Hotărârea nr. 4/2014

Hotărârea 4/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 274/2012, modificată prin Hotărârea nr. 374/2012 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napooca în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002), modificată prin Hotărârea nr. 374/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 274/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14112/451/14.01.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002), modificată prin Hotărârea nr. 374/2012;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează Hotărârea nr. 274/2012, modificată prin Hotărârea nr. 374/2012, prin introducerea unui nou articol, care va avea următorul conținut:

„ Art. 4. Se extinde competența comisiei, constituită în conformitate cu Legea nr. 550/2002 (spațiile comerciale sau de prestări servicii deținute de beneficiarii Legii nr. 341/2004), condițiile de vânzare aplicabile fiind cele din Legea nr. 341/2004."

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 4 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)