Hotărârea nr. 393/2014

Hotărârea 393/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective, cu şase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1; beneficiară: Damian Lenuţa.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 298031 din 30.09.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1, beneficiară: Damian Lenuța;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 20246/500 din 24.04.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective, cu șase apartamente, S+P+2E, str. Bună Ziua nr. 1, beneficiară: Damian Lenuța, pentru realizarea unei locuințe cu șase apartamente, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •  regim de înălțime propus S+P+2E;

  • •  staționarea autovehiculelor pe parcela proprietate.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 393 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)