Hotărârea nr. 404/2014

Hotărârea 404/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Avram Iancu).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009 - aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea,

modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Educație Ia standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 360509/423/10.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

.Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 315/2009, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală. Direcția Tehnică și Direcția economică.


Nr. 404 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 404/2014


BUGETUL PROIECTULUI - Liceul Teoretic „Avram lancu”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obținerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pt protecția mediului

0.00

8,103.96

8,103.96

1,944.95

TOTAL CAPITOL 1

0.00

8,103.96

8,103.96

1,944.95

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv etc.

0.00

91,096.39

91,096.39

21,863.13

TOTAL CAPITOL 2

0.00

91,096.39

91,096.39

21,863.13

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului)

0.00

12,630.80

12,630.80

3,031.39

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0.00

4,200.00

4,200.00

0.00

3.3

Proiectare si engineering

0.00

214,103.88

214,103.88

51,384.93

3.4

Consultanta si expertiza

27,208.16

70,000.00

97,208.16

23,329.96

3.5

Asistenta tehnica

0.00

112,775.00

112,775.00

27,066.00

TOTAL CAPITOL 3

27,208.16

413,709.68

440,917.84

104,812.28

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții si instalații

0.00

6,884,962.62

6,884,962.62

1,652,391.03

4.2

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

2,534.00

498,170.00

500,704.00

120,168.96

4.3

Dotări

101,488.00

29,402.00

130,890.00

31,413.60

4.4

Echipamente IT

30,000.00

472,408.76

502,408.76

120,578.10

TOTAL CAPITOL 4

134,022.00

7,884,943.38

8,018,965.38

1,924,551.69

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

49,603.82

49,603.82

11,904.92

5.1.1

Lucrări de construcții

0.00

37,603.82

37,603.82

9,024.92

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

12,000.00

12,000.00

2,880.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0.00

91,282.97

91,282.97

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

343,424.71

343,424.71

82,421.93

TOTAL CAPITOL 5

0.00

484,311.50

484,311.50

94,326.85

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

0.00

8,992.05

8,992.05

2,158.09

6.2

Cheltuieli de audit

0.00

17,000.00

17,000.00

4,080.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

25,992.05

25,992.05

6,238.09

1

TOTAL cheltuieli

161,230.16

8,908,156.96

9,069,387.12

2,153,737.00

II

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

Jz.uQ

o.oo

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

161,230.16

8,908,156.96

9,06S|4.8©12

Liceul Teoretic „Avram lancu”

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt

Surse de finanțare

Valoare (lei)

, , _ , _   ___MAI   _____- _ _ .  ,  .

1

valoarea totala a proiectului din care.

11,22J, 124.12

a

Valoarea neeligibila a proiectului

161,230.16

b

Valoarea eligibila a proiectului

8,908,156.96

c

TVA

2,153,737.00

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

339,393.31

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

178,163.15

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

161,230.16

III

TVA

2,153,737.00

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

8,729,993.82

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA Liceul Teoretic ^Xvram lancu”

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LICEUL AVRAM IANCU

Nr. Crt

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

8.10396

1.79649

1.94495

10.04891

2.22765

TOTAL CAPITOLUL 1

8.10396

1.79649

1.94495

10.04891

2.22765

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

2

Utilitari; Drumuri, Branșamente, Rețele

91.09639

20.19428

21.86313

112.95952

25.04091

TOTAL CAPITOLUL 2

91.09639

20.19428

21.86313

112.95952

25.04091

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnic.topo)

12.63080

2.80000

3.03139

15.66219

3.47200

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.20000

0.93106

0.00000

4.20000

0.93106

3.3

Proiectare si inginerie

214.10388

47.46262

51.38493

265.48881

58.85365

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

97.20816

21.54914

23.32996

120.53812

26.72093

3.6

Asistenta tehnica

112.77500

25.00000

27.06600

139.84100

31.00000

TOTAL CAPITOLUL 3

440.91784

97.74282

104.81228

545.73012

120.97764

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6868.49425

1,522.61012

1.648.43862

8,516.93287

1,888.03655

4.2

Montaj utilaje

16.460”

3.65071

3.95241

20.42078

4.52689

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

500.70400

110.99623

120.16896

620.87296

137.63533

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

o.ooooc

0.00000

0.00000

43

Dotări

603.29876

133.73947

144.79170

748.09046

165.83695

4.6

Active necorporale

30.00000

6.65041

7.20000

37.20000

8.24651

TOTAL CAPITOLUL 4

8,018.96538

1,777.64695

1.92435169

9,943.51707

2304.28221

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

49.60382

10.99619

11.90492

61.50874

13.63528

5.1.1

Lucrări de construcții pt. Organizarea șantierului

37.60382

8.33603

9.02492

46.62874

10.33667

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.00000

2.66016

2.88000

14.88000

3.29860

5.2

Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC) (0,7%+0,l% +03%)*(cap.l.2+1.3+2*4.1+4.2+5.1.1)

91.28297

20.23S64

0.00000

91.28297

25.09219

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

343.42471

76.13051

82.42193

425.84664

94.40183

TOTAL CAPITOLUL 5

48431150

10736234

94.32685

578.63835

133.12930

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

63

Probe rebnoippice si teste

nnnnnn

0.00000

n nnnnn

0.00000

..(100000

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL

9 04339507

2,004.74287

2,147.49890

11,190.89397

2.485.65770

Din care C+M

7,021.76679

1.556.58763

1.685.22403

8.706.99082

1.930.16866

cursul InforEuro din luna februarie 2014, 1 Euro = 4,5110 lei