Hotărârea nr. 387/2014

Hotărârea 387/2014 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Topliţa nr. 8; beneficiar: Fabian Istvan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 311428 din 30.09.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8, beneficiar: Fabian Istvan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 156972/586 din 12.08.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială D+P+1E, Aleea Toplița nr. 8, beneficiar: Fabian Istvan, pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare amplasării unei construcții, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la distanța de min. 4,00 m. față de Aleea Toplița;

  • •  retragerea fată de limita posterioară la min. 3,00 m.;

  • •  retragerea față de limita nordică la min. 3,00 m.;

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din Aleea Toplița;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.tarul municipiului,


Nr. 387 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)