Hotărârea nr. 382/2014

Hotărârea 382/2014 - Închirierea, prin licitaţie, a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație

a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat.

care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 356953/451/08.10.2014 al Serviciului Administrare spații, terenuri din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Hotărârea nr. 500/2013 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație a spațiilor excedentare disponibile, care nu sunt afectate de procesul de învățământ, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca. pentru care au fost depuse documentațiile complete și îndeplinesc condițiile potrivit Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 500/2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de un an. cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada inițială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art. 3. Se aprobă închirierea prin încredințare directă pe perioada ciclului școlar 2014-2019 în favoarea Școlii „Elf', acreditată prin O.M. nr. 4766/20.08.2009 a spațiului aflat în administrarea Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca" str. Pascaly nr. 2-4, cu următoarea descriere:

Cămin II - suprafața de 1454 m.p., respectiv:

Parter: - 2 săli și I grup sanitar.

Etaj 1: - 1 sală, 1 vestiar și 1 grup sanitar.

Etaj II: - 11 săli și 1 grup sanitar,

Etaj III: - integral.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Jr. Ovidiu
Nr. 382 din 16 octombrie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 382 / 2014


LISTA SPAȚIILOR EXCEDENT/ARE DISPONIBILE PENTRU CARE SE APROBĂ ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SPAȚIUL

CORP DE CLĂDIRE

SUPRAFAȚA

UTILĂ

1

Școala Gimnazială „Alexandru Vaida

Voevod", Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 83

Punct alimentar

Incinta instituției

10 mp

2

Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca, Str. Pascaly nr. 2-4

Chioșc alimentar

Cabină poartă (vestiar)

14,5 mp

Depozit materiale

Cămin nr. II (depozit materiale - magazie)

12 mp

Depozit materiale

Școală nr. II (depozit materiale - magazie)

54,52 mp

Depozit materiale

Școală nr. II (depozit materiale - magazie)

17 mp

Prestări servicii, atelier

Clădire ateliere (atelier sudură)

27,5 mp

3

Colegiul Național „George Coșbuc", Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 70-72

Punct alimentar

Corp B, demisol

11 mp

Automate ceai și sucuri naturale (2 buc)

Clădire instituție (Hol, Corp C; Cab metodologic, Corp B)

3 mp

4

Liceul Teoretic „Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2-4

Chioșc alimentar

Clădire instituție, Corp II

7 mp

Automat cafea

Clădire instituție, Corp II

1 -1,5 mp

Automat patiserie

Clădire instituție, Corp I

1 -1,5 mp

5

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu", Cluj-

Napoca, Str. Grădinarilor nr. 1

Chioșc alimentar

Curtea instituției

10 mp

Automate ceai și cafea (3 buc)

Incinta instituției Corp B, Corp D

3 mp

Automate produse patiserie

Incinta instituției Corp B, Corp D

2 mp

6

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza", Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod nr.

57

Chioșc alimentar

Teren în incinta instituției

6 mp

Automat de cafea și apă

Teren în incinta instituției

1 mp

7

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau", Cluj-

Napoca, Str. Câmpului nr. II/2

Chioșc alimentar

Incinta instituției

5,89 mp

Cantină

Cantina instituției

540 mp

8

Colegiul Tehnic „Napoca", Cluj-Napoca,

Str. Taberei nr. 3

Chioșc alimentar

Incinta instituției (curte)

20 mp

9

Liceul Teoretic „Avram Iancu", Cluj-

Napoca, Str. 0. Ghibu nr. 25

Cantină

Incinta instituției (cantină)

305,46 mp

10

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca,

Str. Arinilor nr. 9

Chioșc alimentar

lri<i©t;FiusUluV^l'\

----f                «y- -\i

25 mp