Hotărârea nr. 394/2014

Hotărârea 394/2014 - Aprobarea P.U.D., imobil cu funcţiuni mixte, str. Ploieşti nr. 9-11; beneficiari: Tişe Camelia Veronica, Tişe Alin Păunel şi SC ITALIA TILES SRL .


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312675 din 08.10.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11, beneficiari: Tișe Camelia Veronica, Tișe Alin Păunei și S.C. Italia Tiles S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 323640/713 din 07.10.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil cu funcțiuni mixte, str. Ploiești nr. 9-11, beneficiari: Tișe Camelia Veronica, Tișe Alin Păunei și S.C. Italia Tiles S.R.L., pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare amplasării unei construcții, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • alinierea la frontul str. Ploiești și la cornișa clădirii în curs de execuție de la nr. 13;

  • • cuplarea la calcan pe limita de proprietate estică;

  • • retragerea față de limita lateral vestică la 6,0 m. pe o adâncime de 11,0 m. și de 2,0 m. (conform Codului Civil) pentru restul construcției;

  • • retragerea față de limita posterioară la min. 6,0 m.

Accesul auto și pietonal, parcările, spațiile verzi, etc. vor respecta prevederile legislației în vigoare (legi, norme, normative, hotărâri de consiliu).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

7


Ședință.

n

TRASEMNEAZÂ: starul municipiului, Jr. Aurora/ftoșca

Nr. 394 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)