Hotărârea nr. 386/2014

Hotărârea 386/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective cu trei apartamente, str. Borhanciului nr. 12B; beneficiară: Mureşan Bianca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective cu trei apartamante, str. Borhanciului nr. 12B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil de locuințe colective cu trei apartamante, str. Borhanciului nr. 12B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201899 din 01.09.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective cu trei apartamante, str. Borhanciului nr. 12B, beneficiară: Mureșan Bianca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21557/310 din 15.05.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective cu trei apartamante, str. Borhanciului nr. 12B, beneficiară: Mureșan Bianca, pentru amplasarea unei locuințe cu trei apartamente, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la distanța de 5,00 m. față de limita dinspre stradă a proprietății;

  • •  retragerea față de limitele laterale la min. 3,60 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară la 5,00 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din str. Borhanciului;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

  • •  regimul de înălțime P+E+M.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului str. Borhanciului la 15,0 m. Drumul va fi cu acces public nelimitat și se va prezenta o declarație notarială în acest sens, a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință, Ovidin


Nr. 386 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)ul ny^ficipiului, Roșea