Hotărârea nr. 385/2014

Hotărârea 385/2014 - Aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14; beneficiar: Stana Teodor Adin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 317082 din 30.09.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14, beneficiar: Stana Teodor Adin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 357940/55 din 07.02.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două case unifamiliale D+P+M, str. Victor Papilian nr. 14, beneficiar: Stana Teodor Adin, pentru amplasarea a două locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  accesul auto și pietonal din str. Victor Papilian;

  • •  staționarea autovehiculelor pe parcela studiată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Din parcela inițială, o suprafață de 4808 mp. (2843 mp., în partea vestică și, respectiv 1965 mp., în partea estică a parcelei), va fi rezervată pentru livadă (declarația notarială nr. 269/13.02.2013), conform plan reglementări.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea străzii Victor Papilian. Drumul va fi cu acces public nelimitat, iar în acest sens se va prezenta o declarație notarială a proprietarului terenului anterior eliberării autorizației de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 385 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)ASEMNEAZÂ: ul municipiului, r. AuroraRoșca