Hotărârea nr. 402/2014

Hotărârea 402/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” – reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Şcolii Ion Agârbiceanu).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009 - aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Educație Ia standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea,

modernizarea, extinderea și echiparea școlii Ion Agârbiceanu


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Educație la standarde europene în învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” - reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea școlii Ion Agârbiceanu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 360487/423/10.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 317/2009, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală. Direcția Tehnică și Direcția economică.


Contrasemnează: Secretarul munie Jr. Aurora Ro^?;

Nr. 402 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 402/2014


BUGETUL PROIECTULUI - Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

eligibile

Total

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obținerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pt protecția mediului

0.00

5,096.74

5,096.74

1,223.22

TOTAL CAPITOL 1

0.00

5,096.74

5,096.74

1,223.22

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv etc.

0.00

252,806.50

252,806.50

60,673.56

TOTAL CAPITOL 2

0.00

252,806.50

252,806.50

60,673.56

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului)

0.00

14,435.20

14,435.20

3,464.45

3.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizație de construcție

0.00

4,200.00

4,200.00

0.00

3.3

Proiectare si engineering

0.00

614,419.20

614,419.20

147,460.61

3.4

Consultanta si expertiza

75,462.53

70,000.00

145,462.53

34,911.01

3.5

Asistenta tehnica

0.00

112,775.00

112,775.00

27,066.00

TOTAL CAPITOL 3

75,462.53

815,829.40

891,291.92

212,902.06

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții

4.1

Construcții si instalații

0.00

19,986,153.27

19,986,153.27

4,796,676.78

4.2

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

6,443.00

546,389.00

552,832.00

132,679.68

4.3

Dotări

304,822.72

5,198.08

310,020.80

74,404.99

4.4

Echipamente IT

TrYT Al C A PITOIA—

30,000.00

1,781,539.06

1,811,539.06

434,769.37

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

I«J

0,4Jo,0oU.ao

5.1

Organizare de șantier

0.00

49,603.82

49,603.82

11,904.92

5.1.1

Lucrări de construcții

0.00

37,603.82

37,603.82

9,024.92

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

12,000.00

12,000.00

2,880.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale

0.00

263,661.58

263,661.58

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

998,411.63

998,411.63

239,618.79

TOTAL CAPITOL 5

0.00

1,311,677.03

1,311,677.03

251,523.71

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

0.00

15,758.55

15,758.55

3,782.05

6.2

Cheltuieli de audit

0.00

17,000.00

17,000.00

4,080.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

32,758.55

32,758.55

7,862.05

TOTAL cheltuieli

416,728.25

24,737,447.63

25,154,175.87

5,972,715.43

II

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

III

TOTAL GENERAL (l+ll)

416,728.25

24,737,447.63

25,154,175.87

5,972,715.43

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt

Surse de finanțare

Valoare (lei)

I

Valoarea totala a proiectului din care:

31,126,891.32

a

Valoarea neeligibila a proiectului

416,728.25

b

Valoarea eligibila a proiectului

24,737,447.63

c

TVA

5,972,715.43

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

911,477.21

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

494,748.96

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

416,728.25

III

TVA

5,972,715.43

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

24,242,698.66

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL P RE UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LICEUL ION AGARBICEANU

Nr. Crt

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obunerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

5.09674

1.12985

1.22322

6.31996

1.40101

TOTAL CAPITOLUL 1

5.09674

1.12985

1.22322

631996

1.40101

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Utilitari; Drumuri, Branșamente, Rețele

252.80650

56.04223

60.67356

313.48006

69.49237

TOTAL CAPITOLUL 2

252.80650

56.04223

60.67356

313.48006

69.49237

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnic.topo)

14.43520

3.20000

3.46445

17.89965

3.96800

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.20000

0.93106

0.00000

4.20000

0.93106

3.3

Proiectare si inginerie

614.41920

136.20465

147.46061

761.87980

168.89377

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

145.46253

32.24618

34.91101

180.37353

39.98527

3.6

Asistenta tehnica

112.77500

25.00000

27.06600

139.84100

31.00000

TOTAL CAPITOLUL 3

89129192

19738189)

212.90206

1,104.193991

244.77809

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

19,968.23265

4.426.56454

4.792.375841

24,760.60849

5,488.94003

4.2

Montaj utilaje

17.92062

3.97265

4.30095

22.22157

4.92608

4.3

Utilaje, echipamente tehnoiogice si funcționale cu montaj

552.83200

122.55198

132.67968

685.51168

151.96446

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

2,091.55986

463.65769

501.97437

2,593.53423

574.93554

4.6

Active necorporale

30.00000

6.65041

7.20000

37.20000

8.24651

TOTAL CAPITOLUL 4

22,66034513

5,023.39728

5,438.53083

28,099.07596

6229.01263

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

49.60382

10.99619

11.90492

61.50874

13.63528

5.1.1

Lucrări de construcții pt. Organizarea șantierului

37.60382

8.33603

9.02492

46.62874

10.33667

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.00000

2.66016

2.88000

14.88000

3.29860

5.2

Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC) (0,7%+0,l% +0,5%)*(cap.l.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

263.66158

58.44859

0.00000

263.66158

72.47625

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

998.41163

221.32823

239.61879

1,238.03042

274.44700

TOTAL CAPITOLUL 5

1,311.67703

290.77301

251.52371

1,563.20074

360.55853

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

- —

TOTAL GENERAL

31,08627070

6,90534263

Din care C+M

20,281.66033

4,496.04530

4,867.59848

25,149.25881

5,575.09617

cursul InforEuro din luna februarie 2014,1 Euro = 4,5110 lei