Hotărârea nr. 391/2014

Hotărârea 391/2014 - Aprobarea P.U.D. construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12; beneficiară: Moise Sofia Victoria.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 286011 din 26.09.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12, beneficiară: Moise Sofia Victoria;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 127168/447 din 09.07.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire cabană, str. Liviu Rusu nr. 12,


beneficiară: Moise Sofia Victoria, în vederea amplasării unei cabane, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • amplasarea construcției la distanța de 9,60 m. față de drumul de acces;

  • •  retragerea față de limita laterală est de min. 4,0 m.;

  • •  retragerea față de limita laterală vest de min. 5,0 m.;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Liviu Rusu (cu secțiune de 10,0 m.);

regimul de înălțime: Sp+P+E,

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă.

Suprafeța de teren necesară pentru asigurarea profilului la 10,0 m. a str. Liviu Rusu, dezmembrată în CF cu destinația de drum, va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


J L j u v^&ecretarul municipiului.

Jr. AuroradRoșca

Nr. 391 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)