Hotărârea nr. 400/2014

Hotărârea 400/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”) , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012(aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 362258/423/13.10.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 181/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Ia Hotărârea nr. 181/2011, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 83/2012, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Nr. 400 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 400/2014


Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj - etapa I BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor ji subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile (RON)

Cheltuieli eligibile (RON)

TOTAL (RON)

TVA* (RON)

1

2

3

4

5=3-4

6

1

CAPITOL 1 -Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0 00

0.00

0.00

o.oc

1.2

.Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

o.oc

1.3

Amenajarea pe protecția mediului

000

0.00

0.00

O.OC

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 -Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

507,1 13.59

507,1 13 59

121,707.26

TOTAL CAPITOL 2

0.00

507,113.59

507,113.59

121,707.21

3

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

82,800.00

82,800.00

19.872.0C

3.2

Obținere de avize, acorduri, autorizații

0.00

20,000.00

20,000.00

O.OC

3.3

Proiectare și inginerie

0.00

724.841 04

724,841.04

173,961 85

3.4

Consultanță

206.142.92

82,691 56

288,834.48

69.320.28

3.5

Asistență tehnică

0.00

147,584.00

147,584.00

35,420.16

TOTAL CAPITOL 3

206.142.92

1,057,916.60

1,264,059.52

298.574.25

4

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

5,265,677.08

16,749,791.02

22.015,468.10

5,283,712.34

4.2

Dotări de specialitate

71,414.20

224,350 46

295,764 66

70,983.52

TOTAL CAPITOL 4

5,337.091.28

16,974,141.48

22,311,232.76

5,354,695.86

5

CAPITOLUL 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizare de șantier

0.00

503,149.55

503,149.55

120,755.89

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

341,382.55

341,382.55

81,931.81

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

161,767.00

161,767.00

38,824.08

5.2

Cote legale

0.00

363,044.13

363,044.13

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00

866,193.68

866,193.68

120,755.89

6

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

533,709.13

1,697,414.15

2,231,123.28

535,469.55

TOTAL CAPITOL 6

533.709.13

1,697,414.15

2,231,123.28

535,469.55

7

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli de audit, informare si publicitate

7.1

Audit

0.00

8,500.00

8,500.00

2,040.06

7.2

Informare si publicitate

0.00

47,055.19

47,055.19

11,293.25

TOTAL CAPITOL 7

0.00

55,555.19

55,555.19

13,333.25

8

CAPITOLUL 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8 1

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

O.OC

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0.0C

TOTAL GENERAL

6,076,943.33

21,158.334.69

27.235,278.02

6,444,536.14

Sursele de finanțare

NR.

CRI'.

SURSE DE FINANȚARE

valoare (RON)

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

33,679,814.16

La.

Valoarea neeligibilă a proiectului

6,076,943.33

1 b

Valoarea eligibilă a proiectului

21,158,334.69

Ic.

TVA

6,444.536.14

1

contnouția proprie in proiect, am care :

(ț «00 »JO 02

Ia.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

423.166 69

n.b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

6,076.943 33

iii

TVA

6.444,536.14

IV

SOLICITATĂ

20,735,168.00Devizul general ai investiției

Curs info euro-4 40300 lei/euro din 13.10 2014

Valoare (fara TVA)

Valoare (cu TVA)        1

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

TVA* (ROM

u:: t»:

Mii lei

Mii euro

.vin tei

1

2

3

4

5

6

7

1

CAPITOL 1 -Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0 00000

0.00000

0 00000

1.3

Amenajarea pe protecția mediului

0 00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2

CAPITOL 2 -Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

507.11359

115.17456

121.70726

628.82085

142.81646

TOTAL CAPITOL 2

507.11359

115.17456

121.70726

628.82085

142.81646

3

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

82.80000

18.80536

19.87200

102.67200

23.31865

3.2

Obținere de avize, acorduri, autonzati:

20 00000

4 547.36

0 00000

20 00000

4.54236

3.3

Proiectare și inginerie

724.84104

164.62436

173.96185

898.80289

204.I342C

3.4

Consultanță

288.83448

65.59947

69.32028

358.15476

81.34335

3.5

?\sistență tehnică

147.58400

33.51896

35.42016

183.00416

41.56352

TOTAL C APITOL 3

1264.05952

287.09051

298.57429

1562.63381

354.90207

4

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de ba2a

4.1

Construcpi și instalații

3418.40874

776.38173

820.41810

4238 82684

962.71334

4.2

Montaj Utilai

144.09738

32.72709

34.58337

178.68075

40.58159

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu transport - aferente instalațiilor

18452.96198

4190 99750

4428.71087

22881.67285

5196.83690

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0 00000

4.5

Dotări

295.76466

67.17344

70.98352

366.74817

83.29507

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

22311.23276

5067.27975

5354.69586

27665.92862

6283.42689

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

503.14955

114.27426

120.75589

623.90544

141 70008

5.1.1

Construcni si instalații aferente organizării de șantier

341.38255

77.53408

81.93181

423.31436

96 14226

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

161.76700

36.74018

38.82408

200.59108

45.55782

5.2

Comisioane, cote, taxe (CSC, ISC)

363.04413

82.45381

0.00000

363.04413

82.45381

5.3

Diverse și neprevăzute

2231.12328

506.72798

535.46959

2766.59287

628.34269

TOTAL CAPITOL 5

3097.31696

621.00223

656.22548

3753.54244

852.49658

6

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

27179.72283

6431.20289

33610.92572

7633.64200

Din care C*M

4411.00226

INDICATORI

Valori la începutul perioadei de raportare

Valori la sfârșitul perioadei de raportare

i                                                      ■                   ■ - »' ■ f               ,

rp71111h* îmcUtai (QtrcCl)

Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane și serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

0

1 buc

Statii modernizate

0

87 buc

Copertine (zone de așteptare) realizate

0

94 buc

Sistem automat de eliberare a legitimațiilor de călătorie

0

1 buc