Hotărârea nr. 395/2014

Hotărârea 395/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Creşa de cartier, str. Donath nr. 238”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3214 / 08.10.2014 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe. prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.

Nr. 395 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 395/2014


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Construire Creșa de cartier, str. Donath nr. 238“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Centrul Bugetar de Administrare Creșe

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca. str. Donath nr.238. cartier Grigorescu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA. în prețuri septembrie 2013

este                 3.842.791 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M      2.988.950 LEI ( fără T.V.A.)

Construcții:

  • •  patru camere de joacă pentru copii, patru dormitoare, grupuri sanitare, trei oficii pentru primirea alimentelor, doua debarale, o spălătorie, o uscătorie. hol triaj și vestiare pentru copii (cu dulăpioare pentru păstrarea hăinuțelor și a încălțămintei), un vestiar pentru personal, o sală festivități, un birou administrativ, un cabinet medical, un izolator și spații tehnice.

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F;

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni;

  • •   Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.