Hotărârea nr. 407/2014

Hotărârea 407/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 66/2014 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018-Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018-Cluj-Napoca - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 149465 din 21.03.2018 al Direcției Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de-15.000 lei de la bugetuLDirecției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018-Cluj-Napoca, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, art. 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018-Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. (1). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile confi art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului

principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.ședințe de ședință,

efan TARCEA

Nr. 407 din 29 martie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)