Hotărârea nr. 397/2014

Hotărârea 397/2014 - Repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de Administraţie al Clubului Şcolar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului loeal în

Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul'', din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul", din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 314349 din 26.09.2014 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul", din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul" în persoana domnilor: Florin Radu Rațiu, Dan Bobiș și Radu Morariu.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


PREȘED1N

Jr. Ovidiu


Contrasem Secretaru Jr. Aur


Nr. 397 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)