Hotărârea nr. 383/2014

Hotărârea 383/2014 - Prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 201672/2009, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazul nr. 25-26, ap. 12.

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 201672/12.10.2009, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26. ap. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 201672/12.10.2009. încheiat cu S.C. Măriilor Prodcom S.R.L., având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26. ap. 12 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Ana, Csoma Botond, Adrian Mureșan, Adrian Popa și Claudia Anastase;

Analizând Referatul nr. 355757/08.10.2014. al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 201672/12.10.2009. încheiat cu S.C. Măriilor Prodcom S.R.L., având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26 ap. 12;

Reținând avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 201672/12.10.2009, încheiat cu S.C. Măriilor Prodcom S.R.L.. având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 25-26. ap. 12. până la data de 30.06.2015.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 383 din 16.octombrie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)