Hotărârea nr. 405/2014

Hotărârea 405/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Mihai Eminescu).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009 - aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 360501/423/10.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 316/2009, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția economică.


Ședință,


Contrasemnează:

Secretarul

Jr. Aur


Nr. 405 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 405/2014BUGETUL PROIECTULUI - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obținerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pt protecția mediului

0.00

4,326.38

4,326.38

1,038.33

TOTAL CAPITOL 1

0.00

4,326.38

4,326.38

1,038.33

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv etc.

0.00

100,389.76

100,389.76

24,093.54

TOTAL CAPITOL 2

0.00

100,389.76

100,389.76

24,093.54

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului)

0.00

12,630.80

12,630.80

3,031.39

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0.00

4,200.00

4,200.00

0.00

3.3

Proiectare si engineering

0.00

394,930.05

394,930.05

94,783.21

3.4

Consultanta si expertiza

48,907.30

60,000.00

108,907.30

26,137.75

3.5

Asistenta tehnica

0.00

112,775.00

112,775.00

27,066.00

TOTAL CAPITOL 3

48,907.30

584,535.85

633,443.16

151,018.36

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții si instalații

197,310.73

12,889,662.23

13,086,972.96

3,140,873.51

4.2

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

3,801.00

478,672.00

482,473.00

115,793.52

4.3

Dotări

117,264.31

74,234.00

191,498.31

45,959.59

4.4

Echipamente IT

30,000.00

868,757.42

898,757.42

215,701.78

TOTAL CAPITOL 4

348,376.04

14,311,325.65

14,659,701.69

3,518,328.41

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

49,603.82

49,603.82

11,904.92

5.1.1

Lucrări de construcții

0.00

37,603.82

37,603.82

9,024.92

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

12,000.00

12,000.00

2,880.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0.00

171,980.81

171,980.81

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

652,868.78

652,868.78

156,688.51

TOTAL CAPITOL 5

0.00

874,453.41

874,453.41

168,593.42

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

0.00

13,119.80

13,119.80

3,148.75

6.2

Cheltuieli de audit

0.00

17,000.00

17,000.00

4,080.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

30,119.80

30,119.80

7,228.75

1

TOTAL cheltuieli

397,283.34

15,905,150.85

16,302,434,20

---^3,870,300.81

II

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

A'/X 0.00

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

397,283.34

15,905,150.85

16/38^43<56

X\#8£\300.81Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt

Surse de finanțare

Valoare (lei)

1

Valoarea totala a proiectului din care:

20,172,735.01

a

Valoarea neeligibila a proiectului

397,283.34

b

Valoarea eligibila a proiectului

15,905,150.85

c

TVA

3,870,300.81

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

715,386.37

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

318,103.03

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

397,283.34

III

TVA

3,870,300.81

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

15,587,047.83

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LICEUL MIHAI EMINESCU

Nr. Crt.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

MU Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

4.32638

0.95907

1.03833

5.36471

1.18925

TOTAL CAPITOLUL 1

4.32638

0.95907

1.03833

5.36471

1.18925

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2     |Uti/irari; Drumuri. Branșamente, Rețele

100.38976

22.25444

24.09354

124.48330

27.59550

TOTAL CAPITOLUL 2

100.38976

22.25444

24.09354

124.48330

27.59550

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnic.topo)

12.63080

2.80000

3.03139

15.66219

3.47200

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.20000

0.93106

0.00000

4.20000

0.93106

3.3

Proiectare si inginerie

394.93005

87.54823

94.78321

489.71327

108.55980

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

108.90730

24.14261

26.13775

135.04506

29.93683

3.6

Asistenta tehnica

112.77500

25.00000

27.06600

139.84100

31.00000

TOTAL CAPITOLUL 3

633.44316

140.42189

151.01836

784.46152

173.89969

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13,057.375631

2,894.56343

3,133.77015

16,191.14578

3,589.25865

4.2

Montaj utilaje

29.597331

6.56115

7.10336

36.70069

8.13582

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

482.47300

106.95478

115.79352

598.26652

132.62392

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000|

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

43

Dotări

1.060.25573

235.03785

254.46138

1,314.71711

291.44693

4.6

Active necorporale

30.00000

6.65041

7.20000

37.20000

8.24651

TOTAL CAPITOLUL 4

14,659.70169)

3,249.76761

3,518.32841

18,178.03010

4,029.71184

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

49.60382

10.99619

11.90492

61.508741

13.63528

5.1.1

Lucrări de construcții pt. Organizarea șantierului

37.60382

8.33603

9.02492

46.628741

10.33667

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.00000

2.66016

2.88000

14.88000

3.29860

5.2

Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC) (0,7%+0,1% +0,5%)*(cap.l.2*1.3+2+4.1*4.2+5.1.1)

171.98081

38.12476

0.00000

171.98081

47.27471

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

652.86878

144.72817

156.68851

809.55729

179.46293

TOTAL CAPITOLUL 5

874.45341

193.84913

168.59342

1,043.04683

240.37292

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 8

n.noQon

n.ooooo

TOTAL GENERAL

16,27231440

3.607.25214

3,863.07206

20,135.38646

4,472.76920

Din care C+M

13,229.29292

2,932.67411

3,175.03030

16,404.32322

3,636.51590

cursul InforEuro din luna februarie 2014.1 Euro = 4.5110 lei