Hotărârea nr. 401/2014

Hotărârea 401/2014 - Modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 182/2011 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 84/2012.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 182/2011, astfel cum a fost modificată prin

Hotărârea nr. 84/2012 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 182/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 84/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 362265/423/13.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 182/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 84/2012 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj -etapa I”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 182/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 84/2012. articol care va avea următorul conținut:

.. Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 33.679.814,16 lei, din care 20.735.168.00 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 423.166.69 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 6.076.943,33 lei.

  • (4) Se aprobă valoarea totală TVA aferentă proiectului, în valoare de 6.444.536,14 lei.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală. Direcția Tehnică și Direcția economică.


//

Contrasemne Secretarul Jr. Auro

Nr. 401 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)